Mevlânâ Ve Mevlevîlik İle İlgili Makaleler

MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ MAKALELER

 

1. TÜRKÇE MAKALELER

 

Abbas, Müfti Muhammed, Mevlâna ve İkbâl, Millî Kültür, 2 (6-8), 1980-81, s. 24-26.

Abbas, Müfti Muhammed, Mevlânâ ve İkbâl’in Öğretici Yönleri, Türk Edebiyatı, 136, 1985, s. 60-61.

Abbasov, Aydın Cabbar, Mefkureciliğimizde Mevlânâ, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/95-104.

Abbasov, Aydın Cabbaroğli, Mefkureciliğimizde Mevlana Celaleddin Rumi ve Onun Mesnevisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 231-234.

Abdullah Cevdet (Karlıdağ), Mevlâna’nın Rubaileri, İctihad, S. 339, İstanbul 1932, s. 5661-5662.

Abdullah Cevdet, Dilmest-i Mevlâna, Türk Düşüncesi, 3, C. 14, S. 1, 1955, s. 125-127.

Abdurahman, Hurmetcan, “Mesnevî-i Manevî”den “Mesnevî-i Harâbâtî”ye Kadar, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/105-122.

Ablay, Mehmet Necati, Mevlâna ve Goethe: Panteizmin İki Büyük Temsilcisi, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 147-157, (Mevlâna and Goethe Two Great Representatives of the Panteism Philosophy).

Abuzer, Celil, Günümüzde Yeniden Şekillenen Şanlıurfa Mevlevîhânesinin Sosyolojik Tahlili, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/407-412.

Acun, Hakkı, Manisa Mevlevihanesi, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 109-124.

Açık, Nilgün, Kıbrıs’ta Mevlevîlik ve Kıbrıs Doğumlu Mevlevî Şeyh-şâirler, Kıbrıs Mektubu 16, S. 4 (2003), s. 38-41.

Açık, Nilgün, Mevlana ve Mevlevî Tarikatının Eğiticiliği, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, Selçuk Üniversitesi Yay., 2004, s. 99-114.

Açık, Nilgün, Sultan Veled ve Sonrası Anadolusunda Türkçe Hakimiyetine Mevlevîliğin Etkisi, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (20-26 Eylül 2004), TDK., Ankara 2004, s. 39-48.

Açık Önkaş, Nilgün, Klâsik Türk Şiirinde Mevlânâ’nın Yeri, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 70-77.

Açık Önkaş, Nilgün, Mevlevîliğin Güzel Sanatlarla İlişkisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 499-511.

Açıkgöz, Nâmık, Muğla’da Mevlevîlik, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 209-213.

Açıkgöz, Nâmık, Muğla’da Mevlevîlik ve Şâhidî, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 85-90.

Adak, Abdurrahman, Mevlevîliğin Kuruluş Dönemi (XVI. Yüzyıl) Gülşenî Şairler Üzerindeki Etkisi: İbrâhîm Gülşenî, Usûlü ve Za’fî Örneği, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 24 (2011/2), s. 143-155.

Adak, Abdurrahman, Mevleviyye Tarikatının Gülşeniyye Tarikatı Üzerindeki Etkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/337-344.

Adalıoğlu, Hasan Hüseyin, Eskişehir Mevlevîhane’si, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 241-258; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 214-222.

Adalıoğlu, Hasan Hüseyin-Arslan, Nizamettin, Eskişehir Mevlevîhânesi Postnişini Hasan Hüsnü Dede Efendi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/391-402.

Agoston, Gabor, 16-17. Asırlarda Macaristan’da Tasavvuf ve Mevlevîlik, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 221-231, (Mevlâna’s Takya in Pecuy and Islamic Culture in Hungary During the 17th Century).

Agoston, Gabor, Macaristan’da Mevlevilik ve İslam Kültürü, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 1-9.

Ahmed, Sadi, Mesnevi Şarihi Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hayatı ve Eserleri, İslamın Nuru, S. 15, 1952.

Akarpınar, R. Bahar, Mevlana’da Üzüm, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (The Serial of Special Volumes –Meyve/Fruit-), Volume 3/5 Fall 2008, s. 143-154.

Akay, Hasan-Öztürk, İlyas, Celâleddin Gazelleri Friedrich Rückert’in Mevlânâ’dan İlhamla Yazdığı Şiirler, Türk Edebiyatı (Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü Özel Sayısı), Yıl: 35, S. 408, İstanbul, Ekim 2007, s. 61-66.

Akay, Hasan-Öztürk, Yılmaz, Şiirin Dayanılmaz Davetine Katılmak: (Rückert’in Mevlâna’yı Anlama Tarzı Üzerine Bir Yorumlama), Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s.1-20.

Akdemir, Hikmet, Mesnevî’de Müteşabih Ayetlerin Yorumu, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/357-362.

Akdemir, M. Sadık, Kaybolmuş Bir Değer: Isparta Mevlevihanesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 725-731.

Akdoğan, Bayram, Hüccetü’s-Semâ’ Adlı Musiki Risâlesi ve Ankaravî İsmail bin Ahmed’in Musiki Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 35, S. 1, 1996, s. 477-505.

Akengin, Yahya, Şiirlerde Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 177-182.

Akgündüz, Murat, Mevlevîlik ve Osmanlı Padişahları, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/345-350.

Akın, Nimetullah, Annemarie Schimmel Örneği Özelinde Alman Romantik Akımında Mevlana, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 413-420.

Akın, Nimetullah, Batıda Mevlânâ Algısı, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 291-304.

Akkuş, Mehmet-Yazıcı, Nesimi, Mevlevî Tarikatı Müntesibi Sultan V. Mehmed Reşad Döneminde Hey’et-i Mevleviyye’nin Konya Ziyareti Günlüğü (4-12 Haziran 1912), Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/123-174.

Akman, Nuriye, Şefik Can’la Mülakat, Zaman Gazatesi, 25-27 Ocak 2005.

Aköz, Alaaddin, Konya Mevlevîhânesinin 1596 ve 1602 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 311-335.

Aköz, Alaaddin, Mevlâna Celaleddin-i Rumi Külliyesinin 1651-1652 Yılına Ait Muhasebe Bilançosu, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 7-8, Konya 1992-1993.

Akpınar, Ali, Mevlânâ’nın İbadet Anlayışı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/9-20.

Akpınar, Ali, Hz. Mevlânâ’yı Anarken Onu Doğru Anlamak, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 1-8.

Akpınar, Ali, Mesnevî’de Kıssa Eğitimi Şeyh Dekûkî Örneği, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 123-147.

Akpınar, Ali, Mevlâna’da Mana ve Şekil Bir Bütündür, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi (Mevlâna Dosyaları), Yıl: 14, S. 86, Malatya, Aralık 2007, s. 8-12.

Akpınar, Hüseyin, Mevlevî Mûsikîsi ve Şanlıurfa Örneği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/213-216.

Akpınar, Hüseyin, Mûsikî Açısından Mevlevîliğin Gülşenîliğe Etkisi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 257-265.

Aksel, Malik, Mevlâna ve Sanat, Türk Edebiyatı, 1 (12), 1972, s. 32-34.

Aksoy, Fahir, Halk, Bektaşi ve Mevlevi Sanatları (Bazı Düşünceler), Gösteri, 1 (5), 1981, s. 54-56; Argos, 3 (35), 1991, s. 75-82.

Aksoy, Mustafa, Mevlânâ Mesnevî’sinin Yaygın Olarak Okunmasına Ontolojik Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 42, Ankara Yaz 2007, s. 123-137.

Akşit, Ahmet, Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 329-335.

Akşit, M. Cevat, İslam Açısından Örflerimiz, Deyimlerimiz ve Hz. Mevlâna, Mevlâna Güldestesi 4, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 9, 1994, s. 84-110.

Akşit, M. Cevat, Tasavvufun Mahiyeti, Tasavvufî Bazı Kavramların Anlamı ve Dinde Yeri, Güldeste, 8, Konya 1997.

Aktaş, Hasan, Çağdaş Bir Mevlevî Havarisi Arif Nihad Asya’da Mevlânâ İmajı, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1, S. 1, Aralık 2008, Adıyaman, s. 43-54.

Aktaş, Hasan, Modern Türk Şiirinde Mevlânâ Vizyonu ve Misyonu, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 143-158.

Aktay, Yasin, Mevlâna’ya Sosyolojik Bir Bakış, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 5-10.

Aktepe, Münir, Mevlâna Celaleddin Rumi, Konya Halkevi Kültür Dergisi, C. 11, S. 118-119 (8-9), 1948, s. 14-17.

Aktuna, Yıldırım, Ruh Sağlığı Açısından Mevlâna Düşüncesi, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 61-67, (Mevlâna’s Thought in View of Mental Health).

Akyurt, Mehmet Yusuf, Konya Asar-ı Atika Müzesinde Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Sandukası, Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, S. III, 1936, s. 113-127.

Akyurt, Mehmet Yusuf, Şemseddin-i Tebrizi, Tarih Hazinesi, S. 2, İstanbul 1950, s. 67-69, 89.

Alasya, H. Fikret, Lefkoşa Mevlevî Tekkesi, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 99-108, (Nicosia Mevlevî Tekke).

Aldoğan, Ayşen, Konya Mevlana Müzesindeki Kabe Tasvirli Bir Seccade, Sanat Tarihi Yıllığı, C. 9-10, İstanbul 1979-80, s. 23-27.

Alıçlı, Sırrı, Anladığıma Göre Mevlâna’da Sosyal Yön, Mimar Sinan, C. 2, S. 8, 1968, s. 78-79.

Alıçlı, Sırrı, Mevlâna’nın Sosyal Cephesi, Türk Mason Dergisi, C. 14, S. 54, İstanbul 1964, s. 2845-2858.

Alıçlı, Sırrı, Mevlâna’yı Anarken, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 78-79.

Alibeyli, Şafak, Mevlânâ Şiirinde Tezat Oluşturan İrfanî Terimler, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 201-206.

Alimbekov, Adhambek, Özbekistan’da Celâleddîn-i Rûmî Eserlerinin Araştırılması, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 189-196.

Aliyeva, Metanet Azizgizi, Mevlana Düşüncesinde İnsan, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 179-182.

Aliyeva, Tamilla, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin ve Azerbeycan Şairlerinin Yaratıcılığında İnsan Sevgisi, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 177-184.

Alkan, Ahmet, Mevlâna Dergahı ve Çevresini Koruma Problemleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 183-199.

Alkan, Ahmet, Mevlevîlik ve Mevlâna Külliyesinin Konya Şehirsel Gelişmesi İçindeki Yeri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 205-212.

Allahverdiyev, İbrahim, Mesnevi Hikayesi: Yahudi Vezir’in Hıristiyanlara Hilesi, İlim Yayma, Yıl: 1, S. 1, İstanbul, Yaz 2005, s. 3-6.

Almaz, Hasan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümünde Bulunan Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eserler, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 213-238.

Almaz, Hasan, İran’da Mevlânâ ve Eserleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 187-204.

Almaz, Hasan, İran’da Mevlânâ ve Eserleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 303-317; Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 187-204.

Almaz, Hasan, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasında Hz. Peygamber Sevgisi, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 54-62.

Almaz, Hasan, Mevlânâ’nın Sözlerindeki Çekiciliğin Nedenleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/225-232; Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 135-143.

Alnar, Galip, Mevlevi Musikisi, Türk Musikisi, C. 2, S. 27-29, 1950.

Alparslan, Ali, İranlılara Göre Mevlâna, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 88-95.

Alparslan, Ali, Mevlevîlikte Ney-Hat Münasebeti, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Md. Konya 2006, s. 45-58

Alparslan, Ali, Türk Yazı Sanatı ve Mevlevîlik, Türk Hattatları, hzl. Şevket Rado, İstanbul 1984, s. 206-207.

Alpdağ, Özden, Ya Hz. Mevlâna… Dönüyor, dönüyor, Devr, C. 1, S. 7, 1972, s. 25-26.

Alpyağıl, Recep, Çağdaş Felsefede Onto-Teoloji Eleştirisi, Mevlâna ve Nâzım’ın Bir Rubaisi, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 423-434.

Alpyağıl, Recep, Dekonstrüksiyona Mevlevi Bir Bağlamda “Yer Edindirmek”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 391-396.

Alsan, Necip, Mevlâna, Türk Düşüncesi, C. 3, S.14, 1955, s. 154-155.

Altıntaş, Ayten, Feridun Nâfiz Uzluk ve Mustafa Behçet Efendi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 55-64.

Altıntaş, Hayrani, Mevlâna Düşüncesinde Demokratik Eğilimler, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 217-221.

Altıntaş, Ramazan, Dindarlık Tipolojilerine Eleştirel Bir Yaklaşım: Mevlânâ Örneği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/21-28.

Altıntaş, Ramazan, Mevlâna ve Özgüven Eğitimi, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi (Mevlâna Dosyaları), Yıl: 14, S. 86, Malatya, Aralık 2007, s. 14-17.

Altıntaş, Ramazan, Mevlana’da İrade Hürriyeti, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 2, Sivas 2004, s. 1-16.

Altıntaş, Ramazan, Mevlânâ’nın (ö.672/1273) “Kelam” ı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 185-194.

Altıntaş, Ramazan, Mevlâna’nın Teolojisinde İnsan Tasavvuru, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 541-551.

Altıparmak, Faruk, Mevlânâ’nın Muhammed İkbâl Üzerindeki Etkileri: Aşk ve Ego İlişkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/315-318.

Altuğ, Orhan, Mevlevîhânelerde Hat Sanatı ve Gelibolu Mevlevîhânesi Yazıları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 545-560.

Amanoğlu, Ebülfez, Şems-i Tebrîzî ve Mevlânâ, I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allâme Tabâtabâ’î Üniversitesi (15-17 Mayıs 2012), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., 2012, s. 83-89.

Amaratoğlu, Nurhayat, Mevlevi Müziği ve Çokseslilik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 475-479.

Ambrosio, Alberto Fabio, Celâleddîn-i Rûmî, Mevlevîler ve Konyalı Hıristiyanlar, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 413-426.

Ambrosio, Alberto Fabio, Başlangıçta, Dinlemeymiş Dinleme, İnsanî Karşılaşma İçin Bir Esas, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 599- 600.

Anbarcıoğlu, Meliha Ülker, Mevlâna ve İrşadı, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 87.

Anbarcıoğlu, Meliha Ülker, Mevlâna ve Muhiti (Mevlana et son milieu), Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1961, s. 209-240.

Anbarcıoğlu, Meliha, Mevlânâ Celâle’d-dîn-i Rûmî’nin Hayat ve Ölüm Hakkında Düşünceleri, Doğu Dilleri, 2 (3), 1977, s. 1-26.

Anbarcıoğlu, Meliha, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in Hayatı, Eseri ve Düşünceleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 135-147.

Apak, Fundagül, Mevlana’nın Evreninden Türk Edebiyatına Yansımalar, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 753-780.

Arabacı, Caner, Balkan Harpleri Sırasında Mevlevîhâneler, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 251-256.

Arabacı, Caner, Mevlâna’ya Batıdan Bakmak, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 323-326.

Arabacı, Caner, Panayotopulos’un ‘Benzersiz Mevlâna’ Adlı Eseri Üzerine, İpek Yolu-Konya Kitabı VI, S. 5, Konya 2002.

Arasteh, A. Reza, Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş (Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Kişilik çözümlemesi), tanıtan: İbrahim Emiroğlu, Tabula Rasa felsefe-teoloji, Yıl, 1, S. 3, Isparta, 2001, s. 239-241.

Aray, Macit, Mevlâna Plânından Fecir, Çarmıh ve Göç, İç Varlık, C. 5, Fasikül: 61, 1956, s. 2168-2170.

Araz, Nezihe, Çağdaş Kavramlar Işığında Semâ, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 233-241, (“Sema” in the Light of Contemporary Concepts).

Araz, Nezihe, Çağdaş Kavramlar Işığında Tebrizli Şems’in Kişiliği, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 118-124.

Araz, Nezihe, Çağdaş Kavramların Işığında Bazı Mesnevi Hikayelerinin Yorumu, Uluslararası İkinci Mevlâna Semineri Bildirileri, Konya / 15-17 Aralık 1976, Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 14-23.

Araz, Nezihe, Mevlâna’da Herşey İnsan İçin, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 41-48.

Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Ahileri Bugün Yaşasaydı, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 27-34.

Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Evrenselliği Üzerine, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 117-120.

Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Yetişmesinde Hocası Tebriz’li Şems’in Etkileri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 217-227.

Araz, Nezihe, Mevlâna-İnsan-Biz, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 131-136.

Araz, Nezihe, Son Mevlevi Dervişi Mehmed Dede Efendi, Resimli Hayat, S. 22, 1954.

Arbaş, Hamid, Anadolu Mevleviğinde Tuzun Yeri ve Önemi. Tuz kitabı, editör: Emine Gürsoy-Naskali, Mesut Şen, İstanbul: Kitabevi Yay., 2004, s. 113-122.

Arbaş, Hamid, Mevlevî Sanatçılar, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., C. 11, Ankara 1999, s. 93-99.

Arbaş, Hamid, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Sanat, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 483-498.

Arcan, İ. Galip, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’yi Anarken, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 93.

Arda, Berna, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’na Yaptığı Katkılar Açısından Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, II, 2002, s. 19-24.

Ardan, Râmiz, Sevgi ve Ümit Kaynağı Mevlâna, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yeni Kitap Bsm., 1955.

Arel, Hüseyin Sadettin, Mevlevî Musikisi ve Ayinleri, Musiki Mecmuası, 26 (290), 1973, s. 4-6.

Arı, Abdullah, Muhyî-i Gülşenî’nin Sîret-i Murâd-ı Cihân İsimli Eseri, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 2 Sayı/Issue: 3 Kış/inter 2011, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 51-76.

Arı, Ahmet, Mevlânâ Tartışmaları Üzerine.., Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif, Türk Edebiyatı, S. 345, İstanbul 2002, s. 33-35.

Arı, Ahmet, Mevlevîliğin Kütahya’dan İstanbul’a Yolculuğu, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/175-182.

Arı, Ahmet, Osmanlı Yenileşmesi Karşısında Mevlevilik, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 97-103.

Arıburun, Perihan, Mevlâna’da Yaşama Sanatı, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hzl. Mehmet Önder, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 337-344.

Arıkan, Sakıp, Neyzen, Derviş Halil Can el-Mevlevi, Türk Edebiyatı, C. 2, S. 20, İstanbul 1973, s. 35-37.

Arıkanlı, Adem, İkbâl, Mevlânâ ve Pakistan, Sızıntı, S. 339, Nisan 2007, s. 111-114.

Arınç, Bülent, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye (Günümüzde Mevlâna Düşüncesine Olan İhtiyaç), Mevlâna Güldestesi 4, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 9, 1994, s. 144-193.

Arısoy, Süleyman, Mevlâna-L. V. Beethoven-Dr. Albert Schweitzer, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, 1960, s. 682-683.

Arısoy, Süleyman, Mevlevi Musikisi Ruhiyatı, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, İstanbul 1959, s. 309-310.

Armağan, A. Munis, Tire Mevlevihaneleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 475-478.

Armağan, Vahit, Mevlana Celaleddin, Gediz, C. 7, S. 77, Manisa 1944, s. 6-8.

Arpaç, Muzaffer, Mektubatı Mevlâna Dolayısile, Konya, C. 2, S.4, 1938, s. 1168-1171.

Arpaguş, Sâfi, Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerif Şerhi, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 229-246.

Arpaguş, Sâfi, Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nde Hint Şârihleri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/189-212.

Arpaguş, Sâfi, Batı’da Mevlânâ ve Mevlevîlik Bibliyografyası, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2007, s. 319-344.

Arpaguş, Sâfi, Hüccetü’s-semâ’ (XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mûsikî, Semâ’ ve Devrân Hakkındaki Dînî Tartışmalar ve İsmâil Ankaravî’nin Semâ Müdâfaası), Marife Dergisi, S. 3, s. 387-425.

Arpaguş, Sâfi, Hz. Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed (sav), Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 8, İstanbul, Bahar 2006.

Arpaguş, Sâfi, Mesnevî-i Şerif Şerhi (Ahmed Avni Konuk), Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 815-818.

Arpaguş, Sâfi, Mesnevî’den Tefe’ül, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 11, S. 25, İstanbul, Ocak-Haziran 2010, s. 61-63.

Arpaguş, Sâfi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî (1207-1273), İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 91-111.

Arpaguş, Sâfi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’de Ahlâkî Değerler, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 155-180.

Arpaguş, Sâfi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 775-804.

Arpaguş, Sâfi, Mevlânâ’nın Eserlerinde Semâ İmgesi, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Arpaguş, Sâfi, Ney’in Sırrı: Kemale Yolculuk, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Arpaguş, Sâfi, Tasavvufî Düşünce ve Şerh Geleneğinde Mevlânâ Celâleddîn Rûmî-Muhyiddîn İbn Arabî İlişkisi, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 11, S. 25, İstanbul, Ocak-Haziran 2010, s. 211-238.

Arslan, Fazlı, Mevlevî Mûsikîsi Üstüne, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 25-41.

Arslan, M. Sabri, Mevlana, Karınca, C. 43, S. 479, Ankara 1976, s. 48-49.

Arslan, Ömer Faruk, Semâ Töreninin Mahiyetleri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 414-417.

Arslan, Yüksel, Kengırı Mevlevîhânesi Sene 1892-1893 (308-309) Tamirat Defteri, Çankırı Araştırmaları, Çankırı Araştırmaları Merkezi Yay., Yıl: 1, S. 1, Ağustos 2006, s. 67-121.

Artam, Mehmet Nurettin, Mevlâna Celâlettin, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. V, S.52, 1956, s.211-213.

Artıran, Hayat Nur, Çelebi Hüsameddin Hazretleri, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 6, İstanbul, Güz 2005.

Artıran, Hayat Nur, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. ve Hz. Mevlânâ, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 9, İstanbul, Yaz 2006.

Artıran, Hayat Nur, Hz. Mevlânâ’ya Adanmış Bir Ömür: Şefik Can, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Artıran, Hayat Nur, Hz. Mevlânâ’yı Anlamak, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/183-188.

Artıran, Hayat Nur, Kitap ve Şiir Sevdalısı Bir Hakk Dostu: Mesnevîhân Şefik Can Dede 1909-2005, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 336-346.

Artıran, Hayat Nur, Sertarîk Mesnevîhân Şefik Can Dede, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 328-341.

Artıran, Hayat Nur, Son Mevlevîhan Şefik Can Dede, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Artıran, Hayat Nur, Sertarîk Mesnevîhân Şefik Can Dede’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 99-108.

Aslan, Adnan, Mevlânâ’da Dini Çoğulculuk, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/213-236.

Aslan, Ahmet, Mevlânâ’nın Arapça Şiirlerinin Dil ve Edebi Sanatlar Açısından Bazı Özellikleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/259-268.

Aslan, Mustafa, Ahmed Remzi Dede’nin Şiirlerinde Mevlâna ve Mevlevîlik, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 221-284.

Aslan, Necip, Mevlâna, Türk Düşüncesi, C. 3, S.14, 1955, s. 154-155.

Aslanapa, Oktay, Mevlâna’ya Borcumuz, İstanbul, C. 2, S. 1, 1955.

Arslanoğlu, İbrahim, Mevlânâ’nın Aşk ve İnsan Felsefesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara 2000, C. VI, S. 16, s. 175-196.

Aslantürk, A. Hümeyra, Aşk Gönüle Dolunca, Gönül Yari Bulunca, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 495-499.

Aslantürk, A. Hümeyra, Mevlânâ’nın Sevgi Özlü İbadet Anlayışının Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 37-44.

Asrar, N. Ahmed, Hikmet-i Rûmî, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 4, 1971, s. 119-120.

Asrar, N. Ahmed, Muhammed İkbâl ve Mevlâna Celaleddin Rumi, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 139-147.

Asrar, N. Ahmed, Pakistan ve Mevlâna Celaleddin Rumî, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 433-440

Aşık, Musa, Mevlâna’da Aşk, Konevi, 2 (24), 1984-5, s. 6-7.

Aşkar, Mustafa, Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin İnsan Anlayışı ve İnsanın Kozmik Alemdeki Yeri, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 26-38; Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/243-254.

Aşkar, Mustafa, Mevlânâ Celâleddin Rûmi’nin İnsan Anlayışı, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Aşkar, Mustafa, Mevlana’nın Tasavvuf Anlayışı, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 189-199.

Aşkar, Mustafa, Molla Fenari’nin (ö.834/1431) ‘Şerhu Dîbaceti’l Mesnevî’ Adlı Risalesi ve Tahlili, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 83-102.

Aşkun, Vehbi Cem, Tanrı Aşıkı Mevlana’nın Büyük Sözleri, Türk Yurdu, C. 1, S. 12, (282), Ankara 1960, s. 25-26.

Ata, Ferudun, Mevlânâ Müzesindeki Arşiv Belgeleri Işığında Çankırı Mevlevîhânesi, Çankırı Araştırmaları, Çankırı Araştırmaları Merkezi Yay., Yıl: 1, S. 1, Ağustos 2006, s. 37-44.

Atademir, Hamdi Ragıp, Mevlâna Tetkikleri ve Konya, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 101-105.

Atalar, Mustafa, Hz. Mevlana’yı Doğru Anlamak, İslam, 1 (4), 1983, s. 44.

Atalay, Mehmet, Ganî-i Keşmîrî’nin Bazı Beyitlerinin Tâhirü’l-Mevlevî Tarafından Şerhi, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 26 (2004), s. 49-65.

Atalay, Mehmet, Hüdâvendigâr’ı Anlamak: Mevlâna’nın Mirasını Anlamanın Bir Yöntemi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 18, Yıl: 2008, s. 163-199.

Ataman, Ahmet Doğan, Mevlana ve Diyabet Hastalığı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 229, İstanbul, Ocak 2006, s. 14-15.

Ataman, Sadi Yaver, Mevlâna Musikisi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 168, 1956.

Atasağun, Galip, Mesnevî’de Bahsedilen Hanîflik, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 105-116.

Atasağun, Galip, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Hayatı ve Eserleri, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 59-93.

Atasoy, M. Cahit, Türk Musikisi Konservatuvarı Olan Mevlevihaneler, Türk Edebiyatı, C. 2, S. 14, İstanbul 1973, s. 36-37.

Atasoy, Nurhan, Mevlevilikte Giyim, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 149-175.

Atasoy, Nurhan, Mevleviyye Tarikatı’nda Giyim, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 198-213.

Atay, Rıfat, Bir Arada Yasama Tecrübesi Olarak Mevlevilik: Eva de Vitray Meyerovitch’le Tekerleğin Poyrasına Yolculuk, Milel ve Nihal Dergisi, C. 6, S. 2, 2009, s. 87-101.

Atay, Rıfat, Denizi Bitirmek: Mevlana Çalışmalarına Resmi Katkılar Üzerine, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/149-154; Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 18, 2007, s. 7-12.

Atay, Rıfat, Dinlerarası Diyalog İçin Bir Model Olarak Mevlânâ: Üç Farklı Yaklaşımın Değerlendirilmesi, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 259-269.

Atay, Rıfat, Dinsel Çoğulculuk Açısından Farklı Mevlana Okumaları: Bir Çözümleme Denemesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 16, 2006, s. 77-100.

Atay, Rıfat, Mevlânâ’nın Hıristiyanları, Hıristiyanların Mevlânâsı: Mesnevî Merkezli Çoğulcu Bir Okuma Denemesi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 51-56.

Atay, Rıfat, Peygamber Varisi Mevlana: İnsan Sevgisi Merkezli Çoğulcu Bir Okuma Denemesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 17, 2007, s. 113-122.

Atay, Rıfat, Yazarın Niyeti Çerçevesinde Bir Analiz Denemesi: Şefik Can’ın Mesnevi Tercümesi Örneği, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 261-268.

Atbaş, Zeynep, Mevlevî Dergâhlarında Hazırlanmış Konya Mevlânâ Müzesindeki Minyatürlü Hadîkatü’s-Süedâ Yazmaları, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 305-320.

Ateş, Ahmed, Hicri VI-VIII/XII-XIV Asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, S. II, 1945, s. 94-135.

Ateş, Ahmed, Konya Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Mühim Yazmalar, Türk Tarih Kurumu Belleteni, C. 16, S. 61, Ankara 1952, s. 49-130.

Ateş, Ahmed, Mesnevi’nin Onsekiz Beytinin Manası, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuat Köprülü Armağanı, 1953, s. 37-50.

Ateş, Ahmed, Mevlana Celaleddin Rumi, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 1, S. 3, Ankara 1951, s. 152-158.

Ateş, Ahmed, Mevlâna ve Babası, Türk Düşüncesi, C. 1-2, S. 4-7, İstanbul 1954, s. 23-54.

Ateş, Ahmed, Mevlâna’nın Fikirleri, Bilgi, C. 10-11, S.117-129, 1956, s.6-8, 3-6, 18.

Ateş, Ahmed, Ölümünün Yıldönümü Dolayısıyla Mevlâna’nın Fikirleri Üzerine, Eğitim Hareketleri, 22 (268-269), 1977, s. 5-10.

Ateş, Erdoğan, Mevlevîhânelerde Musiki ve Ney Eğitimi, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 351-358.

Ateş, Erdoğan, Niyaz Kavramı ve Mevlevîlikte Niyaz İlâhisine Güfte-Beste Açısından Bakış, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 377-384.

Ateş, İbrahim, Hz. Mevlâna Dergahı İle İlgili Vakıf ve Vakfiyeler, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 29-66.

Atik, Arif, Mevlana’da Hakka Yakarış ve Yalvarış, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 50-55.

Atik, Hikmet, Esrâr Dede’nin Şiirlerinde Mevlânâ Sevgisi, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 225-230.

Atik, Hikmet, Esrâr Dede’nin Mübârek-NÂME Adlı Mesnevisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, C. 44, S. 1, 2003, s. 373-398.

Atis, İbrahim, Mader-i Mevlana Türbesi, Tarih Hazinesi, S. 10, İstanbul 1951, s. 498-499.

Atlan, Mithat Şakir, Mevlâna Büyük Bir Mürşid, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s.78-79.

Atlan, Mithat Şakir, Mevlâna Hakkında, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s.113-115.

Atlansoy, Kadir, Kütahyalı Mevlevî Şairler, Kütahyalı Şairler Sempozyumu I (4-5 Haziran 1998), Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, 2000, s. 371-387.

Avcı, Necati, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Devrin Tıp ve Halk Hekimliği, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 155-168.

Avcıoğlu, Azmi, Karaman’da Mader-i Mevlana Cami ve Türbesi, Konya, S. 35, Konya 1941, s. 2088-2089.

Avni, Ali Rıza, Mevlevi Musikisi, Aydınlık, C. 4, S. 32, İzmir, 1964, s. 9-10.

Avni, Ali Rıza, Mevlevi Sema ve Ayinlerinin Tarihi Menşei, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, İstanbul 1960, s. 693, 702.

Avşar, Ziya, Rûhu’l-Mesnevî’de Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Tunca Kortantamer Özel Sayısı 1), Volume 2/3 Summer 2007, s. 59-72.

Avşar, Ziya, Türkçe Söyleme Sorunu Olarak Mevlânâ’nın Rubâîleri, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 223-239.

Axundov, A. M., Celaleddin Rumi ve Xalq Yaradıcılığı, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 88-93.

Ayan, Gönül, Attâr, Esrâr-nâme’si ve Mevlâna, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 195-200.

Ayan, Gönül, Esrâr-nâme ve Mevlâna, Millî Kültür, S. 79 (1990), s. 19.

Ayan, Gönül, Esrar Dede Tezkiresi’nde Mevlâna Sevgisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 35-42.

Ayan, Gönül, Fihi Mâfih’deki İktibasların Bir Değerlendirilmesi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/237-242.

Ayan, Gönül, Mesnevî ve Kısa Hikayecilik, V. Millî Mevlâna Kongresi, Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1991, s. 57-61.

Ayan, Gönül, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Fîhi Mâfîh İsimli Eseri ve Mevlâna’nın Günümüze Aktarılması, VIII. Milli Mevlâna Kongresi (6-7 Mayıs 1996), Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1997, s. 135-142.

Ayan, Gönül, Mevlânâ ve Hüsamettin Çelebi, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 83-88.

Ayan, Gönül, Mevlâna ve Mevlâna Etkisinin Duygu ve Düşünce Dünyamızda Sürekliliği, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma Merkezi, 2002, s.1-6.

Ayan, Gönül, Sevâkıb-ı Menâkıb ve Mevlâna (Sevâkıb-i Menâkıb and Mevlana), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 79-84.

Ayan, Gönül- Akpınar, Şerife, Sevakıb-ı Menâkıb’daki Minyatürlerin Hikâyeleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 271-317; Âşinâ, Yıl: VIII, S. 23-24, Ankara, Kış-İlkbahar 2006, s. 109-139.

Ayan, Hüseyin, Günümüzde Mevlâna’nın Batı’da Gördüğü İlgi ve Sebepleri (3 Mayıs 2000 Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000), Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 87-92.

Ayan, Hüseyin, Latîfî’ye Göre Mevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 65-70.

Ayan, Hüseyin, Mevlânâ’nın Hediye Karşısındaki Tavrı, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 21-28.

Ayan, Hüseyin, Mevlevi Şairler, Türk Dili, S. 492, Ankara: TDK, Aralık 1992, s. 456-460.

Ayan, Hüseyin, Mevlevîlerce Kutsal Sayılan Kişi, Yer, Eşyâ, Âyinlere Dâir Şiirler, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 91-104.

Ayan, Hüseyin, Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 325-330.

Ayan, Hüseyin, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân’a Göre Mevlevîlik, VIII. Milli Mevlâna Kongresi (6-7 Mayıs 1996), Tebliğler, Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1997, s. 37-42.

Ayan, Hüseyin, Semâ Hakkında Bir Eser: Birrî Mehmed Dede’nin Bülbüliyesi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 207-216.

Ayan, Hüseyin, Sevâkıb-ı Menâkıb’da Hz. Peygamber’in (s) Hadîsleri, Âşinâ, Yıl: 9, S. 25, Kış-İlkbahar Ankara 2007, s. 89-98.

Ayan, Hüseyin, Sultan Veled’in Ma’arif’inden Hareketle Mevlâna (Mevlana in The Sultan Veled’s Ma’arif), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s.73-78.

Ayan, Hüseyin, Şeyh Gâlib’te Mevlâna Sevgisi, V. Millî Mevlâna Kongresi (3-4 Mayıs 1991), Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1992, s. 49-55; Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Aralık 1991, C: 1991/II, S: 480, s. 530-536.

Ayas, M. Rami, Mevlânâ Celâleddin ve Mevlevîliğin Teşekkül Süreci Üzerine Sosyolojik Bir Sunum, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 83-90.

Aydın, Abi Aydın, Bir Daha M. C. Ruminin Milli Mensubluğu Haqqında, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 94-100.

Aydın, Ayten, Manevi Simya Geleneğinde Ruh Dönüşümü ve Mevlânâ’da Manevi Yolculuğun Aşamaları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s.111-119.

Aydın, Bilgin, Osmanlı Siyasi Tarihinde Mevleviler ve Sultan II. Abdülhamid ile İlişkilerine Dair Yeni Belgeler, Osmanlı II, s. 389-400.

Aydın, Hüseyin, Mevlânâ’nın Varlık Anlayışı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/71-80.

Aydın, Mehmet S., M. İkbâl’in Eserlerinde Mevlânâ, Türk Edebiyatı, 146, 1985, s. 8-10; I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 230-237.

Aydın, Mehmet, Batı Dünyasında Mevlânâ Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Eva de Vitray Meyerovitch (1909-1999), Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 11-14.

Aydın, Mehmet, Eva de Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul 1994, s. 95-97;-I-, VI. Milli Mevlana Sempozyumu, 1994, s. 20-25;-II-, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 26-32.

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna Gözü ile Mesnevî’de Dinler, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 149-154.

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna ve Dinler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s.325-330.

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’da ve Muhyiddin-i Arabi’de Aşk Kavramı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 157-161.

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’nın Hümanizm’inin Boyutları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 65-67.

Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 281-286.

Aydın, Mehmet, Mesnevi’de İnsan, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1991, s. 29-37.

Aydın, Mehmet, Mevlânâ Humanizminin Boyutları, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 53-58.

Aydın, Mehmet, Mevlâna’da İrade Hürriyeti, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 91-99.

Aydın, Mehmet, Mevlevîliğin İslâm Tasavvufundaki Yeri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 223-225.

Aydın, Mehmet, Muhiddin-i Arabî ve Hz. Mevlâna Yaklaşımı, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 299-306, (Muhiddin-i Arabî and Mevlâna).

Aydın, Mustafa, İnsanı Tanımlamak ya da Humanizm, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 15-16.

Ayhan, Fatma, Mevlânâ, Sema Törenlerindeki Giysi Özellikleri, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 157-177.

Ayhan, Şahap, Mevlâna’nın Pederi Sultanü’l-Ulema, Yeşilay Dergisi, S. 469, 1972, s. 6.

Ayni, Mehmet Ali, Mevlâna Bize Ne Öğretiyor, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 14-19.

Aytaç, Pakize, Yunus Emre’de Mevlana’da Hoşgörü, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 26, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ocak 1997, s. 8-17.

Aytan, Selçuk, Mevlâna ve Aşk, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 261-262.

Ayvazoğlu, Beşir, Mevlânâ Celâleddîn Rumî, Denizin Sesi, 14 (74), 1990, s. 12-18.

Ayverdi, Sâmiha, 1959 Şeb-i Arûs Konferansı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 37-42.

Ayverdi, Sâmiha, Büyük Terbiyeci Mevlâna, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 19-23.

Ayverdi, Sâmiha, Kütle Büyük Terbiyeci Mevlânâ, Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 2008, Yıl: 37, S. 148, s. 7-11.

Ayverdi, Sâmiha, Kütle Terbiyecisi Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Kubbealtı Akademi Mecmuası: Mevlânâ ve Fâruk Nâfiz Çamlıbel Özel Sayısı, 3 (1), İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1974, s. 9-15.

Ayverdi, Sâmiha, Mesnevi Terbiyecisi ve İnsanlık Alemi (Mevlana), Türk Edebiyatı, 3 (26), İstanbul 1974, s. 10-13; 3 (27), 1974, s. 15-18.

Ayverdi, Sâmiha, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ve Biz, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, 1959, s. 310-312.

Ayverdi, Sâmiha, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’den Bugüne Kalanlar, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 110-124.

Ayverdi, Sâmiha, Onüçüncü Asır Anadolu’sunda Tasavvuf ve Hazreti Mevlâna, Türk Edebiyatı, 1 (12), 1972, s. 19-23.

Ayyıldız, Mustafa, Kur’an Kıssalarının Mesnevî’de Öyküye Tebdili, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 52-53.

Azlal, Eyyüp, Sezai Karakoç’a Göre Mevlânâ, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/179-184.

Babacan, İsrafil, Fars Edebiyatı Tarihlerinde Mevlânâ, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 319-326.

Babakurban, Ziyaeddin, Büyük Türk Mevlâna, Toprak, S. 2, 1955.

Babuna, Cevat, Hz. Mevlâna’da İnsanın Önemi, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1991, s. 62-67.

Baha, Sürelsan İsmail, Mevlevi Musikisi, Türk Edebiyatı, C. 3, S. 26, İstanbul 1974, s. 33-36.

Bahn, Süleyman Wolf, Modern Batı Dünyasında Mevlâna’nın Önemi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 469-472.

Bahşi, Muammer Lütfi, Celalettin Rumi’nin Fikir Hayatındaki Tekamül Devrelerine Kısa Bir Bakış, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 106-109.

Bakan, Fettah, Mevlana’nın Hayatı ve Ölümü, Kaynak, S. 146-147, Balıkesir, 1954, s. 445-448; S. 150, 1954, s. 463-465.

Bakırcı, Naci, 1997 Yılı Konya İli Mevlana Müzesi Semahane Bölümü Kurtarma Kazısı, IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (27-29 Nisan 1998, Antalya), Ankara 1999, s. 97-110.

Bakırcı, Naci, Bir Selçuklu Şaheseri Hz. Mevlâna’nın Sandukası, Bilgi Yolu, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Yay., Yıl: 6, S. 9, Konya, Aralık 2006, s. 173-175.

Bakırcı, Naci, Konya Mevlânâ Dergahı, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 191-202; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 226-236.

Bakırcı, Naci, Konya Mevlânâ Dergahına Hediye Edilmiş Tarihi Bursa Kumaşları, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-1, Tasarlayan: Ramis Dara, Graphis Matbaa, İstanbul 2002.

Bakırcı, Naci, Konya Mevlana Müzesi’nde Bulunan Osmanlı Devri Türk Kumaşları, Kültür ve Sanat, S. 25, Ankara 1995, s. 49-51.

Bakırcı, Naci, Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesi’nin 1926 Yılında Kuruluşu, Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin Buraya Nakli, X. Millî Mevlâna Kongresi, I, 2002, s. 301-305.

Bakırcı, Naci, Mevlânâ Müzesindeki Sancaklar, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 241-258.

Baki, Gülizar, Dünyayı Kucaklayan Sevgi Mevlânâ, Raillife, S. 14, Şubat 2007, s. 28-32.

Bakiler, Yavuz Bülent, Bugünkü Meseleler Işığında Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1991, s. 11-28.

Bakkal, Ali, Mevlânâ’nın Filozof ve Tabip Dostları, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/25-30.

Bal, Ali Asker, Gülsüm Erbil’in Sanatı: Mevlâna İzleğinde Bir Sûfi Yolculuk, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 159-167.

Bal, Ali Asker, Plastik Sanatlarda Mevlâna ve Mevlevîlik Anlayışının İzleri, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 529-539.

Bal, Hâlis, Mevlâna Bibliyografyası, Konevî, 2 (15), 1983, s. 6-9.

Balaban, Rahmi, Mevlana Celalettin, Bağ, C. 1, S. 1, İzmir, 1941, s. 4-5.

Balcı, Mustafa, Hamîd Vehbî’nin Kaleminden Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 151-161.

Balcı, Mustafa, Mevlânâ’nın Eserleri Bağlamında Farsça Türkçe İlişkilerine Bakış, Mevlânâ Araştırmaları -3-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 231-240.

Balkan, Mustafa, Hazret-i Mevlâna’yı Anarken, Konevi, 3 (29), 1985, s. 3-6.

Balkaya, Âdem, Türk toplumunda Temsil Getirme Geleneği ve Mevlana’nın Gelenek İçerisindeki Yeri, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Tunca Kortantamer Özel Sayısı II), Volume 2/4 Fall 2007, s. 201-208.

Baloch, N. A., Mesnevî’nin Hint Yarımadasında Kaydettiği Gelişmeler, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 279-283.

Baltabayev, Hamidulla, Mesnevi-i Serif Maneviyati, Jihan Edebiyati, 12, 2001, s. 162-167.

Baltacıoğlu, Ismayıl Hakkı, Mevlâna’yı Nasıl Anmalı, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 27-28.

Banarlı, Nihad Sami, Mevlânâ ve Mevlevî Medeniyeti, Kubbealtı Akademi Mecmuası, (Mevlânâ ve Fâruk Nâfiz Çamlıbel Özel Sayısı), Yıl: 3, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1974, s. 20-28.

Banarlı, Nihad Sami, Mevlâna ve Türkçe, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 43-45.

Banarlı, Nihad Sami, Mevlâna, Türk Folklor Araştırmaları, C. 4, S. 86, 1956, s. 1409-1410.

Banarlı, Nihad Sami, Mevlâna’nın Fikir ve Gönül Yücelten Felsefesi, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, 1959, s. 315-319.

Banarlı, Nihad Sami, Mevlâna’nın Kurduğu Medeniyet, Çağrı Dergisi, C. 3, S. 25, 1960, s. 3-5.

Bankır, Mehmet Malik, Te’lif ve Tercüme Bir Eser: Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı, Yıl: 11, S. 27, Erzurum 2005, s. 155-168.

Banoğlu, Niyazi Ahmed, Atatürk ve Mevlâna, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 415-416.

Bardakçı, Mehmet Necmettin, Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 267-283; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 601-617.

Bardakçı, Mehmet Necmettin, Mevlâna’nın Evrensel Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı, Marife Bilimsel Birikim, Yıl: 7, S. 3, Kış 2007, Konya, s. 29-44.

Bardakçı, Mehmet Necmettin, Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, S. 19, Ankara, Temmuz-Aralık 2007, s. 55-77.

Bardakçı, Mehmet Necmettin, Mevlânâ’ya Göre İnsanın Mahiyeti ve Kâmil İnsan Olmak, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 1-13.

Barışta, H. Örcün, Konya Mevlevî Dergâhından Günümüze Ulaşan Bazı Kapı Kanatları ve Pencere Kapakları, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 123-136.

Barışta, H. Örcün, İşlemelerde Bazı Mevlevî Sembolleri, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 143-154.

Barışta, H. Örcün, Mevlâna’nın Işığında Gelişen Türk Süsleme Sanatlarından Örnekler, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 63-73.

Barışta, H. Örcün, Mevlevî Dergahına Vakfolunan Bazı Hat Örneklerinin Paspartularındaki Suluboya-Guaj Resimler, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s.145-158.

Barks, Coleman, Fena ve Beka: Rumî’nin Şiirlerinin Eşiğinden Geçen İki Yol, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 553-557.

Barrés, Maurice, Celaleddin Rumi’nin Mezarı, çev. Neyyire, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955, s. 116-121.

Baş, Haydar, Hazret-i Mavlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 7, 1993, s. 135-144.

Baş, Haydar, Veda Hutbesinde İnsan Hakları ve Hz. Mavlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 8, 1993, s. 177-198.

Baş, M. Şamil, Aşkî Mustafa Efendi’nin Vahdet-nâme’si ve Mevlevîlik, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 136-142.

Baş, Selma, Birlik Denizinde Kaybolmanın Zamanı: Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ), Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 15-25.

Başarır, Müfide H., The New York Public Library, The Research Libraries’de Bulunan Mevlâna ile İlgili Eserlerin Tanıtılması, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, Konya 1987, s. 307-316.

Başbuğ, Mehmet-Başbuğ, Fatih, Mevlâna ve Mevlevîlik Felsefesinin Resim Sanatına Etkisi, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 487-506.

Başer, Fatma Adile, Tahrîr u Tahrîriyye Işığında Mevlevî Âyini Formu, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 455-462.

Başer, Fatma Adile, Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi Musikîşinâs Abdülbâki Nâsır Dede, İstanbul Araştırmaları, S. 3, Ekim 1997, s. 185-201.

Başer, Hayri, Hazret-i Mevlâna, Sigorta Dünyası, 20 (231), 1979, s. 11-35.

Başer, Sait, Mevlânâ’yı Özgürleştirmek, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 375-377.

Başgöz, İlhan, Mevlâna Tutkusu ve Tehlikeleri, Dost, C. 3, S. 17, 1959, s. 4-7.

Baştak, Naci Fikret, Garp Eserlerine Göre Konya, Konya Mecmuası, S. 31, 1940, s. 1602-1610.

Batislam, Dilek H., Kıbrıslı Şair Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin Mevlâna’ya Yazdığı Şiirler, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 71-82.

Batuk, Cengiz, Dinleri Anlamada Öykünün Rolü: Mevlânâ’nın Yahudi Padişah Hikâyesi Bağlamında Hıristiyanlığa Bakışı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/133-140.

Batuk, Cengiz, Reddiye/Polemik Geleneği ve Mevlânâ’nın Hıristiyanlık Algısı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 39-68.

Bausani, Alessandro, Mevlâna Celaleddin Rûmi’de Dini Düşünce, çev. İsmet Kayaoğlu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, Konya 1994, s. 347-365.

Bayar, Muharrem, Bolvadin Mevlevîhânesi ve Pendari Kaari Ahmed Dede, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 225-232; TAD, Yıl: 2, Sayı: 2, Mayıs 1996, s. 225-231.

Bayat, Ali Haydar, Hüsn-i Hat Sanatında Mevlevîlik ve Mevlevîler, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 81-111.

Bayat, Ali Haydar, İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme’nin Berlin Nüshası ve Feridun Nâfiz Uzluk’un Bir Derlemesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 25-39.

Bayat, Ali Haydar, Mevlâna’nın Dostlarından Tabib Ekmeleddin Müeyyed el-Nahçuvani, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 231-262.

Baydar, Engin, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, İktisadi Denge, 72, 1978, s. 6-7.

Bayhan, Ahmet Ali, Kahire’de Bir Mevlevî Âsitânesi, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 20, S. 232, Haziran 2007, s. 52-55.

Baykal, Özgün, Mesnevî’de Hayvan Hikâye ve Motifleri, Şarkiyat Mecmuası, S. 5, 1965, s. 23-30.

Baykal, Özgün, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevisi ve Divan-ı Kebir’inde Kuş Motifleri, Doğu Dilleri, C. 1, S. 1, 1964, s. 49-61.

Baykal, Özgün, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Hayvan Hikayeleri, Erdem 1, S. 3, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 1985, s. 601-602.

Baykal, Özgün, Mevlana’nın Mesnevî’sinden İki Hikayenin Düşündürdükleri ve Öğrettikleri, Doğu Dilleri, 4 (1), 1985, s. 139-147.

Baykan, Erdal, Mevlânâ’da Aklın Sınırı ya da Cebrail ve Sidretü’l-Müntehâ, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/255-264.

Baykan, Erdal, Tasavvuf ve Mevlâna Üzerine Söyleşi, Bilge Adam, Yıl: 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 20-27; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van 2005, S. 8, s. 5-18.

Baykan, Erdal, Mevlânâ ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15. 09. 2007), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., 2008, s. 49-60.

Baykara, Abdülbâkî (Şeyh) , San’atkâr Mevleviler, Milli Mecmua, S. 25, 1340h./1921, s. 402.

Baykara, Gavsi, Mevlevi Şeyhi Celaleddin Efendi, Musiki, C. 3, S. 130, 1950.

Baykara, Resuhi, Birinci Harb-i Umumi’de Mücahidin-i Mevleviye Alayı, Yeni Türk Tarihi, 15 Ekim 1953, S. 3, s. 106-108.

Baykara, Resuhi, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik, Tarih Dünyası, C. 4, S. 33, İstanbul 1952, s. 1315-1316.

Baykara, Resuhi, Mevlana Tekkesi Teşkilatı Nasıldır, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 478-479.

Baykara, Resuhi, Mevlâna’nın Türklüğü Meselesi, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S.12, 1959, s. 433-434.

Baykara, Resuhi, Mevlevi Mukabelesi Nasıl Yapılırdı, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 417-425.

Baykara, Resuhi, Mevleviliğe Ait Fıkralar, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 445-446.

Baykara, Tuncer, Mevlânâ’nın Divân-ı Kebîr’inin Tarihî Kaynak Olarak Değeri, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 185-188.

Baykara, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya’ya Genel Bir Bakış, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 1-10.

Bayraklı, Bayraktar, Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 12-13 Aralık 1989, Konya: Selçuk Üniversitesi Yay., s. 123-128.

Bayraktar, Fulya, Mevlânâ’da Ayna Metaforu, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 69-72.

Bayraktar, Fulya, Mevlânâ’da Ney Metaforu, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 149-153.

Bayraktar, Levent, Mevlânâ ve Bergson’da Ruh Kavramı, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 27-31.

Bayraktar, Levent, Mevlânâ’da Ruh-Beden İlişkisi Problemi, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 111-116.

Bayraktar, Mehmet, Semâ’da Anlatılanlar, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 46-48.

Bayraktar, Osman, Dirilişin Mevlânâ’ya Bakışı, Yedi İklim, 8. Cilt, S. 57, İstanbul 1994, s. 80-81.

Bayram, Fatih, Ulu Ârif Çelebi’nin İlhanlı Payitahtına Seyahatleri Hakkında Bazı Tespitler, Avrasya Etüdleri, Yıl: 18, S. 42, Ankara: TİKA, 2012, s. 157-168.

Bayram, Mikail, Ahi Evren-Mevlânâ İhtilafının Mahiyeti ve Boyutları, Kelime, S. 4, Konya 1986, s. 26-28.

Bayram, Mikail, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin Türk-İslâm Tefekküründeki Yeri, AKA (Akademik Kültür Araştırmaları) Dergisi, Konya 1995, 2/1, s. 17-22.

Bayram, Mikail, Mevlânâ’nın Mesnevîsinde Devrinin Sosyal ve Siyasi Olayları, I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allâme Tabâtabâ’î Üniversitesi (15-17 Mayıs 2012), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., 2012, s. 23-32.

Bayramoğlu, Fuat, Mollâ-yı Rûm ve Şeyhu’r-Rûm Gönüldaşlar, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 143-159.

Bayru, Esin Çelebi, Avrupa ve Amerika’da Mevlevîler, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 1-4.

Bayru, Esin Çelebi, Babam Celâleddin Bâkır Çelebi, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 23-33.

Bayru, Esin Çelebi, Bir Değer Eğitimi Kitabı Olarak Mesnevî, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 123-128.

Bayru, Esin Çelebi, Halep’ten İstanbul’a Babam Celâleddin Bakır Çelebi, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 61-66.

Bayru, Esin Çelebi, Mevlevîlik ve Sema, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 231-238.

Bayru, Esin Çelebi, Semâ, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 137-150; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 418-422.

Bayru, Esin Çelebi, Tarihte Kadına Bakış ve Mevlevilikte Kadın, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 91-95.

Bayyiğit, Mehmet-Tekin, Mustafa, Mevlânâ Celâleddin Muhammed’i An(la)mak, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. XV-XXIX.

Baz, İbrahim, İslam Dünyasında Tarîkatlar/Alexandre Popovic-Gilles Veinstein (çev. Osman Türer, Sûf Yay., İstanbul 2004, 610 s.), Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 819-821.

Begüm, Nurcihan, Mevlâna Celaleddin Rumî ve Divan-ı Kebir’de Öznel Felsefenin Estetiği, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 271-280.

Beğenç, Cahit, Mevlana’ya Dair, Ülkü, C. 1, S. 12, Ankara 1947, s. 24-25.

Bek, Hafız- Ceylan, Metin, Günümüz Afganistan’ında Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 77-86.

Bektaş, Ali, Mevlâna İle İlgili Konulara Dair Okumalar İçin Yayınlar, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 297-312.

Bektaş, Ekrem, Mesnevî Hikâyeleri: Tespit ve Değerlendirme, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 421-443.

Bektaş, Ekrem, Mevlevî Muhibbi Pertev’in Şiirlerinde Hz. Mevlânâ ve Mevlevîliğin İzleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/309-314.

Bektaş, Ekrem, Şeyh Muhammed Nazmî ve Sırr-ı Ma’nevî’si, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 227-248.

Bektaş, Mevlüt, Hz. Mevlâna’yı Anma Törenleri ve İl Kültür Md., Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 335-338.

Berk, Nurullah, Bektaşi ve Mevlevilerde Ressamlık, Yeni Mecmua, C. 3, S. 56, İstanbul 1940, s. 7-8.

Bertuğ, Selami, Sema’ ve Eski Bir Kitapta Bulunan Ayin Notası, Çağrı Dergisi, C. 8, S. 71, 1963, s. 7-17; Mevlana Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 74-82.

Beşir, Ahmed, Hz. Mevlana ve İkbâl (Konferans) -1-, Sebilürreşad, C. 5, S. 114, İstanbul 1951, s. 219-221; -2-, C. 5, S. 115, s. 234-235; -3-, C. 5, S. 116, s. 253-255; -4-, C. 5, S. 120, 1952, s. 318-319.

Beygdilî, Gulâmhuseyn, Şems-i Tebrîzî’nin Hayat ve Yaratıcılığı, Varlık, 1 (11), 1358hş, s. 58-67.

Beytur, Midhat Bahari, Mevlana Aşk ve Şefkat Timsalidir, Mevlana Güldestesi, Konya 1964, s. 22-29.

Beytur, Midhat Bahari, Mevlâna Kimdir? (Who is Maulana?), Mevlâna Güldestesi, 1966, s. 18-21, 73-76; Çağrı Dergisi, C. 14, S. 143, 1969, s. 14-15.

Beytur, Midhat Bahari, Mevlâna Kimdir? Mevlâna’nın Bir Şiiri, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s.21-25.

Beytur, Midhat Bahari, Mevlâna-Efendimiz, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 7-12.

Beytur, Midhat Bahari, Mevlevi Tarihine Kaynak Yazanların Yüce Önderi Sultan Veled, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1964, s. 28-32.

Beytur, Midhat Bahari, Nahl-i Tecelli, Mevlâna Güldestesi, 1967, s. 11-13.

Beytur, Midhat Bahari, Pîr Aşkına: Mevlevi Şeyhi Midhat Bahârî’nin Mektupları, hzl. Nuri Şimşekler, İstanbul: Timaş Yay., 2009, K. Boy, 336 s.

Bıldırki, Oyhan Hasan, Tasavvuf ve Mevlâna, Fikir ve Sanatta Hareket, 9 (108), 1974, s. 13-18.

Bilâloğlu, Mehmet, Kur’an’ın Kölesi Mevlânâ, Türk Edebiyatı, S. 135, İstanbul 1985, s. 7.

Bilecik, Fahrünnisa, Galata Mevlevihanesi Postnişinlerinden Mehmed Esad Dede (Şeyh Gâlib)’in Dil Yönünden İncelenmesi, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 343-350.

Bilecik, Fahrünnisa, Nahîfî’nin Manzum Mesnevî’sinde Türkçe Kelimeler ve Kullanılış Özellikleri (I. cilt 2. bölüm), Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 187-196.

Bilecik, Fahrünnisa, Nahîfî’nin Manzum Mesnevî’sindeki Türkçe Kelimeler ve Kullanılış Özellikleri (I. Cilt), Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 247-258.

Bilecik, Gülberk, Filibe Mevlevîhânesi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 145-148.

Bilen, Osman, Mevlânâ Hümanist Bir Hümanizm Öğreticisi midir? Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 63-64.

Bilen, Osman, Mevlânâ ve Ahlâkî Kişilik, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 45-64.

Bilen, Osman, Mevlânâ’nın İnsan Felsefesi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 11-18.

Bilge, Hakan, Sinema ve Mevlânâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 667-671.

Bilgin, Beyza, Mevlânâ ve Dünya Kültürüne Etkisi, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 27-50.

Bilgin, Orhan, Mevlânâ’nın İnsana Bakışı, Mevlânâ Sempozyumu, Konya, 1-5 Mayıs 1994.

Bilgin, Vedat, Göçün Kültürel Sonuçları (Cultural Consequences of Immigration), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 35-41.

Bilginer, Recep, Çağdaşımız Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 143-158.

Bilgiseven, Âmiran Kurtkan, ‘Şahsiyetin Gelişmesi’ Konusunda Modern Sosyoloji ve Mevlana, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C. 3, S. 34, İstanbul 1989, s. 9-16.

Bilgiseven, Âmiran Kurtkan, Mevlâna’nın “Sosyalleşme Terbiyesi” Hakkındaki Fikirleri, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 173-188.

Bilgiseven, Âmiran Kurtkan, Mevlâna’nın İslâmî Terbiye Kavramı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 49-52.

Binark, İsmet, Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Önasya, C. 4, S. 40, 1968, s. 5-18.

Binark, İsmet, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevi’sinde Akıl, Önasya, C. 6, S. 61-62, 1970, s. 6.

Binatlı, Ö. Cüneyt, Mevlâna Celaleddin-i Rumi Kimdir?, Emre, C. 4, S. 44, Eskişehir 1967, s. 9-10.

Birekul, Mehmet, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin “Üç Yolcu” Hikâyesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Dinî-Kültürel Akıl: Sorunlar, Öneriler, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SÜİFD), S. 27, Bahar 2009, s. 195-210.

Bly, Robert, Rumî’de Divâne İmajı: Rumî ve İkinci Yol, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 159-163.

Bolay, S. Hayri, Mevlâna ve Diyalektik, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 347-351.

Bolay, S. Hayri, Mevlâna’nın Akıl Anlayışı, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986-87, s. 165-170; Milli Eğitim, 68, 1986, s. 13-17; Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 201-207.

Borak, Sadi, Mevlâna Aşığı Gölpınarlı’nın Evinde Bir Saat, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 447-449.

Borak, Sadi, Mevlâna Muhibbi ve Zamanımızın Büyük Üstadı Necmeddin Hoca Anlatıyor, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 443-444.

Boydaş, Nihat, Plastik Değerler Açısından Bir Mezar Taşı, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 115-121

Brendemoen, Bernt, İskandinav Seyyahları Gözüyle Dervişlik ve Tarikat, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 259-268.

Browne, Edward Granville, Bir İngiliz Müsteşrikinde Gerçek Bağlılığı ve Mevlana Aşkı, çev. A. Gölpınarlı, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 438-440 (The Light, Vol. vi, No. 9, May I, 1927 Mecmuasında yayımlanmış Farsça mektubun Türkçe tercümesi).

Budak, Muzaffer, Mevlevilik’te Resim Sanatı, Sanat Çevresi, C. 21, S. 254, Ankara 1999, s. 52.

Buluç, Sadettin, Sultan Veled’in Türkçe Şiirleri, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 109-113.

Bulut, Halil İbrahim, Mevlâna’da Ehl-i Beyt Muhabbeti, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 567-583.

Burdurlu, İbrahim Zeki, Ermiş Erenlerin En Yücesi Mevlâna, Çağrı Dergisi, C. 6, S. 48, 1962.

Burgel, Johann Christoph, Mevlâna’nın Dil ve Şiir Hakkında Birkaç Önemli Beyti, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 217-223.

el-Buti, Ramazan, Hazret-i Mevlâna’da İslam ile Hikmet Arasındaki Denge, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1995, s. 9-24.

el-Buti, Ramazan, Mevlâna, İslam ve Hikmet, çev. Ali Hüsrevoğlu, Selçuklu Bld. Yay. 7, Konya 1995.

Bülbül, Zekeriya, Mevlana Vakfıyla İlgili Fermanlar, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 1989, s. 89-98.

Bünyadzade, Könül, Celaleddin Rumi-Kamil İnsan Mücessimesi Kimi, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 60-66.

Bünyadzade, Könül, Çağdaş İnsana Mevlânâ Prizmasından Bakış, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/265-278.

Büyükkörükçü, Tahir, Mevlânâ ve Mesnevî, İslâm, 2 (16), Ankara 1984, s. 6-7.

Büyükkörükçü, Tahir, Mevlânâ’dan İslam Gençliğine, İslâm, 2 (21), 1985, s. 30-31.

Büyükkörükçü, Tahir, Mevlâna’nın İslâm ve Tasavvuf Anlayışı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 97-100.

Ca’ferî, Muhammed Takî, Mevlâna’nın Düşüncesi Yeni Dünya Bağlamında Yeni Benlik, Güldeste 7, Konya 1996.

Cafer, Vilayet, Mövlana Celaleddin Rumi Haqqında İlk Ereb Menbeyi, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 101-106.

Camalov, Qabil, Celaleddin Rumi Peyğemberler Haqqında, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 76-83.

Can, Halil, 172. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Galata Mevlevihanesi Şeyhlerinden Meşhur Divan Şairimiz Şeyh Gâlib ve Bestelenmiş Eserleri, Musiki Mecmuası, C. 23, S. 265, İstanbul 1970, s. 4-7.

Can, Halil, Künhî Abdurrahim Dede Efendinin Hicaz Ayin-i Şerifi, Mevlâna Güldestesi, 1966, s. 43-56.

Can, Halil, Mevlâna’ya Methiyeler, Türk Edebiyatı, 1 (12), 1972, s. 15-18.

Can, Halil, Mevlevi Musikıysinde Beyatî Ayininin Yeri ve Bestekârı, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 51-53.

Can, Halil, Mevlevi ve Ahmed Avni Konuk , Türk Musikisi, S. 9-11, 1948.

Can, Halil, Mevlevilikte Musiki ve Musikide Mevleviler, İleri Musiki Mecmuası, C. 19, S. 229, İstanbul 1967, s. 4-6.

Can, Halil, Pençgah Ayin-i Şerifi, Mevlâna Güldestesi, 1968, s. 52-57.

Can, Halil, Sabâ Ayin-i Şerifi, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 62-70.

Can, Halil, Suzinak Ayin-i Şerifleri ve Bestekârları, Mevlâna Güldestesi, 1969, s. 68-70.

Can, Mustafa, Şair Şem’î: Konya Folklor ve Kültüründeki Yeri. Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi: Hz. Mevlânâ’nın 728, Vuslat Yıldönümü Anısına, S. 4 (2001), s. 109-112.

Can, Özber, Mevlâna Celâleddîn Rûmî ve Şeyh Gâlib’in Aşk Estetiği, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2005, s. 110-149.

Can, Samiha, Konya Mevlânâ Törenleri Ne Zaman ve Nasıl Başladı, Musiki Mecmuası, 29 (325), 1976, s. 10-11.

Can, Şefik, “Göklerde ve Yerde Hiçbir Varlık Yoktur ki Allah’ı Tesbih Etmesin” Ayeti’nin Mevlâna’ca Açıklanması, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996.

Can, Şefik, Allah Dostları ve Mevlânâ, Altınoluk, S. 10, Aralık 1986, s.11.

Can, Şefik, Celaleddin-i Rumi, Türk Ansiklopedisi, C.X, Ankara 1960, s. 106-117.

Can, Şefik, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname’sinde Bulunan Hazreti Mevlâna’ya Ait Şiirler, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 53-67.

Can, Şefik, Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre, Altınoluk, S. 70, Aralık 1991, s.31.

Can, Şefik, Hazret-i Mevlâna ve Yunus Emre, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 47-56; Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 19, S. 4, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1990, s. 23.

Can, Şefik, Hazret-i Mevlâna’da Peygamber Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 51-62.

Can, Şefik, Hazret-i Mevlâna’nın Etrafındakiler, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 41-57.

Can, Şefik, Hazret-i Mevlana’ya Göre Izdıraplarımızın Önemi, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 24-29.

Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Evrensel Görüşü, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 87-92.

Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Güzel ve Güzellik Hakkındaki Görüşleri, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 165-173, (Mevlâna’s Conception of Beauty and of the Beautiful).

Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Sureti ve Sireti, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 41-50; Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 23, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1994, s. 36.

Can, Şefik, Hz. Mevlâna’ya Göre Aklın Kifayetsizliği, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 77-84.

Can, Şefik, Hz. Mevlana’ya Göre İnsanın Kurtuluşu, Kubbealtı Akademi Mecmuası, C. 21, S. 3, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1992, s. 58-65.

Can, Şefik, Mevlâna ve Alevîlik, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 20, S. 3, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1991, s. 60.

Can, Şefik, Mevlânâ ve Goethe’de Bulunan Bazı Ortak Duygular ve Görüşler, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 31, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ocak 2002, s. 23-27.

Can, Şefik, Mevlânâ ve Eflâtun, Çağrı Mevlâna Özel Sayısı, C. 10, s. 94-95, 1965, s. 6-9, 11-13.

Can, Şefik, Mevlânâ’da Güzel ve Güzellik, Türk Edebiyatı, 14 (170), 1987, s. 19-21.

Can, Şefik, Mevlâna’nın Türkiye’de Tabedilen Rubaileri ve Tercümeleri, Mevlâna Güldestesi, 1964, s. 87-90.

Can, Şefik, Mevlâna’ya Göre Din, İman ve Küfür, V. Milli Mevlâna Kongresi, 1991, s. 19-27; Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 21, S. 2, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1992, s. 43.

Can, Şefik, Mevlâna’ya Göre İnsan ve İnsanın Kurtuluşu, Türk Edebiyatı, 2 (14), 1973, s. 18-20.

Can, Şefik, Mevlâna’ya Göre Şiir ve Şairlik, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 55-60.

Can, Şefik, Mevlevîlikten Önce Mevlâna’nın Yolu, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 113-121.

Can, Şefik, Mutezile’nin Kader İnancına Karşı, Hz. Mevlâna’nın Görüşü ve Bugünkü Mevlevîlik, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 13-21.

Can, Şefik, Sayın M. Nuri Gençosman’ın Mevlâna Rubaileri Tercümeleri Hakkında, Mevlâna Güldestesi, 1965, s. 72-74.

Can, Şefik, Selçuklu Kültüründe Hz. Mevlâna’nın Yeri (Mevlana in Seljuki Culture), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 205-209.

Can, Şefik, Yenikapı Mevlevîhânesinin En Son Mesnevîhanı Tâhirü’l-Mevlevî, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 97-102; Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 23, S. 2, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1994, s. 34.

Canatan, Burhanettin, Hak Aşığı Mevlâna Celaleddin ve Düşündürdükleri, Çağrı Dergisi, C. 13, S. 133, 1969, s. 21-23.

Canım, Rıdvan, Edirne Murâdiye Mevlevîhanesi ve Edirneli Mevlevî Şairler, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 285-326.

Carp, L. W., Uluslararası Rûmî Derneğinin Çalışmaları, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Ankara: Güven Matb., 1977, s. 88-91.

Cebeci, Lütfullah, Seyyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizi’nin Mevlana’nın Eğitimindeki Yeri, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, (30-31 Mayıs 1996), Ankara 1998, s. 31-42.

Cebecioğlu, Ethem, Hz. Mevlânâ Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 7-12.

Cebecioğlu, Ethem, Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 29-54.

Cebecioğlu, Ethem, Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi’nin Bazı Tasavvufi Kavramlara Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 38, S. 1, Ankara 1998, s. 123-153.

Cebecioğlu, Ethem, Seyyid Burhaneddin’nin Bazı Kur’an Âyetlerine Getirdiği İşarî Yorumlar-I, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 1, S. 2, Aralık 1999, s. 9-20.

Cebecioğlu, Ethem, Şemseddin-i Tebrizi’nin Bazı Kur’an-ı Kerim Ayetlerine Getirdiği Bazı İşari Yorumlar (I), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 39, S. 1, Ankara 1999, s. 107; -II-, C. 41, S.1, 2000, s. 43-65.

Celkan, Hikmet, Mevlâna’nın Eğitimci Yönü, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 299-306.

Cem, İbnuttayyar Semahaddin, Ayin-i Ekber ve Ayin-i Mevlevi, İslam, C. 2, S. 10, 1958, s. 17-20.

Cem, İbnuttayyar Semahaddin, Mevlâna’nın Doğum Yılı, İslam, C. 2, S. 11, 1959, s. 13-14.

Cem, İbnuttayyar Semahaddin, Mevlâna’nın Yaşı Münasebetiyle, Türk Düşüncesi, C. 3, S. 16, 1955, s. 283-285.

Cem, İbnuttayyar Semahaddin, Ulunay’a Göre Mevlâna, Sanat Dünyası, C. 3, S. 69-70, 1959, s. 5, 6-7.

Cenan, Mihriddin, Hazreti Mevlâna’nın Kaderi, İslam, C. 4, S. 3, 1960, s. 91-92.

Cengil, Muammer, Mevlânâ’nın Yedi Öğüdünün Fert ve Sosyal İlişkiler Açısından Önemi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 29-39; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 631-645.

Ceran, Ahmet Şeref, Hz. Mevlâna’nın Tasavvuf Sistemi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 83-90.

Cevheri, Necmettin, Büyük Mevlâna’nın Çağrısı, Çağrı Dergisi, C. 15, S. 158, 1971, s. 3-4.

Cevrî İbrâhim Çelebi, Cevri, Mesnevi Şerif Şerhi, Tasavvuf Dergisi, hzl. Cemal Bardakçı, İzmir, 1948-49, S. 1

Cevrî İbrâhim Çelebi, Mesnevî Şerhi, Tasavvuf Dergisi, hzl. Cemal Bardakçı, İzmir, 1948-49, S. 13, s. 14.

Cevrî İbrâhim Çelebi, Mesnevî’den Elli Sekiz Beytin Şerhi, Tasavvuf Dergisi, hzl. Cemal Bardakçı, İzmir, 1948-49, S. 4, s. 10.

Cevrî İbrâhim Çelebi, Mesnevî’nin Elli Sekiz Beytinin Manzum Şerhi, Tasavvuf Dergisi, hzl. Cemal Bardakçı, İzmir, 1948-49, S. 6, s. 7.

Cevrî İbrâhim Çelebi, Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytinin Şerhi, Tasavvuf Dergisi, hzl. Cemal Bardakçı, İzmir, 1948-49, S. 5, s. 8; S. 7, s. 12; S. 8, s. 10; S. 9, s. 9; S. 10, s. 10.

Ceyhan, Adem, 17. Asır Mevlevi Edebiyatından Bir Portre: Antalyalı Adem Dede (1591-1653), İÜ Türkiyat Mecmuası 21, S. 1 (2011), s. 141-166.

Ceyhan, Semih, Bir Mukabele Üç Devir: Mevlevî Yolu, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Ceyhan, Semih, İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 117-142.

Ceylan, Semih, Mesnevî’de Mana Düzeyleri: İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/279-292.

Ceyhan, Semih, Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşünce Tarihindeki Yeri: İsmail Ankaravî Yaklaşımı, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 347-354.

Ceyhan, Semih, Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 9, S. 22, Ankara 2007, Ankara 2008, s. 201-217.

Ceyhan, Semih, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hatıratı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede ve Mesnevî-i Şerif Şerhi, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 167-206.

Ceyhan, Semih, Vahdet Yolunun Sûfîleri Mevlevîler, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Ceyhan, Semih, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisi’ndeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 11, S. 26, İstanbul 2010, s. 25-70.

Ceylan, Güler, Mevlâna’da Evrensellik. İnsan ve Kadın Kavramları, Eflatun, 20 (240), 1988, s. 14-16.

Ceylan, İbrahim, Mevlâna’nın Tolerans Kaynağı ve Espirisi, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 409-421.

Cezre, Abdullah, Mevlâna Celaleddin Anadolu’ya Süleyman Paşa’dan Önce Gelmişti, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 91-102.

Chittick, William C., Merkezî Nokta: İbn Arabî Ekolünde Sadreddin Konevî’nin Rolü, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 23, Ankara 2009, s. 669-684.

Chittick, William C., Mevlânâ ve İbnü’l-Arabî, çev. Mustafa Hilmi Baş, Dergah, S.101, Temmuz 1998, s. 31.

Chittick, William C., Rûmî ve Mevlevîlik, çev. Sâfi Arpaguş, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 709-727.

Chmielowska, Danuta, Polonya’da Mevlâna Hakkında Yapılan Bazı Çalışmalar, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 199-202.

Cilacı, Osman, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Gayr-ı Müslimlerle Münasebetlerine Dair Bir İnceleme, Din Öğretimi Dergisi, Ankara 1989.

Cilacı, Osman, Mevlâna’nın İbadetinden Birkaç Çizgi, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 249-259.

Cilacı, Osman, Vesikalar Işığında Antalya Mevlevîhânesi Postnişînlik Devir Teslimi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 197-210.

Cin, Halil, Tarihte ve Çağımızda İslam’ı Evrenselleştiren Mevlâna, Yunus Emre ve M. İkbâl, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1, Konya 1992, s. 177-184.

Corbin, Henry, “Celalüddin Rûmî ve Mevlevîler”, İbn Rüşd’den Günümüze İslâm Felesefesi Tarihi, çev. Abdullah Haksöz, İstanbul 1997, s. 70-74.

Coşguner, Fahrettin, Çankırı Mevlevîhânesi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/379-384.

Coşguner, Fahrettin, Fütüvvet, Ahilik ve Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 75-87.

Coşguner, Fahrettin, Hz. Mevlânâ’nın Tilki ve Davul Hikayesi, Sükût Kültür-Edebiyat Dergisi, S. 6, Yıl: 2, Ordu, 2007, s. 42-43.

Coşguner, Fahrettin, Mesnevî’de Çelebi Hüsameddin, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 59-75.

Coşguner, Fahrettin, Mesnevî’de Sultan Mahmud, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 247-256.

Coşguner, Fahrettin, Mesnevî’de Türkçe Kelimeler, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 310-350.

Coşkun, İbrahim, Aklı Gönül İle Buluşturan Kelamcı: Mevlânâ Celaleddin Rumî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/405-416.

Coşkun, Sezai, Türk Romanında Mevlâna ve Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2005, s. 29-75.

Cumaev, Raşid, Mevlânâ ve Peyvandi Rizai, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/293-298.

Cumhur, Memduh, Mevlevî Mukabelesi ve Musikisi, Fikir ve Sanatta Hareket, 9 (97), İstanbul 1974, s. 60-64.

Cunbur, Müjgan, Manisa Mevlevîhânesi’nden Yetişen İki Şair, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 267-274.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve İlim, Mevlâna Güldestesi, 1967, s. 18-23.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve İlk Muakkipleri, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 441-442.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve Kadınlık, Türk Kadını, C. 1, S. 7, 1966, s. 6-8.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve Oruç Ayı, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 131-140, (Mevlâna and the Ramadan).

Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve Tabiat, Hisar, C. 5, S. 12, 1964, s. 14-16.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna ve Yunus Emre, Mevlana Güldestesi, 1966, s. 25-31.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna, Kadınlara Karşı Beslediği Şefkat ve Saygıyı, Oğullarına da Aşılamak İçin, Onlara Daima Bu Yolda Öğütler Vermiştir, Türk Kadını, 8 (92), 1974, s. 8-10.

Cunbur, Müjgan, Mevlana’da Birlik Fikri, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 87-92.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna’nın Çevresindeki Kadınlar, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 73-74; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 13-15.

Cunbur, Müjgan, Mevlânâ’nın Devleti Değerlendirmesi, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 149-160.

Cunbur, Müjgan, Mevlânâ’nın Eserlerinde Türk Boyları ve Türk Kelimesinin Değerlendirilmesi, Mevlânâ, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 55-93.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna’nın İlk Mütercimi Gülşehrî, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 31-35.

Cunbur, Müjgan, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde ve Divan-ı Kebir’inde Yemekler, Türk Mutfağı Sempozyumu (Ankara, 31.10.1981), 1982, s. 69-85.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna’nın Sabır Hazinesinden, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 145-155.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna’nın Şiirlerinde; Ekinden Ekmeğe, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 261-271.

Cunbur, Müjgan, Mevlânâ’nın Şiirlerine Göre XIII. Yüzyılda Türkmenlerin Yaşayışları, Millî Kültür, 1 (12), 1979, s. 11-19.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna’ya Göre Sanat ve Sanatkar, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 67-74.

Cunbur, Müjgan, Mevlâna’ya Göre Türkmenler, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 47-53.

Cunbur, Müjgan, Ölmeden Evvel Ölün, Hadis-i Şerifi’nin Mevlâna ve Türk Muakkiplerine Göre İzahı, İslam, C. 1, S. 3, 1956, s. 21-22.

Cunz, Hüseyin Peter, Dönen Dünyada Sabit Bir Nokta, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 37-40.

Çağatay, Neşet, Mevlana Devri Selçuklu Türklerinin Politik ve Sosyo-Ekonomik Sorunları, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 45-51.

Çağatay, Neşet, Mevlânâ’nın Yazı Dili Niçin Farsçadır?, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 36-42.

Çağlar, Behçet Kemal, Şair Mevlâna, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 66.

Çağlı, Adnan-Özdingiş, Vicdan, Birrî Mehmed Efendi ve Bülbüliyye, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 411-418.

Çağman, Filiz, 16, Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergahlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 15-20, X, 1973, Tebliğler, s. 651-678.

Çakar, Melek, Halide Edip Adıvar’ın Romanlarında Mevlevîlik, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 105-111.

Çakıcı, Bilal, Burdur Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Fedaî Dede, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 189-218.

Çakıcı, Bilal, Hanyalı Nûrî’nin Mevlânâ ve Mesnevî Konulu Medhiyeleri, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 89-101.

Çakıcı, Bilal, Mehmed Şakir’in Manzum Mesnevi Tercümesi, Erdem (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 2008, s. 51-58.

Çakmak, Muharrem, Mevlânâ’nın Ölüm Düşüncesinde Hürriyet Teşbihi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/231-240.

Çakmaklıoğlu, Mustafa, Hallâc’ın “Ene’l-Hakk” Sözü Bağlamında Mevlânâ’nın Şatahat Yorumu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 6, S. 15, Ankara, Temmuz-Aralık 2005, s. 191-223.

Çakmaklıoğlu, Mustafa, Mevlânâ’ya Göre Dindarlık, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/29-34.

Çalışır, Ahmet, Mevlevî Âyini, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 423-425.

Çam, Ömer, Mevlâna’nın Etkileri, Ritm Psikolojisi ve Seması, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 171-175.

Çamdibi, Hasan Mahmut, Mevlânâ’da Öğüt, Sevgi ve İletişim, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul: Marmara Ü., 2007, S. 18, s. 9-15.

Çamdibi, Hasan Mahmut, Yaygın Eğitim Açısından Mevlâna’nın Vaazları-I, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul: Marmara Ü., 2006, S. 17, s. 9-18.

Çantay, Hasan Basri, Edep (Mevlâna’ya Göre), Türk Ruhu, S. 5, 1958.

Çapan, Pervin, Recâî-Zâde İbrâhim Şefîk Dîvânı’nda Mevlâna ve Mevlevîlik, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 41-86.

Çavdarlı, Rıza, Eski Türklerde Mevlevîler, Bektaşîler, Rufâîler, Yarım Ay, S. 67, İstanbul 1937, s. 14-15.

Çavuşoğlu, Ali, “Türk” Adı ve Mevlâna’daki Anlamları, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 101-119.

Çavuşoğlu, Ali, Kültürümüzde Asâ ve Mevlâna’da Asâ Mecazı, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 193-213.

Çavuşoğlu, Ali, Kültürümüzde Yüzük ve Mevlâna’da Yüzük Mecazı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 147-154.

Çavuşoğlu, Ali, Mevlânâ’nın Anlatımı, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 127-142.

Çavuşoğlu, Ali, Mevlânâ’nın Varoluş, Tanrı ve Sureti Konusundaki Görüşleri, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 29-41.

Çavuşoğlu, Mehmed, Bir Mevlevî Şair: Yenişehirli Avni Bey ve Mevlâna İçin Na’tı, I. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 1985, s. 127-134.

Çevikoğlu, Timuçin–Karaismailoğlu, Adnan, Mustafa Câzim el-Mevlevî’nin Hicâzkâr Âyîn-i Şerîf’i, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 11-57.

Çaycı, Ahmet, Mevlânâ Müzesi’ndeki 401 Envanter Numaralı Madenî Kâse, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: II, S. 3, Konya 2004, s. 81-90.

Çaycı, Ahmet-Durmuş, Latife, Kütahya Erguniyye Mevlevihanesi (Dönerler Camii) Haziresindeki Mezar Taşları, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 203-219.

Çayır, Celal-Kahraman, Bayram, 20. Yüzyılda Manevî/Spiritualist Dinî Yönelimlerin ve Mevlânâ’ya İlginin Sebepleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/161-168.

Çayırdağ, Mehmet, Kayseri Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 91-96; Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, s. 92.

Çehayiç, Cemal, Bosna-Hersek’te Mevleviler, çev. Muhammed Arûçî, İzlenim, Mayıs 1995, S. 21, s. 49-52.

Çelebi Bayru, Esin, Uluslararası Mevlânâ Vakfı’nın Çalışmaları, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 61-69.

Çelebi, Asaf Hâlet, Garp Dünyasında Mevlânâ, Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 107-110.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlâna ve Muhiti, Mevlâna, İstanbul 1953.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlânâ ve Şems, Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 186-194.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlânâ’da Semâ’, Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 300-305.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlâna’nın Edebî Hüviyeti, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 103-106; Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 182-185.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlâna’nın Gazellerinden Parçalar, Türk Yurdu, S. 251, 1955.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlevî Terbiyesi, (I-IV) Türk Yurdu, No. 248-251, Eylül 1955-Aralık 1955, s. 195-199; 275-277; 357-362; 441-446; Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 273-279.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlevî Terbiyesi: 2 Mevlevîlikteki İki Zümre, Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 280-285.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlevî Terbiyesi: 3 Mevlevî Kisvesi ve Mevlevî Dili, Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 286-292.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlevî Terbiyesi: 4 Bazı Mevlevî Adetleri, Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 293-299.

Çelebi, Asaf Hâlet, Mevlevîlerde Âyin ve Sema’ 1-2, Türk Yurdu, No. 253-254, Şubat 1956, s. 602-616; 677-681; Bütün Yazıları, hzl. Hakan Sazyek, İstanbul 1998, s. 310-324.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır (derleyen), Mevlâna’da Bahar, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 107-112

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Garp Dünyasına Mevlâna Diliyle Dostluk Mesajı, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 23-26.

Çelebi, Celâleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 24, 1988, s. 57-61,

Çelebi, Celâleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’da Aşkın Manası, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 269-278.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’da Düşünce ve Akıl, V.Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 13-26.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’da Sevgi, Birlik ve Beraberlik Mesajları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 39-43.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde “Kadın” Konusuna Kısa Bir Bakış, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 103-107.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Vuslat, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 57-63

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Hz. Mevlana’nın Mana Dili ve Şeb-i Arus, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 15-23.

Çelebi, Celâleddin M. Bâkır, Hz. Mevlânâ’nın Manevî Fetihleri, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’ya Göre Mesnevî, Kur’an-ı Kerim ve Ayetlerden Mülhem Birkaç Misal, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 331-346.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, İnsan Sevgisi ve Hz. Şems, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 35-39.

Çelebi, Celâleddin M. Bâkır, Mevlânâ’nın Sözleri ile Semâ, Türk Dünyası Araştırmaları, 52, 1988, s. 29-31.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Osmanlı Hanedanında Mevlevîlik, Mevlevîhâneler ve Her Mevlevînin Bilmesi Gereken İki Dua, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 13-17.

Çelebi, Celâleddin M. Bâkır, Semâ Töreni, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 2 (13), 1988, s. 52-56.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Sema, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 201-206.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Son Yüzyılda Mevlevîlik, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 337-338.

Çelebi, Celaleddin M. Bâkır, Sonsuza Kadar Hz. Mevlâna, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 17-22.

Çelebi, Faruk, Yediyüz Senedir Açıklanmayan Hakikat, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 143-144.

Çelebi, Nilgün, Fîhi Mâfîh’i Okumak, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 125-130.

Çelebioğlu, Âmil, Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., İstanbul 1998, s. 5-24.

Çelebioğlu, Âmil, Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 67-92.

Çelebioğlu, Âmil, Ebced Hesabıyla Mevlânâ’nın Doğum Tarihi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., İstanbul 1998, s. 25-26.

Çelebioğlu, Âmil, Ebced Hesabıyla Mevlâna’nın Doğum Tarihi, Türk Kültürü, 17 (196), 1979, s. 40-41.

Çelebioğlu, Âmil, Fuzûlî’nin Şiirinde Ney, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., İstanbul 1998, s. 563-573.

Çelebioğlu, Âmil, Fuzûlî’nin Şiirlerinde Ney, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 71-83.

Çelebioğlu, Âmil, Hz. Mevlâna’ya İzafe Edilen Bir Gazelin Şerhi, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 26-30; Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Âmil Çelebioğlu, İstanbul: MEB Yay., 1998, s. 519-524.

Çelebioğlu, Âmil, İlim, Aşk ve Mevlânâ, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., İstanbul 1998, s. 27-28.

Çelebioğlu, Âmil, Mevlâna Tesiri, Töre, 8 (91), 1978, s. 6-7.

Çelebioğlu, Âmil, Mevlâna ve Mesnevî Hakkında Birkaç Söz, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 113-117.

Çelebioğlu, Âmil, Mevlâna’dan Öğütler, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 131-148.

Çelebioğlu, Âmil, Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 5-27; Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Âmil Çelebioğlu, İstanbul: MEB Yay., 1998, s. 525-545.

Çelebioğlu, Âmil, XIII-XV (İlk Yarısı). Yüzyıl Mesnevîlerinde Mevlânâ Tesiri, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., İstanbul 1998, s. 29-53.

Çelebioğlu, Âmil, XIII-XV. (İlk yarısı) Yüzyıl Mesnevilerinde Mevlâna Tesiri, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 99-126.

Çelik, Celalettin, Mevlânâ’nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Kayseri 2002, s. 21-38.

Çelik, İsa, Hz. Mevlâna’da İnsân-ı Kâmil, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 132-155.

Çelik, İsa, Hz. Mevlânâ’nın Düşüncesinde Aşk Kavramı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/181-190.

Çelik, İsa, Klasiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Ma’nevî”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 661-696.

Çelik, İsa, Mesnevî-i Manevî, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara 2005, s. 661-696.

Çelik, İsa, Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tercüme ve Şerhleri, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, S. 19, Erzurum 2002, s. 71-93.

Çelik, İsa, Mevlana’nın Mesnevî’sinin Yedinci Cildi Üzerine, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, S. 20, Erzurum 2002, s. 85-98.

Çelik, İsa, Tasavvufî Şerh Edebiyatı Bağlamında Mesnevî Şerhlerinden Kırk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, S. 23, Erzurum 2004, s. 33-56.

Çetin, Abdülbaki, XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden ‘Abîrî ve İki Eseri, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi / Journal of Turkish Research Institute 15, S. 38 (2008), s. 95-110.

Çetin, Nihad M., Matnawî’nin Konya Kütüphanelerindeki Eski Yazmaları, Şarkiyat Mecmuası, C. 4, 1961, s. 97-118.

Çetin, Nurullah, Mevlâna “Hümanist” Bir Şair midir?, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 553-566.

Çetin, Nurullah, Mevlânâ’ya “Hümanist” Deyu Bühtân Eylemişler, Edebiyat Otağı, Yıl: 2, S. 17, Ankara, Şubat 2007, s. 2-10.

Çetinkaya, Bayram Ali, “Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk), Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 1, S. 1, Ankara, Ağustos 1999, s. 178-220; Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.179-220.

Çetinkaya, Bayram Ali, “İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 93-115.

Çetinkaya, Bayram Ali, Âşıkların (Mevlâna ve Şems’in) Aşkın Raksı/Devrânı Semâ, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 435-476.

Çetinkaya, Bayram Ali, Mevlânâ Öğretisinde Müzik ve Ney, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 441-453.

Çetinkaya, Bayram Ali, Mevlânâ’nın Nefesinden Çıkan Büyülü Ney Sesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 426-432.

Çetinkaya, Bayram Ali, Mevlânâ’yı Vuslata Ulaştıran Raks Semâ, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 90-93.

Çetinkaya, Bayram Ali, Tefekkür ve Bilimin Sentezi Semâ, Somuncu Baba, S. 61, Malatya, Kasım, 2005, s. 30-34.

Çetinkaya, Yalçın, Mevlâna ve Semâ, Konya, S. 33, Konya 2003.

Çetinkaya, Yalçın, Mevlâna, Mevlevîlik, Musiki (Pythogoras’tan Mevlâna’ya Musiki), Konya, S. 32, Konya 2003.

Çetinkaya, Yalçın, Mevlânâ’da Aşk ve Mûsikî, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 39-54.

Çetinkaya, Yalçın, Mevlevilik ve Musiki, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 121-129.

Çetinkaya, Yalçın, Tasavvuf, Aşk ve Mûsikî, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 433-440.

Çetinöz, H. Fehmi, Mevlâna Rumi, Eğitim Öğretim, 20 (233), İstanbul 1978, s. 9-11.

Çevikoğlu, Timuçin, Bahariye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddîn Dede-Efendi, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 247-259.

Çevikoğlu, Timuçin, Vefâtının 100. Yıldönümünde Bahâriye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddîn Dede-Efendi (15 Ekim 1853 – 14 Eylül 1911), Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 141-184.

Çıkla, Selçuk-Üst, Sibel, Mesnevi’deki Hikâyelerin Kaynakları ve Mevlâna’nın Hikâyeler Üzerindeki Tasarrufları, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 92-97.

Çınar, Aliye, Mevlâna Düşüncesinde Allah-Dünya Tasavvuru, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 215-227.

Çınar, Aliye, Mevlânâ ve Tillich’de Varlık-Değer Birliği, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 141-153.

Çınar, Aliye, Mevlânâ’nın Düşünce Dokusu ve Temel Kavramları-Varlık-Bilgi-Değer Birliği-, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 95-100.

Çınar, Bekir, Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nin İlk 18 Beytindeki Şerh Usûlü, III. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) -13 Şubat 2009- Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 2011, s. 62-84: Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/6 (Şerh Özel Sayısı – Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) Summer 2009, s. 39-61.

Çınar, Bekir, Mevlâna’nın Eserlerinde “Can ve Gönül” Kavramları, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 229-239.

Çıpan, Mustafa, Dîvâne Mehmed Çelebi’nin “Tarîkatü’l-Ma’ârifîn” Risalesi ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 211-219.

Çıpan, Mustafa, Dîvân Edebiyatının Oluşumu ve Gelişmesinde Mevlevî Şâirlerin Yeri, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (07-09 Nisan 1999), Bildiriler, hzl. Alâaddin Aköz, Bayram Ürekli, Ruhi Özcan, Konya: Selçuk Üniversitesi, 2000, s. 731-736.

Çıpan, Mustafa, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin Bestelenmiş Eserlerinin Güfteleri Üzerine Bir Değerlendirme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 237-263.

Çıpan, Mustafa, Hoca Ahmed Yesevî ve Mevlânâ İkliminden, Konya, S. 18 (1998), s. 23-24.

Çıpan, Mustafa, Hz. Mevlâna’dan Şeyh Gâlib’e, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 204-218.

Çıpan, Mustafa, İsmâil Dede Efendi’nin Bestelediği Eserlerin Güfteleri Üzerine Bir Değerlendirme, X. Millî Mevlânâ Kongresi (2-3 Mayıs 2002), Tebliğler, hzl, Haşim Karpuz ve öte, C. 1, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2002, s. 237-263.

Çıpan, Mustafa, Konya Mevlâna Müzesi Hazine-i Evrak Arşivi’ndeki Belgelere Göre Muğla Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 233-251.

Çıpan, Mustafa, Mevlevî Şeyhlerinden Dîvâne Mehmed Çelebi, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 97-108.

Çıpan, Mustafa, Mevlevîliğin “Çile”li Şehrâhında Vücut Bulan “Üç Selim”in Saltanat, Edebiyat ve Mûsikîmizdeki Tezâhürleri (III. Selim-Şeyh Gâlib-Dede Efendi), Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/299-322.

Çıpan, Mustafa, Mevlevîlik Şehrâhında Seyr u Sülûk, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 24-31.

Çıpan, Mustafa, Mevlevîlik Terimleri, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 165-178.

Çıpan, Mustafa, Mevlevîlik Yolunda Fasih Ahmed Dede, VI. Milli Mevlâna Kongresi 1992, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1993, s. 119-129.

Çıpan, Mustafa, Mevlevîlikte Seyr-i Sülük (Mevlevîlik Terbiyesi), Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bld. Yay., 2004, s. 185-194.

Çıpan, Mustafa, Semâ: Arşa Kanat Çırpanların Aşkı, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 151-162.

Çıtlak, M. Fatih, Mesnevî-i Mânevî’de İnsan ve Mesnevî-i Mânevî İsmi İle Hz. İnsan İlişkisi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 33-39.

Çıtlak, Mehmet Fatih, “Hak Velisi” Hz. Mevlânâ, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 123-125.

Çiçek, Hasan, Kadim Üç Felsefe Problemi Bağlamında Mevlana’nın Mesnevi’sinde Metaforik Anlatım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 44, S. 1, Ankara 2003, s. 293-311.

Çiçek, Hasan, Mevlânâ Felsefesinde Şiddet Karşıtı Söylem, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15. 09. 2007), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., 2008, s. 77-85.

Çiçek, Hasan, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Tanrı’nın Varlığının Kanıtları, Dinî Araştırmalar, C. 5, S. 15, Ankara 2003, s. 199-208.

Çiçekler, Mustafa, İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Edip ve Şâirler, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 34-35.

Çiçekler, Mustafa, Mevlânâ’nın Sunduğu Ölümsüzlük Suyu: Âb-ı Hayât, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/323-328.

Çift, Salih, Mevlânâ’nın Öncülerinden Biri: Yahyâ b. Muâz er-Râzî, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 43-53.

Çiftçi, Hasan, Mevlânâ ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 565-590.

Çiftçioğlu, İsmail, XIV. Yüzyılda Denizli ve Yöresinde Ahilik ve Mevlevilik, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu -Bildiriler- 1, Denizli 2007, s. 67-75.

Çiftçioğlu, İsmail, Germiyan Beyliği Döneminde Kütahya’da Mevlevîlik, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Kütahya 2004, s. 143-159.

Çiğdem, Recep, Mevlânâ’da Yönetim-Halk İlişkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/77-82.

Çokum, Sevinç, Uhud Dağı ve Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 118-120.

Çoruh, Hakkı Şinasi, Mevlâna, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 85-86.

Çubukçu, İbrahim Agah, Mevlana ve Felsefesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 26, S. 1, Ankara 1984, s. 97-118.

Çubukçu, İbrahim Agâh, Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 58-63.

Dağlar, Abdülkadir, Kâmil-i Mevlevî’nin Kendi Şiirine Tuttuğu Ayna: Adem Kasîdesi ve Şerhi, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları: Fahrettin Kırzıoğlu Armağanı 3, S. 4 (2008), s. 335-371; Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4 Summer 2008, s. 335-371.

Dağlar, Abdülkadir, Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın Hilye-i Mevlânâ’larını Mukâyese Denemesi, Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 25, Konya 2009, s. 152-170.

Dağlar, Abdülkadir, Mevlevî Edebiyatı Kaynaklarından Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye ile Semâ’hâne-i Edeb’i Mukâyese Denemesi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 149-160: Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 3/2 Spring 2008, s. 229-277.

Dağlar, Abdülkadir, Şem’î’nin Mesnevî’yi Lafzen Okuma Teklifleri, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 56-72.

Dağlarca, Fazıl Hüsnü, Mevlana’da Olmak-Gezi Üzerine, tanıtan: Muzaffer Uyguner, Türk Dili, C. 8, S. 90, Ankara 1959, s. 349-351.

Dağlarca, Fazıl Hüsnü, Mevlana’da Olmak-Gezi, tanıtan: İbrahim Tekelioğlu, Türk Dili, C. 8, S. 91, Ankara 1959, s. 400-402.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan, Larende’de Medfun Bulunan Celaleddin Rumi’nin Validesine Dair Hükümler, Konya, S. 35, 1941, s. 2090-2092.

Dalkılıç, Mehmet, “Teolojik Sorunların Ele Alınmasında İyi Niyetlilik” Mevlana’nın Klasik Kelam Sorunlarına Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 16, Yıl: 2007, s. 189-204.

Dayıoğlu, Server, Osmanlı Sanatında Mevlevî Hattatlar ve Divan Edebiyatı Müzesi Koleksiyonu, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 672-677.

Dede, Behçet, Mevlâna ve Biz, Çağrı Dergisi, S. 176, 1972.

Dede, Zerrin, Tarihten Günümüze Mesnevî Okulu, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/333-336.

Değerli, Ayşe, Konya Mevlana Dergahı’na XIX. Yüzyılda Yapılan Maddi Yardımlar, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011, S. 12, s. 133-140.

Değirmençay, Veyis, İntihânâme Mesnevisinde Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Anlatımlar, Yedi İklim, S. 84, İstanbul, Mart 1997, s. 53-58.

Değirmençay, Veyis, Mevlânâ ve Barış, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 15-41.

Değirmençay, Veyis, Sultan Veled’in Edebî Kişiliği ve Eserleri (II), Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 84-95.

Değirmençay, Veyis, Sultan Veled’in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (I), Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 69-83; Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 42-58.

Değirmençay, Veyis, Sultan Veled’in Selçuklu Ahîlerine Methiyeleri, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 55-64.

Demir, Asiye, Mevlana’yı Anlatan İlk Roman: Bir Anadolu Hümanisti Mevlana, Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu / International Social Sciences Postgraduate Symposium 28-30 Nisan 2011, 2012, s. 713-720.

Demirağ, Banu, Mevlevihaneden Açılan Pencere, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 161-176.

Demircan, Adnan, Mesnevî’de Geçen Muâviye – İblis Hikâyesi, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 143-153.

Demirci, Doğan, Eğirdir Mevlevîhânesi Kazısı, İSTEM: İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, Yıl: X, S. 20, Konya 2012.

Demirci, Mehmet, “Ne Olursan” Gel, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 38-39.

Demirci, Mehmet, Bir Eğpitim Aracı Olarak Mevlevî Çilesi, Marife Dergisi, C. 7, S. 3, Konya 2007, s. 105-122.

Demirci, Mehmet, Fetret Devri Bereketi,: A. Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul, Temmuz 2008, s. 20-26.

Demirci, Mehmet, Fîhi Mâfîh’de Tevhid, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 41-46.

Demirci, Mehmet, Hz. Mevlânâ’yı Ziyaret, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 15 (3), İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1986, s. 8-16.

Demirci, Mehmet, İnsan Eğitimi Açısından Mevlevî Çilesi, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 121-129.

Demirci, Mehmet, İsmail Ankaravî’ye Göre Bazı Tasavvuf Terimleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII, Kış-İlkbahar 2001, s. 1-8.

Demirci, Mehmet, İzmir’de Mevlevîlik, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 237-241.

Demirci, Mehmet, Kitaplarla Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 121-124.

Demirci, Mehmet, Mesnevî’de Akıl-Aşk Karşılaştırması, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 153-159.

Demirci, Mehmet, Mesnevi’de Ezân-ı Muhammedî, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 38-42.

Demirci, Mehmet, Mevlâna’da İnsan, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 3 (33), 1989, s. 45-55; V. Milli Mevlâna Kongresi, 1991, s. 35-39.

Demirci, Mehmet, Mevlânâ’nın 20. Yüzyıl Türk Fikir ve Sanat Adamlarına Etkisi: Yahya Kemal Örneği, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/329-336.

Demirci, Mehmet, Mevlânâ’nın Kadına Bakışı, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 32-37.

Demirci, Mehmet, Moğollar ve Mevlâna, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1 (9), 1987, s. 54-57.

Demirci, Mehmet, Sadreddin Konevî ile Mevlânâ Celâleddin’in Münasebetleri Hakkında, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi Özel Sayı, 4, Konya 1989, s. 57-68.

Demirci, Mehmet, Sultan Mahmud ve Ayaz, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 33-38.

Demirci, Mehmet, Şeb-i Arus Münasebetiyle Tasavvuf ve Mevlânâ, Kubbealtı Akademi Mecmuâsı, Yıl: 18, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1989, s. 64-76.

Demirci, Mehmet, Tasavvuf ve Mevlânâ, Kubbealtı Araştırmaları Mecmuası, Yıl: 18, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1989, s. 64-70.

Demirel, Ömer, Sivas Mevlevîhânesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 217-224.

Demirel, Süleyman, Mevlâna Celâleddin Rumi’nin Sevgi Anlayışı, Doğu Batı (Dergisi), S. 26, Aşk ve Doğu, Şubat-Mart- Nisan 2004, 2. baskı, s. 289-305.

Demirel, Şener, Abdülbâki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevî’nin İlk İki Beytinin Şerhi, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 365-382.

Demirel, Şener, Mesnevî’nin Türkçe Şerhlerinde Ney Metaforu, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 149-191.

Demirel, Şener, Mevlânâ’nın Mesnevî’si ve Şerhleri, TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı II, Cilt 5, Sayı 10, GÜZ, 2007, İstanbul, s. 469-504.

Demirel, Şener, Sembol, Sembolik Dil ve Bu Bağlamda Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Sembolik Unsurları, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, Ankara, s. 915-947.

Demirel, Şener, Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rıfâî’nin Tasavvuf Dergisindeki Mesnevî Şerhi, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 591-629.

Demirgen, Emel, Bahariye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddîn Dede ve XIX. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı’da Müzik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 463-469.

Demirli, Ekrem, Mesnevî’yi Fusûsu’l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikayeler, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 347-364.

Demirli, Ekrem, Mevlânâ’ya İbnü’l-Arabî Gözüyle Bakmak: İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 16, Yıl: 2007, s. 229-247; Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/337-344.

Derdiyok, İ. Çetin, Mesnevî-i Ma’nevî’de Leylâ ve Mecnûn, IX. Millî Mevlâna Kongresi (15-16 Aralık 1997), Tebliğler, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 75-84.

Dergiç, Münir, Başlangıçtan Günümüze Bosna-Hersek’te Mesnevî Dersleri, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 129-131.

Derin, F. Çetin, Mevlâna, Hayatı ve Eserleri, Emekli Öğretmen Dergisi, C. 2, S. 7, 1960, s. 16-18.

Derin, Süleyman, Mevlânâ Celaleddin Rumî’nin Sevgi Anlayışı, Doğu Batı Düşünce Dergisi (Aşk ve Doğu), S. 26, Şubat-Mart-Nisan 2004, s. 279-294.

Derin, Süleyman, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Psikolojik Yaklaşımlar, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/345-358.

Derkse, Mürsel, Sevginin Köprüleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 323-325.

Derman, Çiçek, Mesnevî Tezhîbine Müstesnâ Bir Örnek, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 189-204.

Derman, Çiçek, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Bir Mesnevî’nin Tezhibi İle Değerlendirilmesi, 1. Ulusal İslam Elyazmaları Sempozyumu (13-14 Nisan 2007), Bildiriler Kitabı, Türçek Yay., İstanbul 2009, s. 111-132.

Derman, Çiçek, Unutulan Bir Mevlevî: Ressam Murtazâ Ekler (1874-1969), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 41-53.

Derman, Çiçek, XVI. yy.da Hazırlanmış Bir Mesnevî Tezhibi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 61-71.

Derman, M. Uğur, Eserleriyle İstanbul’un Mevlevi Sanatkârları, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 25-33.

Derman, M. Uğur, Mevlevîlik ve Hat San’atı, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 19-31; Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 186-197.

Derman, M. Uğur, Mevlevîlikte Mûsiki, Boğaziçi, 2, İstanbul 1982, s. 25.

Derman, M. Uğur, Mevlevîlikte Sanat, Organorama, 9 (5), 1973, s. 10-14; Mevlâna Güldestesi, Ankara 1974; Boğaziçi, 1, İstanbul 1982, s. 15-17.

Deveci, Ümral, Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki Mizah Metinlerinin Edebî ve Yapısal Çözümlenmesi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 171-185.

Develi, Hayati, Harezm-Kıpçak Şairi İmâdü’l-Mevlevî’nin Yeni Bir Gazeli. Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları: In Memoriam Agâh Sırrı Levend Hâtıra Sayısı III 24, S. 3 (2000), s. 129-40.

Dıvarcı, İbrahim, “Ney” in Hikayesi, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 48.

Dikici, Recep, Abdülganî en-Nablûsî ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Mesnevî Dibâcesi Şerhi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 191-196.

Dikici, Recep, Abdülgânî En-Nablûsî’nin Mevlevîlik Âdâbına Dair El-Ukûdü’l-Lü’lüiyye’si ve Müstakîmzâde’nin Şerhi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 203-211.

Dikici, Recep, Mesnevî Şerhleri Üzerine Bazı Düşünceler, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 51-56.

Dikici, Recep, Mevlâna ve Koyunoğlu Müzelerindeki Bazı Mühim Yazma Eserler, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı IV, Konya 2001.

Dikici, Recep, Seyyid Burhâneddîn Muhakkik-i Tirmizî, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 11-13.

Dikici, Recep, XIII. Yüzyılda Konya ve Çevresinde Kültür Faaliyetleri (Cultural Activities in and Around Konya in 13th Century), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 149-160.

Dikmen, Halil, Mevlevilikte Musiki, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 428-429.

Dilberipour, Asgar, Bir Rubâînin Serüveni, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 87-93.

Dilçin, Cem, Şeyh Gâlib’in Mevlevî-hânelerin Tamirine İlişkin Şiirleri, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, S. 14, İstanbul: İSAM, 1994, s. 29-76.

Dilek, Mehmet, Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb’a’da Kullandığı Hadisler ve Yorumları, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/437-446.

Dilmen, Naci, Mevlâna Kürsüsü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 125-127; Türk Edebiyatı, S. 135, İstanbul 1985, s.10.

Dinânî, Gholam Hossain İbrâhîmî, Mevlâna ve İbn Arabi’ye Göre “Hayal Alemi”, çev. Firdevs Pîşbîn, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 509-517.

Dino, Abidin, Mevlâna Üzerine Kutsallık Tüccarlığı, Ant, S. 30, 1967, s. 10-11.

Diriöz, Meserret, Arif Nihad Asya’da Mevlana Sevgisi, Türk Edebiyatı, S. 196, İstanbul 1990, s. 24-27.

Diriöz, Meserret, Hazreti Mevlana, Türk Edebiyatı, 194, İstanbul 1989, s. 27-28.

Dizdaroğlu, Hikmet, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, Türk Folklor Araştırmaları, C. 5, S. 113, İstanbul 1958, s. 1812-1814.

Doğan, Ayhan, Mevlâna ve Yunus Emre’de İnsan, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 71-72.

Doğan, Ayhan, Mevlâna’da Folklor, Folklor, C. 2, S. 16-18, 1970, s. 9-13.

Doğrusöz, İhsan, Mevlânâ Felsefesinin Ruh ve Beden Arasındaki Görsel Ahenk Bağlamında İrdelenmesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 513-517.

Dörtbudak, Mehmet Veysî, Tarihten Günümüze Manisa Mevlevileriyle Bir Yolculuk, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 103-119.

Durak, Nejdet, Mesnevi’de Metaforik Anlatımlarda Kullanılan Hayvan Motifleri ve Felsefî Değerlendirmesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 155-165.

Duranlı, Muvaffak, Mevlana ve Mevlevilik Üzerine Rusya’da Yapılmış Çalışmalara Genel Bir Bakış, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 279-288.

Duru, Muhittin Celâl, Aşıkların Kıblesi, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 23-24.

Duru, Muhittin Celâl, Mevlâna Eserlerinin Orijinal Nüshaları, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 101-102.

Duru, Muhittin Celâl, Mevlâna İçin, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955, s. 145-146.

Duru, Muhittin Celâl, Mevlâna ile Yunus Emre, Türk Yurdu Yunus Emre Özel Sayısı, C. 5, S. 319, 1966, s. 13-15.

Duru, Muhittin Celâl, Mevlâna’nın Büyüklüğü, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 34-36.

Duru, Muhittin Celâl, Mevlâna’nın Doğum Günü Yıldönümü, Türk Yurdu, C. 4, S. 10, 1965, s. 1-2.

Duru, Muhittin Celâl, Şeb-i Aruz-Şeb-i Tariz, 683. Yıldönümünde Mevlâna, 1956, s. 24-26.

Duru, Necip Fazıl, Âşıkların Ka’besi: Kubbe-i Hadrâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 242-249.

Duru, Necip Fazıl, Batılı Seyyahların Gözüyle Dönen Dervişler, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S. 130, Ankara 2007, s. 118-146.

Duru, Necip Fazıl, Devran: Bir Çelebi Kızının Yürek Burkan Öyküsü, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S. 125, Ankara 2007, s. 143-147.

Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şairlerde Mevlâna Portresi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001, s. 383-432.

Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şâirlerde Ney Metaforu, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/359-384.

Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, S. 11, Ankara, Temmuz-Aralık 2003, s. 151-176.

Duru, Necip Fazıl, Şâir Muhayyilesinde Mevlevî Kisvesi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 119-140.

Duru, Necip Fazıl, Şairlerin Dilinde Mesnevî-i Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 379-405.

Duru, Necip Fazıl, Şiir Söylemek: Mevlânâ’nın İzinden Yürümek, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 345-358.

Duru, Necip Fazıl, Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Eserleri ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 4, S. 15, Ankara, Güz 2004, s. 41-52.

Duru, Rıza, Mesnevi ve Sezai Karakoç, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 461-469.

Duru, Rıza, Mevlevîlik ve Mevlevîhânelerden Söz Eden Batılı Seyahatnâmelerin Bibliyografyası, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 183-210.

Düzen, İbrahim, Mevlâna’nın Tasavvufi Görüşüne Göre İnsan, V. Milli Mevlâna Kongresi, 1991, s. 29-34.

Düzgüner, Sevde, Mevlevî Sema Ayini ve Psikolojik Etkileri (Uygulamalı Bir Çalışma), Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/203-212.

Ece, Selami, Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevî, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, S. 19, Erzurum 2002, s. 99-105.

Efe, Ahmet, Mesnevî Ummanı, Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya Özel Sayısı II, 1999, s. 315-318.

Efe, Ahmet, Mevlâna’dan Hatıralar, Nükteler, Hikayeler, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bld. Yay., 2004, s. 113-127.

Eflâkî, Mevlevi Velileri, çev. Naci Fikret Baştak, Konya, S. 30, Konya 1939, s. 1551-1554; S. 31, 1940, s. 1617-1626; S. 32, 1940, s. 1762-1766; S. 33, 1940, s. 1837-1840; S. 35, 1941, s. 3006-3008; S. 36, 1941, s. 28-33; S. 39, 1942, s. 58-60; S. 41, 1942, s. 45-53; S. 49, 1942, s. 20-22.

Eken, Hurigül, Mevlânâ’nın Toplum Düşüncesi Işığında Günümüz Toplumuna Bakış, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 97-103.

Ekici, Necdet, Mevlâna’da İnsan Sevgisi, Türk Edebiyatı, 182, İstanbul 1988, s. 68-69.

Ekinci, Mustafa, Mevlânâ’nın, Îtikadî Mezhepler Arasında Tartışmalı Olan Bazı Konular Hakkındaki Görüşleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/447-457.

Ekrem, Mehmet Ali, Dimitriye Kantemir Gözü ile Mevlevîlik, (Sufism from the Viewpoint of Dimitrie Kandemir), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 191-197.

Elbir, Bilal, 18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliğin Yansımaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research 4, S. 18 (2011), s. 31-45.

Elgin, Necati, Dil ve Tarih Bakımından Çelebi ve Çelebilik, Konya Halkevi Kültür Dergisi, C. 10, S. 88, 1946, s. 10-14.

Elgin, Necati, Dünya Edebiyatında Mevlana, Turizm, C. 5, S. 11-12, Ankara 1962, s. 7-8.

Elgin, Necati, Hazreti Mevlana Hakkında Yazılan Menakibnameler, Turizm, C. 7, S. 11-32, Ankara 1963, s. 6-8.

Elgin, Necati, İsmail Ankaravî (Mesnevi Şarihi Rusuhi Dede), Anıt, C. 7, S. 30, 1962, s. 31-36.

Elgin, Necati, Konya Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüpanesi’nde Mevcut Yazmalar (Mesnevî, C. 4), 687. Yıldönümünde Mevlâna, 1960, s. 24-26.

Elgin, Necati, Konya Mevlevi Dergahına Manen ve Madden Hizmeti Olan Şeyhü’l-İslam Mehmed Sabih (Piri Zade), Çağrı Dergisi, C. 7, S. 68, Konya 1963, s. 8-10.

Elgin, Necati, Mehmet Sa’id Hemdem Çelebi ve Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, Anıt, C. 6, S. 28, 1961, s. 5-8.

Elgin, Necati, Mesnevihan Mehmed Es’ad Dede, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 65-71.

Elgin, Necati, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 676’ncı Ölüm Yıldönümü, Konya Halkevi Kültür Dergisi, S. 133-134, Konya 1949, s. 11-16.

Elgin, Necati, Mevlâna Celaleddin ve Mevlâna Cami, 682. Vefat Yıldönümü Vesilesiyle Mevlâna (1207-1773), Yenikitap Bsm., Konya 1955, s. 37-41.

Elgin, Necati, Mevlâna’dan Fıkralar, Ney, S. 1, 1954, s. 20.

Elgin, Necati, Mevlevi Bilgini Mesnevihan Ahmed Avni Konuk, 683. Yıldönümünde Mevlâna, 1956, s. 19-23.

Elgin, Necati, Sefinetü’ş-Şuara ve Süleyman Fehim Efendi, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 95-98.

Elgin, Necati, Sultanü’l-Ulema’nın Merkadi, Anıt, C. 3, S. 22-23, 1958, s. 16-18.

Eliaçık, Muhittin, Tayyarzâde Atâ’da Mevlevîlik-Alevîlik Konusu, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 231-245.

Eliaçık, Muhittin, Tayyarzâde Atâ’nın Mevlevîliği Yorumlayışı, İlmî Araştırmalar, S. 24, İstanbul: Gökkubbe Yay., Güz 2007, s. 43-57.

Elias, Jamal J., Zikr-i Dervîşâne’den Divân Musikisine Kadar Osmanlılar Devrinde Semâ’ya Bir Bakış, çev. İdil Eser, Yapı Kredi Yay., Cogito Osmanlılar Özel Sayısı, S. 19, Yıl: 1999, s. 216-224.

Elibeyli, Şefeq, Mövlana Şeirinde Tezad İfade Eden Istılahlar, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 107-112.

Elif, Naci, Mevlana’nın Portreleri, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, İstanbul 1955, s. 110-112; Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, İstanbul 1960, s. 694-695.

Elik, Hasan, İslam Toplumunda Peygamber İmajı ve Mevlana, Kuran Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, C. 1, S. 3, İstanbul 1998, s. 62-67.

Elker, Salahaddin, Mevlevilerde Musiki, Musiki Ansiklopedisi, S. 2-4, 7, 9, 11-12, 1947, s. 6,5,17,4,15,4,11.

Elmas, Nazım, Mektuplardaki Mevlâna, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 156-168.

Emecen, Feridun, Saruhanoğulları ve Mevlevilik, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İstanbul 1995, s. 282-297.

Emil, Birol, Ya Hazreti Mevlânâ, Türk Edebiyatı, 182, İstanbul 1988, s. 32-34.

Emin, İlhami, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Kimi Bengi Fikirler, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 57-60.

Emîni, Gülsüm Nazahat, Mevlâna ve Kadın, Yeni İpek Yolu, Yıl: 12, S. 136, Konya, Haziran 1999, s. 26-29.

Emir, Sabahat, Mevlâna ve Bir Kitap, Türk Edebiyatı Mevlâna Özel Sayısı, C. 1, S. 12, 1972, s. 40-41.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ Celaledin er-Rûmî’ye Göre Görünüşe ve Biçime Takılıp Kalmama, Tabula Rasa felsefe-teoloji, Yıl: 1, S. 3, Isparta 2001, s. 31-43.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’da Aşkı İfade Etme İmkânı ve AŞK Betimlemeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. XXVII, Yıl: 2008, İzmir 2009, s. 1-40; Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/385-432.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlana’da Eylem Boyutuyla İnsan, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, C. 7, s. 486-499.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlana’da Hal Dili, Tabula Rasa felsefe-teoloji, Yıl, 2, S. 4, Isparta 2002, s. 9-34.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’da Hz. Muhammed Sevgisi, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 179-208.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’da Söz ve Muhatap, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 16-19.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlâna’nın Fih-i Mâfih’te Yanlışlara Bakışı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, İzmir 1995, s. 119-137.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlana’nın Hz. Muhammed’e Sevgisi ve Bağlılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 18, İzmir, Yaz-Sonbahar 2003, s. 53-90.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’nın Mesnevî’de Yanlışlara Bakışı, Tabula Rasa felsefe-teoloji, Yıl: 1, S. 1, İsparta 2001, s. 97-127.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’nın Üslûbu, Metodu ve Edebiyatımızdaki Yeri, İslam Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis, 2003, s. 273-291; Yeni Ümit, S. 76, Nisan-Haziran 2007, s. 25-30.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’ya Göre Aşk Dile Getirilebilir mi?, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 508-531.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’ya Göre Biçime Takılıp Kalmama, İslâmî Edebiyat, S. 28, İstanbul 1999, s. 43-44.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed’in Üstünlüğü, Din ve Toplum, C. I, Sayı: 1, Ankara 2007, s. 33-39.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’ya Göre İnsanı Yanlışlara Sevkeden Bazı Nedenler, Türk Felsefe Derneği 2000 Felsefe Kongresi (İnsan Felsefesi), (03-05 Kasım 2000, Ankara).

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ’ya Göre Yanlışlara Düşmemek İçin Nefsi Eğitme, Felsefe Dünyası, S. 31, Ankara 2000-01, s. 15-23.

Emiroğlu, İbrahim, Mevlânâ Ufkundan Peygamber Efendimiz, Yeni Ümit, Sayı: 80, Nisan-Mayıs-Haziran 2008, s. 9-11.

Engin, Sabahattin, Mevlâna Celâleddin ve Şems Bağlarının Sebepleri, Türk Edebiyatı, 1 (12), 1972, s. 25-26.

Enginün, İnci, Halide Edib ve Mevlevîlik, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 39-52.

Enginün, İnci, Romancılarımız ve Mevlâna, II. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 1986, s. 27-36.

Eradam, Yusuf, Çağdaş Bir Mevlana: Maya Angelou, Hürriyet Gösteri, S. 148, İstanbul 1993, s. 34-37.

Eravcı, H. Mustafa, Tavşanlı’da Mevlevilik ve Mevlevihane, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 671-674.

Eravşar, Osman, Gezginlerin Gözüyle Mevlânâ ve Türbesi, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 399-420.

Eraydın, Selçuk, Bizim Neslimiz Mevlâna’yı Bilmiyor (Röportaj), Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 146-151.

Eraydın, Selçuk, Kur’an ve Sünnet Çizgisinde Hz. Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 8, 1993, s. 65-87.

Eraydın, Selçuk, Mevlâna’nın Çağrısı, Fikir ve Sanatta Hareket, 9, (97), İstanbul 1974, s. 45-48.

Erbay, Nuri, Kütahya Mevlevîhânesi ve Mevlevî Kültürü Açısından Kütahya, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 539-553.

Erdem, Yücel, Günümüze Ulaşamayan Bir Eser Beşiktaş Bahariye Mevlevihanesi, Türkiyemiz, C. 14, S. 39, Ankara 1983, s. 14-19, 44.

Erden, Fethi, Mevlana Bibliyoğrafyası, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 114-127.

Erden, Fethi, Mevlana Haberleri, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 107-112.

Erden, Fethi, Mevlana Özel Sayısı, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 3-6.

Erdoğan, Bekir Sıtkı, Son Nefes (Şiir), Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hzl. Mehmet Önder, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1973, s. 143.

Erdoğan, Hâzım Murat, Mevlana Celalettin Rumi Ev Felsefesi, Çığ, C. 2, S. 9, Adana 1942, s. 7-9.

Erdoğan, Kenan, İzmir Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Nureddin Dede, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 175-187.

Erdoğan, Mustafa, Abdülbâkî Baykara Dede’ nin Bir Makalesi, San’atkar Mevleviler: Saatçi Ahmed Eflâkî Dede, Türk Kültürü 40, S. 470 (2002), s. 331-340.

Erdoğan, Mustafa, Klasik Türk Şiirinde Mevlânâ Medhiyeleri ve Mecmua-i Medâyih-i Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 155-174.

Erdoğan, Mustafa, Lütfi Mehmed Dede ve Hilye-i Mevlânâ Adlı Eserine Göre Mevlânâ’nın Özellikleri, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 59-81.

Erdoğan, Mustafa, Mahzun Bir Şâir: Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi Abdülbâki Dede Efendi, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 112-137.

Erdoğan, Mustafa, Tavşanlı Mevlevîhânesi’nin Kurucusu Mehmed Esîf Dede’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı Üzerine Bir İnceleme, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 103-135.

Erdoğan, Muzaffer, Hemdem Çelebi Zamanında Mevlana Türbesi, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 450-454.

Erdoğan, Muzaffer, Mevlevî Kuruluşları Arasında İstanbul Mevlevîhaneleri, İ.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Güney- Doğu Araştırmaları Dergisi, s. 4-5, İstanbul 1975-76, s. 15-46.

Erdoğru, Akif, Konya Mevlevî Dergâhının Malî Kaynakları ve İdaresi Üzerine Düşünceler ve Belgeler, Belgeler, C. XVII, S. 21, Ankara 1996, s. 71-127.

Eren, Abdullah, Mevlânâ’nın Rubailerinde Tasavvufî Kavramların Anlatımında Deniz, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 59-74.

Erengül, Faruk, Mevlâna ve Sihirli Flüt Operası, Mimar Sinan, 33, İstanbul 1979, s. 47-55.

Ergin, Nevit Oğuz, Batıda Mevlâna Celaleddin-i Rumî, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 315-321.

Erginli, Zafer, Hz. Âdem’in Zâtında İnsanın Genel Özelliklerine Mesnevî Perspektifinden Bakış, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 65-80.

Erginli, Zafer, Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 251-260.

Erguner, Kudsi, Mevlevîlik ve Ney, Ayrılık Çeşmesi Bir Neyzenin Yolculuğu, 2. baskı, İletişim Yay., İstanbul 2003, s. 211-219.

Erguner, Kudsi, Modern Türkiye’de Mevlevîlik, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/433-438.

Erguner, Süleyman, Mevlevî Musikîsî ve Osmanlı Dönemine Etkisi, I. Uluslararası Tarihte Anadolu Müziği ve Çalgıları Sempozyumu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2004, s. 58-97.

Erguner, Ulvi, Mevlevi Musikisi Hakkında Bir Konuşma, Musiki Mecmuası, C. 18, S. 224-226, İstanbul 1966-67, s. 253-254, 261.

Ergüç, Arslan, Mevlâna Enstitüsü, Çağrı Dergisi, C. 9, S. 83, 1964, s. 6-7.

Ergül, Ergin, Çözüm Sürecinde Mevlânâ’dan İlhamlar, Gelenekten Geleceğe Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S. 3, Ankara 2013.

Ergül, Ergin, Düşünenlerin Düşüncesi: Mevlâna Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi, Güncel Hukuk: Aylık Hukuk Dergisi, S. 378, İstanbul: Doğan Burda Dergi Yay., 2011, s. 3-87.

Ergül, Ergin, Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce, Stratejik Düşünce Dergisi, S. 16, Mart 2011.

Erişen Yazıcı, Gülgûn, Devrinin Sosyal ve Siyasi Hadiseleri Karşısında Bir Mevlevi Şeyhi: Ahmed Celâleddin Dede, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 138-154.

Erişen Yazıcı, Gülgûn, Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celâleddin Dede’nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: 7, S. 13, Konya 2009, s. 133-148.

Erişen Yazıcı, Gülgûn, Gelibolu Mevlevîhânesi, Gelibolu’nun Kurtuluşu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Tebliği, Çanakkale, 2004.

Erişen Yazıcı, Gülgûn, Gelibolu Mevlevihanesi’nden Yetişen Sanatkârlar, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 489-510.

Erişen Yazıcı, Gülgûn, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Ehliyet ve Liyakat Kavramı, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 57-62; Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/7 (Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî Özel Sayısı – Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına) Summer 2009, s. 928-938.

Erişen Yazıcı, Gülgûn, Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevî Şeyhi ve Oğulları (Hüseyin Azmî Dede, Mehmed Bahaeddin Dede, Ahmed Celâleddîn Dede), Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 299-319; Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 2 (2009), s. 207-22.

Erkin, Ziya, Mevlâna, Yelken, C. 1, S. 10, 1957, s. 8-10.

Erkul, Rasih, Mevlana Sevgisi ve Birri Mehmed Dede, İslami Edebiyat, S. 22, İstanbul 1993, s. 107-109.

Ermatov, Arin, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’ye Göre İnsan, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/439-444.

Eroğlu, İbrahim, Mevlânâ’da Nefis Eğitimi, Yeni Ümit Dini İlimler ve Kültür Dergisi, Yıl: 13, S. 13, İzmir, Ocak-Mart 2001.

Eroğlu, Süreyya, Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi, Restorasyon Öncesi ve Sonrası), Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 689-698.

Erol, Erdoğan, Gümüş Şebeke (The Silver ‘Şebeke’), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 193-203.

Erol, Erdoğan, Konya Mevlana Müzesi’nde Bilinmeyen Bir ‘Osmanlı Sultanları’ Albümü, Kültür ve Sanat, S. 26, Ankara 1995, s. 49-51.

Erol, Erdoğan, Mevlâna Dergahında Sikke-hâne var mı idi?, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 283-287.

Erol, Erdoğan, Mevlâna Gelince Babası Ayağa Kalktı mı?, V. Milli Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1991, s. 85-96.

Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi, Nâme-i Âşinâ, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, Sonbahar 2002.

Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi Bahçesindeki Mezarlar Neden Kaldırılmıştı?, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 79-95.

Erol, Erdoğan, Mevlânâ Müzesi Hazine-i Evrak Arşivinde Bulunan Bursa Mevlevîhânesi ile İlgili Belgeler, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-1, Tasarlayan: Ramis Dara, Graphis Matbaa, İstanbul 2002.

Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi ve Ziyaretçiler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 229-236.

Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi, Sanat Dünyamız, 9 (24), İstanbul 1982, s. 2-9.

Erol, Erdoğan, Mevlana Müzesi’nin Onarımı Sırasında Bulunan Aydınlık Üç Alçı Pencere, Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası), C. 4, S. 15, Ankara 1992, s. 38-40, 90-91.

Erol, Erdoğan, Mevlana Müzesinde Bulunan Bir Levhanın Tanıtımı, Türk Etnoğrafya Dergisi, S. 17, Ankara 1982, s. 29-34.

Erol, Erdoğan, Mevlâna’nın Milliyeti, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 40; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 16-17.

Erol, Erdoğan, Mevlevî Dergâhı’nın Müze Olması, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 114-137.

Erol, Erdoğan, Mevlevîlikte Çorap Mest, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996.

Erol, Erdoğan, Mevlevîlikte Posta Çantaları, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 103-107.

Erol, Erdoğan, Padişah III. Selim’in Mevlana’nın Türbesi İçin Yaptırdığı Püşide, Türk Etnografya Dergisi, S. 19, Ankara 1991, s. 9-29.

Erol, Erdoğan, Şeyh Mehmed Arif Çelebi Zamanında Mevlâna Külliyesine Hizmeti Geçenler, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 61-74.

Erol, Erdoğan, Veled Çelebi Zamanında Mevlevîhâneler ve Çelebi’nin Şeyhlere Resmi Hitap Şekilleri, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 55-64.

Erol, Safiye, Hazret-i Mevlana’nın Meşrebi, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 52-53.

Erol, Safiye, Uçan Dervişler, Türk Folklor Araştırmaları, C. 7, S. 162, 1963, s. 2937-2940.

Ersan, Osman, Âşıklar Sultanı Hazret-i Mevlânâ, Altınoluk, S. 238, Aralık 2005, s. 40.

Ersoylu, Halil, Türk Dilinde “Mevlânâ” ve “Mevlevî” Kelimeleri, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 50 (408), 1985, s. 414-422; I. Milli Mevlânâ Kongresi, Konya 1985-86, s. 115-125.

Ersöz, Ali Muzaffer, Mevlâna ve Türklük, Eğitim Hareketleri, 21 (246-247), Ankara 1976, s. 19-21.

Ersöz, Emine, Günümüz Arap Dünyasından Mevlânâ’ya Bakışlar, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 521-538.

Erşahin, Seyfettin, Mevlâna’nın İslâmlaştırma Faaliyetleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 152-155.

Ertan, Mehmet Emin, Günümüzde Şanlıurfa’da Mevlevîlik ve Şair Abdî’nin Mesnevî-i Manevi Hakkında Yazdığı Gazel’in Şerhi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 113-120.

Ertan, Mehmet Emin, Mevlevîliliğin Anadolu’ya Yayılması Bağlamında Şanlıurfa’da Mevlevîlik Hareketleri Günümüzdeki Hali ve Sosyal Etkinlikleri, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 271-284.

Ertan, Veli, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hilal, C. 1, S. 2, Ankara 1958, s. 12, 16.

Ertan, Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, İslam, C. 3, S. 27, İstanbul 1959, s. 77.

Ertan, Veli, Vefatının 711’nci Yıldönümü Nedeniyle Büyük Mutasavvıf Mütefekkir ve Şair Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Millî Kültür, 47, 1984, s. 68-72.

Esen, Adem, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin İktisada Dair Görüşleri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 558-567.

Esen, Adem, Mevlânâ’da İktisada Dair Görüşlerden: Fakirlik ve Zenginlik, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/445-472.

Esen, Adem, Mevlânâ’nın Eserlerinde Sosyal İlişkiler ve Toplum, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 9-20.

Esin, Emel, Belh’in Kültür ve Sanat Tarihçesi İlk İslami Devirden Mevlânâ’nın Doğumuna Kadar, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 43-63.

Esin, Emel, Belh’in Kültür ve Sanat Tarihçesi, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 176-214.

Esin, Emel, Dırakht-ı Cân (Can Ağacı), Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 86-89.

Esin, Emel, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’nin Doğduğu Şehir, Belh (İslamdan önce), Türk Edebiyatı, 1 (12), 1972, s. 28-31; 2 (13), 1973, s. 10-12.

Esin, Emel, Semâ, Türk Edebiyatı, 3 (36), İstanbul 1974, s. 12-14.

Esin, Emel, Uluslararası Mevlâna Semineri (15-17 Aralık 1973), Türk Edebiyatı, 3 (26), İstanbul 1974, s. 15-20.

Etik, Arif, Mevlâna’da Hakka Yakarış ve Yalvarış, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 50-55.

Evren, Afif, İki Mevlevi Şair (Derviş Ali, Derviş Halil), Türk Folklor Araştırmaları, C. 4, S. 78, İstanbul 1959, s. 1239.

Eygi, Mehmet Şevket, Efendiler, Çelebiler, Konya Büyükşehir Bld. Yayın Organı, Aralık 1999-Ocak 2000, Konya, s. 16-17.

Eyice, Semavi, Semeğ’da Mevlevileri Tasvir Eden Eski Bir Rus Gravürü, Anıt, S. 30, Konya 1962, s. 44-47.

Eymâk, Feyzullah, Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî’ning Sûretî ve Sîretî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 48-51.

Eyüboğlu, Bilal, Mevlânâ ve Sanat, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 113-117.

Eyüboğlu, İsmet Zeki, Filozof Mevlana, Türk Sanatı, C. 3, S. 53-55, İstanbul 1957.

Fahir Baba, Yusuf, Bektaşî Görüşüyle Mevlana, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 475-477.

Fauk, Hanif, Hz. Mevlâna Celaleddin Rûmî ve İkbâl, Güldeste 7, Konya 1996.

Fedai, Harid, Kaytaz-zâde Nâzım Efendi’nin Şiirlerinde Hazret-i Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001, s. 535-542.

Ferhâdiyân, Hamza Alî, Mevlânâ ve Hâfız’da Müşterek Söyleyişler, çev. Yakup Şafak, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, S. 20, Ankara, Kış 2006, s. 39-51.

Feyzioğlu, Muin, Mevlana Üzerine Bir Rubâi, Hisar, C. 19, S. 181, Ankara 1979, s. 24-26.

Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri, Mecmua-i Mevlânâ – I, Hayat Mecmuası, C. 1, S. 12, Ankara 1927, s. 363-364.

Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri, Mevlana’nın Türklüğü Meselesi, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 29-31; Türk Sanatı, C. 2, S. 30, İstanbul 1954, s. 4-5.

Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri, Mevlana’ya Dair, Hayat Mecmuası, C. 1, S. 12, Ankara 1927, s. 240.

Filiz, Şahin, Mesnevi’de Türk Halk Felsefesi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 95-103.

Fomkin, Mihail Simyonoviç, Sultan Veled (1226-1312)’in Şiir Sanatı ve Türk Şiir Geleneği, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara 1991, s. 137-148.

Fourcroy, Abdul Majeed, Tasavvuf ve Batı, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1995.

Furat, Ahmet Subhi, Mevlana’nın Hayatı ve Fikirleri, İslam Medeniyeti, C. 1, S. 5, İstanbul 1967, s. 37-40.

Galitekin, A. Nezih, İsmail Rusûhî Ankaravî ve Risâle-i Muhtasara-i Müfîde-i Usûl-i Tahkîkât-ı Nâzenîn,Yedi İklim, Cilt. VIII, S. 56, İstanbul 1994, s. 89-95.

Galitekin, A. Nezih, Şeyh Ahmed Celâleddin Baykara Dede Efendi (1853-1946), Yedi İklim, C. 5, S. 41, İstanbul 1993, s. 79-81.

Garaudy, Roger, Mevlana ve Goethe, çev. Abdullah Öztürk, Konya, 7. Milli Mevlana Sempozyumu, (13 Aralık 1995, Konya), Konya 1996, s. 55-61; Yedi İklim, C. 6, S. 46, İstanbul 1994, s. 40-44.

Gariper, Cafer – Küçükcoşkun, Yasemin, Nâzım Hikmet’in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlânâ Karmaşası, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 83-110.

Gazimihal, Mahmut Ragıp, Konya’da Musiki; IV. Mevlevi Musikisi, Konya Halkevi Kültür Dergisi, C. 8, S. 66-69, 1944, s. 15-17, 7-10, 12-18.

Gazimihal, Mahmut Ragıp, XIII. Asır Konya’sında Musiki Hayatı, Konya Halkevi Kültür Dergisi, C. 11, S. 120-121, 1948, s. 17-19.

Geçer, İlhan, Mevlâna Müzesi Rehberi (M. Önder’in ‘Mevlâna Müzesi’ Adlı Eserinin Tanıtımı), Hisar, C. 9, S. 65, 1969, s. 25.

Gencosman, M. Nuri, Arifler Sultanı Mevlana, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 25-28.

Gencosman, M. Nuri, Mevlana Düşmanlığı Neden, Anıt, S. 25, 1959, s. 29-30.

Gencosman, M. Nuri, Mevlana Hakkında Değerli Bir Kitap, Tercüme, C. 15, S. 75-76, Ankara 1961, s. 165-166.

Gencosman, M. Nuri, Mevlana’dan Tercümeler, Tercüme, C. 17, S. 83, Ankara 1965, s. 100-103.

Genç, İlhan, Kıbrıs Lefkoşe Mevlevihanesi’nde Yetişmiş Mevlevi Divan Şairleri, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (24-27 Kasım 1998), C. 3, Gazimagusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999, s. 59-66.

Genç, İlhan, Mevlânâ’yı Anlamanın Kültürel İzdüşümü, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 81-89.

Genç, İlhan, Mevlevi Edebiyatı Üzerine Bir Değerlendirme, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C. VII, İzmir 1992, s. 129-144.

Giritli, İsmet, Mevlâna ve Hoşgörü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 156-158.

Glassen, Erika, Trablusşam Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 27-30.

Gocul, Basri, Sultan Veled’e Göre Mevlâna, Filiz, C. 1, S. 8, 1959, s. 8.

Göçer, Zehra, Franz Taeschner’in “Das Anatolische Achitum Des 13./14. Jahrhunderts Und Seine Beziehung Zu Mevlâna Celâleddin Rumi” Adlı Bildirisinin Çevirisi, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 169-175.

Göçgün, Önder, 18. Yüzyıl Klâsik Türk Şiiri’nin Nüktedan bir Mevlevî Şairi Tokatlı Kânî, Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu, 1987, s. 565-572.

Göçgün, Önder, Bir Mevlevî Şairi: Şeref Hanım, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 287-293.

Göçgün, Önder, Dış’tan İç’e Mevlânâ, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 65-81.

Göçgün, Önder, Mevlâna ve İnsan, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 161-173.

Gökalp, Halûk, Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevî Mekânları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, S. 2, Adana 2005, s. 281-298.

Gökalp, Halûk, Eski Türk Edebiyatında Mevlânâ Methiyelerinde Mevlevî Âyinleri İle İlgili Unsurlar, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Konya: Türk-İslam Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsü, 2006, Sayı: 2, s. 149-178.

Gökbulut, Süleyman-Demirci, Mehmet, Manisa Etnografya Müzesindeki Tekke Malzemeleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 479-486.

Gökçe, Cüneyt, Mevlânâ’da Hz. Peygamber Sevgisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/297-302.

Göktaş, Vahit, Mevlânâ’nın Düşüncesinde Edep, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/291-296.

Göktaş Kaya, Lütfiye, Mevlevîlik Felsefesinden Yola Çıkarak Din-Sanat İlişkisi, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 477-486.

Göktaş, Vahit, 2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 211-216.

Göktaş, Vahit, Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 805-811.

Göktaş, Vahit, Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 549-563.

Göktaş, Vahit, Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 729-734.

Gölcük, Şerafeddin, Mevlâna Tasavvufunda Bazı Kelâmî Motifler, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 76-82.

Gölcük, Şerafeddin, Mevlâna ve Tevhid Akidesi, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 273-280; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 117-127.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Bir Yazı Üzerine (Mevlana Hakkında), Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 465-469.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Çağları Aşan Mevlana, İstanbul, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955, s. 149-150.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Günümüzde Mevlana’yı Anlamak, Çağrı Dergisi, S. 168, 1972.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Günümüzde Mevlana’yı Anmak, Ülkücü Öğretmen, C. 13, S. 152, İstanbul 1972, s. 26-28.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Israrlı Yanlışlıklar (Mevlâna’nın Hayatı hk.), Güvercin, S. 4, 1959.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Konya’da Mevlana Dergahının Arşivi, İst. Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 17, Nu. 1-4, 1955-56, s. 156-178.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevi’nin Asli Nüshası ve İki Değerli Yazma, Mevlâna Güldestesi, 1967, s. 15-17.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevi’nin En Eski Nüshası ve Mesnevi’ye Yazıldığı Söylenen Takriz, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 88-94.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevi’nin Önsözü ve Mesnevi, 689. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1962, s. 24-28.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevi’nin VII. Cildi, Şarkiyat Mecmuası, S. 6, İstanbul 1966, s. 11-18.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevi’ye (Mevlana) Önsöz, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, İstanbul 1955, s. 99-105.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana Celaleddin Hayatı ve Felsefesi, Resimli Hayat, S. 22, 1954.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana Celaleddin ve Mevlevilik, Devir, C. 1, S. 7, 1972, s. 27-28.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana Celaleddin. Hayatı-Tefekkürü- Yaşayışı-Eserleri, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 401-413.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Enstitüsü İçin, Çağrı Dergisi, Ocak 1975, s. 12-15.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana Hakkında Bir Tahlil ve Mevlana Dergahı, Vatan, C. 12, S. 3951, İstanbul 1952, s. 6- 7, 10.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu I, Bayrak, C. 16, S. 42, Ankara 1968, s. 15

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlâna- Nasreddin Hoca, Türk Edebiyatı, S. 255, Ocak 1995, s. 65-66.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Şems-i Tebrîzî ile Altmış İki Yaşında Buluştu, Hayatı, Şarkiyat Mecmuası, S. 3, İstanbul 1959, s. 156-161.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana ve Kadınlık, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 80-84.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana, C.H.P. Konferanslar Serisi (Kitap, 21), 1940, s. 1-13.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana, Kooperatifçinin Sesi Dergisi, C. 2, S. 13, Ankara 1964, s. 7-10

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, tanıtan: Ahmed Ateş, Türk Dili, C. 3, S. 33, Ankara 1954, s. 533-534.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlâna’nın Doğumu ve Anadili Üzerine, 687. Yıldönümünde Mevlâna, 1960, s. 9-14.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlâna’nın Fikrî Hayatı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 119-122.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlâna’nın Mesnevî’si, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 159-165.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana’nın Türk Kültürüne Tesiri, Konya, S. 32, Konya 1940, s. 1735-1742.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlana-Yunus, Uluslararası Yunus Emre Semineri, (6-8.09.1971), İstanbul s. 102-110.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Türkiye’de Mesnevi Üzerine Yapılan Çalışmalar, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 241-251.

Gölpınarlı, Abdülbâki, XIII-XIV. Asırda Anadolu’da İctimaî Hayat ve Türk Kültürü, Konya Mecmuası, S. 36, 1971, s. 39-48.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Yeşilkubbe, Mevlânâ Güldestesi, Turizm Derneği Konya 1965, s. 24-26.

Gönçer, Süleyman, Afyon’da Mevlana Celalettin Rumi ve Mevlevilik, Taşpınar, C. 1, S. 2, Afyon 1963, s. 15-16; C. 1, S. 3, 1963, s. 22-23.

Gönçer, Süleyman, Bir Cevap [Afyon’da Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik Yazısı ile İlgili], Taşpınar, C. 1, S. 8, Afyon 1964, s. 6-7.

Gönül, Mehmet, Mevlevîlik ve Mûsikî, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 75-89.

Gönül, Mehmet, Rast Na’tı Mevlana ve Tahlili, İSTEM: İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, Yıl: X, S. 19, Konya 2012, s. 161-174.

Gönülal, İsmet, Mevlâna’da Yenilikler, Ney, S. 1, 1954, s. 16-17.

Göre, Zehra, Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerh Ettiği Eseri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 385-410.

Göre, Zehra, Belgrad Mevlevîhânesi Şeyhi Adnî Receb Dede ve Nahl-i Tecellisi, I. Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî Ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Celâl Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa 2002, s. 317-323.

Göre, Zehra, Lütfi Muhammed Efendi’nin “Hilye-i Hazret-i Mevlânâ” sı, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 111-128.

Görkemli, Nur – Tekin, Gükhan – Baypınar, Yunus Emre, Kültürel Etkinlikler ve Kent İmajı – Mevlana Törenlerinin Konya Kent İmajına Etkilerine İlişkin Hedef Kitlelerin Görüşleri, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt/Volume: 2, Sayı/Number: 1, Mart/March 2013, s. 150-171.

Görür, Muhammet-Doğan, Nermin Şaman, Mevlânâ Müzesinde Bulunan Memlûklu Dönemi Cam Kandiller, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 279-290.

Göyünç, Nejat, Konya Mevlâna Müzesi Arşivinin Önemi Hakkında, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 25-27.

Göyünç, Nejat, Mevlâna Müzesi Arşivi, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 101-109.

Göyünç, Nejat, Mevlevîlik ve Sosyal Hayat, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 95-101.

Göyünç, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Mevleviler, Belleten, C. 55, S. 213, Ankara 1991, s. 351-358.

Göyünç, Nejat, Sivas Mevlevihanesi, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 83-92.

Göze, Ergun, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 166-167.

Göze, Hicran, Hangi Mevlânâ, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 36, S. 144, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 2007, s. 85-86.

Gözler, H. Fethi, Mevlânâ Celâleddîn’in Türkçeye Manzum Olarak Çevrilen Rubâileri Üzerine Düşünceler, Eflatun, 19 (217), 1987, s. 7-9.

Göztepe, Yüksel, Benzer Kavramlar Açısından Kuşeyrî ve Mevlânâ Birlikteliği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/285-290.

Göztepe, Yüksel, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Akla Eleştirel Bakışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 417-438.

Gribetz, Arthur, Sema Tartışması (Sûfîler Fıkıhçılara Karşı), çev. Hüseyin Akpınar, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 10, Ankara, Ocak-Haziran 2003, s. 399-416.

Gunâbâdî, Sultan Hüseyin, Mevlana Celaleddin Muhammed Belh Hakkında Birkaç Mülahaza, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 25-28.

Gül, Halim, Mevlâna’nın Mesnevî’de Bir Ayete Getirdiği İşârî Yorum (Bakara 260. Ayet), Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/379-390.

Gülçin Tanrıbuyurdu, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Melâmilik, Kalenderîlik ve Rindlik ile İlgili Çağrışımlar, KOCAV Kültür Ocağı Vakfı, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul, Nisan 2009, S. 20, s. 143-164.

Güleç, İsmail, Bursevî ve Ruhu’l-Mesnevî’si, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul Kış 2006, s. 113-118.

Güleç, İsmail, Elif Şafak’ın Aşk Romanı Üzerine Geç Kalmış Bir Yazı, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 18-26.

Güleç, İsmail, Gelibolulu Musluhiddin Sürûrî, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahru’l-Ma’ârif İsimli Eseri, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, XXI, İstanbul: İSAM, 2001, s. 211-236.

Güleç, İsmail, İsmail Hakkı Bursevî’nin Ruhu’l-Mesnevî’sinde Geçen Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 121-142.

Güleç, İsmail, Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi’ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?, Essays in Memory of Hazel E. Heughan, Hazel E. Heughan Educational Trust, Edinburgh, 2007, s. 113-134.

Güleç, İsmail, Mesnevî’den Seçilen Beyitlere Beş Beyit İlavesiyle Yapılan Şerhler, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/473-484.

Güleç, İsmail, Mesnevî’nin Kültürler Arası İlişkiler Üzerindeki Etkisi, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 144-147.

Güleç, İsmail, Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Şerhi midir?, İlmî Araştırmalar, S. 16, İstanbul, Güz 2003, s. 135-141.

Güleç, İsmail, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler, İlmî Araştırmalar, Gökkubbe Yay., S. 22, İstanbul 2006, s. 135-154.

Güleç, İsmail, R. A. Nicholson’un Mesnevî Tercüme ve Şerhi Üzerine, Dîvân İlmî Araştırmalar, Bilim ve Sanat Vakfı Yay., S. 20, Yıl: 11, İstanbul 2006/1, s. 227-240.

Güleç, İsmail, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, XXIV, İstanbul: İSAM, 2004, s. 159–179.

Güleç, İsmail, Türk Edebiyatında Cezîre-i Mesnevî Şerhleri, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. 24, İstanbul: İSAM, 2004, s. 159-179.

Güleç, İsmail, Türk Edebiyatında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri, Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Yay. hzl. Zehra Toska, 27/II, 2003, s. 161–176.

Güleç, İsmail, Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevî Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 2 Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar I, 24 Nisan 2005 Bildiriler, Turkuaz Yay., İstanbul 2007, s. 81-97.

Gülek, Kasım, Dünya Literatüründe Mevlâna ve Mesnevî Tercümeleri, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 245-246.

Gülendam, Ramazan, Çağdaş Şiirimizde Mevlânâ ve Felsefesinin İşlenişi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 591-602.

Güler, Gül-Güler, Mustafa, Urfa Mevlevîhanesi, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 461-473.

Güler, M. Nuri, Mesnevî’deki Bazı Ahkâm Ayetlerinin Yorumu Işığında Tasavvuf ve Fıkhın Bilim Kuramına Ait Genel Bir Değerlendirme, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/427-436.

Güler, Mustafa-Güler, Gül, Kültürümüzde Tarikat Alemleri ve Mevlevî Alemleri, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 121-135.

Güler, Turgut, Kitaplarla Mevlâna, Türk Edebiyatı Mevlâna Özel Sayısı, C. 1, S. 12, 1972, s. 42-45.

Güllüce, Hüseyin, Mesnevî’de Temsîlî Anlatım ve Hikâye ve Temsîllerle Kurân Âyetlerinin Açıklanması, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 129-160.

Güllüce, Hüseyin, Mesnevî’ye Açılan Pencere: İlk On Sekiz Beyit, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 29-49.

Güllüce, Hüseyin, Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/11-24.

Güllüce, Hüseyin, Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler ve Kaynaklar, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 51-59.

Güllüce, Veysel, Mevlânâ’ya İsnat Edilen Reenkarnasyon ve Evrim Görüşleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/155-160.

Gültekin, İbrahim, Çocuğa Görelik Açısından “Mesnevî’den Seçme Hikâyeler” Başlıklı Kitaplara Eleştirel Bir Bakış, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 65-102.

Gümüş, Zehra, Mesnevî’ye Cevrî’nin Manzum Şerhi: Hall-i Tahkîkât, III. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) -13 Şubat 2009- Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 2011, s. 194; Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/6 (Şerh Özel Sayısı – Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) Summer 2009, s. 231-250.

Gümüş, Zehra, Tuhfe-i Şâhidî Şerhlerinden Tuhfe-i Mîr’in Şerh Metodu, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 197-208.

Günay, Mehmet, XVII. Yüzyılda Manisa Mevlevîhânesi ve Şeyh Ali Efendi’nin Faaliyetleri, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 333-342.

Günaydın, Yusuf Turan, Abdullah Cevdet ve Dil-Mestî-i Mevlâna’sı, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 393-422.

Günaydın, Yusuf Turan, Ahmed Remzi Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma’rifet Tercümesi, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 7, S. 16, Ankara 2006, s. 247-264.

Günaydın, Yusuf Turan, İmamzâde Sâlih Sâim (Unar)’ın “Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ve Şemseddîn-i Tebrîzî” Adlı Risâlesi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 189-203.

Günaydın, Yusuf Turan, Mevlânâ ve Mevlevîlik Mütercimleri 1928-2005, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 327-346.

Günaydın, Yusuf Turan, Son Devir Sûfîlerinden Abdullah Fârûkî’de Mevlânâ İlgi ve Sevgisi, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 108-112.

Gündoğdu, Cengiz, Mesnevî’nin Türkçeye Şerh Geleneği ve Bu Bağlamda Halvetî Şeyhi Abdulmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.121-148; EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 9, S. 25, Erzurum, Güz 2005, s. 103-122.

Gündoğdu, Cengiz, Mevlânâ (ölm. 672/1273)’nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazelinin Şerhi: Şerh-i Ebyat-ı Celaleddin-i Rumi, Tasavvuf:: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 8, Ankara, Ocak-Haziran 2002, s. 27-46.

Gündoğdu, Cengiz, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak Haziran 2005, s. 221-231.

Gündüz, İrfan, Mevlâna ve İnsan, Güldeste 8, Konya 1997, s. 49-74.

Gündüz, İrfan, Mevlâna, İrşâd ve İnsan, Mevlâna Güldestesi 4, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 9, 1994, s. 194-220.

Gündüz, Nazlı-Şimşekler, Nuri, Mevlânâ ve Shakespeare’nin Hoşgörü’ye Bakışı, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 219-231.

Güner, Agâh Oktay, Hazret-i Mevlânâ ve Havva Hanım, Türk Edebiyatı, S. 200, İstanbul 1990, s. 31-33.

Güner, Agâh Oktay, Hazret-i Mevlâna ve İnsan Sancısı, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 17-34.

Güner, Osman, Dünya Barışına Bir Katkı Olarak Mevlâna’da ‘Öteki’ Olgusu, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 1-7.

Güneş, Hasan, Bir Baba Olarak Mevlâna, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 82-85.

Güneş, Hasan-Akkaya, Emin-Karaca, Hüseyin, Mevlâna’yı Anlamak, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 63-66.

Güneş, Mustafa, Mevlevîlik Kültürü Açısından Kütahya, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 259-269; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 250-256.

Güngör, Erol, Zaman İçinde Mevlâna ve Tasavvuf, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 17-18.

Güngör, Zülfikar, Beyânü’l-Hak’dan: Mevlâna Hüseyin Vâiz ve Tefsir-i Hüseynî: Tâbiru’l-Mevlevî, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, S. 9, Ankara 2002, s. 363-368.

Güngör, Zülfikar, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hallâc-ı Mansur’a Dair Risalesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakiltesi Dergisi, C. 39, S. 1, Ankara 1999, s. 581-597.

Günüç, Fevzi, Hat San’atında “Hz. Mevlâna” İsimli Mevlevî Sikkesi Biçimindeki İstifler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 213-220.

Günüç, Fevzi, Konya-Mevlana Müzesi’nde Bir Sanat Şâheseri Selçuklu Devri Ahşap İşleme Dolap, Kültür ve Sanat, S. 31, İstanbul 1996, s. 35-38.

Günüç, Fevzi, Mevlânâ Müzesi Hat Şaheserlerinden, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 209-222.

Günüç, Fevzi, Mevlevilik ve Sanat, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 131-147.

Gür, Alim, İ. M. Kemal İnal’ın Feridun Nâfiz Uzluk’a Yazdığı Bazı Mektuplar, SBED, S. 7, Konya 2002, s. 111-135.

Gürbüz, Adnan, Amasya Mevlevîhânesi ve Vakıfları, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 287-293; S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, S. 2, Konya 1996, s. 287-293.

Gürer, Dilaver, Bir Cihan Devletinin İlmî ve Kültürel Altyapısı: Mevlânâlar Bu Toprakların Mayasıdır, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 678-680.

Gürer, Dilaver, Mesnevî’de Hz. İbrahim İle İlgili Kıssaların Tasavvufî Yorumu, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/309-316.

Gürer, Dilaver, Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.103-120.

Gürer, Dilaver, Mesnevî’de Hz. Peygamber (s), Âşinâ, Yıl: 9, S. 25, Kış-İlkbahar Ankara 2007, s. 49-61.

Gürer, Dilaver, Mesnevî’de Hz. Salih’in Devesi’nin Tasavvufî Anlamı ve Semûd Kavminin Helâki, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 103-113.

Gürer, Dilaver, Mesnevî’nin Son Hikayesi Işığında Aşkın Anlatılamazlığı ya da Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır?, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/485-496; Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 11, S. 25, İstanbul, Ocak-Haziran 2010, s. 133-143.

Gürer, Dilaver, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: Hayatı ve Düşüncesine “Aşkı Arayış” Ekseninde Bir Bakış, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 5-19.

Gürer, Dilaver, Mevlâna’yı Gerçek Kimliğiyle Tanımak ve Tanıtmak ya da …, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 17-21.

Gürer, Dilaver, Mövlana, İslam ve Cemiyyet, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 240-248.

Gürkan, Kazım İsmail, Mevlâna, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 54-56.

Gürlek, Dursun, Şefik Can ile Mülâkat, Tarih ve Düşünce Dergisi, Sayı: 19, İstanbul, Haziran 2001, s. 32-41

Gürlek, Dursun, Mesnevî’nin Sırrına Eren Bir Aşık: Tâhirü’l-Mevlevî, Yeni Dünya Dergisi, S. 159, Ocak 2007.

Gürsoy, Belkıs Altuniş, Aşk Peygamberi: Mevlânâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 9-12.

Gürsoy, Kenan, Mevlânâ Celal ed Din Rûmî’de “Aynı ve Başka”, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 41-46.

Güventürk, Faruk, Mevlana Gecesi, Türk Yurdu, C. 3, S. 3-4, (297), Ankara 1961, s. 47-49.

Güzel, Abdurrahman, Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Velî’nin Eserlerinde Görülen Dört Kapı Kırk Makam’daki Ortak ve Ayrı Makamlar Üzerine Bir Değerlendirme, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 7-17

Güzel, Abdurrahman, Mevlânâ ve Kaygusuz Abdal’da Ortak Tasavvufi Unsurlar ile Hoşgörü, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 9-28.

Güzel, Ahmet, Mevlânâ Ailesinin Belh’ten Göç Etmesi ve Konya’ya Geliş Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 27-32.

Güzel, Ahmet, Mevlânâ’nın Çağına ve Çağımıza Tesirleri, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 169-190.

Hacımeyliç, Kazım, Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhanesi, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 325-332.

Hacıyeva, Arzu, Celaleddin Ruminin Vehdeti-Vücud Konsepsiyası M. F. Axundovun Tefsirinde, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 67-75.

Haddâd Âdil, Gulâmalî, Kişisel Mektûbât Albümünde Mevlânâ’nın Simâsı, çev. Ertuğrul Ertekin, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 43-51.

Hadziosmanoviç, Lamija, Fadıl Paşa Şerifoviç Bosnevi (19. yy.) Eserlerinde Mevlevîlik Hattı, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 155-158.

Hafız İbrahim, Cihad Hatıralarından: Bir Ketibe-i İclal, Mevlevi Gönüllüleri, Sebilürreşad, C. 13, S. 327, İstanbul 1914, s. 120-121.

Hafız, Nimetullah, Eski Yugoslavya’da Mevlâna ve Mevlevîlik, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 499-504.

Hafız, Nimetullah, Yugoslavya’da Mevlevî Tekkeleri, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 173-178.

Haksal, Ali Haydar, Mevlâna’dan ve Mevnevî’den Yol Almak, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 24-31.

Haksever, Ahmet Cahid, Çankırı’da Mevleviler ve Mesnevihanlar”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 22, Çorum 2012, s. 29-46.

Haksever, Ahmet Cahid, Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2007, S. 19, s. 143-164.

Haksever, Ahmet Cahid, Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler I: Ahmed Remzi Akyürek Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 1, S. 2, Ankara, Aralık 1999, s. 169-186.

Haksever, Ahmet Cahit, Üsküdar Mevlevîhânesi Son Postnişîni Ahmed Remzi Akyürek, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 155-66.

Haksever, Ahmet Cahid, XX. Yüzyılda Üç Mevlevî Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbâkî Baykara, Ahmed Remzi Akyürek, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 383-415.

Halıcı, Feyzi, 698. Vuslat, Çağrı Dergisi, S. 168, 1972.

Halıcı, Feyzi, 699. Vuslat Yıldönümü, Çağrı Dergisi, S. 179, 1972.

Halıcı, Feyzi, Ahîlik ve Mevlevîlik, Milli Kültür, 54, 1986, s. 20-23.

Halıcı, Feyzi, Ara ki Bulasın, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-2, Tasarlayan: Nahit Kayabaşı, Graphis Matbaa, İstanbul 2003.

Halıcı, Feyzi, Berlin’de Semâ Törenleri, Türk Edebiyatı, 167, 1987, s. 31-33; Çağrı, S. 360, Ocak 1988, s. 19-25.

Halıcı, Feyzi, Büyük Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, 1969, s. 3-4.

Halıcı, Feyzi, Edirne Mevlevîhânesi Şeyhi Ali Eşref Dede Efendi’nin Yemek Risalesi, İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi, 3-10 Eylül 1998, s. 164-166.

Halıcı, Feyzi, Gönüller Sultanı Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, 1968, s. 3-4.

Halıcı, Feyzi, Güney Afrika’da, Amerika’da, Almanya’da ve Japonya’da Mevlâna Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 15-30.

Halıcı, Feyzi, Hz. Mevlana Gerçeği, Anıt, C. 4, S. 25, Konya 1959, s. 24-26.

Halıcı, Feyzi, Hz. Mevlâna ve İnsan Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 51-57.

Halıcı, Feyzi, Japonya’da Mevlâna Sevgisi “Uzak Doğu’ya Ulaşan Barış ve Hoşgörü”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 327-332.

Halıcı, Feyzi, Konya’da Semâ Törenlerinin Başlangıcı ve Dünyaya Yayılışı, Mevlâna Celaleddin-i Rumi – İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bld. Yay., 2004, s. 279-287.

Halıcı, Feyzi, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Gelecek Çağları Kucaklayan Bir Yeryüzü Öğretmenidir, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 47-52.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna Dostları, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 101-104.

Halıcı, Feyzi, Mevlana Duyarlığı, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 56-60.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna Mutluluğu, Çağrı Dergisi, C. 6, S. 59, 1962, s. 1-2.

Halıcı, Feyzi, Mevlânâ Sevgisi, Mevlânâ, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 9-12.

Halıcı, Feyzi, Mevlânâ Tedkikleri Enstitüsü, Çağrı Dergisi, Aralık 1983, s. 3-4.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna ve İnanç Turizmi, Türsab Türizm Dergisi, 93, 1990, s. 24-25.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna ve Konya Turizmi, Çağrı Dergisi, C. 14, S. 143, 1969, s. 3-4.

Halıcı, Feyzi, Mevlânâ ve Muhammed İkbâl, Millî Kültür, 40, 1983, s. 33-35.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, Türk Edebiyatı, 135, 1985, s. 8-9.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna, Çağrı Dergisi, S. 172, 1972,

Halıcı, Feyzi, Mevlânâ’da Zaman, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 38-42.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’dan Arta Kalan, Çağrı Dergisi, C. 10, S. 96, 1966, s. 1-2.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’dan Galile’ye Çağdaş Bir Gezi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 565-570.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Doyumsuz Aşkı, Kooperatif Dünyası, 9 (105), 1979, s. 19-20; Millî Kültür, 2 (6/8), 1980-81, s. 30-31.

Halıcı, Feyzi, Mevlana’nın Eserlerinde Yemek ve Mutfak İmajı, “Birinci Milletlerarası Yemek Kültürü” Türkiye, 25-30 Eylül 1986, Ankara 1986, s. 114-118.

Halıcı, Feyzi, Mevlana’nın Musiki Dünyası, Türk Edebiyatı, 179, 1988, s. 26-27.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Şiir Dünyası, (Poetic World of Mevlâna), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 243-247; Millî Kültür, 79, 1990, s. 4-6.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Yaşama Sevinci ve Konya Turizmi, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği Konya 1965, s. 3-4.

Halıcı, Feyzi, Mevlâna-Musikî ve Mevlevî Ayinleri, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s.135-144.

Halıcı, Feyzi, Mevlevî Şairi Burhâneddin’in Nasreddin Hoca’nın Fıkralarını Şerh Eden Eseri, Millî Kültür, S. 3, (Ağustos 1981), s. 24-26.

Halıcı, Feyzi, Molla Câmî’nin Yeni Bulunan Bir Yazma Eseri / Bu Eserde Mesnevî’nin İlk İki Beytinin Şerhi, İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Türkoloji Araştırma Merkezi, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 23-28 Eylül 1955; Tebliğler II, Türk Edebiyatı, Cilt: II, İstanbul 1988, s. 375-384.

Halıcı, Feyzi, Ölümsüz Mevlâna ve Konya Turizmi, Mevlâna Güldestesi, 1967, s. 5-6.

Halıcı, Feyzi, Paris’te Mevlâna Anma Törenleri, S. 152, 1970.

Halıcı, Feyzi, Rubâileriyle Mevlâna Hazretleri, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 85-89.

Halıcı, Hasan, Amerika’da Mevlâna Sevgisi, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 263-267.

Halıcı, Mehdi-Nalçacı, Ahmet Hilmi, Paris’te Mevlânâ Anma Törenleri, Çağrı Dergisi, S. 107, Aralık 1966, s. 21.

Halıcı, Nevin, Mevlânâ’da Yemek, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 106-107.

Halıcı, Nevin, Mevlâna’nın Mesnevi’sinden Nohut Hikayesi, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 226, Konya, Aralık 2006, s. 60-61.

Halîfe, Abdulhakîm, Hikmet-i Rûmî, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 4 (3-4), İstanbul 1971, s. 119-120.

Halîfe, Abdulhakîm, Mevlâna Celaleddin Rûmî, çev. Yusuf Ziya Cömert, İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M.M. Şerif, C.III, İstanbul: İnsan Yay., 1991, s. 43-61.

Halîfe, Abdulhakîm, Mevlâna Celaledin Rûmî, İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M.M. Şerif, İstanbul: İnsan Yay., 1991, C.III, s. 43-61.

Harmanşah, Rabia, Tarikatların Yasaklanması ve Sonrasında Mevleviler, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 385-390.

Harry, Myriam, Mevlana Celaleddin, çev. Mehmet Önder, Çağrı Dergisi, C. 8, S. 69, Konya 1963, s. 8-11; (devam) C. 8, S. 71-74, 1963, s. 3-64.

Hasan, Nâdirhan, “Mesnevî” ve Meşreb’in “Mebde-i Nur” İsimli Eseri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/497-506.

Hasan, Nâdirhan, Mevlânâ’nın Mesnevî’si Tesirinde Yazılan Çağatayca Bir Eser: Baba Rahim Meşreb’in Mebde-i Nûr Adlı Eseri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 11, S. 25, İstanbul, Ocak-Haziran 2010, s. 239-250.

Hasan, Sayid Muhammed, Mevlana ve İkbâl, Türk Yurdu, C. 2, S. 10 (292), Ankara 1961, s. 19-20.

el-Hasan, Şerif, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve İkbâl’e Göre “İblis” Mefhumu, Çağrı Dergisi, C. 10, S. 99, Konya 1966, s. 2-7. Önasya Mecmuası, C. 2, S. 13, Ankara 1966, s. 6-7, 22.

el-Hasan, Şerif, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin İkbâl Üzerindeki Tesiri, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 38-47; Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 110-111.

el-Hasan, Şerif, Mevlana Rumi ve İkbâl, Forum, C. 16, S. 234, Ankara 1964, s. 15-16.

el-Hasan, Şerif, Mevlânâ ve İkbâl, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 125-137.

el-Hasan, Şerif, Mevlana, Çağrı Dergisi, C. 8, S. 73, Konya 1964, s. 15-19.

Hasan-Âli, Mevlânâ’nın Rubaileri, Hayat Mecmuası, C. 3, S. 57, Ankara 1927, s. 93-94; C. 3, S. 58, Ankara 1927, s. 115; C. 3, S. 59, Ankara 1928, s. 137-138; C. 3, S. 60, Ankara 1928, s. 148; C. 3, S. 62, Ankara 1928, s. 188; C. 3, S. 64, Ankara 1928, s. 237-238; C. 3, S. 65, Ankara 1928, s. 253; C. 3, S. 68, Ankara 1928, s. 308; C. 3, S. 70, Ankara 1928, s. 353.

Hatemi, Hüseyin, Mevlânâ Gerçeği veya Sırrı, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 33-35.

Hatemi, Hüseyin, Muhammed Celâleddîn-i Rûmi, Hürriyet Gösteri, 88, 1988, s. 22-24.

Hatemi, Hüsrev, Mevlâna ve Kültürümüz, Güldeste 7, Konya 1996.

Hatemi, Hüsrev, Mevlânâ’ya Biz Yaklaşmalıyız O, Bize Yakın, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 60-61.

Hatemi, Hüsrev, Mevlânâ’yı Anlamak, Türk Edebiyatı (Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü Özel Sayısı), Yıl: 35, S. 408, İstanbul, Ekim 2007, s. 50-52.

Hekimoğlu, Muhammet, El-Cevâhiru’l-Muzîe fî Tabakâti’l-Hanefîye’de Mevlâna, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 58-63.

Hatipoğlu, Emrah, XVIII. Asırda Bestelenmiş Üç Hicaz Mevlevî Âyininde Hicâz Makâmı Anlayışı, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: 8, S. 15, Konya 2010, s. 259-269.

Heper, Sadeddin, 200. Doğum Yılında Hamâmizade İsmail Dede Efendi, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 191-194.

Heper, Sadeddin, Eylül Töreni, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 48-50.

Heper, Sadeddin, Mevlevî Ayinleri, Mevlana Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 60-61.

Heper, Sadeddin, Mevlevî Ayinleri, Tanıtan: Gültekin Oransay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 22, Ankara 1978, s. 381.

Heper, Sadeddin, Türk Musikisi ve Nayi Osman Dede, Mevlâna Güldestesi, 1964, s. 61-63.

Heper, Sadeddin, Ünlü Kudümzenbaşılar, Mevlâna Güldestesi, 1967, s. 24-25.

Hey’et, Cevâd, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hakkında Bir Neçe Söz, Varlık: Türkçe-Farsça Kültürel Dergi/Fasl-nâme-i Ferhengî-i Türkî-Fârsî, Yıl: 29, S. 145, Tahran 1386hş., s. 3-6.

Hınçer, İhsan, Mevlâna’yı Anma Törenleri, Türk Folklör Araştırmaları, S. 186, 1965, s. 3630.

Hiç, Melek, Hz, Mevlana’ya Şiir, Anıt, 28, 1961, s. 30-31.

Hidayetoğlu, A. Selahaddin, Hz. Mevlâna’dan Nasihatler, Güldeste 8, Konya 1997, s. 83-93.

Hidayetoğlu, A. Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Hayatı, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bld. Yay., 2004, s. 13-28.

Hidayetoğlu, A. Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Semâ’ı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 207-222.

Hidayetoğlu, A. Selahaddin, Mevlâna’nın İnsanlara Bakışı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 81-82.

Hidayetoğlu, Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Hayatı, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2005, s. 14-27.

Hilmi, Mahmut, Mevlâna Celaleddin er-Rumi, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 147-152.

Holbrook, Victoria Rowe, Sûretler Kalesi: Mevlânâ ve Gâlib, çev. Murat Ak, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: 8, S. 15, Konya 2010, s. 345-361.

Horata, Osman, Batı Türk Yazı Dili Temelinde Yeni Yapılanmaya Doğru: Klasik Öncesi Dönem (XIII. yüzyıl-1453): Türk Kültür Hayatında Mevlana ve Mevlevilik, Türk Edebiyatı Tarihi, editör: Talât Sait Halman ve öte, C 1, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006, s. 551-555.

Horata, Osman, Esrar Dede, Hayatı ve Eserleri, Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya Armağanı, Ankara 1997, s. 169-184.

Horata, Osman, Esrar Dede’nin Lügat-i Talyan Tercümesi, Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, HÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, S. 2000/1, s. 73-80.

Horata, Osman, Esrar Dede’nin Şiirlerinde Tahkiye I, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 544, s. 423-433; Esrar Dede’nin Şiirlerinde Tahkiye II, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 546, 1997, s. 593-599.

Horata, Osman, Esrar Dede’nin Terkib-bent Şeklinde Bir Devriyyesi, Millî Folklor, S. 56, Kış 2002, s.95-99.

Horata, Osman, Mevlânâ ve Divan Şairleri, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, 1999, s. 43-56

Horata, Osman, Mevlanâ Celaleddin Rumi and Mawlawism in Turkish Cultural Life, Erdem: Mevlana Özel Sayısı, S. 50 (2008), s. 161-168.

Horata, Osman, Osmanlı Toplum Yapısının Temel Dinamikleri: Mevlevîlik, Ahîlik ve Bektaşîlik, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu (12-13 Ekim 2004) (Bildiriler), I-II, Kırşehir: Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, s. 527-539

Horata, Osman, Türk Edebiyatında Mevlana, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 107-119.

Hoyi, İbrahim, Mevlâna, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 80.

Huart, Cl., Mevleviler Şehri Konya, çev. Sait Sungur, Konya, S. 43, Konya 1942, s. 23-27; S. 44, 1942, s. 24-30; S. 45, 1942, s. 9-17; S. 47, 1942, s. 21-28; S. 50, 1942, s. 36-42; S. 51, 1943, s. 20-26; S. 57, 1943, s. 28-33; Bölüm: XII, S. 73, 1944, s. 17-20; Bölüm: XIV, S. 74-77, 1944-45, s. 25-29; S. 80, 1945, s. 26-27; S. 81, 1945, s. 8-11.

Humâ’î, Celâleddîn, Velednâme’ye Göre Mevlânâ’nın, Ailesinin ve Dostlarının Hayat Hikayeleri, çev. Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 9-28.

Humâ’î, Celâleddîn, Mevlânâ Düşüncesinde Kurtuluş Yolu, çev. Hasan Almaz, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 17-35.

Huri, Sofi, Enelhak’tan Öte Hazret-i Mevlâna, Mevlâna (1207-1273), Yenikitap Bsm., Konya 1955.

Huri, Sofi, Garp Tefekkür Aleminde İslamiyetin Tesiri ve Hz. Mevlâna, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 61-65.

Huri, Sofi, Sultan Veled ve Eserleri, Mevlana Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 34-43.

Hüseyinoğlu, Ali Şamil, İran Azerbaycan’ının Tebriz Kentindeki Mevlânâ Derneği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/403-406.

Hüsrev, Hasan, Kırık Mızrap, Kalbin Zümrüt Tepeleri Mevlana ve Kültürümüz, Türk Edebiyatı, C. 25, S. 279, İstanbul 1997, s. 82-84.

Hüsrevoğlu, Ali, Hazret-i Mevlânâ Kimdir?, Altınoluk, S. 94, Aralık 1993, s. 35.

İlgar, Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 107-141.

Irmak, Sadi, Hümanist Mevlana, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 40.

Irmak, Sadi, Mesnevi’de Psiko-somatik ve Psiko-analitik Bir Teşhis, Mevlana Güldestesi, 1964, s. 40-54.

Irmak, Sadi, Mevlâna Hümanizminin Özellikleri, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 94-109.

Irmak, Sadi, Mevlana ve Psychanalise, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, C. 23, S. 1-2, İtanbul, 1960, s. 297-308.

Irmak, Sadi, Mevlana Zihniyeti, Yeni Sabah, C. 18, S. 6034, İstanbul 1955, s. 2.

Irmak, Sadi, Mevlana, Türklük ve Müslümanlıktaki Yeri, Çağdaş, S. 4, 1962, s. 2.

Irmak, Sadi, Mevlana’da Lirizm, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 9-10.

Irmak, Sadi, Mevlana’nın Dehası, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, İstanbul 1960, s. 667-678.

Irmak, Sadi, Mevlana’nın Felsefesi, Yeni Musiki Mecmuası, C. 14, S. 166, İstanbul 1961, s. 293-398.

Irmak, Sadi, Mevlana’nın İnsancılığı, Mevlana Güldestesi, Konya 1966, s. 14-18.

Irmak, Sadi, Yunus’un Hümanizması ve Mevlana-Yunus İlişkileri, Uluslararası Yunus Emre Semineri, (6-8.09.1971), s. 119-123.

Işıcık, Yusuf, Mesnevî’de Kur’anî Temalar, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 178-188.

Işık, Emin, Aşk Pınarı (Mevlâna’nın sevgi dünyası üzerine), Sanat ve Kültürde Kök, 1 (11), 1981, s. 9-32.

Işık, Emin, Hz. Mevlâna’da “Vahdet-i Vücut” Meselesi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 45-57.

Işık, Emin, Mesnevî Dünyasında Kendini Aramak, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 78-80.

Işık, Emin, Hz. Mevlânâ’nın Çocukluk Yılları, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 36, S. 144, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 2007, s. 30-36.

Işık, Emin, Mevlâna’nın Sevgi Dünyası, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 14, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1985, s. 17-28.

Işık, Emin, Midhat Bahârî Beytur Son Mevlevi Şeyhi, Şâir ve Edip, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 260-264.

Işık, Emin, Ölümsüzlük Sırrına Erenler (Mevlâna üzerine), Sanat ve Kültürde Kök, 1 (10), 1981, s. 9-32.

Işık, Emin, Ten Kafesinde Beslenen Dört Kuş, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 128-130.

Işık, Hüseyin, Mevlâna’da Renksizlik Âlemi Düşüncesi, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 89-91.

Işıkan, Uğur Erdem, Mevlânâ ve Özgür Düşünce, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/175-178.

Işıkdoğan, Davut, Yetişkin Din Eğitimi Açısından Mevlânâ ve Mesnevî Kıssalarının Eğitsel Değeri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/117-124.

Işın, Ekrem, Anadolu’da Mevlevîliğin Üç Dönemi, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-2, Tasarlayan: Nahit Kayabaşı, Graphis Matbaa, İstanbul 2003.

Işın, Ekrem, İstanbul’da Mevlevî Şeyh Aileleri Mevlevîliğin Bir İmparatorluk Tarikatı Olarak Örgütlenmesi, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 33-40.

Işın, Ekrem, İstanbul’da Mevlevilik ve Mevlevîhâneler, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 18-24.

Işın, Ekrem, İstanbul’un Mistik Tarihinde Beşiktaş/Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul, 6, 1993, s. 129-137.

Işın, Ekrem, İstanbul’un Mistik Tarihinde Mevlevihaneler, İstanbul, 4, 1993, s. 119-131.

Işın, Ekrem, Melevîliğin Toplumsal Tarihi, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 48-65.

Işın, Ekrem, Mevlevîliğin Osmanlı Modernleşmesindeki Yeri ve Şeyh Gâlib, Şeyh Gâlib Kitabı, hzl. Beşir Ayvazoğlu, İstanbul: İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 1995, s. 51-56.

Işın, Ekrem, Mevleviliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu (Historical Foundations of Mevlevi Phylosophy: Sultan Veled and The Astablishment of The Rank of Çelebi), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 95-98.

Işın, Ekrem, Mevlevîlik, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.V, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yay., 1994.

Işın, Ekrem, Mevlevîlik: Bir Ortaçağ Kurumunun Modernleşme Süreci, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/507-520.

Işın, Ekrem, Modernleşme Çağında Mevlevîlik: Siyaset, İdeoloji ve Örgütlenme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 227-236.

İbrahimov, Senan, Celaleddin Rumi Felsefesinin Bezi Aspektleri, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 127-134.

İçtihâdî, Ebu’l-Kâsim, Birleştirici Mevlana, Milli Kültür, C. 2, S. 6-8, Ankara 1980-81, s. 27-29; Uluslararası Mevlâna Semineri (IV. Konya, 15-17. 12. 1980), 1981,s. 96-98.

İkbâl, Javid, İkbâl ve Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 309-312.

İkbâl, Javid, İkbâl ve Mevlâna-Mukayeseli Bir İnceleme, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 201-203.

İkbâl, Javid, İkbâl’in Manevî Rehberi: Mevlâna, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 43-48.

İkbâl, Javid, Rumî ve İkbâl’in Şeytan Hakkındaki Düşünceleri, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 179-184.

İkbâl, Javid, Rumî, Goethe ve İkbâl Üçgeninde Şeytan, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 109-120.

İlgar, Yusuf, Karahisâr-i Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 257-289.

İlgar, Yusuf, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde Afyonkarahisar’da Mevlânâ İzleri, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 469-505.

İlhan, Süleyman, Semâzenlerde Vestibüler Durum, S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, Konya 1989.

İmik Tanyıldızı, Nural, Türk Kültürünün Gençlere Tanıtımında Medyanın Rolü: Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre Üzerine Bir Araştırma, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara 2011, S. 59, Edebiyatta Alevilik ve Bektaşilik, s. 101-118.

İnal, Ayhan, Dünyayı Kucaklayan Türk Mevlâna Celâleddin – Rumî -, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 211, İstanbul, Temmuz 2004, s. 57-60.

İnal, İbnül Emin Mahmut Kemal, Mevlâna, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 76.

İnan, Mehmed Akif, Asrımızın Gözüyle Hz. Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1991, s. 38-49.

İnançer, Ö. Tuğrul, Aşka Ulaş Gayriden Gönlünü Kes, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 532-534.

İnançer, Ö. Tuğrul, Mesnevî ve Hüsameddin Çelebi, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 9, İstanbul, Yaz 2006.

İnançer, Ö. Tuğrul, Mevlevî Mûsikisi ve Semâ’ Âdâbı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 191-202.

İnançer, Ö. Tuğrul, Ney, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 2, İstanbul, Ekim 2004.

İnançer, Ömer Tuğrul, Mevlevî Musikisi ve Semâ, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı Yay., İstanbul 1994, C. 5, s. 420-422.

İnançer, Ö. Tuğrul, Semâ’, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 138-153.

İnceoğlu, Mahmure, Mevlana’da Raks ve Müzik, Musiki ve Nota, C. 1, S. 4, İstanbul 1970, s. 10-11.

İskender Beg, Mevlâna’nın Sarayova’da (Yugoslavya) Yayınlanan Mesnevî’sine (I. ve II. cilt) Çeviri Açısından Genel Bir Bakış, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 169-173.

İskender, Rıza, Kosova’daki Melâmî Tekkelerinde Mevlâna’ya Ait Gelenekler, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 109-116.

İsmail, Mehmet, Mevlâna’nın Klasik Azerbaycan Edebiyatına Etkileri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 339-344.

İstemi, Abdullah, Mevlâna’nın 678. Ölüm Yılı, Sohbet, S. 2, 1952.

İsti’lâmî, Muhammed, İran’da Mevlâna’nın Tesiri ve Eserleri Üzerine Yapılan Önemli Çalışmalar, çev. Yusuf Öz, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 295-300.

İtil, Hamdi, Mevlevî Âyinleri Bestecisi Olarak “Cinuçen Tanrıkorur” ve “Zâvil-Aşîran Mevlevî Âyini”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 471-473.

İvgin, Hayrettin, Mevlânâ’da Müzik Sevgisi ve Ney, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 441-444.

İyiyol, Fatih, Boşnak Halk Kültüründe Mevlânâ ve Mevlevîlik, 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi 10-16 Mayıs 2009 -Bildiriler-, Priştine – Kosova, http://www.sbekongre.sakarya.edu.tr/kongre1/ (22.08.2012), s. 1-14.

İzbudak, Veled Çelebi, Bir Mektup, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 10-11.

İzbudak, Veled Çelebi, Sultan Veled Hazretlerinin Türkçe Şiirleri, Türk Derneği, S. 1, 2, 1327/1909, s. 7-11, 41-45.

İzet, Hakkı, Mevlana Türbesinin Çini Kaplamaları ve Anadolu Selçuk Çiniciliğinin Sanat ve İşçilik Özellikleri, Belleten, C. 16, S. 64, Ankara 1952, s. 576-583.

İzeti, Metin, Arnavut Edebiyatında Hazreti Mevlânâ Etkisi, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 341-356.

İzeti, Metin, Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Hikmetin Kabul Edicisi Olarak Kalb, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, I/521-533.

İzeti, Metin, Mesnevî Perspektifinde İnsan-ı Kâmil Paradigması, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 243-249.

Jamal J. Elias, Zikr-i Devişâne’den Divân Musikisine Kadar Osmanlılar Devrinde Semâ’ya Bir Bakış, çev. İdil Eser, Yapı Kredi Yay., Cogito Osmanlılar Özel Sayısı, S. 19, Yıl: 1999, s. 216-224.

Jandar, Yetkin İlker, Osmanlı’da Son Büyük Mesnevîhan Kuşağı, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 104-105.

Jiraud, Rene, Mevlana ve Maurice Barrés, Türk Yurdu, C. 1, S. 11 (281), Ankara 1960, s. 43-44.

Johanson, L., Mevlana Celaleddin Rumi ve Türk Şiirinin Doğuşu, çev. Mehmet Uzman, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 283-296.

Kabaklı, Ahmet, Hangi Mevlâna, Türk Edebiyatı Mevlâna Özel Sayısı, C. 1, S. 12, 1972, s. 3-4.

Kabaklı, Ahmet, Kâbetü’l-Uşşak, Çağrı Dergisi, S.155, 1970, s. 7.

Kabaklı, Ahmet, Konya’dan Mevlâna’dan, Çağrı Dergisi, S. 168, 1972.

Kabaklı, Ahmet, Mevlana, tanıtan: Sabahat Emir, Türk Edebiyatı, C. 1, S. 12, İstanbul 1972, s. 40-41, 49.

Kabaklı, Ahmet, Mevlana, tanıtan: Vahap Kabahasanoğlu, Türk Edebiyatı, S. 138, İstanbul 1985, s. 60.

Kabaklı, Ahmet, Mevlana’da Düşünce, Türk Edebiyatı, S. 135, İstanbul 1985, s. 4-5.

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’da İslâmî Humanizm, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 103-108.

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sanatı ve Şiir Anlayışı, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 29-37; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 681-687.

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sanatı, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 9-18.

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sosyal Görüşleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 171-190.

Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’yı Anlatmak, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 5-8.

Kabaklı, Ahmet, Türk Şairlerinde Mevlana Tesiri, İstanbul, C. 3, S. 1, İstanbul 1956, s. 11-14.

Kadran, Fikri (tanıtan), A. Kadir (Meriçboyu), Bugünün Diliyle Mevlana, Yeni Ufuklar, C. 4, S. 28, İstanbul 1956, s. 303-306.

Kafadar, Yılmaz, İnsan Sağlığında Sevginin Yeri, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 37-39.

Kahraman, Bahattin, Konya ve Çevresinde Yetişen Tanınmış Mevlevî Şairler “Osmanlılar Dönemi”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 275-284.

Kahramanoğlu, Kemal, Mesnevî ve Faust’ta Kötülük Problemi, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 321-330.

Kahramanoğlu, Kemal, Mevlânâ ve Baudelarie’de Akıl ve Sarhoşluk, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 127-133.

Kahramanoğlu, Kemal, Yüzyılların Kitabı ve Mesnevî, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 36-37.

Kahya, Esin, Anadolu Selçuklularında Bilimsel Düşüncenin Kısa Bir Değerlendirmesi (A Brief Evaluation of Scientific Thought in Anatolian Seljuks), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 245-252.

Kalkan, Mehmet Ali, “Sağ” Tabiri ve Mevlâna Üzerine, Töre, 10 (86), 1978, s. 52-54.

Kalkışım, Muhsin, Mesnevi’nin İlk Dört Beytine Şeyh Gâlib’in Yaptığı Şerh, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, Bildirileri, Edidörler: Abdurrahman Özkan – Selami Turan, Isparta, 2008, s. 317-321.

Kalkışım, Muhsin, Şeyh Gâlib; Mevlevilik ve Şia, Akademik Yorum, 4 (Yaz 1993), s. 53-55.

Kalsın, Şirvan, Mevlânâ’nın Rubailerinde Aşk, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 213-218.

Kam, Ömer Ferit, Mevlâna Celaleddin Rumi, Mahfel, C. 2, S. 17, 1340 (1921), s. 84-85.

Kamil, Gökalp, Dünya’da Mevlânâ İzleri Bakışında Kıbrıs’ta Mevlevîlik Geçmiş ve Şimdi, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 209-220.

Kamil, Gökalp, Kıbrıs’ta Mevlevîlik, Geçmiş ve Şimdi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/547-556.

Kanar, Mehmet, Farsça’da “ta” Kelimesi ve Mesnevî-i Ma’nevî ile Diğer Bazı Kaynaklarda Kullanılışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nihad M. Çetin’e Armağan, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1999, s. 249-292.

Kanar, Yüksel, Mevlânâ Hümanist mi?, Altınoluk, S. 10, Aralık 1986, s. 14.

Kaplan, Hayri, Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî’nin Sufilere / Tasavvufa Bakışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.285-330.

Kaplan, Mahmut, Mevlevî Şairi Nazım Paşa’nın Nasihat Manzumesi, Akademik Bakış 1, S. 1 (1997), s. 28-29.

Kaplan, Mehmet, Bir Şiirin Düşündürdükleri, Büyük Daire, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 50-51.

Kaplan, Mehmet, Bursalı İsmail Hakkı’nın Mesnevî’nin Birinci Beytinin Şerhi, Mevlânâ, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 33-41.

Kaplan, Mehmet, Mevlâna, Atatürk Üniversitesi Halk Konferansları I, Erzurum 1959.

Kaplan, Mehmet, Mevlâna’nın Türk ve Dünya Kültürü Bakımından Taşıdığı Mânâ, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 93-104.

Kaplan, Mehmet, Mevlâna’yı Nasıl Anlamalı?, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 27-38.

Kaplan, Mehmet, Mevlânâ’yı Yeniden Yaşatmak, Boğaziçi, 45, 1986, s. 4-5.

Kara, İsmail, Gittikçe Uzaklaşan Hanya Mevlevihanesi, Tarih ve Toplum, C. 23, S. 135, İstanbul 1995, s. 5-9.

Kara, İsmail, Hâlâ Ada’yı Bekleyen Bir Yapı: Hanya / Girit Mevlevîhânesi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/557-580.

Kara, İsmail, Hanya Mevlevîhânesi ve Vakfiyesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 293-296.

Kara, İsmail, Hanya Mevlevihanesi: Şeyh Ailesi-Müştemilatı-Vakfiyesi, İslam Araştırmaları Dergisi, S. 1, İstanbul 1997, s. 115-173.

Kara, Kerim, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 483-523.

Kara, Mehmet, Nesâyimü’l-Mahabbe’de Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 64-68.

Kara, Mustafa, Ahmet Cunûnî Dede ve Bursa Mevlevîhanesi, Tarih ve Toplum, 11 (65), 1989, s. 23-28.

Kara, Mustafa, Annemarie Schimmel ve Allah’ın Ayetleri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.25-27.

Kara, Mustafa, Bursa Mevlevîhânesi ve Ahmed Cunûnî Dede Vakfiyesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 155-166.

Kara, Mustafa, Mevlana ve Mevlevilik, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 65-79.

Kara, Mustafa, Mevlânâ, Mesnevî ve Ney, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Md., 2006, s. 9-29; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 445-450.

Kara, Mustafa, Mevlânâ’nın Sırrı Feryadıdır, Altınoluk, S. 214, Aralık 2003, s. 5.

Kara, Mustafa, Mevlânâ’nın Yaşadığı Yüzyıla Genel Bakış, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 17-23.

Kara, Mustafa, Mevlânâ’nın Yaşadığı Yüzyılda Tasavvuf Düşüncesi, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 41-60.

Kara, Mustafa, Mevlevî Şair Leyla Hanım, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Kara, Mustafa, Mevlevî ve Kadirî Bir Kadın Şair Şeref Hanım, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 50-51.

Kara, Seyfullah, Dinî Tarafı Dışlanmış Hümanist Düşünür Tiplemesi: Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/141-148.

Karaağaç, İhsan A., Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Yaşamı ve Tıp Tarihi-Tıbbî Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, II, 11-17.

Karaalioğlu, Seyyid Kemal, Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 183-187.

Karabacak, Ahmet B., Bizi Çağıran Mevlana, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 95; C. 6, S. 12 (342), 1967, s. 21.

Karabey, Laika, Mevlana-Musıki, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 90-91.

Karabulut, A. Rıza, Mevlevî A. Remzi Dede, Erciyes Dergisi, S. 68, Ağustos 1983, s. 24-29.

Karaduman, Arzu, Ressamların Gözüyle Mevlevilik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 561-576.

Karaduman, Hüseyin, Belgelerle Konya Mevlânâ Müzesi’nin Kuruluşu, Vakıflar Dergisi, S. XXIX, Vakıflar Gen. Md., Ankara 2005, s. 135-161.

Karagül, Arslan, Hollanda’da Müslüman-Hıristiyan Ortak Çalışmaları (Colloborative Muslim-Christian Studies in Netherlands), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 67-70.

Karagülle, Hulki, Bu Sayıyı Niçin Neşrediyoruz (Mevlâna’nın ‘İdeolojisi’ tekniksiz bir ‘Ümanizm’ dir), Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 6-7.

Karagülle, Hulki, Mevlana Celalettin, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 83-91.

Karahan, Abdülkadir, R.A. Nicholson’un İslâm Sûfîleri’nde Mevlânâ, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 162-168.

Karahan, Abdülkadir, Dr. Muhammed İkbâl ve Mevlana’mız, Vatan, C. 12, S. 3929, İstanbul 1952, s. 2.

Karahan, Abdülkadir, Eski Edebiyatımızda Mevlana Sevgisi, Mevlana Güldestesi, Konya 1964, s. 79-86; Çağrı Dergisi, C. 12, S. 112, Konya 1967, s. 5-7.

Karahan, Abdülkadir, Eski Edebiyatımızda Mevlana ve Adile Sultan’ın Bir Gazeli, Çağrı Dergisi, C. 2, S. 19, Ankara 1959, s. 4-5. Türk Yurdu, C. 3, S. 2 (296), Ankara 1961, s. 39.

Karahan, Abdülkadir, Eski Edebiyatımızda Mevlana, Çağrı Dergisi, C. 12, S. 112, 131, Konya 1967, 1968, s. 18-20, 8-11.

Karahan, Abdülkadir, Hadis Bilgini Olarak Mevlâna, VI. Milli Mevlâna Kongresi (24-25 Mayıs 1992), Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1993, s. 11-15.

Karahan, Abdülkadir, Karaman’ın Osmanlı Ülkesine Katılması ve Konya’nın Önemi, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 60-64.

Karahan, Abdülkadir, Mevlâna Celâleddin Rumi`nin İran, Türk ve Urdu Edebiyatlarına Etkisi, Dünya Edebiyatından Seçmeler, S. 2, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1977, s. 57-62.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana Tetkikleri, Anıt, S. 25, Konya 1959, s. 19-26; Çağrı Dergisi, S. 110, Konya 1967, s. 3-7.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana Törenleri Üzerine, Çağrı Dergisi, C. 2, S. 14, Ankara 1959, s. 4-6.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana ve Eski Edebiyatçılarımız, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, İstanbul 1955, s. 106-109.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana ve Fuzuli’de Aşk, Çağrı Dergisi, C. 1, S. 11, Ankara 1958, s. 4-6.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana ve Temel Görüşleri / Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sandoz Bülteni, C. 1, S. 1, İstanbul 1981, s. 9-14.

Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’da Çağımızın Sorunlarına ve Dertlerine Uygun Cevaplar, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 27-37.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana’da Temel Düşünceler ve Sezgiler, Çağrı Dergisi, C. 9, S. 85, Konya 1965, s. 1-3, 19.

Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Dünya ve Hayat Görüşü ve Bunun Türk, İran ve Urdu Edebiyatlarındaki Etkileri, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 27-36.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana’nın Kudreti, Çağrı Dergisi, C. 2, S. 24, Ankara 1959, s. 2-3.

Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Mümtaz Şahsiyeti ve Tükenmez Enerjisi, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 11-16.

Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Şahsiyeti ve Dünya Görüşü, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1995, s. 25-39; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 123-132.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana’nın Şahsiyeti, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, İstanbul 1959, s. 294-301; Hak Aşığı Mevlâna Celaleddin, hzl. Alişan Özattila, Konya, s. 338-344.

Karahan, Abdülkadir, Mevlana’yı Yetiştiren Çevre, Çağrı Dergisi, C. 9, S. 84, Konya 1965, s. 1-3.

Karahan, Abdülkadir, Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna, VI. Milli Mevlâna Kongresi (24-25 Mayıs 1992), Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1993, s. 17-23.

Karaismailoğlu, Adnan, Belhli Bilgin, Konyalı Şair Mevlânâ Celâleddin Muhammed, Neyistan Yolu, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1387hş/2008, s. 74-79.

Karaismailoğlu, Adnan, Bilgin, Arif, Âşık ve Şair Mevlânâ, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/581-586.

Karaismailoğlu, Adnan, Geleneği Tanıma ve Gelenekten Yararlanma İmkanı Açısından Mesnevî Hikâyeleri, Bilge Adam, Yıl: 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 52-56.

Karaismailoğlu, Adnan, Gelenekte Yenileşme: Mevlânâ ve Nurettin Topçu, Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl: 10, S. 109, Ankara, Ocak 2006, s. 210-214.

Karaismailoğlu, Adnan, Hikmet ve Nükte: Mevlânâ ile Nasreddin Hoca. Yedi İklim, S. 138 (2001), s. 27-9.

Karaismailoğlu, Adnan, Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi (2-3 Mayıs 2002), hzl, Haşim Karpuz ve öte, C. 1, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2002, 127-135.

Karaismailoğlu, Adnan, Konya ve Mevlânâ, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul 1994, s. 77-79.

Karaismailoğlu, Adnan, Konya’da “Mevlâna Araştırmaları Merkezi”, Yeni İpek Yolu, Yıl: 15, S. 178, Konya Aralık 2002, s. 24-28.

Karaismailoğlu, Adnan, Konyalı Mevlânâ, Yeni İpek Yolu, S. 3, Konya: Konya Ticaret Odası Dergisi 2000, s. 30-6.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî Hikayelerinde Şekil ve İçerik, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: V, S. 18, Yaz, 2005, s. 129-138; Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 32-41.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî Hikâyelerinde Tahkiye ve Gerçeklik, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 37-42.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Ben” ve “Sen” Tanımlaması, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: IV, S. 15, Ankara, Güz 2004, s. 7-14.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Edeb” Kavramı, VII. Milli Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 33-37.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Hicab” Kavramı, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 89-96.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Padişah” ve “Sakî” Kavramları, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s.1-10.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma’nâ” Kavramları, IX. Millî Mevlâna Kongresi (15-16 Aralık 1997), Tebliğler, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1998, s. 103-113.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de Anlatıcı ile Dinleyici, Öğretici ile Öğrenci İlişkisi, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 29-38.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de Hak Kavramı, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 104-109.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de İlim Kavramı, VIII. Milli Mevlâna Kongresi (6-7 Mayıs 1996), Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1997, s. 7-17.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de Olgun İnsanın İç Dünyası, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 151-160.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de Taklid ve Mukallid Kavramları, VI. Milli Mevlâna Sempozyumu, 1994, Selçuk Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. Edebiyat Dergisi, S. 9-10, 1994-1995, s. 61-67.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de Türk Adı ve Kullanım Özellikleri, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 269-282.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de Yakınlaşma ve Anlaşma Dili, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 171-177.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’den Hareketle Klasik Eserleri Okuma ve Yorumlama Sorunları, Bilge Adam, Yıl: 3, S. 9-10 (Kış-Bahar), Van, 2005, s. 58-64.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ Araştırmalarında Kurumsal Destek İhtiyacı, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 47-53.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ Celâleddin Muhammed, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 1-18.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş Olan Tebliğler, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Selçuk Üniversitesi Yay, Konya 2004, s. 331-358.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna ve 2007 Mevlâna Yılı Üzerine Söyleşi, Söyleşiyi Yapan: Dinçer Eşitgil, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (Dosya: Mevlana), Yıl: 8, S. 94, Ankara: MEB, Aralık 2007, s. 7-18.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ ve Farsça, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 9-13.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna ve Şehriyâr, Name-i Aşina Şehriyâr Özel Sayısı, Yıl: 5, S. 12, İlkbahar 2003, s. 17-25; Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 147-154.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlana: Gönülde Zenginlik, Yaşayışta Denge ve Yenilik, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2003, s. 155-164.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’da Edebî Zevk (5 Mayıs 1997, “Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 315-321.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’dan Gönül ve Dünya Güzelliklerine, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 149-157.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ’nın Bakışıyla Dil ve Anlaşma, Bilgi Yolu, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Yay., Yıl: 6, S. 9, Konya, Aralık 2006, s. 11-12.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 21-30.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ’nın Hayatı, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 12-25.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlana’nın Hayatı, Eserleri ve Sanatı, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 39-61.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ’nın Şiir Dünyası; Şiir Dünyasında Mevlânâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 688-689.

Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’yı Bilim ve Kültür Dünyasına Sunan Araştırmacı: Abdülbâki Gölpınarlı, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 275-279.

Karaismailoğlu, Adnan, Modern ve İdeolojik Yaklaşımlar Karşısında Mevlânâ ve Mesnevî, Konya’da Kültür ve Medeniyet, Editör: Ümit Savaş Taşkesen, TYB Konya Şubesi Yay., Konya 2007, s. 193-202.

Karaismailoğlu, Adnan, R. A. Nicholson’un Mesnevî Neşri ve Yeni Mesnevî Neşirleri, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 21-33.

Karaismailoğlu, Adnan, Selçuklu Dönemi Şiiri ve Mevlânâ’nın Şiirinin Özellikleri, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 1-9.

Karaismailoğlu, Adnan, Tasavvufî Şiir Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi, VI. Milli Mevlâna Kongresi (24-25 Mayıs 1992), Tebliğler, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1993, s. 87-90.

Karakaş, Mahmut, Şanlıurfa’da Mevlevîlik, GAP Gezgini, S. 2, Şanlıurfa, Mart 2006, s. 58.

Karakaya, Fikret, Mevlevî Musıkîsi, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 170-185.

Karaköse, Saadet, Mevlânâ’nın İki Gazelinde Yaşam ve Ölüm, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 173-181.

Karaköse, Şaban, Leylâ’dan Mevlâ’ya Varabilmek İçin, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 535-536.

Karakuş, Rahmi, Mesnevî’de Söz Üzerine, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 53-61.

Karamağaralı, Beyhan, “Mevlana Müzesinde Bulunan Bir On Altı Kollu Şamdan Üzerine” (About the Sexteen Branched Candlestic in Mevlana Museum), IV. Milletlerarası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Maddi Kültür, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1992, s. 111-115.

Karamağaralı, Haluk, Mevlana’nın Türbesi, Türk Etnoğrafya Dergisi, S. 7-8, Ankara 1964-65, s. 38-42.

Karaman, Gülay, Mevlânâ’nın Menkıbeleri Üzerine Folklorik Bir İnceleme, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 7/3, Summer 2012, s. 1675-1693.

Karaman, Hayreddin, Mesnevî’de Hz. Muhammed (sav), Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 543-552.

Karaman, Hayreddin, Mevlâna Bir “Allah Kuludur” Resulullah Çırağıdır, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 13-22.

Karamanlıoğlu, A. Fehmi, Mevlâna Mesnevi’yi Türkçe Söylüyor, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 96.

Karamanoğlu, Derviş, Mevlana’nın Mumyası, Tarih Hazinesi, S. 1, İstanbul 1950, s. 38-41, 50.

Karapaça, Hatice, Kayseri Mevlevîhânesi Vakfı, Erciyes Dergisi, S. 68, Kayseri 1983, s. 33.

Karataş, Özgür Sadık, Mevlevî Âyinlerinin Tarihsel Gelişimi ve İcrası Üzerine Bir İnceleme, Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10-2, Yıl: 2008, s. 141-150.

Karataş, Turan, Bir ‘Eren’in Gözüyle Mevlana, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 2, S. 552, Ankara 1997, s. 549-556.

Karmış, Orhan, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Mevlâna, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 175-177.

Karmış, Orhan, Remzî Te’vil ve Hz. Mevlâna, (Metaphorical Interpretation and Mawlana), II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 111-127.

Karnıbüyükler, Nadir, Semâ Mukabelesinin Açıklaması, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 451-452.

Karpuz, Emine, Feridun Nâfiz Bey’in Arşivini Koruyan Bir Konya Hanımefendisi: Nimet Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 151-155.

Karpuz, Emine, Konya Mevlânâ Dergâhı Matbahı ve Etnografyası, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 321-344.

Karpuz, Haşim – Şafak, Yakup, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (Süsam) Uzluk Arşivi’nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 105-109.

Karpuz, Haşim, Balkanlar’daki Mevlevîhânelerden Günümüze Kalanlar, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 427-445.

Karpuz, Haşim, Can Evlerine Yolculuk İlk Mevlevîhaneleri Ziyaret, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 290-292.

Karpuz, Haşim, Can Evlerine Yolculuk Rumeli-Yunanistan Mevlevihaneleri, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 226, Konya, Aralık 2006, s. 40-43.

Karpuz, Haşim, Evliya Çelebi’nin Ziyaret Ettiği Mevlevîhâneler, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/587-608.

Karpuz, Haşim, Konya Mevlânâ Dergâhının Mîmarî Yapısı, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 19-40.

Karpuz, Haşim, Mevlâna Dergâhının Mimarisi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 221-228.

Karpuz, Haşim, Mevlevihaneler: Mimari, Adab-Erkan ve Sanat, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 81-95.

Karpuz, Haşim, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmaları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 343-346.

Karpuz, Haşim-Şafak, Yakup, Konya Mevlâna Dergâhı, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 224, Konya, Ekim 2006, s. 54-56.

Karpuz, Haşim-Şafak, Yakup, Türk Kültür ve Mimarisinde Mevlevihaneler, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 223, Eylül 2006, s. 56-57.

Kartal, Ahmet, Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr İsimli Eseri ve XVI. Asrın Sonuna Kadar Anadolu’daki Etkisi, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 197-224.

Kartal, Ahmet, Mevlânâ’nın Mensur Eserleri, Berceste: Aylık Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 66, Kayseri, Aralık 2007, s. 17-19.

Kartal, İskender, Mevlâna ve Tasavvuf, Mevlâna Güldestesi 4, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 9, 1994, s. 242-254.

Kasar, Veysel, Mesnevî’de Uluhiyet Tasavvuru, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/417-426.

Kaşoğlu, Ayla, Mevlânâ ve Dostoyevski’de İnsan, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 29-35.

Kaval, Musa, Mesnevî’deki Birey Toplum İlişkisinin Çağdaş Toplum Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi, Akademik Bakış – Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, S. 36, Makale No: 21, Kırgızistan: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Mayıs-Haziran 2013, s. 1-13

Kaval, Musa, Mesnevî’deki Nefis Kavramının Freud ve Din Psikolojisi Bağlamında Değerlendirmesi, Akademik Bakış – Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, S. 36, Makale No: 3, Kırgızistan: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Mayıs-Haziran 2013, s. 1-20.

Kaval, Musa, Mevlânâ’nın Bakışıyla Çile ve Gözyaşı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/2, Uşak 2010, s. 90-99.

Kaval, Musa, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Nefis Kavramı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, Uşak 2011, s. 149-163.

Kaval, Musa, Yunus Emre ve Mevlânâ’nın Eserlerinde İnsan ve Tekâmülü, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/2, Uşak 2013, s. 101-122.

Kavalcı, Osman, Nât-ı Mevlâna, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 11, Erzurum 1993; Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 95, İstanbul, s. 218-221.

Kavruk, Hasan, Mevlânâ’nın Fikir ve Sanat Cephesi, Kırkambar Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 2 (1991), s. 33-36.

Kavukçuoğlu, Nuşin, Mevlânâ Celâleddîn Rumi 1207-1273, Eflatun, 13 (156), İstanbul 1981, s. 18-19.

Kaya, İdris Güven, Dukagin-Zade Taşlıcalı Yahya Bey’in Eserlerinde Mevlana Celâleddin, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/7 (Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî Özel Sayısı – Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına) Summer 2009, s. 353-369.

Kaya, Selim, Mevlânâ’nın Siyasî Faaliyetleri (Mevlânâ’nın Selçuklu Devlet Erkânı Üzerindeki Etkisinin Siyasî Boyutları), Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 41-48.

Kaya, Turhan, Erzincan’da Mevlevîlik ve Son Mevlevî Postnişini İbrahim Hakkı Kemahî, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 361-372.

Kayadibi, Fahri, Mevlâna’da Sevgi, Birlik ve Barış, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 16, Yıl: 2007, s. 1-20.

Kayadibi, Fahri, Türk-İslam Düşünürlerinde Sevgi, Barış ve Hoşgörü (Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevî vs.) Dinlerin İnsanlığa Getirdiği Barış (Din ve Barış), 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15. 09. 2007), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., 2008, C. I, s. 235-252.

Kayaoğlu, Gündağ, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’de Dinî Düşünce, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, Konya 1994, s. 347-366.

Kayaoğlu, İsmet, Anadolu’da İlk Mevlevîler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 159-164.

Kayaoğlu, İsmet, Çağdaş Mevlevî Bilgin ve Edib Veled Çelebi İzbudak, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 51-60.

Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’da Tabiat Sevgisi, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 568-573.

Kayaoğlu, İsmet, Mevlana’nın Çağdaşı Derviş Tarikatları, Babalar, Kalenderîler ve Diğerleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 31, S. 1, Ankara 1989, s. 147-155.

Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’nın Konya’daki Sosyal Muhiti, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 57-66.

Kayaoğlu, İsmet, Mevlana’nın Mektuplarının Döneminin Tarihi Açısından Bir Değerlendirilmesi, II. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1999, s. 583-588.

Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 159-164.

Kayaoğlu, İsmet, Mevlevî Derviş Ahmed Dede’nin et-Tuhfetü’l-Behiyye Adlı Eseri ve Çevirisi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 5, Konya 1994, s. 1-34.

Kayaoğlu, İsmet, Modernleşme Sürecinde Mevleviler, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 47-52.

Kayaoğlu, İsmet, Raks ve Devran Etrafında Tartışmalar (Debates Around The Whirling of Dervishes), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 291-302.

Kayaoğlu, İsmet, Semâ’ın Menşei Hakkında Birkaç Söz, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 85-92.

Kayaoğlu, İsmet, Sultan-Mevlevî İlişkilerine Genel Bir Bakış, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 35-49.

Kazan, Şevkiye, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân’daki Türkçe Şiirler, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 7 (1998), s. 93-116.

Kazan, Şevkiye, Tezkirelerin Işığında Burdurlu İki Mevlevî Şâir: Servî ve Fedâyî Mehmed Dede, Burdur Araştırmaları 1, S. 2 (2001), s. 107-114.

Kazancı, Asiye Şenat, Mevlânâ’da Şeb-i Arus-Kur’an’da Ölüm (Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/217-224.

Kazancıgil, Aykut, Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974), Hayatı-Çalışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 65-89.

Keçeoğlu, Mehmet Kadir (Yaman Dede), Esrar Dede, Konya, S. 38, 1940.

Keçeoğlu, Mehmet Kadir (Yaman Dede), Mesnevi’den İlhamlar-Bir İki Söz, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 92-105.

Keçeoğlu, Mehmet Kadir (Yaman Dede), Mevlana, Türk Yurdu, S. 241, Ankara 1955, s. 619-628.

Keklik, Nihat, Mevlâna Niçin Farsça ve Arapça Yazmıştır?, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 205-208.

Keklik, Nihat, Mevlâna’da Metafor Yoluyla Felsefe, I. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 1985, s. 39-73; Felsefe Arkivi, S. 26, İstanbul 1987, s. 19-55.

Keleş, Nevzat, Mevlâna ve Şiir, Bilge Adam, Yıl: 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 111-113.

Kemal (Kemalov), Cemal, Mevlâna Celaleddin-i Rumî ve Özbek Edebiyatı, Aktaran: Ertuğrul Yaman, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 309-313.

Kemikli, Bilal, Bahçivan, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 36-38.

Kemikli, Bilal, Kütahya Mevlevîliği: Mevlevîliğin Önemli Merkezlerinden Biri Olarak Kütahya, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: I, S. 1, Konya 2003, s. 103-117.

Kemikli, Bilal, Mesnevi ve Türk İrfanı: Mesnevîhanlık Geleneği Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/609-620.

Kemikli, Bilal, Mesnevi ve Türk İrfanı: Mesnevihanlık Geleneği, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16, S. 2 (2007), s. 1-20.

Kemikli, Bilal, Mevlânâ, Mesnevî ve Edebi Geleneğimiz, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 62-65.

Kemikli, Bilal, Üsküdar’da Bir Mesnevihan Ali Behcet Efendi ve Muhiti. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V (1-5 Kasım 2007) Bildiriler, C. 2, İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2008, s. 231-238.

Keskin, Mustafa, XIII. Yüzyıl Kayseri’sinde İki Mevlevi Tekkesi, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, (30-31 Mayıs 1996), Ankara 1998, s. 75-80.

Kesova, Nail, Hazret-i Mevlana’nın Rübâilerinde Musiki, Balıkesir I. Türk Müziği Sempozyumu, (19-21 Aralık 1997), Balıkesir, 1998, s. 114-131.

Keymen, Hulki Amil, Hazreti Mevlana, Türk Sanatı, C. 3, S. 43, İstanbul 1956, s. 6, 7.

Keymen, Hulki Amil, Mevlana ve Hayatı, 683. Yıldönümünde Mevlâna, 1956, s. 10-13.

Keymen, Hulki Amil, Mevlana’nın Büyüklüğü Karşısında, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 3-9.

el-Kıbrısî, Şeyh Nazım, Mevlâna ve Hakikatlere Bakışı, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1995, s. 69-90.

Kılıboz, Yılmaz, Mevlana, İmet, C. 1, S. 5, Erzurum 1966, s. 18-19.

Kılıç, Atabey, Mevlânâ Müzesi Kitaplığı 4026’da Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 161-170.

Kılıç, Atabey, Mevlevîlik Kültürüne Katkı: Mesnevî Şerhleri Projesi, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 13-23.

Kılıç, Atabey, Sultan Veled’in Türkçe Şiirlerinde Aruz Kullanımı, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 181-195.

Kılıç, Cevdet, Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 175-202.

Kılıç, Filiz, Gönüller Işığı Mevlânâ, Bilge, S. 20 (1999), s. 84-86.

Kılıç, Mahmud Erol, Manisalı Şeyh Memîcân-ı Saruhânî (v. 1008/1600) ve Eserlerinde Mevlânâ’dan Tesirler, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 205-220.

Kılıç, Mahmud Erol, Mevlânâ Büyük Bir Ummandır, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Kılıç, Mahmud Erol, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Düşünce Dünyası, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 26-29.

Kılıç, Rüya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sûfî Geleneğin Taşıyıcıları: Mevlevîler Örneği, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, S. 21, Ankara 2006, s. 29-46.

Kılıçoğlu, A. Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevi Dergahından Neyzen Fevzi Dede, Musiki Mecmuası, C. 33, S. 374, İstanbul 1980, s. 20-21.

Kılıçoğlu, A. Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevi Dergahından Neyzen Saatçi Dede Efendi, Musiki Mecmuası, C. 33 S. 372, İstanbul 1980, s. 25-26.

Kıraçlı, Zülfü, Allah’ın Sevdikleri: Mevlana, Devran, C. 1, S. 2, İstanbul 1980, s. 14-15.

Kırbıyık, Mehmet, Bir Mevlevî Şair: Kâtib-zade Sâkıb Mustafa, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2002, s. 105-112.

Kırbıyık, Mehmet, Cevrî’nin Eserlerinde Mevlevîlik, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 137-143.

Kırbıyık, Mehmet, Nazif-zâde Hâmid’in Şiirlerinde Mevlevîlik, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 371-376.

Kırımlı, Bilal, Humanizm, Mevlânâ, Yunus Emre ve İslam, Yedi İklim, 2. Dönem, S. 4, İstanbul 1992, s. 8-14.

Kırlangıç, Hicabi, Divan-i Kebir’de İmge ve Sembol, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/621-632.

Kırlangıç, Hicabi, Mesnevî’de Dua, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 239-253; Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 66-81.

Kırlangıç, Hicabi, Mevlânâ’da Senâî Etkileri, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: IX, S. 28, Ankara 2009/1, s. 7-32.

Kırlangıç, Hicabi, Mevlana’nın Şiir Anlayışı, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 219-225.

Kızıldağlı, Edip, Mevlâna’nın Hekimliği, Dirim, 52 (11), İstanbul 1977, s. 522-524; Eğitim Öğretim, 19 (225), 1978, s. 7-8.

Kızıler, Hamdi, Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 473-481.

Kişmir, Celâleddin, Avrupa’da Mevlana Sevgisi, Çağrı Dergisi, C. 12, S. 117, Konya 1967, s. 10-13.

Kişmir, Celâleddin, Uyur, Mevlâna Uyanık, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 96-9; Ney, S. 1, 1954, s. 6-8.

Koca, Ferhat, Osmanlı Fakihlerinin Semâ, Raks ve Deverân Hakkındaki Tartışmaları, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı 13, Ankara, Temmuz-Aralık 2004, s. 25-74.

Kocabıyık, Hüseyin, Mevlâna ve Aşk, Konevî, 6, Ankara 1982, s. 1-2.

Kocatürk, Saadettin, Gazâlî ve Mevlânâ, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 53-82.

Kocatürk, Saadettin, İslâm Fikir Aynasında İki Büyük Mutasavvıf “Gazâlî ve Mevlânâ”, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 169-196.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’da Aşk Kavramı, Doğu Dilleri, 3 (4), Ankara 1983, s. 94-106.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’da Ölüm Kavramı, Uluslararası Mevlâna Semineri (IV. Konya, 15-17. 12. 1980), s. 64-73; Milli Kültür, 2 (6/8), 1980-81, s. 32-35.

Kocatürk, Saadettin, Mevlânâ’nın İlim Alemince Pek Bilinmeyen Bir Mesnevi Nüshası Üzerine, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2, 1984, s. 361-372.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’nın Divanı’nda Aşkın Çilesini Çekmek, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 61-83.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’nın Divanında İlahi Zat ve İnsan, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 263-280.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’nın Manevi Şahsiyetinin Oluşumu ve Mevlâna’nın Şiirinde Aşk, Maneviyât ve Yeniden Doğuş, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 477-497.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’nın Mesnevî’de İnsanlara Mesajı, (The Message of Mevlâna in the Mesnevî), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 77-88.

Kocatürk, Saadettin, Mevlâna’ya Göre Varlığın Mahiyeti, I. Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 365-394.

Koç Keskin, Neslihan, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 197-221.

Koç, Mustafa, Osmanlı’nın Son Döneminde Sultan Veled Üzerine Yapılan Bir Şerh: Halid Efendi’nin Işknâmesi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/633-646.

Koç, Mustafa, Simsime Âlemi Mevlânâ ve Takipçisi Muhyî-i Gülşenî’de, Türk Edebiyatı (Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü Özel Sayısı), Yıl: 35, S. 408, İstanbul, Ekim 2007, s. 40-47.

Koç, Turan, Mevlânâ’nın Şiirinde Güzellik Tecrübesinin İfadesi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/647-662.

Koçak, Hüzeyme Yeşim, Hz. Mevlânâ Sesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 553-554.

Koçak, İnci, Mevlana ve Ömer Hayyam’ın Eş-Şabbi’ye Etkileri ve Şiirinin Özellikleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 38, S. 1-2, 1998, s. 31-40.

Koçak, İnci, Mevlânâ’da Ney Motifi ve Cubrân Halil Cubrân’a Etkisi, Belleten, C. 55, S. 214, Ankara 1991, s. 653-659.

Koçakoğlu, Ahmet, Bab-ı Esrar Yahut Sisler Şehri Londra’dan Güneşler Şehri Konya’ya, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 39-49.

Koçakoğlu, Bedia, 732 Yıllık “Âşık ve Mâşuk”, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 63-66.

Koçakoğlu, Bedia, Hacı Musa’nın Meyhanesi’nde Hüsameddin Çelebi Olmak, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 355-359.

Koçakoğlu, Bedia, Veled Çelebi İzbudak ve Onun Türkçülüğü, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 85-105.

Koçer, Gülsüm, Elif Şafak’ın “Pinhan” Romanında Mevlevîlik İzleri Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 611-614.

Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Altıncı Defterinde Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Başlıca Atıflar, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 31-44.

Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Beşinci Defterinde Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Atıflar, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996.

Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Birinci Defterinde Hazret-i Peygambere ve Hadislerine Yapılan Atıflar Üzerine, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 235-248; Diyanet Dergisi, 23 (2), 4/6, 1987, s. 25-34.

Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Dördüncü Defterindeki Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Atıflar, VII. Milli Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 3-19.

Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Üçüncü Defterindeki Hazret-i Peygambere ve Hadislerine Yapılan Atıflar, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 213-229.

Koçkuzu, Ali Osman, Mevlânâ Celaleddin Rûmî-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 77-81; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 50-54.

Koçkuzu, Ali Osman, Mevlâna’ya Göre İslâmiyet ve Diğer Dinler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 83-86.

Koçkuzu, Ali Osman, Sipehsâlâr ve Menâkıbü’l-Ârifîn Adlı Eserde Sadreddîn-i Konevî’ye Yapılan Atıflar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 105-126.

Koçoğlu, Turgut, Ankaravî İsmâil Rusûhî’nin Mesnevî Şerhi Mecmûatü’l-Letâif ve Matmuratü’l-Me’ârîf’te Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytinin Şerh Metodu, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 209-222.

Koçoğlu, Turgut, Mesnevîyi Şerîf’in İlk Türkçe Şerhlerinden Seyyid Ebussu’ud el-Kayserî’nin Şerh-i Mesnevîsi, III. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) -13 Şubat 2009- Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 2011, s. 247-254.

Koçoğlu, Turgut, Şem’î Şem’ullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi, Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, 29-30 Eylül 2007.

Koçu, Reşad Ekrem, Bahariye Mevlevîhânesi, İstanbul Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul 1961.

Koçu, Reşad Ekrem, Yenikapı Mevlevihanesi, Yeni Musiki Mecmuası, C. 14, S. 170, İstanbul 1962, s. 59-61.

Kolaç, Emine, Hacı Bektaş Veli Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde Değerler ve Hoşgörü Eğitimi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara 2010, S. 55, Bektaşilik özel sayısı, s. 193-208.

Komisyon, Hafız Rakım Ertür ve Edirne Mevlevîhânesi, Yöre Dergisi Hafız Rakım Ertür’e Saygı Sayısı, S. 31-32, Ekim-Kasım 2002, s. 30-31.

Kondumar, Aziz, Mevlana’yı Yanlış Görenler, Sebilürreşad, C. 9, S. 221, İstanbul 1956, s. 329.

Koner, M. Muhlis, Kaza ve Kader Hakkında (Mevlana’ya Göre), Din Yolu, C. 1, S. 17, 1956.

Koner, M. Muhlis, Mesnevi’den İlhamlar, Din Yolu, C. 1, S. 12, 1956.

Koner, M. Muhlis, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 675. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Halkevinde Verilen Konferans, Konya Halkevi Kültür Dergisi, C. 11, S. 122, 1948, s. 1-3.

Koner, M. Muhlis, Mevlana Celaleddini Rumi ve Muasır Hadis Felsefesi, Konya, C. 4, S. 32, Konya 1940, s. 1757-1761; S. 40, 1942, s. 15-16.

Koner, M. Muhlis, Mevlana’nın Tasavvufi Mesleği, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 33-42.

Koner, M. Muhlis, Mevlana’nın Tasavvufu ve Avrupa İdealist Filozoflarıyla Bir Mukayesesi, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 69-75.

Konuk, Ahmed Avni, Mesnevi’nin Birinci Beytinin Şerhi, 683. Yıldönümünde Mevlâna, 1956, s. 28-30.

Konur, Himmet, Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.149-157.

Konur, Himmet, Mesnevî’ye Göre Mânevî Eğitimde Mürşidin Yeri, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 19-26.

Konur, Himmet, Mevlânâ, Tasavvuf ve Ahlâk, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 33-44.

Konur, Himmet, Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 221-230.

Konur, Himmet, Nureddin Topçu’nun Gözüyle Mevlânâ, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 117-125.

Konyalı, İbrahim Hakkı, Mevlâna’nın İçinde Yedi Gün Kaldığı Mağara, Tarih Konuşuyor, C. 3, S. 14, 1965, s. 1123-1125.

Konyalı, İbrahim Hakkı, Mevlâna’nın İmzası Bulundu, Tarih Hazinesi, C. 2, S. 15, 1952.

Koralp, Ali Rıza, Mevlana’da Şuurun Raksı, Hamle Edebiyatta, Sanatta, Fikirde, İlimde, C. 1, S. 5, İstanbul 1940, s. 7-8.

Korkmaz, Müslüm, Mevlevîlik ve Semâ, Hilal, S. 46, Ankara 1964, s. 20-21.

Koru, Mümtaz, Mevlevî Tarikatı, Mevlâna (1207-1273), Yenikitap Bsm., Konya 1955, s. 52-53.

Korucuoğlu, Nevin, Mevlâna Celâlettin Rûmî, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 197-202.

Korucuoğlu, Nevin, Ruhlara Ümit Işığı Veren Mevlâna, Millî Kültür, 79, Ankara 1990, s.7-9.

Koşay, Hamid Zübeyr, Mevlevilikte Matbah Terbiyesi, Türk Yurdu, C. 5, S. 27, Ankara 1927, s. 280-286; çev. A. Sefa Odabaşı, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 201-208.

Kotan, Cemil Cahit Cem, Ölümünün 681. Yıldönümünde Şair, Mütefekkir Mevlâna, Çağımız, C. 3, S. 3, 1954, s. 39-41.

Koyuncu, Fatma, Konya Mevlâna Müzesi Kalem İşi Süslemeleri, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı IV, Konya 2001.

Koyuncu, Zeynep, Hüsn ü Aşk’ta On Sekiz Sayısı Üzerine, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/7 Fall 2009, s. 401-423.

Koyuncu, Zeynep, On Dokuzuncu Asır Şairlerinden Mehmet Fâzıl’da Mevlâna ve Mevlevîlik Etkisi, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 111-121.

Köklügiller, Ahmet, Mevlâna Derken, Varlık, C. 32, S. 638, 1965, s. 10.

Köksal, Ahmet, Konya’dan Notlar, Yeditepe, S. 121, 1956.

Köksal, Ahmet, Ölümünün 689. Yıldönümünde Yaşayan Mevlâna, Su, C. 2, S. 22, 1962, s. 4-6.

Köle, Bekir, Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de Peygamberlerin Öyküleri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 12, Ankara, Ocak-Haziran 2004.

Köprülü Mehmet Fuad, Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları, Belleten, C. VII, S. 27, 1943, s. 379-522.

Köprülü Mehmet Fuad, Anadolu’da İslamiyet, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mecmuası, C. II, S. 4-6, 1922-23, s. 281-311.

Köprülü Mehmet Fuad, Cl. Huart’ın Mevlevî Evliyası, Türkiyat Mecmuası, C. 1, S. 291-293, 1925.

Köprülü Mehmet Fuad, Divan-ı Türki-i Sultan Veled, Türkiyat Mecmuası, C. II, 1928, s. 475-481.

Köroğlu, Erdoğan, Mevlevi Ayinleri ve Usüllerimiz, Yeni Musiki Mecmuası, C. 12, S. 134, İstanbul 1959, s. 37-38.

Köroğlu, Kazım, Mevlâna Şiirleri Antolojisi (M. Önder’in Aynı Adlı Eserinin Tanıtımı), Türk Folklor Araştırmaları, C. 4, S. 79, 1956.

Köse, Ali, Avrupalıların Mistik İslamla Tanışmaları (Introduction of Mystic Islam To Europeans), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 61-66.

Köse, Zeynep, Hz. Mevlânâ’da Nefsle İlgili Semboller, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/169-172.

Köse, Zeynep, Mevlânâ ve Mesnevîsinde Türk Kültürünün İzleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 81-90.

Köse, Zeynep, Mevlana’nın Batı’daki İki Sesi: Annemarie Schimmel ve Eva de Vitray Meyerovitch, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 421-423.

Köse, Zeynep, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Aşk Kavramı, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-3, Tasarlayan: Hasan Basri Öcalan, Bursa, 2004, s. 113-124.

Köstüklü, Nuri, Balkan ve I. Dünya Harplerinde Mevlevihaneler, XII.
Türk Tarih Kongresi Ayrıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000.

Köstüklü, Nuri, Vatan Savunmasında Gönül Erleri: “Mücâhidîn-i Mevleviye Alayı”, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 213-226.

Krasniç, Ayten, Sarayevo’da Şeb-i Arus İhtifalleri, Çevren Toplum, Bilim, Yazın ve Sanat Dergisi, Yıl: XIV, Sayı: 62, Priştine [Kosova] Kasım-Aralık 1987, s. 45-48.

Kreiser, Klaus, Evliya Çelebi ve Başka Kaynaklara Göre Arap Aleminin Doğusundaki Büyük Şehirlerde Mevlevihaneler, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. 14, İstanbul: İSAM, 1994, s. 101-115.

Kucur, Şamil, Galata Mevlevîhânesi, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 3, İstanbul.

Kukul, M. Halistin, Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin Mesnevî’sinde İnsan, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 519-534.

Kula, Naci, Mesnevideki Bedensel Engelli Birey Örneklerinin Yer Aldığı Hikâyelerin Engellilerin Sorunlarıyla Başetmesindeki Rolü, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 171-192.

Kunt, İbrahim – Hacer Totan, Ankaralı Mevlevi Mehmed Arısoy Dede’nin Hayatı ve Mevlana Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Defteri, İSTEM: İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, Yıl: X, S. 20, Konya 2012, s. 93-112.

Kuntman, Orhan, Mesnevi’deki Bazı Beyit ve Hikâyelere Şerhedenler Tarafından Farklı Manalar Verilmesinin Nedenleri, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 297-314.

Kurgan, Şükrü, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Mevlana, Ilgaz, C. 8, S. 96, Ankara 1969, s. 8-9; C. 9, S. 97, 1969, s. 8-9.

Kurnaz, Cemal, Ahmet Talât Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı İsimli Ansiklopedik Eserinde Mevlevîler ve Mevlevîlik Kültürü, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/663-690.

Kurnaz, Cemal, Bir Mevlevî Dervişinin Matbah İzlenimleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001, s. 441-467.

Kurt, Hüseyin, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre İnsanın Değeri, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa 2011, C. XVI, S. 25, s. 65-95.

Kurt, Hüseyin, Mevlânâ’da İnsanlığın Birliği ve Diyalog, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/169-174.

Kurtkan Bilgiseven, Amiran, Mevlânâ, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul: Marmara Ü., 2002, S. 10, s. 9-24.

Kurtoğlu, Mehmet, Doğu-Batı Arasında Mevlânâ’da Aşk, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/207-216.

Kurtoğlu, Cem, Mevlânâ Aşkı, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 537-538.

Kurucan, Halil İbrahim, Mana ve Mefhumlarıyla Mesnevî’den Parıltılar, Altınoluk, S. 244, Haziran 2006, s. 59.

Kuşpınar, Bilal, Mevlânâ’da Akıl ve Aşk, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 223-240; Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SÜİFD), S. 23, Bahar 2007, s. 7-22.

Kuşpınar, Bilal, Mevlânâ’da Bilgi ve Dereceleri, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 13-28.

Kut, Günay, Bir Mevlânâ Uzmanı: Abdülbâki Gölpınarlı, Türk Edebiyatı, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 34, S. 392, İstanbul 2006, s. 46-50.

Kutan, Recai, Günümüz ve Hz. Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 8, 1993, s. 43-63.

Kutluk, İbrahim, Mevlana’nın 686. Ölümünün Yıldönümü, Dünya ve Türkiye, C. 10, S. 113, İstanbul 1959, s. 7-8.

Kutluk, İbrahim, Mevleviliğe Dair İki Eser, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 2, S. 3-4, 1948.

Küçük, H. Sena Yaman, Mevlâna’yı Anlatan Oyunlarda Üslûp Özellikleri, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 625-632.

Küçük, Hasan, Mevlâna İdealizminin Felsefi Analizi, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 307-323.

Küçük, Hülya, Batı’da Göz ardı Edilmek İstenen ‘Müslüman’ Mevlana, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s.121-136.

Küçük, Hülya, Hakk’ın Sırrını Fâş Etmeyen Sûfîler: Sultan Veled Örneği, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, S. 18, Ankara, Ocak-Haziran 2007, s. 87-102.

Küçük, Hülya, İbtidânâme’ye Göre Mevlevî Halifeleri (The Calips of Mevlevi According To İbtidânâme), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 85-94.

Küçük, Hülya, İlk Dönem Mevleviliğinde Tasavvuf Eğitimi, Mövlana Celaleddin Rumî’nin 800 İllik Yubileyine Hesr Olunmuş Beynelxalq Konfransın Materiallerı, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Felsefe ve Siyasi-Hüquqi Tedqiqatlar İnstitutu, Bakü, 2006, s. 135-144.

Küçük, Hülya, Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 69-78.

Küçük, Hülya, Mevlevî Kadını: Tâcını Kaybeden Kraliçe, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 97-111.

Küçük, Hülya, Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlevîlik, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 31-32.

Küçük, Hülya, Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevlevîliği Örneği, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 65-74.

Küçük, Osman Nuri, Günümüzde Mevlânâ’yı Anlama Sorunu Üzerine, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/691-714.

Küçük, Osman Nuri, Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşreb Kaynaklarından Senâ’î, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 455-472.

Küçük, Osman Nuri, Mevlânâ’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları I, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, S. 11, Ankara, Temmuz-Aralık 2003, s. 259-322;-II-, S. 12, Ankara, Ocak-Haziran 2004, s. 173-196.

Küçük, Osman Nuri, Mevlânâ’ya Göre İnsanın Kendini Bilmesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 649-657.

Küçük, Osman Nuri, Mevlânâ’ya Göre Olumlu Düşüncenin Yolu ve İnsan Yaşamına Katkısı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/155-162.

Küçük, Osman Nuri, Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 10, S. 24, Ankara 2009, s. 31-38.

Küçük, Osman Nuri, Yaman Dede, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 291-327.

Küçük, Sezai, “Erenler Gönüllüsü” Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 9, İstanbul, Yaz 2006.

Küçük, Sezai, Ben Dervişim Diyene… Mevlevîlerde Manevî Eğitim, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 5, İstanbul 2005, s. 92-97.

Küçük, Sezai, Bütün Yönleriyle XIX. Yüzyılda Yenikapı Mevlevîhanesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 163-196.

Küçük, Sezai, İstanbul Mevlevîhanelerinin Türk Sanat ve Edebiyat Hayatına Katkıları (XIX. Asır), Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 507-528.

Küçük, Sezai, Mevlânâ ve Mevlevîlerde Ölüme Bakış (Şeb-i Ârûs), Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 130-135.

Küçük, Sezai, Mevlânâ ve Mevlevîlik, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Küçük, Sezai, Mevlânâ ve Semâ, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Küçük, Sezai, Mevlevîlerde Manevî Eğitim, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 293-298.

Küçük, Sezai, Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 331-346.

Küçük, Sezai, Ortak Kader: Osmanlının Son Yılları ve Mevlevîlik, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/715-732.

Küçük, Sezai, Semâdaki Sırlar, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Küçük, Sezai, Suriye’de İki Mevlevihane: Halep ve Şam Mevlevihaneleri, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 283-316.

Küçük, Sezai, Tarihten Günümüze Genel Hatlarıyla Mevlevîlik, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 61-90.

Küçük, Sezai, Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (mülakat), Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 823-861.

Küçük, Sezai, Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Mehmed Celâleddin Dede, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 96-111.

Küçük, Sezai, Yenileşme Dönemi Kültür ve Sanatına Katkıda Bulunan Mevlevîler ve Mevlevî Dergahlarında Güzel Sanatlar, Türkler, Yeni Türkiye Yay., C. 15, Ankara 2002, s. 539-552.

Küçükcan, Talip, Avrupa’da Kültürel Çoğulculuk, Göçmenler ve Türk Toplumu (Cultural Pluralism in Europe and Turkish Community), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 47-60.

Küçükdağ, Yusuf, 1251/1835 Tarihli Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı Tamir ve İnşası Defteri, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 181-207; Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 177-202.

Küçükdağ, Yusuf, Antep Mevlevîhânesi ve Vakfiyeleri, Osmanlı Dönemi Gaziantep Sempozyumu, 22 Ekim 1999, Gaziantep, 2000, s. 211-227; Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 245-278.

Küçükdağ, Yusuf, Kayseri’de Bayram Paşa Mevlevîhânesi’nin 1912’de Onarımı, Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 279-310.

Küçükdağ, Yusuf, Kilis Mevlevîhânesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XXIV, İstanbul: İSAM, 2004, s. 257-287; Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 203-244.

Küçükdağ, Yusuf, Konya Mevlana Dergahı ve Türbe Hamamı’na Dair İki Mevlevi Vakfiyesi, Vakıflar Dergisi, S. 23, Ankara 1994, s. 75-89; Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 73-116.

Küçükdağ, Yusuf, Konya’da Bir Mevlevî Manzumesi (Pîrî Mehmed Paşa Zaviyesi ve Vakfiyesi), IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 159-178; Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 117-146.

Küçükdağ, Yusuf, Konya’da Mevlevî Tekke ve Zâviyeleri, Bilgi Yolu, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Yay., Yıl: 6, S. 9, Konya, Aralık 2006, s. 153-163; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 299-317.

Küçükdağ, Yusuf, Mevlânâ’nın Soyundan Gelen Reformcu Bir Osmanlı Veziriazamı Karamanî Mehmed Paşa, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: IV, S. 7, Konya 2006, s. 23-36.

Küçükdağ, Yusuf, Seyyid Abdülkadir Efendi Vakfiyesi, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 281-296; Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2005, s. 163-176.

Küçükdağ, Yusuf-Sarıköse, Barış, Kayseri’de Bayram Paşa Mevlevîhanesi ve 1047h/1637m Tarihli Vakfiyesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 657-670.

Küçükkaya, M. Askeri, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Adı Geçen Mevlevîhâne ve Tekkeler, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/365-370.

Küçüktunç, A. İlker, Düğün Gecesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 55-58.

Kültürlü, O. Zafer, Anadolu Düşünce Dünyasında Mavlana ve Mevlevilik, Evimiz, 3, Ankara 1982, s. 34-35.

Kürkçüoğlu, A. Cihat, Urfa Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 303-311; S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya 1998, s. 303-310.

Kürkçüoğlu, Kemal Edip, Mevlâna’yı Anarken, 689. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1962, s. 11-17.

Laleh, Hosein, İran’da Mevlânâ Üzerine Yayınlanan Yüz Kitabın Tanıtımı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/413-471.

Lelic¢, Emin, Saraybosna Mesnevîhânları, çev. Rıfat Atay, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 102-110.

Lermioğlu, Ayten, İnsanlığın Mevlanası Mevlana, Türk Yurdu, C. 4, S. 12 (318), Ankara 1965, s. 19.

Lermioğlu, Ayten, Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Türk Edebiyatı Mevlâna Özel Sayısı, C. 1, S. 12, 1972, s. 37-39; Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 174-178.

Lermioğlu, Ayten, Mevlana ve Aşk, Türk Yurdu, C. 5, S. 12 (330), Ankara 1966, s. 10-13.

Lermioğlu, Ayten, Mevlâna’nın Çevresindeki Şahsiyetler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 31-46.

Lermioğlu, Ayten, Şeb-i Arus ve Mukabele, Çağrı Dergisi, S. 133, 1969.

Lewis, Franklin, Batı’da Mesnevî’den Yapılan İlk Çeviriler, Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlemeler, çev. İsmail Güleç, İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, S. 20, Güz 2005, s. 183–202.

Livatyalı, Hüsnü Y., Mevlânâ’nın Eğitim Görüşü, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 251-260.

Mahmut, Enver, Mevlâna’nın Duygusal Şiir San’atı Hakkında Bazı Düşünceler, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 39-45.

Mahmut, Nedret, Mevlâna-Romanya Kütüphanelerinde, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 163-167.

Mandel Khan, Gabriel, Bir Klasik Operanın Öncüsü Mevlâna Celaleddin Rumi, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 37-40.

Mansuroğlu, Mecdud, Anadolu Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsülleri (Sultan Veled’in Eseri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 1, S. 1, 1946.

Mansuroğlu, Mecdud, Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, Ankara 1954, s. 207-220.

Masala, Anna, Hasret, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 331-335.

Masala, Anna, Mevlânâ’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi, 2. Uluslararası Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumu (27-29 Eylül 1992), İstanbul.

Masala, Anna, Ölümsüz Mevlana, Kültür ve Sanat, S. 36, Ankara 1997, s. 10-11.

Masala, Maria, İspanyol “Ali Bey” Seyahatnâmesi’nde Konya, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara s. 197-201.

Mauquin, Bernard, Mevlevi Müziği ve Teksif Müziği, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 10-11.

Mazıoğlu, Hasibe, Ahmed Remzi Akyürek (Remzi Dede), I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 240-254.

Mazıoğlu, Hasibe, Anadolu’da Türk Edebiyatı’nın Başlamasında ve Gelişmesinde Mevlâna’nın Yeri ve Etkisi, Uluslararası Mevlânâ Semineri (IV. Konya, 15-17. 12. 1980), 1981, s.30-39; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 105-115.

Mazıoğlu, Hasibe, Dede Ömer Rûşenî ve Çoban-nâme’si, (Choban-Name by Dede Omar Rusheni), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 49-57.

Mazıoğlu, Hasibe, Doğumunun 800. Yılı Dolayısıyla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 619-629.

Mazıoğlu, Hasibe, Mesnevi’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 275-296.

Mazıoğlu, Hasibe, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Türkçe Şiirleri, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 811-822.

Mehmed Emin-i Tokadî, Şerh-i Beyt-i Mesnevî, hzl. Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 659-660.

Mehmed Kamil, Mesnevihan Merhum Ahmed Esad Dede, Mahfel, S. 37, 1341 (1922).

Mehmet, Mustafa Ali, Mevlâna ve Mevlevîlik Tarikatının “Hoşgörülük” ve “Hümanist” Prensiplerinin Osmanlı Döneminde Dobruca’da Türk-İslam Kültür Ocakları Tarafından Yaşatılması Hakkında Bazı Mülâhazalar, (Some Reflections on the Survival of the Ideas and the Sufistic Sect of Mevlâna in Dobrudja), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 159-163.

Mélikoff, Iréne, Batı Hümanizmasının Karşısında Mevlâna’nın Hümanizması, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 64-67.

Mélikoff, Iréne, Mevlâna’nın Yaşadığı Yüzyılda İslam Araştırmaları, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 207-209.

Memmedli, Nezaket, Mevlânâ Celaleddin Rûmî ve Attâr Şiirinde Tasavvufî Simge ve Mecazlar, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 147-156.

Memmedov, A. M., Kelam Predmeti Kimi Peyğemberlik Meselesinin Felsefi ve Sufi Helli İbn Sina ve Rumi, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 123-126.

Mercan, Hasan, Yugoslavya Türklerinde Mevlâna Sevgisi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 505-508.

Merhan, Aziz, Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr Mesnevîsinde Mevlâna Etkisi, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 101-110.

Mermer, Ahmet, Son Mevlevi Şairlerinden Ahmed Remzi Dede ve Ankara-nâme, Cumhuriyetin 80. Yılında Her Yönüyle Ankara sempozyumu, Ankara: Büyükşehir Belediyesi, 2004, s. 75-81.

Mes’ûdî-fer, Celîl, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Ma’rifet-i Hak Veya Allah’ı Tanımak, Name-i Aşina, Yıl: 4, S. 1, İlkbahar 2002, s. 17-35.

Mesara, Gülbün, Hz. Mevlânâ Sevgisi ve A. Süheyl Ünver, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 36, S. 144, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 2007, s. 47-49.

Meşhedî, Mehdî Firdevsî, Mevlânâ’nın Düşüncesinde Kadın, çev. Hasan Almaz, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, S. 20, Ankara, Kış 2006, s. 53-64.

Mevlâna “Celâl üd-din Rumî”, Anıt, S. 11, Konya 1949, s. 3-5,23.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Ekonomik Düşüncesi, derleyen: Muhammed İsmail Sethi, çev. F. Halide Dolu, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Fasikül: 2, S. 15, Erzurum 1986, s. 275-279.

Mevlâna Hakkında Bir Görüş ve Mukayese, Konya, S. 31, Konya 1940, s. 1681-1682.

Mevlâna Mütefekkir ve Şair, İctihad, S. 309, İstanbul 1930, s. 5513-5515; S. 310, 1930, s. 5525-5526.

Mevlana, L’llustration de L’orient, S. 23-25, İstanbul 1950, s. 36-37.

Mevlânâ’nın Ümanizmi, Türk Edebiyatı, 3 (26), 1974, s. 3-5.

Mısıroğlu, Kadir, Mevlâna Perspektifinden Günümüz Meseleleri, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 8, 1993, s. 119-176.

Mirzezade, Rena, Celaleddin Ruminin Exlaq ve Qadın Felsefesi, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 49-52.

Miyasoğlu, Mustafa, Mevlânâ Rüzgarı, Türk Edebiyatı, 122, İstanbul 1983, s. 26-27.

Mojdehî, Samiye Basîr, Mesnevi ve Kur’an, çev. Hasan Almaz, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 5-16.

Mughul, Yakub, Mevlâna ve İkbâl, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 237-243.

Muin, Feyzioğlu, Mevlâna Üzerine Bir Rubâi, Hisar, 19 (181), 1-2, 1979.

Mumcu, Ahmet, Hukuk Açısından Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 71-82.

Mumcu, S. Uğur, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Halkevleri Dergisi, S. 11, Ankara 1967, s. 16-18.

Munoz, Ester Alvarez, Aşk ve Özgürlük Rüzgarı Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 571-572.

Mura, Erdoğan, Ankara’da Mesnevî Okumaları, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 201-212.

Muslu, Ramazan, “Yoldaki Dikenleri Sökmek” Mevlânâ ve Gençlik, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/83-92.

Muştâk-mihr, Rahmân, Abdülbâki Gölpınarlı’nın Dîvân-ı Kebir Tercümesine Bir Bakış, I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allâme Tabâtabâ’î Üniversitesi (15-17 Mayıs 2012), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., 2012, s. 459-481.

Muştâk-mihr, Rahmân, Mevlâna’nın Eserlerine Göre Mistik Görüş İle Sembolik Anlatım Arasındaki Bağın İncelenmesi, çev. Derya Örs, Name-i Aşina, Yıl: 4, S. 1, İlkbahar 2002, s. 37-49.

Mutlu, H. Serdar, Devinimin Sonsuzluğunda Semâ’, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 43-54; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 453-459.

Mutlu, H. Serdar, Toprakla Ateşin Seması’nda Mevlânâ, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/185-194.

Muvahhid, Muhammed Alî, Şems ile Mevlânâ Kaç Yaşlarında Karşılaştılar, çev. Hicabi Kırlangıç, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 281-291.

Muzbeğ, İskender (Şefikoğlu), Yugoslavya’da Yaşayan Türk Şairlerinin Şiirlerinde Mevlâna, (Mevlâna in the Works of Turkish Poets Living in Jugoslavia), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 249-256.

Muzbeğ, İskender, Mevlâna’nın Sarayova’da (Yugoslavya) Yayınlanan Mesnevî’sine (I. ve II. Cilt) Çeviri Açısından Genel Bir Bakış, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 169-173.

Mülayim, Selçuk – Oğuzoğlu, Yusuf, Konya Mevlana Türbesi’nin Restorasyonu ile İlgili h.1109 Tarihli Üç Belge, Arkeoloji- Sanat Tarihi Dergisi, 3, 1984, s. 115-122.

Mütevelli, Ahmet Fuat, Mevlâna, En Büyük Mürşit, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 59-63.

Nağısoylu, Möhsün, Mevlânâ Şiirlerine Şeyh Safieddin’in Açıklamaları, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 135-142.

Nail Kesova ile Mevlana, Sanat, Musiki, Eğitim ve Mesnevî Üzerine, söyleşi: Şaban Özüdoğru – Ethem Baran, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 4 (46), Ankara: MEB, Aralık 2003, s. 15-19.

Naimuddin, Sayyid, Mevlâna’da Ölüm Mefhumu, İstanbul, C. 2, S., 1, 1955, s. 15-16.

Namlı, Ali, İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 439-454.

Narlı, Mehmet, Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ, Türk Edebiyatı (Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü Özel Sayısı), Yıl: 35, S. 408, İstanbul, Ekim 2007, s. 14-20; Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Bahar Sayısı, Ankara 2009, s. 106-115.

Nas, Halef, Dünyada Barış ve Sükûn Adına Mesnevî’de Bir Metafor Olarak Hz. Yusuf, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/317-326.

Nas, Halef, Modern Türk Şiirinde Mevlânâ Etkisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 615-624; Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 44-53.

Nasr, Seyyid Hüseyin, Mevlâna ve Sufi Gelenek, Konya Büyükşehir Bld. Yayın Organı, Aralık 1999-Ocak 2000, Konya, s. 32-35.

Nasr, Seyyid Hüseyin, Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği, çev. Ethem Cebecioğlu, İlim ve Sanat, S. 38, Ankaara 1995, s. 50-56.

Nasr, Seyyid Hüseyin, Sûfî Geleneği ve Rûmî, çev. Halil İbrahim Gök,Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 211-226.

Nasrattinoğlu, İrfan Ünver, Mevlâna’nın Torunu Sultan Dîvânî ve Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 157-164.

Nasuhioğlu, Orhan, 703. Hz. Mevlânâ Töreninin Düşündürdükleri, Musiki Mecmuası, 29 (325), İstanbul 1976, s. 8-9.

Nasuhioğlu, Orhan, Türk Musikisi ve Galata Mevlevihanesi, Musiki Mecmuası, 31 (358), 1978, s. 8-12; 31 (359), 1979, s. 8-13.

Nasuhioğlu, Orhan, Üsküdar Mevlevihanesi ve Neyzen Aziz Dede, Musiki Mecmuası, 28 (313), 1975, s. 13-14.

Necib Asım, Kitabiyat: Divan-ı Türki-i Sultan Veled, Türk Tarih Encümeni, C. XVI, S. 15 (92), İstanbul 1926, s. 191-196.

el-Neklavi, Fethi, Mesnevî’nin Tanımladığı Mevlâna’da Ahlâk, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 89-93.

Neriman, Hikmet, Mevlana’ya Göre Fikir ve Sanat Alemi, Yeni Musiki Mecmuası, C. 14, S. 166, İstanbul 1961, s. 307-311.

Neville, Katherine, Çok Renkli Giysi: Sufi Dönüşümü, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 91-95.

Nevşâhî, Ârif, Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak, çev. Necdet Tosun, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 697-707.

Neysarî, Selim, Mevlâna’nın Mesnevi’sinde Dramatik Eğitimle İlgili Bir Örnek, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 91-94.

Nicholson, R.A., Mesnevi’nin (Mevlana) İngilizce Tercümesine Önsöz, çev. Mefharet Ersin, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, İstanbul 1955, s. 122-124.

Nicholson, Reynold A., The Matnawî of Jalâlu’ddîn Rûmî’ye Ön Söz, çev. Ekrem Yıldız, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 249-279.

Nigar, Mehmet Metin, Mevlana’ya Tarziye, Forum, C. 20, S. 327, Ankara 1967, s. 18-19.

Nihat, Ali, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Kültür Haftası, S. 7, 1936, s. 130-131.

Nisanbayev, Abdımalik, Ahmed Yesevî ve Mevlâna’da Tasavvuf ve Hoşgörü Anlayışı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 213-216.

Noumann, Christopher K., 19. Yüzyıla Girerken Konya Mevlevî Asitanesi ile Devlet Arasındaki ilişkiler, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 167-180; TAD, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevihâneler Kongresi, Yıl: 2, S. 2, Mayıs 1996, s. 161-179.

Noyan, Bedri, Hakimden Hekime (681. Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Mevlana’nın Değerli Eseri Mesnevi’den Dert, Derman, Zehir, Hasta, Hastalık, Ruh, Beden, Doktor Mevzulu Beyitler, Türk-Oto-Rino-Laringoloji Cemiyeti III. Milli Kongresi, İstanbul 1956, s. 66-86.

Noyan, Bedri, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hayatı, Düşünüşüne Umumi Bir Bakış, Türk Düşüncesi, C. 5, S. 28, İstanbul 1956, s. 209-225; C. 5, S. 29, 1956, s. 290-299.

Noyan, Bedri, Şems-i Tebrizi’nin Mezarı, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, C. 19, Özel Sayı 361, İstanbul 1979, s. 8743-8748.

Numan, İbrahim, Antalya Mevlevîhânesi’nin Aslî Hali Hakkında Bazı Düşünceler, Vakıflar Dergisi, 14, Ankara 1982, s. 125-137.

Numan, İbrahim, Mevlevîhânelerde Harim-Türbe Tipolojisinin Kaynakları Hakkında, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 261-266.

Nüzhet (Ergun), Sadettin, Mevlana’nın Türk Şiiri ve Musikisi Üzerindeki Tesirleri, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 110-112.

Ocak, Ahmet Yaşar, Bir XIII. Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sufisi Olarak Mevlâna Celalüddin-i Rumi, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 139-146; Türk Sufiliğine Bakışlar, Ahmet Yaşar Ocak, İstanbul: İletişim Yay., 1996, s. 137-147.

Ocak, Ahmet Yaşar, Mevlana Dönemi Anadolusunda Tasavvuf Akımları ve Mevlana, Türk Sufiliğine Bakışlar, Ahmet Yaşar Ocak, İstanbul: İletişim Yay., 1996, s. 88-97.

Ocak, Ahmet Yaşar, Mevlana Önce Kendi Zaman ve Zemininin İnsanıdır Yahut Mevlana’yı Doğru Anlamak Üzerine, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s.15-37.

Ocak, Ahmet Yaşar, Mevlânâ’yı Doğru Anlamaya Dair (Sosyal Tarihçilik Açısından Bir Yaklaşım), Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/733-742.

Ocak, Ahmet Yaşar, Türkiye Selçukluları Devrinde Şehirli Tasavvufî Düşünce Yahut Mevlânâ’yı Yetiştiren Ortam, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 19-30.

Ocak, Ahmet Yaşar, Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevlevîler (XIII.-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 17-23; Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2, 1996, s. 17-22.

Ocak, F. Tulga, Sultan Veled’in Rebâb-nâme’si, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, C. 4, S. 11, Ankara 1988, s. 541-591.

Odabaşı, A. Sefa, Dergâh Kilerine Ait 1317 (1899-1900) Tarihli Emtia-i Taâmiyye Defteri, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 265-274.

Odabaşı, A. Sefa, Hz. Mevlâna’yı Anmak, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 347-350.

Odelli, Özgün, Hayvan Motiflerinde Mevlâna’nın Dinsel Görüşleri, Doğu Dilleri, C. 2, S. 4, Ankara 1981, s. 205-226.

Oğan, M. Raif, Mevlana İhtifali Dolayısıyla…, Sebilürreşad, C. 11, S. 258, İstanbul 1957, s. 126.

Oğan, M. Raif, Mevlana’yı Ters Anlayanlar, Sebilürreşad, C. 12, S. 300, İtanbul, 1959, s. 397-398.

Oğuzbaşaran, Bekir, Kayserili Mühtedi ve Mevlevi Şair Yaman Dede, İslami Edebiyat, S. 14, İstanbul 1991, s. 25-27.

Oğuzoğlu, Yusuf, Konya Mevlana Müzesi’ndeki Şer’iyye Sicillerine Göre 17. Yüzyılda Konya Şehir Dokusunun Özellikleri, Araştırma Sonuçları Toplantısı, (IV., Ankara, 23-27.05.1988), Ankara 1989, s. 99-105.

Oğuzoğlu, Yusuf, Mevlâna Vakfının ve Zaviyelerinin 17. Yüzyıldaki Durumu, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 72-76.

Okay, M. Orhan, Osmanlı’da Mesnevihanlık Geleneği ve Son Mesnevihanlardan Tâhirü’l-Mevlevî (17 Aralık 1999 Tarihinde Yapılan “Mevlevîliğin Kültür ve Edebiyatımıza Katkıları” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 309-314.

Oktay, Ayşe Sıdıka, Mevlânâ Düşüncesinde Din Dili ve Dinî Sembolizm, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 45-53.

Okudan, Rifat, Mesnevî’de Aşk ve Tevhid İlişkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/199-206.

Okudan, Rifat, Mesnevî’yi Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 631-643.

Okumuş, Ejder, Mevlânâ’da Din-Toplum İlişkileri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/67-76.

Okumuş, Ejder, Mevlânâ’da “Sosyolojik” Okuma, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 355-360.

Okumuş, Ömer, Mevlânâ’nın Eserlerinde Hz. Muhammed (sav), Yeni Ümit Dini İlimler ve Kültür Dergisi, Yıl: 3, S. 9, İzmir, Temmuz-Eylül 1990.

Okumuş, Namık Kemal, Kişisel Sorumluluk Bağlamında Mevlânâ ve Ezeli Yazgı Düşüncesi, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2013, C. V, S. 9, s. 73-103.

Okumuş, Sait, Mesnevî Araştırmacılarından Dr. Orhan Derviş Kuntman (O Mevlevî), Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 163-181.

Okumuş, Sait, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Geçen Atasözleri, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 351-378.

Okumuş, Sait, Ömer Gürânî ve Mevlânâ’nın Bir Rubâ’îsinin Şerhi, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 27-140.

Okuyucu Cihan, Aşık Paşa’da Mevlânâ Tesiri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/743-764.

Okuyucu, Cihan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri ve Romanında Mevlâna Etkisi, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 50-60.

Okuyucu, Cihan, Mesnevi’den Cevher Beyitler, Mavi Atlas, Baku-Azerbaycan, Vol. 1, No. 1, May. 2006; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 131-146.

Okuyucu, Cihan, Mesnevî’ye Göre İnsanın Mahiyeti ve Görevi, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 54-59.

Okuyucu, Cihan, Mevlânâ ve Çağdaşı Anadolu Şairlerinde Evrensel Barış Fikri, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 131-133.

Okuyucu, Cihan, Veled Çelebi’nin Şukka’dan Çıkan Şiiri, Türk Edebiyatı (Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü Özel Sayısı), Yıl: 35, S. 408, İstanbul, Ekim 2007, s. 34-39.

Okuyucu, Cihan, Veled Çelebi’nin Yeni Bulunan İki Defteri: “Mesnevi-i Şerif Hikayeleri”, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 82-95.

Olcay, Necdet Ekrem, Mevlana, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 92.

Olgun, İhsan, Mevlâna, Din Yolu Mecmuası, C. 1, S. 6, 12, 1956.

Olgun, İhsan, Mevlâna’nın Din Anlayışı, Din Yolu Mecmuası, C. 1, S. 16, 1956.

Olgun, İhsan, Yine Mevlâna, Din Yolu Mecmuası, C. 1, S. 21, 1956.

Olgun, Tahir, Dilmesti-i Mevlâna Kitabı Hakkında, Mahfel, C. 2, S. 22, İstanbul 1340h./1922, s. 172-173.

Olgun, Tahir, Hz. Mevlana’nın Münacatı, İslamın Nuru Mecmuası, S. 2-7, 1951.

Olgun, Tahir, Hz. Mevlana’ya İftira Hk., Sebilürreşad, C. 2, S. 27, İstanbul 1949, s. 30.

Olgun, Tahir, Mesnevi’den Öz (Bekarlık-Evlilik, Namaz-Zekat Bahisleri), İslamın Nuru Mecmuası, S. 22-24, 1953.

Olgun, Tahir, Mesnevi’den Öz (İlim, Hikmet, Tövbe, Zikir, Tefekkür, Muhabbet, Aşk Bahisleri), İslamın Nuru Mecmuası, S. 8-14, 1951-52.

Olgun, Tahir, Yenikapu Mevlevihanesi, Mahfel, S. 40, 1342h./1923.

Olguner, Fahrettin, Mevlânâ Celâleddin’in Düşünce Dünyası’na Bakış, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s.7-18; Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 33, S. 4, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 2004, s. 28-39.

Onaran, M. Şerif, Mevlânâ’nın Evrensel Önemi, Nâme-i Âşinâ, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, 2005, S. 19-20.

Onat, Muvaffak Sami, Mevlâna’nın Cezbesi, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 140-142; Ney, S. 1, 1954, s. 18-19.

Onay, İsmail, Bilinmeyen Bir Mevlevi Şair (Birrî Üzerine), İslami Edebiyat, S. 2, İstanbul 1990, s. 15-19.

Ongun, Cemil Sena, Mevlâna’nın Felsefesi, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 46-47.

Orak, M. Ali, Mesnevi Şerhlerinden Örnekler, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 93-107.

Oral, M. Zeki, Hazret-i Mevlâna’nın Latife ve Nükteleri, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 68-77.

Oral, M. Zeki, Hz. Mevlâna’dan Önce ve Zamanında Konya, Resimli Hayat Mecmuası, S. 22, 1954.

Oral, M. Zeki, Mader-i Mevlana: Prenses Mü’mine Cami, Türbesi ve Hayatı, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 121-129.

Orhon, Seyfi Orhan, Mevlana, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 67.

Oymak, İskender, Mevlânâ Düşüncesinde Hz. İsa ve Hıristiyanlar, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/125-132.

Öcalan, Hasan Basri, Bursa’da Bir Mesnevîhan: Mehmed Emin Kerkükî, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 147-160.

Öçal, Şamil, Mevlânâ ve Kemalpaşazâde’de Varlık Kavramı ve Işık Sembolü, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 125-136.

Öçal, Şamil, Kadim Yunan Düşüncesinde ve Mevlânâ’da Cinsiyet Algısı ve Kadın, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 11-28.

Öge, Sinan, Mesnevî’de Kader Anlayışı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/47-58.

Öge, Talha Bora, O ve Dua, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 147-148.

Ögel, Bahaeddin, Mevlâna ve Türk Kültürü, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 1-4,

Ögke, Ahmet, 2007 Dünya Mevlânâ Yılı Münasebetiyle, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 203-210.

Ögke, Ahmet, Mevlânâ’nın Mecalis-i Seb’a’daki Sohbet Metodu, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 251-266; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 149-163.

Ögke, Ahmet, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek)” Metaforu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, S. 18, Ankara, Ocak-Haziran 2007, Ankara 2006, s. 43-63.

Ögke, Ahmet, Mevlâna’nın Mevnevî’sinde Avcı Metaforu, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 83-100.

Ögke, Ahmet, Mevlâna’nın Mevnevî’sinde Öküz Metaforu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 9, S. 22, Ankara 2007, Ankara 2008, s. 9-22.

Öke, Mim Kemal, M. Kemal Paşa Mevlevi miydi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C. 6, S. 71, İstanbul 1992, s. 19-21.

Öksüzoğlu, Osman – Özkan, M. Mercan, Şanlıurfa Mevlevîhânesi ve Şanlıurfa Mevlevîhânesi’nde Yapılan Dinî Musiki İcralarının La Dini Musiki İcralarına Yansıması, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 395-411.

Ölmez, Adem, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II. Abdülhamit ve Mevlevîlik, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/359-364.

Önder, Mehmet, 688. Ölüm Yıldönümünde Seven ve Sevilen Mevlâna, Çağrı Dergisi, S. 47, 1961, s. 1-2.

Önder, Mehmet, Anadolu’nun Gönül Aydınlığında Mevlâna ve Yunus Emre, Milli Kültür, Özel sayı, 80, 1991, s. 15-19.

Önder, Mehmet, Asırlar Boyunca İnsanlığın Mevlâna Sevgisi, Mevlâna (1207-1273), Yenikitap Bsm., Konya 1955.

Önder, Mehmet, Aşıklar Kabesi, Hisar, C. 3, S. 52, 1954.

Önder, Mehmet, Atatürk ve Mevlâna Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 44-49.

Önder, Mehmet, Atatürk ve Mevlana, Türk Yurdu, S. 239, Ankara 1954, s. 420.

Önder, Mehmet, Atatürk’ün Mevlana Hayranlığı, Çağrı Dergisi, C. 8, S. 71, 1963, s. 1-3.

Önder, Mehmet, Atatürk’ün Mevlana Sevgisi, Ankara, Türk Kültürü, C. 33, S. 386, Ankara 1995, s. 11-16.

Önder, Mehmet, Avrupa Kitaplıklarında Gördüğümüz Mesnevi Yazmaları Üzerine, Çağrı Dergisi, S. 3, 1957.

Önder, Mehmet, Ayaktaki Tabut, Türk Folklor Araştırmaları, C. 5, S. 60, İstanbul 1954.

Önder, Mehmet, Batı Dillerinde Mevlana, Çağrı Dergisi, C. 1, S. 8-9, Ankara 1958, s. 3, 15.

Önder, Mehmet, Batı’da Bir Mevlâna Hayranı, Çağrı Dergisi, S. 131, 1968.

Önder, Mehmet, Batı’da Mevlâna, Yeni Edebiyat, 1 (12), İstanbul 1972, s. 7-8.

Önder, Mehmet, Bir İddiaya Cevap: (Yine Gel, Yine Gel…) Rubâisi Mevlâna’nındır, (“The Quatrian” Yine Gel, Yine Gel Belongs to Mevlâna), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 117-120.

Önder, Mehmet, Bir Mevlevî Kadın Şairimiz (Tevhide Hanım), Türk Folklor Araştırmaları, C. 5, S. 99, İstanbul 1957, s. 1576.

Önder, Mehmet, Bir Rubâi Üzerine, Çağrı Dergisi, S. 15, 1959.

Önder, Mehmet, Bir Selçuklu Şaheseri Mevlana’nın Ahşap Sandukası, Vakıflar Dergisi, S. 17, Ankara 1983, s. 79-92.

Önder, Mehmet, Büyükler Büyüğü Cenab-ı Mevlâna, Ney, S. 1, 1954, s. 3-5.

Önder, Mehmet, Coşkun Bir Aşk ve Vecd İçinde Söylenip Hüsamettin Çelebi Tarafından Yazılan Mesnevi’nin İlk Orijinal Nüshaları, Türk Kadını, 8 (92), 1974, s. 11-13.

Önder, Mehmet, Dinî Gelenekler ve Semâ, Türk Folklor Araştırmaları, 16 (317), İstanbul 1975, s. 7502-7503.

Önder, Mehmet, Divan-ı Kebir’in En Eski Nüshası, İstanbul, C. 3, S. 6, 1956, s. 15-16.

Önder, Mehmet, Doğudan Batıya Mevlâna, 689. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1962, s. 5-7.

Önder, Mehmet, Dünyada Mevlâna Sevgisi, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 480.

Önder, Mehmet, Ebubekir Çelebi, Resimli Tarih Mecmuası, C. 5, S. 52, 1954.

Önder, Mehmet, En Eski ‘Mesnevi’ Nüshası, İstanbul, C. 2, S. 5, 1955, s. 22-23.

Önder, Mehmet, En Eski Divan-ı Veled Nüshası, İstanbul, C. 3, S. 6, 1956.

Önder, Mehmet, En Eski Mesneviler, Din Yolu Mecmuası, C. 1, S. 13-14, 1956

Önder, Mehmet, Gerçek Aşk, Mevlâna Güldestesi, 1964, s.20-21.

Önder, Mehmet, Gönüller Sultanı Mevlana, Sümerbank, C. 7, S. 78-79, Ankara 1968-69, s. 58-59.

Önder, Mehmet, Hindistan’da Mevlana Sevgisi, Türk Yurdu, S. 258, Ankara 1956, s. 46-47.

Önder, Mehmet, İlk Mesneviler, Çağrı Dergisi, C. 2, S. 20, 1959, s. 3-4.

Önder, Mehmet, Konya Külâhı (Mevlevî Sikkesi), Türk Folklor Araştırmaları, C. 3, S. 57, 1954, s. 901.

Önder, Mehmet, Konya Mevlevî Dergahında Son Çelebiler, Resimli Tarih Mecmuası, C. 6, S. 61, 1955, s. 3607-3611.

Önder, Mehmet, Konya’da Mevlânâ Dergâhı Merkez Arşivi ve Mevlevîhâneler, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Md., Ankara 1992, s. 25-28; Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 137-142.

Önder, Mehmet, Konya-Mevlana Müzesi’nde Üç Yazılı Halı, Türk Etnografya Dergisi, S. 19, Ankara 1991, s. 1-8.

Önder, Mehmet, Mahallî Tedkikler: Konya Çeşme Kitabelerinde Mevlevî Şairleri, Türk Yurdu, S. 249, Ankara 1955, s. 289-291.

Önder, Mehmet, Mehmet Âkif’te Mevlânâ Sevgisi, Türk Edebiyatı, S. 163, İstanbul 1987, s. 40-41.

Önder, Mehmet, Mesnevî’nin Yazılışı Üzerine, Çağrı Mevlâna Özel Sayısı, C. 10, S. 95, 1965, s. 3-10; Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği Konya 1965, s. 5-13.

Önder, Mehmet, Mevlâna Celaleddin Rûmî, Turizm, C. 10, S. 69, Ankara 1967, s. 2-6.

Önder, Mehmet, Mevlâna Celaleddin, Mevlana Güldestesi, 1970, s. 3-12.

Önder, Mehmet, Mevlâna Çağrısı, Hisar, C. 5, S. 24, 1964, s. 13.

Önder, Mehmet, Mevlâna Enstitüsü Açılırken, Çağrı Dergisi, S. 38, 1961.

Önder, Mehmet, Mevlâna Gül ve O’na Hayran Alman Şairi, Mevlana Güldestesi, Konya 1966, s. 22-24; Çağrı Dergisi, Konya 1968, S. 128.

Önder, Mehmet, Mevlâna Hayranı Bir Fransız Yazarı, Çağrı Dergisi, S. 59, 1962.

Önder, Mehmet, Mevlâna ile İlgili Mühim Kayıtlar II, Türk Yurdu, S. 267, 1957.

Önder, Mehmet, Mevlâna ile Şems’in Konya’da Buluştukları Yer, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996, s. 65-72.

Önder, Mehmet, Mevlâna Konya İçin Neler Söyledi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 9-13.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesi, Türkiyemiz, 4 (11), İstanbul 1973, s. 46-50.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesi’ni Ziyaret, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 103-106.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesi’nin İpekli Seccadesi. The Silk Prayer Carpet in Mevlana Museum, Antika, S. 4, İstanbul 1985, s. 52-54.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesinde Bulunan Mevlâna’nın Elbiseleri Üzerinde Bir Araştırma, Mevlâna, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 13-32.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesinde Farsça Beyitli Bir Seccade, İran Şehinşahlığının 2500. Yıldönümüne Armağan, 1971, s. 367.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesinden Notlar, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 68-69.

Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesine Gönderilen Bir Ney’in Hikayesi, Türk Yurdu, S. 250, Ankara 1955, s. 363-364.

Önder, Mehmet, Mevlânâ Tedkikleri, Çağrı Dergisi, Ocak 1975.

Önder, Mehmet, Mevlâna Türbesinde Birkaç Hattat Konuştu, Türk Sanatı Mecmuası, C. 1, S. 18, 1953.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Çevresindeki Kadınlar, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 345-346.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Fikirleri, Sümerbank, 14 (162), Ankara 1975, s. 22-25.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Gül, Türk Kadını, C. 1, S. 7, Ankara 1966, s. 12-13.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve İhtifalleri, Türk Yurdu, C. 2, S. 9 (291), Ankara 1960, s. 43.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Mevlâna İhtifalleri, 687. Yıldönümünde Mevlâna, 1960, s. 15-18.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Sonrası, Milli Eğitim, 68, 1986, s. 6-11.

Önder, Mehmet, Mevlâna ve Yunus, Türk Sanatı Mecmuası, C. 2, S. 34, 1955.

Önder, Mehmet, Mevlâna, Türk Ev Kadınları Derneği Bülteni, S. 14, 1971, s. 10-13.

Önder, Mehmet, Mevlânâ, Yunus ve Hoşgörü, 1995 Dünya Manas Abay Yılı VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, İstanbul 1996, s. 135-138.

Önder, Mehmet, Mevlâna, Yunus ve Y. Kemal Hayranı Prof. Dr. Schimmel, Türk Edebiyatı, S. 167, s. 34-35.

Önder, Mehmet, Mevlâna’da Aşk ve İnsanlık, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 59-62.

Önder, Mehmet, Mevlâna’da Doyumsuz Sevgi, Standard, C. 34, S. 402, Ankara 1995, s. 56-57.

Önder, Mehmet, Mevlâna’da Türk Atasözleri, Çağrı Dergisi, S. 35, 1960.

Önder, Mehmet, Mevlâna’dan Fıkralar, Din Yolu Mecmuası, C. 4, S. 6-8, 1956

Önder, Mehmet, Mevlâna’dan Mülhem Alman Şairleri, Türk Yurdu, S. 254, Ankara 1956, s. 682-684.

Önder, Mehmet, Mevlana’dan Mülhem Şair İkbâl, Türk Yurdu, S. 256, Ankara 1956, s. 847-848.

Önder, Mehmet, Mevlâna’dan Sonra Çelebi Hüsameddin, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 19-26.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Ahşap Sandukası, Vakıflar Dergisi, 17, 1983, s. 79-93.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Cenazesi Nasıl Kaldırıldı, Resimli Tarih Mecmuası, C. 4, S. 44, İstanbul 1953.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 291-298.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Elbiseleri, Bilgi, C. 10, S. 117, Ankara 1956, s. 11-12, 20.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Eserlerinde Halk Edebiyatı Unsurları, Millî Kültür, 41, 1983, s. 30-31.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Eserlerinin Dünya’daki En Eski Yazma Nüshaları, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 11-15.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Evi ve Medresesi, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 435-437.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Giyim Şekli ve Elbiseleri, Mevlânâ, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, III-IV, Ankara 1957.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Günümüze Kalan Yadigarı, Bilgi, C. 10, S. 117, 1956.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Hayatında İlk Merhale, Yeni Erciyes Mecmuası, S. 16, 1957.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın İzinde Bir Alman Şairi, Çağrı Dergisi, S. 18, 1959.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Konya’daki Evi ve Medresesi, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 43-49.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Resmi, Resimli Tarih Mecmuası, C. 4, S. 45, İstanbul 1953, s. 2586-2587.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Türkçesi, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 27-36.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Vaazları, Din Yolu Mecmuası, C. 1, S. 2, 1956

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın ve Mevlevîlerin Kıyafeti, Anıt, S. 20-21, Konya 1957, s. 3-14.

Önder, Mehmet, Mevlânâ’nın ve Oğlu Sultan Veled’in Eserlerinde Türkçe, 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara 1996, s. 821-831.

Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Yunus’a Etkisi, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri: Ankara: 7-10 Ekim 1991, editör: İbrahim Baştuğ, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1995, s. 249-255.

Önder, Mehmet, Mevlâna’ya Aşık Bir Alman Şairi, Türk Sanatı Mecmuası, S. 39-40, 1955.

Önder, Mehmet, Mevlâna’ya Hayran Üç Alman Hayranı, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 93-95.

Önder, Mehmet, Mevlâna’yı Anlamak, Çağrı Dergisi, S. 24, 1959.

Önder, Mehmet, Mevlâna’yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 41-47.

Önder, Mehmet, Mevlâna’yı Tanımak, Çağrı Dergisi, S. 156, 1971.

Önder, Mehmet, Mevlevî Giyimleri, Türk Etnoğrafya Dergisi, S. 1, Ankara 1956, s. 77-82, XXVIII-XXXIV.

Önder, Mehmet, Mevlevî Mukabelesi ve Ayin Gösterisindeki Vazifeliler Hakkında Bilgi (Mevlevi’s Rite and Information About the Persons on Duty During the Rite), Mevlâna Güldestesi, 1966, s. 62-64, 90-92.

Önder, Mehmet, Mevlevî Sikkeleri, Türk Folklor Araştırmaları, C. 4, S. 75, İstanbul 1955, s. 1193-1195

Önder, Mehmet, Mevlevîliği Temsil Eden Eşyalar, Türk Etnoğrafya Dergisi, S. 2, Ankara 1957, s. 62-64.

Önder, Mehmet, Mevlevîliğin Sistemleşmesi, Sultan Veled ve Diğer Postnişînler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 131-150.

Önder, Mehmet, Mevlevîlikte (18), Türk Folklor Araştırmaları, C. 4, S. 85, 1956, s. 1356.

Önder, Mehmet, Mevlevîlikte Ahi Düzeni ve Sosyal Etkileri, Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, (V. İstanbul, 21-25.08.1989), Ankara 1990, s. 129-133.

Önder, Mehmet, Mevlevîlikte Ayin Mukabelesi, Türk Folklor Araştırmaları, C. 19, S. 212, İstanbul 1967, s. 7-8.

Önder, Mehmet, Mevlevîlikte Destar ve Şekilleri, Türk Folklor Araştırmaları, C. 4, S. 79, İstanbul 1956, s. 1259.

Önder, Mehmet, Molla Abdurrahman Câmî’de Mevlâna Hayranlığı ve Konya’yı Ziyareti Üzerine Söylentiler, Türk Kültürü Dergisi, 22 (254), 1984, s. 49-56; VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 75-82; Name-i Âşinâ, Yıl: 6, S. 15-16, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, Kış-İlkbahar 2004, s. 19-28.

Önder, Mehmet, Müzecilik Hatıraları: Mevlâna’nın Bir Rubâisi-Atatürk’ten Bir Hatıra, Türk Kültürü, 24 (279), 1986, s. 38-43.

Önder, Mehmet, Neden Mevlâna, Hisar, C. 5, S. 8, 1964.

Önder, Mehmet, Öğretici Mevlâna, Hisar, C. 5, S. 1, 1964, s. 3.

Önder, Mehmet, Ölümünün 693. yıldönümünde: Mevlâna Nedir, Hisar, C. 6, S. 36, 1966, s. 3.

Önder, Mehmet, Ölümünün 698. yıldönümünde Mevlâna (On the Occassion of the 698 Anniversary of His Death), Emek Hotels Magazine, Winter 1971, s. 34-40.

Önder, Mehmet, Ölümünün 700. yıldönümünde Mevlâna, Hisar, 13 (120), Ankara 1973, s. 6-7.

Önder, Mehmet, Ölümünün 781. yıldönümünde Mevlâna Celaleddin-i Rûmî, Çağımız Mecmuası, S. 3, 1954.

Önder, Mehmet, Paylaşılamayan Büyük İnsan, Hisar, C. 6, S. 30, 1966, s. 9.

Önder, Mehmet, Selçuklu Devrinin Altın Kitabı En Eski Mesnevî Nüshası, Antika, 2 (21), 1986, s. 24-25.

Önder, Mehmet, Selçuklular ve Osmanlılar Devrinde Konya Kütüphaneleri, Konya Mecmuası, S. 131-132, 1949, s. 5-7.

Önder, Mehmet, Sultan Reşad ve ‘Hey’et-i Mevleviye’, Türk Yurdu, S. 265, Ankara 1957, s. 610-612.

Önder, Mehmet, Şairlerde Mevlana Sevgisi, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 79-86; Mevlâna Güldestesi, 1969, s. 5-67.

Önder, Mehmet, Şimalî Avrupa’da Mevlana Sevgisi, Türk Yurdu, S. 260, Ankara 1956, s. 229-230.

Önder, Mehmet, Tarih Boyunca Mevlâna Soyu-Fatih Sultan Mehmed Mevlâna’nın Altıncı Göbekten Torunudur (Family Tree of Mevlâna: Fatih Sultan Mehmed is one of The Grandsons of Mevlana), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 71-72.

Önder, Mehmet, Tebrizli Şems Olayı ve Konya’daki Türbesi, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 81-85.

Önder, Mehmet, Türk Dostu-Mevlana Hayranı İranlı Bilgin Prof. Bedî’uzzamân-i Furûzânfer (1906-1970), Türk Kültürü, C. 9, S. 97, Ankara 1970, s. 61-63.

Önder, Mehmet, XV. Yüzyıl Sonuna Kadar En Eski ‘Mesnevî’ Nüshaları, Necati Lügal Armağanı, 1969, s. 517-525.

Önder, Mehmet, Yahya Kemal’de Tasavvuf ve Mevlâna Hayranlığı, Millî Kültür, 46, 1984, s. 34-36.

Önder, Mehmet, Yazma Bir Mecmuada Mevlâna ile İlgili Mühim Kayıtlar, Türk Yurdu, S. 267, Ankara 1957, s. 786-788.

Önder, Mehmet, Yine Gel, Yine Gel (Bâz â, bâz â..) Rubâisi Mevlânâ’nındır, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 24-26.

Önder, Mehmet, Yunus Emre ve Mevlâna, Yeni Edebiyat, 2 (11), İstanbul 1971, s. 17-18.

Önder, Mehmet, Yunus ve Mevlâna Üzerine Söylentiler, Türk Yurdu, C. 5, S. 319, Ankara 1966, s. 71.

Öney, Cahit, Hazret-i Mevlâna ve Musiki, Musiki Mecmuası, 40 (419), İstanbul 1987, s. 13-22.

Öney, Cahit, Mesnevî’de Mûsikî Terimleri, İslâmî Edebiyat, 2, 1990, s. 13-14.

Öney, Cahit, Mevlevîlik ve Mevlevî Mukabelesi, Boğaziçi, 19, İstanbul 1984, s. 26.

Önge, Yılmaz, Konya Mevlana Dergahındaki Selsebil, Anıt, S. 31, Konya 1964, s. 9-11.

Önge, Yılmaz, Konya Mevlâna Dergahının Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı, V. Milli Mevlâna Kongresi, 1991, s. 75-84.

Önge, Yılmaz, Mader-i Mevlâna Camii, Selamet, C. 1, S. 4, 1962, s. 10-11.

Önge, Yılmaz, Mevlâna Dergâhının Şadırvanı, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 61-70.

Önge, Yılmaz, Mevlâna Türbesinin Çini Tezyinatı, I. Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 401-408.

Öngören, Reşat, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 4-11.

Öngören, Reşat, Mevlânâ’nın Görüşleri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 164-167.

Öngören, Reşat, Mevlânâ’nın Osmanlı’ya Etkileri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/765-772.

Önkaş, Nilgün Açık, Mevlevîlerin Yönetimle İlişkileri, Akademik Bakış – Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, S. 23, Makale No: 8, Kırgızistan: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Şubat-Mart 2011, s. 1-8.

Örnek, Hüsamettin, Mevlâna, Karınca, C. 57, S. 660, Ankara 1991, s. 42-43.

Örs, Derya, Mesnevî Okumalarına İslâmî Bilimlerin Katkısı, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: IX, S. 28, Ankara 2009/1, s. 33-40.

Örs, Derya, Mesnevî’de Kur’an Ahlâkının Yansımaları, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 59-65.

Örs, Derya, Mevlâ Sevdalısı Mevlânâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 539-541.

Örs, Derya, Mevlâna ve Kur’an, Nüsha, Yıl: II, S. 7, Güz 2002, s. 45-55; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 23-35.

Örs, Derya, Mevlânâ’da Bilgi ve Hikmet, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 65-74.

Örs, Derya, Mevlânâ’da Dünya Kavramı, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 254-268.

Örs, Derya, Mevlana’nın Aşk Anlayışı, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 209-217.

Örs, Derya, Mevlânâ’nın Eserlerinde Bir “İnsan-i Kâmil” Örneği Olarak Hz. Muhammed, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/773-776.

Örs, Derya, Mevlâna’yı Anlamak, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 24-28.

Örs, Derya, Şems Divanı’nda Aşkın Sesi, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 53-59.

Ösen, Serdar, Selanik Mevlevîhânesi Şeyhi Eşref Dede Hakkındaki Bazı İddiaların Tahkiki, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/385-390.

Öz, Yusuf, Anadolu’da Farsça Öğretiminde Mevlevîlerin Rolü, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 77-84.

Öz, Yusuf, Eserleri ve Hizmetleriyle Tâhirü’l-Mevlevî, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 207-228.

Öz, Yusuf, Süleyman Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişînleri İle Mektuplaşmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 149-161.

Öz, Yusuf, Tebrîzî’nin Mevlâna’dan İlhamla Yazdığı Bir Gazeli ve Ömer Fâik’in Türkçe Şerhi, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 103-126.

Özakpınar, Yılmaz, Mevlâna’nın Modernliği ve Modern Bilim, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 85-88.

Özbek, Abdullah, Anadolu’nun Türkleşip İslâmlaşmasında Yunus Emre’nin Rolü (The Role of Yunus Emre in Turkification and Islamication of Anatolia), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 253-278.

Özbek, Abdullah, Bir Eğitimci Olarak Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 101-110.

Özbek, Abdullah, Mevlâna ve Taassub, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 169-173.

Özbek, Abdullah, Mevlânâ ve Hırs Eğitimi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/111-116.

Özbek, Süleyman, Türkiye Selçuklularında Kültürel Hayat (Mevlânâ’nın Fîhi Mâfih ve Mesnevî’sine göre), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 1999.

Özbuğday, Şükrü, Hz. Mevlana ve İnsan Sevgisi, Diyanet, S. 108, Ankara 1999, s. 41-46.

Özcan, Ali Osman, Türk Folklorunda Mevlana’nın Yeri, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 49, İstanbul 1987, s. 83-90.

Özcan, Mustafa, Hz. Mevlana Etrafındaki Şüpheler, Tarih ve Düşünce, Sayı 62, İstanbul, Ocak 2006, s. 14-24.

Özcan, Mustafa, Konya Dışında Mevlânâ’yı Anma Törenleri, 1946-1960, Kışta Meram, S. 18, 2003, s.12.

Özcan, Mustafa, Mevlâna Müzesi’ne Yapılan Bağışlar, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 22-26.

Özcan, Mustafa, Mevlânâ’yı Anlatan Oyunlar, Çalı, S. 71, Mart 2005, s. 15-20.

Özcan, Mustafa, Mevlâna’yı Anma Törenleri, Mevlâna Celaleddin-i Rûmî-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 245-273.

Özcan, Nurgül, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Bir Metafor Olarak “Kör” lük, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 157-166.

Özcan, Nuri, İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Musikişinaslar, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 36-49.

Özcan, Nuri, Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/777-790.

Özcivelek, H. Tahsin, Mevlâna Hakkında, Sebilürreşad, C. 10, S. 227, İstanbul 1956, s. 21-22.

Özdemir, Şuayip, Mevlânâ’nın Eğitimci Kişiliği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/101-110; Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16: 1 (2011), Elazığ, s. 1-13.

Özçelik, Mustafa, Anadolu’nun Sönmeyen İki Işığı: Mevlâna ve Yunus Emre, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 50-59; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 59-62.

Özçelik, Mustafa, Horasan İllerinden Gelen Yolcu, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Özçelik, Mustafa, Kütahya’da Bir Mevlevî Şeyhi: Sâkıp Dede, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 132-135.

Özçelik, Mustafa, Mevlânâ’ya Adanmış Şiirler, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 66-69.

Özçelik, Mustafa, Sûfî Bir Muallim Olarak Mevlâna, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (Dosya: Mevlana), Yıl: 8, S. 94, Ankara: MEB, Aralık 2007, s. 19-25.

Özçelik, Mustafa, Tanpınar’ın Gözüyle Mevlânâ, Berceste: Aylık Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 66, Kayseri, Aralık 2007, s. 32-34.

Özdamar, Mustafa, Terkedilmişliğin Açısında Yok Olmuş Bir Dünya Daha: Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Altınoluk, S. 45, Kasım 1989, s. 41.

Özdemir, Ahmet, Türk Folklorunda Mevlâna’nın Yeri, Trakya Birlik, 41, 1986, s. 20-22.

Özdemir, Hasan, Mesnevi’de Rasyonellik ve Sezgisellik Çerçevesinde İnsan, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 269-276.

Özdemir, Ömer, Mevlâna Celaleddin Rumi ve Beşeriyet, Mevlâna Güldestesi, 1964, s. 76-77.

Özdemir, Yavuz, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 101-103.

Özdengül, Faik, Rumi ve Aşkın Terapi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 41-49.

Özdingiş, Vicdan, Klasik Türk Edebiyatında Mevlânâ Tesiri, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 34, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ocak 2005, s. 36-42.

Özdingiş, Vicdan, Leylâ Hanım Dîvanı’nda Mevlânâ’ya Yazılmış Şiirler, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 38, S. 149, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ocak 2009, s. 11-24.

Özdingiş, Vicdan, Mevlânâ’nın Ölümü ve Son Sözleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 357-364.

Özdingiş, Vicdan-Çağlı, Adnan, Mevlânâ’da Dost ve Dostlara Öğütler, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 241-246.

Özelsel, Michaela Mihriban, Hz. Mevlâna’nın Güncelliği, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 111-118.

Özemre, Ahmet Yüksel, Mesnevî’de Vehim, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 2, İstanbul, Ekim 2004; Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 38-43.

Özer, İbrahim, Mevlâna ve Varoluşculuk, Çağrı Dergisi, S. 56, 1962.

Özgel, İshak, Mesnevî Örneğinde Mevlânâ Düşüncesinin Oluşumu ve Sunumunda Kur’an’ın Yeri, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 21-28.

Özhan, Ahmet, Mevlânâ ve Musikî, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 460-461.

Özkafa, Adnan, Konya Belediyeleri ve Mevlâna İle İlgili Çalışmaları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 339-342.

Özkafa, Adnan, XXI. Yüzyılın Eşiğinde Mevlâna Şehri Konya, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 15-18.

Özkafa, Fatih, Hz. Mevlânâ’nın Hat Sanatına Yansımaları, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 331-342.

Özkan, F. Hakan, 18. Asırda Bir Mesnevi Sözlüğü: Muzhiru’l-İşkâl, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 219-229.

Özkan, Senail, Diyalektik Penceresinden Hegel ve Mevlâna, Bilge Adam, Yıl: 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 87-101.

Özkan, Senail, Fihi Mafih ve Almanca Tercümesi, Türkiye Günlüğü, 9, 1989, s. 92-93.

Özkan, Senail, Hegel ve Mevlâna’da Diyalektik, Türk Edebiyatı, 129, İstanbul 1984, s. 62-65.

Özkan, Senail, Mevlânâ ve Rilke, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 75-88.

Özköse, Kadir, Mecâzî Aşk, Hakîkî Aşkın Köprüsüdür, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi (Mevlâna Dosyaları), Yıl: 14, S. 86, Malatya, Aralık 2007, s. 18-21.

Özköse, Kadir, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Düşünce Dünyası, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 79-92.

Özköse, Kadir, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Düşüncesinde Kadın, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 1, Sivas 2007, s. 51-67.

Özköse, Kadir, Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 233-249.

Özköse, Kadir, Mevlânâ’nın Düşüncesinde Sûret-Mânâ İlişkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/149-154.

Özköse, Kadir, Sivas’ta Bir Mesnevî Şerhi: Sivas Valisi Âbidin Paşa ve Eseri, Sultanşehir, Editör: Bilal Tırnakçı, Yıl: 2, S. 5, Sivas, Aralık-Şubat, 2007-2008, s. 66-69.

Özkut, A. Rıza, Mevlâna Üzerine Konuşurken, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 65-66.

Özlük, Işılay Pınar, Mevlânâ’nın Rubailerinde Aşk, Âşık ve Sevgili, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, Bildirileri, Edidörler: Abdurrahman Özkan-Selami Turan, Isparta, 2008, s. 507-511.

Özlük, Işılay Pınar, Mevlânâ’nın Rubailerinde Gönül Kavramı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (Dosya: Mevlana), Yıl: 8, S. 94, Ankara: MEB, Aralık 2007, s. 29-35.

Özmen, Ahmet, Fîhi Mâ Fîh, Mektûbât ve Mecâlis-i Seb’a’nın Tıpkıbasımları, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 213-216.

Özmen, Ahmet, Musannifek Alaaddin Ali Bin Muhammed’in Mesnevî İle İlgili Risalesi, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 261-264.

Özmen, Makbule, Zîver Paşa Dîvânında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Portresi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 63-73.

Özönder, Hasan, Afyon Mevlevîhânesi, V. Milli Mevlâna Kongresi, 1991, s. 97-123.

Özönder, Hasan, Ateş-Baz Veli ve Mevlevî Dergâhlarında Ateş-Baz Veli Makamı’nın Önemi, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 97-110.

Özönder, Hasan, Bir Eğitim Mektebi: Mevlevîlik, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 318-321.

Özönder, Hasan, Karaman (Lârende) Mevlevî-hânesi, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 143-152.

Özönder, Hasan, Kıbrıs’ta Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 99-117.

Özönder, Hasan, Konya Mevlâna Asitânesi ve Mevlevîhaneler, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., Konya 2004, s. 169-179.

Özönder, Hasan, Kütahya Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 69-90.

Özönder, Hasan, Mesnevî-i Şerîf ve Kâtibi Hüsâmeddin Çelebi, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 33-35.

Özönder, Hasan, Mevlâna Külliyesinin Mimarî Teşekkülü, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 395-400.

Özönder, Hasan, Mevlâna Türbe ve Külliyesinin Tamir ve İlaveler Kronolojisi, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Dergisi, S. 2, Konya 1988, s. 13-75.

Özönder, Hasan, Mevlâna Türbesi Mescid ve Semâ’-hânesinin Son Nakkaş ve Hattatı Konyalı Mahbûb Efendi, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, S. 1, Konya 1994, s. 93-108.

Özönder, Hasan, Mevlevî Dergâhlarında Mutfağın Önemi ve Âteş-Bâz Makamı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 179-190.

Özönder, Hasan, Mevlevîliğin Mısır’daki Temsilciliği: Kahire Mevlevî-hânesi, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 175-194.

Özönder, Hasan, Mevlevîlikte Hat ve Hattat Sıdkî Dede, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 129-149.

Özönder, Hasan, Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Mevlevî Kültüründeki Yeri ve Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 111-125.

Özönder, Hasan, Şahabettin Uzluk Bey’le 30 Yıl, Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Çalışmaları, Konya 1998, s. 10-16.

Özönder, Hasan, Yangınlarla Kaybettiğimiz Yenikapı Mevlevîhânesi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 143-189.

Özparlak, Fahri, Dünya’da ve Avrupa’da Mevlâna Sevgisi, Yeni İpek Yolu, KTO Yay., Yıl: 20, S. 238, Konya, Aralık 2007, s. 48-53.

Özparlak, Fahri, Hz. Mevlâna’nın Topluluk Hakkındaki Görüşleri ve Mevlâna ile Eflâtun, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 52-54.

Özsayıner, Zübeyde Cihan, Mevlevî Hattatlar, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 125-142.

Özsoy, B. Sami, Tarihçe-i Aktab Mevlâna Celaleddin-i Rûmî Soyundan Gelen Post-nişinlerin Manzum Hayatları, I. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 1985, s. 179-204.

Öztekin, Nezahat, Mevlânâ’nın Mesnevîsinde Sembolik Aşk İfadeleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 29-47.

Öztekin, Nezahat, Mevlânâ’nın Mesnevîsinde Su Alegoru ve Etkileri, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu 2001 Bildirileri, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, 2002, s. 137-146.

Öztelli, Cahit, Mesnevî’yi Kim Çevirdi, Mülkiye Dergisi, C. 2, S. 24, 1954.

Öztoprak, Fahri, Mevlânâ’nın Eğitimi, Manevi Doğuş, Gizli Hazine ve Değişim, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 226, Konya, Aralık 2006, s. 54-59.

Öztuna, Yılmaz, Mevlâna Celaleddin Rûmi, Hayat Tarih Mecmuası, C. 2, S.10, 1971, s. 4-7; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 242-246.

Öztürk, Abdullah, Eva de Vitray Meyerovitch’in Hayatında Mevlânâ’dan İzler, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 373-382.

Öztürk, Abdullah, Eva de Vitray Meyerovitch’in Mevlana Buluşması ve Mevlana Tanıtımına Katkısı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 409-412.

Öztürk, Abdullah, Ezop, Kelile ve Dimne, Mevlâna ve La Fontaine’in Hayvan Hikâyelerinde Kısa Hikâyecilik Anlayışı ve Yorumları, IV. Uluslararası Edebiyat Bilimi Kongresi Kültürler ve Değerler Buluşması 01-03 Kasım 2012, Bildiriler, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, 2013, s. 1-7.

Öztürk, Abdullah, Hayvan Hikayelerinde Mevlâna ve La Fontaine, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 139-147.

Öztürk, Abdullah, Hayvan Hikayelerinin Yorumunda Hz. Mevlana’yı Batılı Fabl Yazarlarından Ayıran Özellikler, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 241-250.

Öztürk, Abdullah, Mevlânâ Dostu Havva Hanım’dan Paris Hatıraları, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 28, S. 4, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 1999, s. 16-18.

Öztürk, Abdullah, Modern İnsanın Buhranına Hz. Mevlâna’nın Mesajı, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 225-231; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 658-662.

Öztürk, Abdullah, Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki Önemi: Mevlâna ve Goethe’deki Yorumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 291-300.

Öztürk, Mürsel, Mevlâna’nın Mektupları, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 83-92.

Öztürk, Mürsel, Mevlâna’nın Yaşadığı Zamana Kadar Belh’in Kültürel Durumu, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara 2000, s. 83-89.

Öztürk, Nazif, eş-Şeyh Nâsır Abdülbâkî el-Mevlevî ve Tetkîk u Tahkîk’i, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 67-82.

Öztürk, Nazif, Evkâf Arşiv Vesikalarına Göre Gelibolu Mevlevîhânesi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 96-130.

Öztürk, Nazif, Mevlânâ Düşüncesinde Muhtaçlık ve Yoksulluk Kavramı, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 43-58.

Öztürk, Nazif, Mevlâna ve Mevlevilik’in Türk Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 297-309.

Öztürk, Nazif, Mevlâna’da Anadolu, Anadolu’da Mevlâna Sevgisi, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 87-103.

Öztürk, Nazif, Mevlevî Şeyhi Nâsır Abdülbâkî Dede ve Tetkik-u Tahkik Adlı Eseri, Sosyal Bilimlerde Araştırma, C. 1, S. 2-3, Ankara 1991-92, s. 30-34.

Öztürk, Nermin, Mesnevî’yi Her Okuduğumda…, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 168-170.

Paksoy, Kadir, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Sahabe, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/327-334.

Pala, İskender, Anadolu’nun Işığı, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2005, s. 77-107.

Pala, İskender, Edebî Çehresiyle Mevlevîhâneler, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 55-61; Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (II: Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi Özel Sayısı), S. 2, (Mayıs 1996), s. 233-250.

Palakoğlu, İsmail, Hz. Mevlana ve Hulusi Efendi’nin Dilinden Ney Sembolü, Somuncu Baba Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi, 8 (35), Kasım-Aralık 2001, s. 24-29.

Palalı, İlhan, Urfa Mevlevîhânesi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/371-378.

Parla, Erdinç, Gelibolu Mevlevîhânesi Rölövesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarih ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, S. 11-12, İstanbul 1980, s. 51-54.

Parlakışık, Cemal, Hz. Mevlâna’nın Münacatı, İslamın Nuru Mecmuası, S. 8-10, 1951-52.

Parlatır, İsmail, Mesnevî, Türkçeye aktaran Feyzi Halıcı, Türk Dili, 52 (422), 1987, s. 113-115.

Parlatır, İsmail, Mevlânâ Soyundan Gelen ve Konya Mevlevîhanesinde Yetişen Veled Çelebi ve Onun Türk Dili Sözlüğü, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 231-240.

Parlatır, İsmail, Veled Çelebi’nin Türk Dili Adlı Sözlüğünde Mevlâna İle İlgili Sözleri ve Yorumları, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 191-196.

Parmaksız, Mehmet Nuri, Mevlânâ’yı Anlamak Üzerine, Berceste: Aylık Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 66, Kayseri, Aralık 2007, s. 35-37.

Paydaş, Kazım, Mevlânâ Celâleddin’in Anadolu Selçukluları İle Olan Münasebetleri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/47-56.

Pekin, Ersu, Şevk u Tarab ve Hüzzam Mevlevî Ayinleri, Musiki Mecmuası, 34 (385), Ankara 1981, s. 4-10.

Pekin, Osman, Mevlana Celalettin Rumi, Türk Mason Dergisi, C. 22, S. 84, İstanbul 1972, s. 39-41.

Pekolcay, A. Necla, Mevlâna ve Goethe’de Evrensellik, Türk Edebiyatı, C. 24, S. 278, İstanbul 1996, s. 800-297.

Pekolcay, A. Neclâ, Mevlâna’nın Etkileri (Mevlâna’nın Tesir Alanları), IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 49-55.

Pekolcay, A. Neclâ, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Edeb ve İnsan, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 353-355.

Pekolcay, A. Neclâ, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Mana Dilinin Hususiyetleri, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 205-211.

Pekolcay, Neclâ, Mevlânâ Celâleddîn Rumî’nin Şahsiyeti, Fikir ve Sanatta Hareket, 9 (97), 1974, s. 44-45.

Pekolcay, Neclâ, Mevlânâ’nın İslam Dininden Aldığı İlham ile Genişleyen Tesir Gücü, İslâmî Edebiyat, 2, 1990, s. 10-12.

Pekolcay, Neclâ, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Metod, İslâmî Edebiyat, S. 27 (1998), s. 22-23.

Pekolcay, Necla, Sadreddin Konevî’den Mevlânâ’ya İslam Çevresindeki Edebiyatın Gelişme Seyri, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi Özel Sayı, 4, 1989, s. 85-89.

Pekpelvan, Belgin, İslâm Sanatında Tasavvufî Sembolizm ve Mevlevîlik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 519-534.

Polat, Fethi Ahmet, İşârî Tefsirin Kabul Şartları Çerçevesinde Fîhi Mâ Fîh’te Yer Alan Kur’an Yorumlarının Kritiği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/363-378.

Popescu-Judetz, Eugenia, Konya Sultanının Huzurunda, Çağrı Dergisi, S. 137, 1969; çev. Yaşar Nabi Nayır, Varlık, C. 36, S. 740, 1969, s. 26-27.

Potz, Richard, Mevlâna Celaleddin ve İnsan Haysiyeti ile İnsan Hakları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 83-93.

Prigarina, Natalia Ilyiniçna, Celâled-dîn Rûmi ve Muhammed İkbâl’de Mistik İlişki Problemi, çev. Nermin Öztürk, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 217-221.

Pur, Doğan, İstanbul’da Mevlevîliğin İzleri, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 18-23.

Pûrcevâdî, Nasrullah, İbn Arabî ve Mevlânâ Ekolünde Teşbih ve Tenzih Meselesinin Dil ve Anlatım Tarzı Açısından Karşılaştırılması, çev. Derya Örs, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 105-123.

Quluzade, Zümrüd, İslam Bölgesi Felsefi Poeziyasının Tedqiqine Dair, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 22-25.

Qurbanzâde, Kâzım, Mevlâna Celaleddin Rumî’nin Hayatı, Yaratıcılığı ve Felsefi Görüşleri, çev. Seyfettin Altaylı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 223-230.

Rafiddinov, Seyfeddin, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Ali Şir Nevâî, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/791-796.

Rahemî, Mojiburrahman, Mevlana Celalüddin Hakkında, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 92-104.

Reisoğlu, Anber, Mevlâna Ümm-i Veled, Tarih Hazinesi, S. 3, İstanbul 1950, s. 122.

Reşidoğlu, M., Mevlâna’nın Eserleri, Bilgi, C. 10, S. 117, Ankara 1956, s. 9-10, 21.

Rezzak, İsmail A., Hazreti Mevlana, Mevlana Güldestesi, Konya 1966, s. 84-89; Çağrı Dergisi, S. 143, 1969.

Rızayeva, Roida, Mevlânâ Dehası, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 167-172.

Ritter, Hellmut, İlim Aleminde Mevlâna, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, İstanbul 1960, s. 689-699, 702.

Ritter, Hellmut, Mevlâna Celaleddin Rumi ve Etrafındakiler, Türkiyat Mecmuası, S. 7-8, İstanbul 1942, s. 268-281.

Ritter, Hellmut, Mevlânâ ve Etrafındakiler, çev. Rüstem Orhan, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 29-57.

Riyahî, M.A., Layemut Şair ve Mütefekkir Mevlana, Mevlana Güldestesi, Konya 1966, s. 36-42.

Rizâ, Ânâr, Çağdaşımız Mevlânâ, Varlık: Türkçe-Farsça Kültürel Dergi/Fasl-nâme-i Ferhengî-i Türkî-Fârsî, Yıl: 29, S. 145, Tahran 1386hş., s. 7-14.

Roger, Noelle, Konya (Mukaddes Şehir), çev. Naci Fikret Baştak, Konya, C. 2, S. 20-21, 1938, s. 1121-1132.

Rüstəmov, Yusif, Mövlana Celaleddin Rumî’nin Fikir Dünyası, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 6-21.

Safa, Peyami, Ya Hazreti Mevlâna, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955, s. 80.

Sağıroğlu, Ekrem, Hz. Mevlânâ’da İman-Küfür Ayrımı, Altınoluk, S. 214, Aralık 2003, s. 17.

Sağıroğlu, Ekrem, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rh. A., Kâfire Muhabbet Allah’a Düşmanlıktır, İslâm, 3 (28), Ankara 1985, s. 48-49.

Sağıroğlu, Ekrem, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’de “Mü’min-Kafir” Anlayışı, Altınoluk, S. 106, Aralık 1994, s. 38.

Sağıroğlu, Ekrem, Mevlâna’nın Görüşleri Üzerine, İslâm, 3 (28), Ankara 1985, s. 48-49.

Sağıroğlu, Ekrem, Mevlâna’yı Anlamak, İslam, 2 (16), 1984, s. 8-9.

Sağlam, Feyyaz, Batı Trakya Türk Kültürü ve Edebiyatı’nda ‘Mevlana’ ve ‘Konya’ ile İlgili Bazı Tesbitler, Güneyde Kültür, C. 5, S. 48, Antakya 1993, s. 15-16.

Sakaoğlu, Saim, Bir Selçuklu Bilgesi Olarak Nasrettin Hoca’ya Bakış (Nasreddin Hodga As A Wiseman of Seljuk), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 285-289.

Sakaoğlu, Saim, Mesnevî’deki Hikayelerin Kaynakları ve Tesirleri, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 105-113; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 171-177.

Sakatürk, Baha, Mevlâna Celaleddin Rûmî, Mevlâna (1207-1273), Yenikitap Bsm., Konya 1955, s. 42-51.

Salkım, Yaşar, Aşk, Ney ve Sürgün, Bilge Adam, Yıl: 3, S. 11, Van, Yaz, 2005, s. 118-119.

Samancı, Yusuf Sami, Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Üslûbunda Öykünün Yeri, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 49-51.

Sanal, Haydar, Mevlevî Semâ’ında Raks ve Musiki, Bilgi, C. 10, S. 117, Ankara 1956, s. 13-14, 20.

Sancak, Yusuf – Yavuz Topkaya, Ufuk Şimşek, Mevlânâ’nın Mesnevî Adlı Eserinde Yer Alan Hikayelerin Misafirperverlik Değerini Öğretmedeki Rolü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 2013, C. VI, S. 26, s. 470-481.

Sancaklı, Saffet, Mevlânâ’nın Ulvî-Suflî Hayat Bağlamında Öngördüğü İnsan Prototipi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/141-148.

Saner, Cemalettin, Kâinatın Sırları ve Mevlâna, Türk Edebiyatı, 28, İstanbul 1974, s. 33-34.

Saralaev, Nur, Rumi’nin Kırgız Halkının Dünya Bakış Açısına Yaptığı Tesirleri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/797-802.

Sargut, Cemalnur, Aşk Sultanı Mevlevi Şeyhi, Bir Fakir Rifâî: Kenan Rifâî, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 265-274.

Sargut, Cemalnur, Hz. Mevlânâ’da Aşk, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 542-545.

Sargut, Cemalnur, Semâ, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 12-17.

Sargut, Cemalnur, TÜRKKAD’ın Oluşumunda Hz. Mevlânâ’nın Tesiri, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 383-394.

Sarıgöllü, Kemal, Mevlana, Türk Yurdu, C. 3, S. 7 (301), 1963, s. 20-21; (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 8-9-10, 1964, s. 48-49.

Sarıgül, Ali, Aşk, Sevgi ve Musikî, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 546-548.

Sarıoğlu, Halil İbrahim, Rubâî ve Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Ölüm Teması, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/803-810.

Sarıoğlu, Halil İbrahim, Rubâî ve Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Ölüm Teması, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 79-85.

Sarıtaş, Süheyla, Konya and Mevlânâ from a Viewpoint of an American Folklorist: Henry Glassie (Bir Amerikalı Halk Bilimci Gözüyle Konya ve Mevlânâ: Henry Glassie), 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 193-200.

Satoğlu, Abdullah, Kayseri Mevlevî Şeyhi A. Remzi Dede, Erciyes Dergisi, S. 68, Ağustos 1983, s. 21-24.

Satoğlu, Abdullah, Mevlâna’nın İlk Hocası Seyyid Burhaneddin, Milli Kültür, 79, 1990, s. 12-15.

Satoğlu, Abdullah, Mevlevî Ahmed Remzi Dede, Türk Yurdu, C. 4, S. 12 (318), 1965, s. 17-18.

Satoğlu, Abdullah, Mevlevî Tekkesi (Mevlevîhânesi), Kayseri Ansiklopedisi, Ankara 2002, s. 310.

Savi, Saime İnal, Mevlâna ve Barış, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 45-49.

Savi, Saime İnal, Mevlâna’nın Rubâileri, (The Quatrains of Jalal Al-Din Rumi), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 69-74.

Savran, Ahmet, Mesnevî’de Kur’an Tesiri, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 93-99; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 178-182.

Savran, Ömer, Mehmet Rasim’in Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beytine Şerhi ve Şerh Anlayışı, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/6 (Şerh Özel Sayısı – Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) Summer 2009, s. 387-406.

Savran, Ömer, Sebk-i Hindî Şairlerinden Neşâtî ve Cevrî’de Mevlevîliğin Etkileri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/297-308.

Sayar, Ahmed Güner, Hasan Âli Yücel’de Hz. Mevlâna Sevgisi ve Mevlevîliği, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 291-308; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 360-362.

Sayar, Ahmed Güner, Hasan Âli Yücel’den Feridun Nâfiz Uzluk’a Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 97-103.

Sayar, Ahmed Güner, Hz. Mevlana Dergahı Postnişini Abdülhalim Çelebi Efendi ve Türk Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri, Türk Yurdu, Özel Sayı, C. 19, S. 139-141, Ankara 1999, s. 27-39.

Sayar, Ahmed Güner, Mesnevî’nin Türkçe İlk Tam ve Mensur Tercümesine Dair bir Not, Dergâh Dergisi, C. 13, S. 155, Ocak 2003, s. 16-19.

Sayın, Niyazi, Ney’in Maneviyatta ve Mûsıkîmizdeki Yeri, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Md., Konya 2006, s. 97-111.

Sayit, Muhammed Hassan, Mevlâna ve İkbâl, Türk Yurdu, C. 2, S. 10, 1961, s. 19-20.

Schimmel, Annemarie, Garbın Mevlâna Görüşü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 3, Ankara 1954, s. 27-29.

Schimmel, Annemarie, Mevlâna ve Garp Alemi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 247-250.

Schimmel, Annemarie, Mevlana ve Garp Hareketi, Hayat Tarihi Mecmuası, 2/12, 1980, s. 13-15.

Schimmel, Annemarie, Mevlâna ve Niyaz, çev. Cemile Tarı, Mevlâna (682. Vefat Yıldönümü Vesilesiyle), Konya 1955, s. 3-9.

Schimmel, Annemarie, Çağın Mevlâna’sı Muhammed İkbâl çev. Senail Özkan, İstanbul 2001, s. 237.

Schimmel, Annemarie, Hazret-i Mevlâna’ya Göre Konya’daki Hayat, Mevlâna Güldestesi 1974, Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1974, s. 43-51.

Schimmel, Annemarie, Mevlâna Celaleddin Rûmî’nin Ölümsüz Sembolizmi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 162, İstanbul 1955, s. 24.

Schimmel, Annemarie, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’ye Göre Konya’daki Gündelik Hayat, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 138-142.

Schimmel, Annemarie, Mevlânâ Hindistan’da, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 69-80.

Schimmel, Annemarie, Mevlâna’da Zaman ve Zamansızlık, Çağrı Dergisi, C. 2, S. 13, Ankara 1959, s. 1, 15.

Schimmel, Annemarie, Mevlâna’nın Dünyası, Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası), C. 3, S. 12, Ankara 1991, s. 5-6.

Schimmel, Annemarie, Mevlâna’nın Kullandığı Remizler ve Semboller, Hayat Mecmuası: “Mevlânâ” İlâvesi, 680. Vuslat Yıldönümü, İstanbul 1953; Resimli Hayat, S. 22, 1954.

Schimmel, Annemarie, Mevlânâ’nın Şark ve Garptaki Tesirleri, çev: Ali Ertuğrul, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 271-279.

Schimmel, Annemarie, Mevlânâ’nın Şiirinde [Hz.] Yusuf, çev: Ahmet Turan Yüksel, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 225-269.

Schimmel, Annemarie, Rumi’nin Nazmında Mesih ve Meryem İle İlgili Şiirsel İmgeler, çev. Mehmet Şahin, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Konya: Karatay Belediyesi Yay., 2006, s. 155-169.

Schimmel, Annemarie, Semâ’-ı Semavî, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 3, 1954, s. 19-25.

Schimmel, Annemarie, Sindli Şair Abdullatif ve Mevlana, Anıt, C. 4, S. 25, Konya 1959, s. 6-7.

Seçkin, Aydın, Türkiye’deki Önemli Mevlevîhâneler ve Mevlevîhânelerin Yaşatılmasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün Rolü, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 1-45.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (Süsam), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 177.

Selçuk, Hikmet, Mevlana’nın Hayatı ve Eserleri, Kuran Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, C. 1, S. 3, İstanbul 1998, s. 68-79.

Sena, Cemil, Mevlana’nın Felsefesi, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 46-47.

Sepetçioğlu, Muazzam Neriman, Mevlâna’da İnsan ve Sevgi, Çağrı Dergisi, S. 168, 1972.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Alelade’de Fevkalade’de, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 88-89.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Darwin’den Önce Bir Mevlâna Düşüncesi, (An Idea of Mevlâna Preceding Darwin), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 185-190.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Eski Bir Türk Oyunu ve Sema, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 35-39.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Gel Gel Çağrısı Üzerine Tartışmalar, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 167-172.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, İslam Düşünürlerinin Yorumlanması ve Yorum Usul ve Ahlakı Üzerine, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 255-273.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna Celaleddin Rumi’de Hikaye, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 35-38.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna Celaleddin Rumi’de Yönetenler ve Yönetilenler, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 151-157; Konevî, 3 (33), 1986, s. 3-7.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlânâ’da İnsanın Yeri, Türk Edebiyatı, 110, 1982, s. 34-35.

Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Yol Uzadıkça, Yeşilay Dergisi, S. 469, 1972, s. 8.

Serdaroğlu, Tûba, Mevlâna ve Lavoisier, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 256-257.

Serdengeçti, Osman Yüksel, Mevlânâ’dan Söz Açmak Denizi Bardakla Boşaltmaya Benzer, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1995, s. 121-138.

Serez, Mehmet, Tekirdağ ve Çevresinde Tasavvufî Kuruluşlar İle Mevlevîlik İzleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 511-517.

Sergen, Semih, Bir Gazelin Düşündürdükleri, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 23-26.

Sergen, Semih, Hazreti Mevlana’da Barış ve İnsan Sevgisi, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), 1981, s. 74-78; Milli Kültür, 2 (11), Ankara 1981, s. 18-20.

Sergen, Semih, Hz. Şems’in Gerçekleştirmek İstediği, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 75-79.

Sergen, Semih, İslam’da ve Hz. Mevlâna’da Kadına Saygı, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 358-363.

Sergen, Semih, Korol Szymanowky’nin Mevlâna Senfonisi, V. Milli Mevlâna Kongresi, 1991, s. 13-17.

Sergen, Semih, Mevlâna’nın İnsana Bakışı, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 109-115.

Sergen, Semih, Mevlevîlikte San’at ve San’atkâr, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 171-176.

Sertkaya, Osman F., Mevlânâ’ya Atfedilen Türkçe Bir Manzume, Hisar, 15 (135), 1975, s. 29.

Sethi, İsmail, Mevlâna Celaleddin Rumi’de Refah Devleti Kavramı, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 179-191.

Sethi, M. İ., Mevlana Celaleddin-i Rumi`nin Ekonomik Düşüncesi, Araştırma Dergisi, 15, 1986, s. 275-280.

Sethi, Muhammed İsmail, Bilgi Gerçeklerinin Mana ve Mahiyeti (M.C.R., 1207-1273), çev. Halide Dolu, Türk Kültürü, 17 (194), 1978, s. 40-43.

Sev’iş, Edip, Mevlevî Şair Mithat Bahari Beytur ve Neyzen Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede Efendi, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 83-86.

Sev’iş, Edip, Musikimizin Eski Sazlarından (Rebab), Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 61-63.

Sevengil, Refik Ahmet, Mevlana Celaleddin, Soyu Sopu, Anadolu’ya Gelişi, Yetişme Tarzı ve Şiir Dünyasına Getirdikleri, Yeni Musiki Mecmuası, C. 14, S. 166, İstanbul 1961, s. 312-313.

Sevgi, Ahmet, Dinlemenin Önemi ve Mesnevî, VII. Milli Mevlâna Sempozyumu (13 Aralık 1995), Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1996, s. 43-46.

Sevgi, Ahmet, Edebiyatımızda Mevlâna ve Mesnevî Tesiri, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 269-274.

Sevgi, Ahmet, Gönül Kâbesi ve Mevlâna, VIII. Milli Mevlâna Kongresi (6-7 Mayıs 1996), Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1997, s. 29-35.

Sevgi, Ahmet, İsmail Hakkı Bursevî’nin Mesnevî Şerhinde (I. cilt) Müellife Ait Manzum Parçalar, VII. Milli Mevlâna Kongresi 1993, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1994, s. 43-48.

Sevgi, Ahmet, Kültür Hayatımızda Mesnevî’nin Yeri, 723. Vuslat Yıldönümü Mevlâna Paneli, 1996, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 109-113.

Sevgi, Ahmet, Kültür Hayatımızda Mevlânâ ve Mesnevi, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya: Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 129-137.

Sevgi, Ahmet, Kültür Tarihimizde Sohbetin Yeri ve Mevlâna, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 115-118.

Sevgi, Ahmet, Mesnevî’de Adâlet ve Zulüm Kavramları, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 93-96.

Sevgi, Ahmet, Mevlâna ve Düşünce, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000, s. 15-17.

Sevgi, Ahmet, Mevlâna ve Hürriyet (14 Aralık 2000, 727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 323-326.

Sevgi, Ahmet, Mevlâna’nın Bir Beyti Işığında Kanaat Zenginliği Üzerine Düşünceler, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 163-166.

Sevgi, Ahmet, Mevlânâ’nın Dostluğa Verdiği Değer, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, Kayseri 1990.

Sevgi, Ahmet, Mevlânâ’nın İdarecilere Tavsiyeleri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, Kayseri 1983.

Sevgi, Ahmet, Mevlânâ’nın İnsanın Cisim ve Ruh Cephesine Bakış Tarzı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 1987, s. 255-266.

Sevgi, Ahmet, XIX. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Konya’lı Şemsi Dede ve Divançesi, VI. Milli Mevlâna Sempozyumu (24-25 Mayıs 992), Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1994, s. 62-73.

Sevgi, Ahmet, XIX. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Mehmet Şefik Efendi ve Divançesi, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 131-138.

Sevgi, H. Ahmet, Mesnevî’de Türkçe Anlamlı Atasözleri, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Kayseri, 5 Ekim 1992, s. 1-5.

Sevgi, H. Ahmet, Mevlânâ’nın Devleti Değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 1990, s. 185-202.

Sevgi, H. Ahmet, Mevlâna’nın Dilinden Seyyid Burhan al-Din Muhakkık-ı Tirmiz (Seyyid-i Sırdan), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, Kayseri 1985, s. 331-337.

Seviğ, Vasfi Raşit, Konya’da Mevlâna Töreninde, Forum, C. 12, İstanbul 1960, s. 139-141.

Sevim, Mehmet, Hamdım- Piştim- Yandım, PTT Dergisi, 73, 1988, s. 24-25.

Seyidov, Mirali, Mitolojide (Türk) Mekân Sözcüğü Hakkında Düşünceler, (Concept of Space in Turkish Mythology), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 331-344.

Seyyid, Naimuddin, Mevlana’da Ölüm Mefhumu, İstanbul, C. 2, S. 1, İstanbul 1955, s. 15-16.

Sezer, Emin, Ahmed Remzi Dede Perspektifinden Mevlevîliğin Yirminci Yüzyıl Modernleşmesine Bakışı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 361-364.

Sezgin, Muallâ, Mevlâna’nın ve Mevlevîlerin Giysilerinin Modernizasyonu, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 427-447.

Shepard, William, Tarsuslu Paul ve Celaleddin-i Rumi’nin Eserlerinde İbrahim Peygamber, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 193-216.

Sıddîk, Huseyin, Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Aşkı Aşk ile Akıl Arasındaki İlişkiyi Ele Alan Bir Çalışma, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 75-80.

Sır, Ayşe Nur, Bir Tahkiye Üstadı Olarak Mevlânâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 183-192.

Sıtkı, Şahap, Yüce Mevlâna, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, 1959, s. 430-431.

De Siaves, B., Mevlânâ, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 242, İstanbul 1962, s. 24-26.

Sırajul Haq, Dervişlerin Semâ’ ve Raksı, çev. Hüseyin Akpınar, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 7, S. 16, Ankara 2006, s. 373-393; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 397-413.

Soko, Ziya Şakir, Mevlâna ve Aşk, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 85-87.

Solak, Ömer-Yıldız, Levent-Kılıç, İsmail, 9. Sınıf Öğrencilerinde Mevlâna Algılamaları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 379-383.

Solak, Saffet, Hazret-i Mevlânâ Kimdir ?, Türk Edebiyatı, 98, İstanbul 1981, s. 6-7.

Solak, Saffet, Hz. Mevlâna ve İnsan, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 8, 1993, s. 89-118.

Solak, Saffet, İslam Medeniyetinde Mevlevî Kültürü, Güldeste 7, Konya 1996.

Solak, Saffet, Kültürümüzde Hz. Mevlâna, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 7, 1993, s. 16-22.

Solak, Saffet, Mesnevî’de İnsan Terbiyesi, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1995, s. 41-67.

Solak, Saffet, Mevlâna Gözüyle 20. Asrın Hadiseleri, Mevlâna Güldestesi 4, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 9, 1994, s. 14-46.

Solak, Saffet, Mevlâna ve Tasavvuf, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 8, 1993, s. 17-41.

Solak, Saffet, XX. Asır İnsanı ve Mevlâna, Güldeste 8, Konya 1997, s. 75-81.

Solok, Cevdet Kudret, Mevlâna Törenleri, Yeditepe, C. 3, Nu: 55, 1962, s.6.

Songar, Ayhan, Ayrılık Psikilojisi ve Hazreti Mevlana, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 140-142.

Songar, Ayhan, Hz. Mevlânâ ve Musikimiz, Türk Edebiyatı, 135, İstanbul 1985, s. 6-7; II. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 1986, s. 3-7.

Songar, Ayhan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre ve Ayrılık Psikolojisi, Türk Edebiyatı, 112, İstanbul 1983, s. 8-9.

Sophanî, Toufigh H., Mesnevî’de Söz Söyleme Engelleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 137-142.

Soyman, Faik, Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 67-68.

Soysaldı, İhsan, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Nefis Kavramı, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/163-168.

Soyyer, A. Yılmaz, 19. Yüzyılda Semahane Sohbetleri (Mevlevî sohbetini anlamak), Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 365-370.

Soyyer, A. Yılmaz, Mesnevî Şarihi Şeyh İsmail Efendi’nin “Usûl-i Tarikat u Bi’at” Risalesi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 91-93.

Soyyer, A. Yılmaz, Sosyolojik Açıdan Mevlevihanelerde Usûl ve Gelenekler, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 275-282.

Sönmez, Kemal, Mevlâna’nın İnsan ve İnsanlık Anlayışı, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 149-155.

Sözen, Edibe, Kültürler Arası İletişim ve Bir Merkez-Çevre İlişkisi Olarak İnsan Hakları (Inter-Cultural Communication and Human Rights As A Center-Periphery Relation), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 31-34.

Sözen, Kemal, Mevlânâ Düşüncesinde Ruh Tasavvuru, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 83-93.

Sözen, Kemal, Mevlânâ Düşüncesinde Tanrı-Yaratma İlişkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/95-106.

Subaşı, Muhsin İlyas, Aşk ve Hikmet Aynası Mevlânâ, Berceste: Aylık Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 66, Kayseri, Aralık 2007, s. 10-12.

Subaşı, Muhsin İlyas, Batı’daki Mevlâna, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 114-120.

Subaşı, Muhsin İlyas, Mevlâna’ya ve Türkiye’ye Hasret, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi (Mevlâna Dosyaları), Yıl: 14, S. 86, Malatya, Aralık 2007, s. 40-44.

Subaşı, Muhsin İlyas, Mevlevilik Sema Demek midir?, Berceste: Aylık Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 66, Kayseri, Aralık 2007, s. 14-16.

Subhânî, Tevfîk, Abdülbâki Gölpınarlı İle Tanışmam Beni Mevlâna Araştırmalarına Yönlendirdi (Söyleşi), Name-i Âşina, Ankara, S. 19-20.

Subhânî, Tevfîk, Dîvân-ı Kebîr ve Mesnevî’de “Düş-Koş” ya da “Koş-Düş”, çev. Hicabi Kırlangıç, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 241-260.

Subhânî, Tevfîk, Mevlânâ’nın Anlatımı ve Dili Üzerinde Coğrafi Koşulların Etkisi, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 61-78; Neyistan Yolu, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1387hş/2008, s.51-74; Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 80-100.

Sucu, Nurgül, Mesnevî’nin Bir Beyti Işığında Gönül Aynası ve Mevlânâ’nın “Gönül”e Bakışı, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 73-86.

Sungur, Sait, Molla Hünkar 1207-1273. Hayatı- Şahsiyeti ve Eserleri, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 130-136.

Surûş, Abdülkerim, Abdülkerim Surûş İle Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Bir Söyleşi, çev. Yakup Şafak-Yusuf Öz, Yedi İklim, C. XVIII, S. 178, Ocak 2005, İstanbul, s. 65-72.

Surûş, Abdülkerim, Mevlâna ve Hafız’ı Şiir Söylemeye İten Nedenler ve Karşılaştıkları Engeller, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 189-203.

Süleymanova, Naile, Azerbaycan’da Mevlânâ’nın Eserlerinin El Yazma Nüshaları, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 143-145.

Sülker, Kemal, Mevlana Sarhoşluğu ve Gerçek Şarap, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 459-462.

Sümer, Faruk, Mevlâna ve Oğullarının Türkmen Beyleri ile Münasebetleri, Mevlâna, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 42-54.

Sünkitay, Veli Necdet, Mevlana Celalettin Rumi ve Şamanizm, Sohbet, C. 1, S. 4, Ankara 1952, s. 14-16; C. 1, S. 5, 1952, s. 17-18; Mevlana ve Şamanlık. 3, C. 1, S. 6, 1952, s. 17-18.

Sürelsan, İsmail Baha, Mevlevî Musikisi, Türk Edebiyatı, 3 (26), 1974, 33-36.

Şafak, Rızâzâde, Mevlânâ Hakkında Birkaç Husus, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 18-24.

Şafak, Yakup, 150. Vuslat Yıldönümünde Mehmed Said Hemdem Çelebi, Yüzakı, S. 51, İstanbul Mayıs-2009, s. 18-21.

Şafak, Yakup, Ahmet Emrî’nin Feridun Nâfiz Uzluk’a Yazdığı Mektuplarda Ahmed Remzi Dede’yle İlgili Bilgiler, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 9, Ankara, Bahar-2003, s. 23-33.

Şafak, Yakup, Ayaşlı Şâkir Biyografisine Bir Katkı, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. VI, S. 23, Konya, 21.06.2006, s. 213-215.

Şafak, Yakup, Başlangıçtan Günümüze Bosna-Hersek’te Mesnevî Dersleri, Yedi İklim, S. 211, İstanbul Ekim-2007, s. 127-131 (Munir Dragiç’ten çeviri).

Şafak, Yakup, Birinci Dünya Savaşına Katılan Mevlevi Şeyhlerine Ait İki Fotoğraf, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 185-192.

Şafak, Yakup, Dede Efendi’nin Kayıp Isfahan Âyini’nin Güftesi, Yedi İklim, S. 236, İstanbul Kasım-2009, s. 56-58.

Şafak, Yakup, Dünya Mevlânâ’ya Her Zamankinden Daha Muhtaç, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 233-237.

Şafak, Yakup, Eski Eserlerimizde ve Mesnevî’de Müstehcenlik ve Bu Husustaki Bazı Yanlış Yorumlar Üzerine, Yedi İklim, S. 147-149, İstanbul Haziran-Ağustos 2002, s. 37-41.

Şafak, Yakup, Hazret-i Mevlânâ’ya Göre Kurbanın Hakikati, Yüzakı, S. 81, İstanbul Kasım-2011, s. 48-49.

Şafak, Yakup, Hz. Mevlânâ ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 33-39.

Şafak, Yakup, Hz. Mevlânâ’nın Hayatı ve Tesirleri, Konya Life, S. 2, Konya, 2005, s. 18-20.

Şafak, Yakup, Hz. Mevlânâ’nın Ölümsüz Şaheseri Mesnevî, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. 5, S. 38, Konya, 21.12.2005, s. 373-374.

Şafak, Yakup, Hz. Mevlânâ’ya Göre Istıraplarımız, Yüzakı, S. 71, İstanbul Ocak-2011, s. 22-24.

Şafak, Yakup, Konya Mevlânâ Dergâhı Postnişinlerine Dair Bir Liste, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. IX, S. 7, Konya, 4.3.2009, s. 100-103.

Şafak, Yakup, Konya Mevlânâ Dergâhı, Yeni İpek Yolu, S. 224, Konya, Ekim-2006, s. 54-56 (Haşim Karpuz ile müşterek).

Şafak, Yakup, Konya’dan Dünya’ya Yayılan Işık: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (Hayatı-Eserleri-Fikirleri), Yeni İpek Yolu-Konya Kitabı IX, Konya, 2006, s. 393-407.

Şafak, Yakup, M. Muhlis Koner ve Ailesinin Çelebilik Yönü, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. XI, S. 32, Konya, 23.11.2011, s. 502-505.

Şafak, Yakup, Mehmet Muhlis Koner ve Mesnevî’nin Özü Adlı Eseri, Yedi İklim, S. 208-210, İstanbul Temmuz-Eylül 2007, s. 54-55.

Şafak, Yakup, Mesnevî Medeniyeti, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2003, s. 107-121.

Şafak, Yakup, Mesnevi Tercüme ve Şerhlerinin Türk Kültüründeki Yeri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/811-816.

Şafak, Yakup, Mesnevî Tercüme ve Şerhlerinin Türk Kültüründeki Yeri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri (Kültür ve Turizm Bakanlığı), C. II, İstanbul 2010, s. 811-816.

Şafak, Yakup, Mesnevî ve Divan-ı Kebir’de Hz. Muhammed (sav), Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. VII, S. 14, Konya, 18.4.2007, s. 208-211.

Şafak, Yakup, Mesnevî’den Bir Hikâye: Gizli Lütuf Sahibi Nûru nâr Gösterir, Yüzakı, S. 77, İstanbul Temmuz-2011, s. 48-51.

Şafak, Yakup, Mesnevî’den Özdeyişler, Yedi İklim, S.211, İstanbul Ekim-2007, s. 32-37.

Şafak, Yakup, Mesnevî’nin Günümüz İçin Önemi, I. Ulusal Samsun Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı [Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ’yı Anlamak], Samsun, 2009, s. 64-68.

Şafak, Yakup, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Eserleri, Mevlâna Celaleddin-i Rûmî-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 63-85.

Şafak, Yakup, Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 226, Konya Aralık 2006, s. 51-53.

Şafak, Yakup, Mevlânâ’da Allah Aşkı ve Peygamber Sevgisi, Akademik Sayfalar (Merhaba, 25.05.2006), C. 6, S. 22, Konya, s. 207-208.

Şafak, Yakup, Mevlânâ’dan Günümüze Mesajlar, Karatay (Mevlânâ Özel Sayısı; Karatay Bld.), S. 27, s. 5-8 (Konya, 2007); Vuslat (Hakimiyet Gazetesi eki), Konya, 2011, s. 44-45.

Şafak, Yakup, Mevlânâ’nın Düşünce Hayatı, Konya’da Kültür ve Medeniyet, Editör: Ümit Savaş Taşkesen, TYB Konya Şubesi Yay., Konya 2007, s. 281-288.

Şafak, Yakup, Mevlânâ’nın Mesnevî’si Üzerine Anadolu’da Yapılan Çalışmaların Seyri, Name-i Âşina, S. 11, Ankara, Kış-2003, s. 23-32 (Farsça özet s. 5-8. Makalenin Farsça tercümesi İran İslâm Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı’nın Mecmûa-i Makâle-i Ferhengî adlı dergisinin 20. sayısında neşredilmiştir.)

Şafak, Yakup, Mevlânâ’nın Şiirlerinde İz Bırakan veya Onunla Görüşen İranlı Şairler, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 13, Ankara, Bahar-2004, s. 71-90 (Ziyâuddin Seccâdî’den tercüme).

Şafak, Yakup, Mevlânâ’ya Atfedilen ‘Yine Gel’ Rubaisine Dair, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 10, S. 24, Ankara 2009, s. 75-80.

Şafak, Yakup, Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed (sav) ve Karikatür Krizinin Düşündürdükleri, Yedi İklim, S. 194, İstanbul Mayıs-2006, s. 87-88.

Şafak, Yakup, Mevlânâ’ya Göre Korku ve Ölüm Korkusu, 3. Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi Bildiriler, Konya: Büyükşehir Belediyesi, 2011, s. 107-117.

Şafak, Yakup, Mevlevî Şairlerden Tahassür Şiirleri, Yedi İklim, S. 255, İstanbul Haziran-2011, s. 49-51.

Şafak, Yakup, Mevlevîlerde Çile Esnasında Yapılan Hizmetler, Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. 6, S. 13, Konya, 12.4.2006, s. 133-135.

Şafak, Yakup, Mevlevîlik Yolu ve Çile Âdâbı, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 103-122.

Şafak, Yakup, Prof. Dr. Feridun Nafiz Biyografisine Katkılar I, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 15, İstanbul 2007, s. 202-207.

Şafak, Yakup, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi’ndeki Feridun Nâfiz Uzluk Arşivi, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 11, İstanbul 2003, s. 74-77 (Haşim Karpuz ile müşterek.)

Şafak, Yakup, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 249-268.

Şafak, Yakup, Son Asır Türk Şairleri’nde Yer Alan Bazı Kişiler Hakkında Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları, Yüzakı, S. 23, İstanbul Ocak-2007, s. 18-21.

Şafak, Yakup, Son Dönem Mevlevîliğinin Örnek İsmi: Ahmed Remzi Akyürek, Keşkül, S. 19, İstanbul 2011, s. 78-86.

Şafak, Yakup, Son Mesnevî Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlânâ’nın Eserleri ve Fikirlerine Dair Bir Mektubu, İlmî Araştırmalar, S. 15, İstanbul Güz-2003, s. 87-96.

Şafak, Yakup, Şahabettin Uzluk’un Notlarında İstanbul’daki Mevlevî Muhitinden Hatıralar, Yedi İklim, S. 218, İstanbul, Mayıs 2008, s. 64-70.

Şafak, Yakup, Şahabettin Uzluk’un Notlarında Son Dönemde Yaşamış Konyalı Mevlevîler, (1) Akademik Sayfalar (Merhaba Gazetesi eki), C. VII, s. 448-450 (Konya, 3.10.2007); (2) C. VII, s. 524-526 (14.11.2007); (3) C. VIII, s. 116-121 (12.3.2008).

Şafak, Yakup, Şefik Can’dan Arda Kalan Eserler, Konya Postası, 2.2.2007, s. 11.

Şafak, Yakup, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar, Yedi İklim, S. 142-143, İstanbul 2002, s. 19-33 (Yusuf Öz ile müşterek).

Şafak, Yakup, Tasavvufî Şiirde Mecazî Anlatım, VI. Milli Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 81-88.

Şafak, Yakup, Testilerimizi Dicle’ye Dolu Götürüyoruz, Yüzakı, S. 22, İstanbul Aralık-2006, s. 12-14.

Şafak, Yakup, Türk Kültür ve Medeniyetinde Mevlânâ’nın Yeri ve Önemi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 74-78; Haber Ajanda, S. 57, s. 96-98 Ankara, Mayıs-2011).

Şafak, Yakup, Türk Kültürü ve Mimarisinde Mevlevîhaneler, Yeni İpek Yolu, S. 223, Konya, Eylül-2006, s. 56-57 (Haşim Karpuz ile müşterek).

Şafak, Yakup, Uzluk Ailesi’nin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 143-150.

Şafak, Yakup, Uzluk Kardeşlerin Mevlevîlik ve Çelebilik Yönleri, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 14, İstanbul 2006, s. 178-180.

Şafak, Yakup, Üsküdarlı Talat’ın Bir Mektubu ve II. Abdülhalim Çelebi Mersiyesi, Yedi İklim, S. 198 İstanbul Eylül-2006, s. 24-30.

Şafak, Yakup, Vefatının 30. Yıldönümünde Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’tan Arda Kalanlar, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 13, İstanbul 2005, s. 218-219.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi İzbudak (Ölümünün 50. Yıl Dönümünde), Türk Dili, S. 624, Ankara, Aralık-2003, s. 808-813.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi ve Çelebilik Makamında Geçen Yıllar, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 67-80.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi’den Mevlevî Muhitiyle İlgili Hatıralar ve Bazı Önemli Notlar, Yeni İpek Yolu-Konya Kitabı VI, Konya, 2003, s. 145-151.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi’den Soyu ve Ailesiyle İlgili Notlar ve Anılar, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 33, Ankara 2011; Merhaba Gazetesi: Akademik Sayfalar, C. 12, S. 26, 31 Ekim 2012 Çarşamba, Konya, s. 401-409.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi’nin Kendi Yazısıyla Hal Tercümesi, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VIII, Konya Ticaret Odası Dergisi, Aralık 2005, s. 97-103.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi’nin Menâkıb’ına Göre 1912’de Faal Olan Mevlevîhaneler ve Şeyhleri, Sanat Tarihi Araştırmaları – Prof. Dr. Haşim Karpuz Armağanı, Konya, 2007, s. 341-346.

Şafak, Yakup, Veled Çelebi’nin Mesmûâtı’ndan -I-, Yedi İklim, S. 135, İstanbul Haziran 2001, s. 42-46.

Şafak, Yakup, XIX – XX. Yüzyıllarda Samsun Mevlevîhanesi, Geçmişten Geleceğe Samsun I, Samsun: Büyükşehir Belediyesi, 2006, s. 463-471.

Şafak, Yakup, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Nuri Gencosman ve Feridun Nâfiz Uzluk Arasında Birkaç Mektup, Yedi İklim, S. 225, İstanbul Aralık-2008, s. 39-44.

Şafak, Yakup, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi, Şems-Güneşle Aydınlananlar (TÜRKKAD), İstanbul 2010, s. 507-514.

Şahabeddin Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 179-180.

Şahin, Bekir, Hz. Mevlânâ’nın Okuduğu Kitaplar ve Etkilendiği Şahsiyetler, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 79-90.

Şahin, Bekir, Mevlevîlerde Evrâd ve Dua, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 259-278.

Şahin, Bekir, Mevlevîlerde Evrâd ve Dua, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/817-830.

Şahin, Bekir, Mevlevîlikte Yemek Adabı, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 45-47.

Şahin, Ebubekir S., Mevzû’âtü’l-Ulûm’da Mevlânâ, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 470-475.

Şahin, Ebubekir Sıddık, Keçeci-zade İzzet Molla’nın Eserlerinde Mevlevîlik ve Şairin Yayınlanmamış Bir Na’t-i Mevlânası, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 87-99.

Şahin, Harun, Hz. Musa ve Firavun Mücadelesi Bağlamında Mesnevî’de Kur’an Tefsiri, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 63-68.

Şahin, Harun, Mesnevî’de Ashâb-ı Kehf Kıssası ve Tefsiri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/351-356.

Şahin, İbrahim, “Şeb-i Arus”un 710. Yılında Mevlana, Töre, 13 (151), Ankara 1983, s. 48-50.

Şahin, İbrahim, Aşk ve Hikmet Aynası Mevlânâ, Berceste: Aylık Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 6, S. 66, Kayseri, Aralık 2007, s. 3-9.

Şahin, İbrahim, Mevlevî Bir Şair: Hasan-Âli Yücel, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 419.

Şahin, Kâmil, Çorum Mevlevîhânesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 97-103.

Şahin, Kâmil, XIX. ve XX. Yüzyılda Çorum ve Münkariz Bir Şehir Olan Demirli-Karahisar’da Mevlevîlik, X. Milli Mevlâna Kongresi I, Konya 2002.

Şahin, Naim, Mevlâna C. Rûmî (1207-1270) ve G.W.F. Hegel (1770-1831)’de “Aşk, Varlığın Birliği ve Ölüm” Meselesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 275-290.

Şahin, Naim, Mevlâna Celaleddin Rûmî ve G.W.F. Hegel’de Bazı Metafizik Kavramların Karşılaştırılması, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 5, Ankara, Ocak 2001, s. 83-110.

Şahin, Naim, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin G.W.F. Hegel Düşüncesine Etkisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 399-407.

Şahin, Tahir Erdoğan, Erzincan’da Mevlevîlik Hareketleri, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 123-141.

Şapolyo, Enver Behnan, Mevlevî Ayini, Çağrı Dergisi, S. 156, 1971.

Şapolyo, Enver Behnan, Sultanü’l-Ulema, Halkevleri Dergisi, C. 2, S. 14, 1967, s. 8-10.

Şardağ, Rüştü, Alaca Karanlıkta Bir Işık [Mevlana], Türk Kadını, C. 7, S. 81-82, Ankara 1973, s. 16-17.

Şardağ, Rüştü, Bütün İnsanlarda Mevlana, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 79-83.

Şardağ, Rüştü, Hz. Mevlana’dan Selam, Aydınlık, C. 4, S. 32, İzmir, 1964, s. 3-8, 9.

Şardağ, Rüştü, Mesnevi ve Allah, Hisar, C. 9, S. 72, 1969, s. 8-9.

Şardağ, Rüştü, Mevlâna ve Mesnevi’deki Üslup, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 125-129.

Şardağ, Rüştü, Şems Kimdir (From the Speech ‘Who is Sems’), 689. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1962, s. 8-10.

Şehsuvaroğlu, Bedi N., Mevlâna’da Hoşgörü ve İnsan Sevgisi, Türk Edebiyatı, 1 (12), 1972, s. 13-14.

Şehsuvaroğlu, Bedi, Mevlâna Nedir, Hisar, 17 (158), Ankara 1977, s. 17-18.

Şehsuvaroğlu, Haluk Y., Galata Mevlevihanesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 241, İstanbul 1962, s. 9.

Şeker, Mehmet, İbn Batuta’ya Göre Konya ve Mevlâna, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 129-137.

Şeker, Mehmet, Menâkıbu’l-Ârifîn ve Batı Anadolu, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 441-447.

Şeker, Mehmet, Menâkıbu’l-Ârifin’e Göre Anadolu’ya Gelenlere Genel Bir Bakış, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 361-372.

Şeker, Mehmet, Menâkibü’l-Ârifîn’e Göre Anadolu’nun Türk Yurdu Oluşunda Mevlâna ve Mevleviliğin Rolü (Accordin To The Menâkibü’l-Ârifîn The Role of Mevlana and Mevlevi Phylosophy in Making Anatolia As A Turkish Land), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 221-232.

Şekixanova, Metanet, Svilizasiyalar Dialoqunun Temeline Sülh ve Beraberlik “Daşları” Tökmeye Çağıran Sevgi Şairi (Mövlana Celaleddin Rumi), Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 84-87.

Şen, Muharrem, Eva De Vitray Meyorovitch’e Göre Mevlâna, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, S. 2, Konya 1988.

Şenderin, Zübeyde, Mesnevi’de, ‘Sûret / Mânâ’ Çatışması Ekseninde Anlatım Yöntemine Bir Bakış, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 444-460.

Şenel, Ünal, Manisalı Şairlerin Âhenk Gazetesi’nde Neşredilen Külâh-ı Mevlevî Redifli Şiirleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 433-439.

Şener, Ali İhsan, Akıl Sağlığında İnsan Sevgisi ve Mevlâna, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 301-305.

Şener, Ali İhsan, İnsan Sevgisi ve Mevlânâ, Türk Edebiyatı, 194, İstanbul 1989, s. 31-32.

Şener, H. İbrahim, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Tesdîs-i Na’t-i Şerîf-i Nâbî’si ve Tahlîli, İSTEM: İslâm San`at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2003, s. 11-24.

Şengül, Abdullah, Mevlânâ’nın İki Tiyatro Eserindeki Yorumu, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, Bildirileri, Edidörler: Abdurrahman Özkan-Selami Turan, Isparta, 2008, s. 587-590.

Şeşen, Ramazan, Selçuklular Devrindeki İlme Genel Bir Bakış (A Survey of Academic Environment in The Time of Seljuks), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 233-244.

Şıhıyeva, Seadet, “Enelheq” Mövlana ve Nesiminin Yorumlarında, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 113-122.

Şıhıyeva, Seadet, “Hamûş” Mevlânâ’nın Mahlası mıdır?, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/57-70

Şıhıyeva, Seadet, Ârif Mevlânâ’nın Ruhî Durumu: “Ene’l-Hak” ve “Hâmûş” Arasında, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 183-192; Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 22, Konya 2007, s. 187-205.

Şıhıyeva, Seadet, Ârif Mevlâna’nın Ruhî Durumu: “Ene’l-Hakk” ve “Hâmûş” Arasında, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 22, Konya, Güz 2007, s. 187-205.

Şimşek, Ahmet, Kazakistan’da Mevlânâ İzleri, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 241-246.

Şimşek, Halil İbrahim, Mesnevîhan Bir Nakşibendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.159-178.

Şimşek, İbrahim, Şerh-i Beyt-i Mesnevî – Mehmet Emin-i Tokadî Haz., Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 1, Ankara, Ağustos 1999.

Şimşek, Selami, Dünden Bugüne Edirne Mevlevîhânesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 733-751.

Şimşek, Selami, Erzincan Mevlevîhânesi Son Postnişînişi İbrahim Hakkı Efendi’nin Dîvân’ında Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Düşünceleri, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 159-174.

Şimşek, Selami, Gelibolu’da Mevlevîlik Kültürü ve Mevlevî Şâirler, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 60-74.

Şimşek, Selami, Mevlânâ’da Mizah ve Nükte, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 525-548.

Şimşekler, Nuri, 1001 Günlük Mevlevî Çilesi: Mutfakta Pişen Canlar, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 109-121; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 322-328.

Şimşekler, Nuri, Bahariye Mevlevîhânesi’nin Son Şahidi Selman Tüzün, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 280-290.

Şimşekler, Nuri, Batı Dünyasında Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, S. 226, Konya, Aralık 2006, s. s. 44-50.

Şimşekler, Nuri, Batı Dünyasında Mevlânâ Çalışmaları, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 183-225.

Şimşekler, Nuri, Devlet Adamı ve Mesnevî Şârihi Abidin Paşa, Hayatı-İdareciliği-Eserleri, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi (Ayrı Basım), Yıl: 1994-95, S. 9-10, Konya 1995, s. 117-126.

Şimşekler, Nuri, Dünden Bugüne Kalan Bir Değerimiz: Mesnevî, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 30-47.

Şimşekler, Nuri, Güncel Bir Yorumla Mevlâna’ya Göre Yöneticiler (Siyasetçiler), Halk ve Adalet, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı IV, Konya 2001, s. 277-282.

Şimşekler, Nuri, Hz. Mevlâna ve Selâhaddîn-i Zerkûb, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 41-48.

Şimşekler, Nuri, Hz. Mevlâna ve Yunus Emre’nin Eserlerindeki Ortak Söylem: Dünya ve Ahiret, IV. Uluslararası Edebiyat Bilimi Kongresi Kültürler ve Değerler Buluşması 01-03 Kasım 2012, Bildiriler, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, 2013, s. 617-628.

Şimşekler, Nuri, Hz. Mevlâna’da Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 181-196.

Şimşekler, Nuri, İran, Pakistan, Hindistan ve Arap Coğrafyasında Mesnevî’nin Tercüme ve Şerhleri, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 319-339.

Şimşekler, Nuri, Mesnevî’den Midedeki Lokma mı, Kalpteki Nur mu?, Medaş S.1, Konya 2004.

Şimşekler, Nuri, Mesnevî’ye Göre Konya’da Yaşam (Life in Konya According To Mathnawi), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 177-192.

Şimşekler, Nuri, Mesnevi’ye Göre Selçuklu Döneminin Yiyecek Kültürü, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VIII, Konya Ticaret Odası Dergisi, Aralık 2005, s. 151-157.

Şimşekler, Nuri, Mesnevî’yi Herkes Okumalı, Barem S. 1, Konya 2004.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM)) Kuruluş Amaçı ve Çalışmaları, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), SÜMAM Yay., Konya 2010, s. 71-90.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ Güncelliğini Hiçbir Zaman Kaybetmiyor (Söyleşi), Evrensel Kültür (Mevlânâ’ya Özel Dosya), Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, S. 190, İstanbul, Ekim 2007, s. 78-80.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna İçin Söylenmiş Şiirler “XX. Yüzyıl”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 285-294.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna ve Konya, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 97-106.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna, İslâm ve Barış, Yeni İpek Yolu, KTO Yay., Yıl: 20, S. 238, Konya, Aralık 2007, s. 42-46.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ, İslâm ve Dünya Barışı, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 174-182.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna, Mevlevîlik Çalışmaları ve Mevlâna Kültür Merkezi, Ticaret Odası Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl. 16, S. 190, Konya 2003, s. 24-30.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’dan Hatıralar-Nükteler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 119-128.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Doğaya Bakışı, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 27-30.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Eserleri İle İlgili Yabancı Dillerde Yapılan Çalışmalar (1973-2005), Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 159-212.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 47-70.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ’nın Eserleri ve Mesnevi, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Konyası, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2003, s. 86-98.

Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Mesnevî’deki Amacı, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2003, Konya 2003, s. 193-207.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ’nın Öğretileriyle Zıtlarla Yaşamayı Öğrenmek, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/831-850.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ’ya Göre İnsanların Birarada Yaşayabilmesinin Sırları, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 2耀-102; Neyistan Yolu, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1387hş/2008, s. 90-100.

Şimşekler, Nuri, Mevlânâ’ya Göre İnsanların Birarada Yaşayabilmesinin Sırları, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 65-74; Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 95-102; Neyistan Yolu, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1387hş/2008, s. 90-100.

Şimşekler, Nuri, Mevlevîliğin Tarihî Seyri, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bld. Yay., 2004, s. 145-160.

Şimşekler, Nuri, Midhat Bahârî Beytur ve Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 127-139.

Şimşekler, Nuri, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmalarına Katkıları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 289-296.

Şimşekler, Nuri, Şâhidî Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ına Göre Afyon ve Çevresinde Mevlevî Muhitleri”, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Bildiriler, Afyonkarahisar 2002, s. 309-317.

Şişman, Mustafa, Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Demiryol Dergisi, 62 (744)-745), 1988, s. 19-22.

Şulul, Kasım, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Hz. Peygamber Tasavvuru, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/303-308.

Şükürov, Ağayar, Sufi, Şair ve Filozof, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 26-34.

Tadmori, Khaled, Trablusşam Mevlevîhânesi’nin Mimarisi ve Restorasyon Projesi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/851-870.

Taeschner, Franz, Türk Ahiliği ve Ahilik Müessesesinin Mevlevilikle Olan Münasebetine Dair, Mevlana Güldestesi, Konya 1964, s. 5-9.

Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun), Merhum Es’ad Dede Efendiye Dâir Bazı Hâtırât, Mahfel, S. 35, İstanbul, Ramazan 1341h., s. 171-172.

Tahralı, Mustafa, Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhinde İbn Arabî, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/871-878.

Tahralı, Mustafa, Mustafa Tahralı İle Mevlâna Üzerine Söyleşi, Dergâh, C. XV, S. 178, Aralık 2004, İstanbul, s. 12-13.

Talaslıoğlu, Mesut, Mevlâna Celal üd-din Rumi, Anıt, C. 1, S. 11, 1949, s. 3-5, 23.

Talu, R. Hakan, Mevlevî Ayinleri ve Müziği Üzerine Birkaç Söz, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 462-468.

Talu, R. Hakan, Mevlevî Müziği İle İlgili Önemli Bir Çalışma, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 126-129.

Taneri, Aydın, Mevlânâ’da Türklük ve Türk Devleti Fikri, Milli Kültür, 2 (10), Ankara 1981, s. 12-14.

Taneri, Aydın, Selçuklu Tarihi Çerçevesinde Atatürk ve Mevlana, Milli Kültür, C. 3, S. 9, Ankara 1982, s. 22-23.

Taneri, Aydın, Türk Kültür Milliyetçisi Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 280-283.

Taneri, Aydın, Türkiye Selçuklularının Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Ariflerin Menkıbeleri: Eflâkî ve Eseri Hakkında, İran Şehinşahlığının 2500. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, İstanbul 1971, s. 413-464.

Tanındı, Zeren, Karamanlı Beyliği’nde Kitap Sanatı: Konya Mevlana Müzesi’nde 677 ve 665 Yıllık Kur’anlar, Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası Yay.), C. 3, S. 12, Ankara 1991, s. 42-44.

Tanındı, Zeren, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ve Sultan Veled’in Konya Mevlânâ Müzesindeki Eserlerinin Tezhipli İlk Örnekleri, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 163-178.

Tanman, Baha, Beşiktaş Mevlevîhânesi’ne İlişkin Bir Minyatürün Mimarlık ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul 1990.

Tanman, Baha, İstanbul Mevlevîhâneleri, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 177-183.

Tanman, M. Baha, Mevlevîhânelerin Mimari Süslemesinde Mevlevîliğe İlişkin Öğeler, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 94-113.

Tanman, M. Baha, Üsküdar Mevlevîhânesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1993.

Tanman, M. Baha, Yenikapı Mevlevîhânesi, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 93-108.

Tanrıbuyurdu, Gülçin, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Melâmîlik, Kalenderîlik ve Rindlik İle İlgili Çağrışımlar, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies, S. 20 (2009), s. 143-164.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Mevlevîlik İnsanı İyi Bir Müslüman Yapmayı Hedefler, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi (Mevlâna Dosyaları), Yıl: 14, S. 86, Malatya, Aralık 2007, s. 34-39.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Türkiye Mevlevîhânelerinin Mimari Özellikleri, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 66-93.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Gelibolu Mevlevîhânesi, İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., C. 14, İstanbul 1996, s. 6-8.

Tanrıkorur, Cinuçen, Mevlevîlikte Musiki, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 111-115.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Bir Eğitimin Mimarisi: Mevlevî Matbah-ı Şerifi, (The Architecture of An Education: The Sacred Kitchen of the Mevlevî), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 271-298.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Diğer Mevlevîhanelerin Listesi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 237-246.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Konya Mevlâna Müzesindeki İki Alem Üzerine, V. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 91-I97; VI. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 1993.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Mevlevî Tekkesinin Kalbi: Semâhâne, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 207-216; S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya 1996, s. 207.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Tarihin Tahribi: Çorum Mevlevîhânesi, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 71-88.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevîhâne’nin Yeri ve Önemi, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 61-71.

Tansel, Feyziye Abdullah, Bir Mevlevi Nasir ve Şairi Mehmed Nazım Paşa, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 1, 1966, s. 155-174.

Tansel, Oğuz, Mevlâna’da İleri Görüş, Türk Sanatı, C. 3, S. 53, 1957, s. 11.

Tanyaş, Hamza, Mevlânâ Rubailerinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 107-121.

Tanyıldız, Ahmet, Ankaravî Şerhi’nin Te’lîf Süreci, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yaz/Summer 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 87-98.

Tanyıldız, Ahmet, Mesnevî Şerhlerinde Sözden Ma’nâya Yorum Farklılıkları, III. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) -13 Şubat 2009- Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 2011, s. 308-326; Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/6 (Şerh Özel Sayısı – Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) Summer 2009, s. 407-426.

Tanyıldız, Ahmet, Mesnevî’de Vezin ve Kafiyenin İmlâya Etkisi, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (The Serial of Special Volumes Prof. Dr. İsmail Ünver Adına –İmlâ-Orthographic-), Volume 3/6 Fall 2008, s. 576-587, II. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına) -16-15 Mayıs 2008- Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 2010, s. 336-347.

Tanyıldız, Ahmet, Şem’î, Ankaravî ve Bursevî Şerhleri ve Mesnevî’nin İlk 18 Beytini Yorumlama Yöntemleri, Marife Dergisi, S. 3 (Mevlânâ Özel Sayısı), 2007, s. 123-146.

Tarhan, Ahmet, Modern Çağda Semâ’ın Seyirlik Gösteri Hâline Dönüştürülmesi, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 177-202.

Tarlan, Ali Nihad, Bir Rubâînin Düşündürdükleri, Mevlâna Güldestesi, 1964, s. 55-60.

Tarlan, Ali Nihad, Hazreti Mevlana. Hayatı-Şiiri, İslamın Nuru, S. 22, İstanbul 1953, s. 18-20; S. 23, 1953, s. 28-29.

Tarlan, Ali Nihad, Mevlana Celaleddin’in Psikolojisine Dair, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 44-58.

Tarlan, Ali Nihad, Mevlana Felsefesi, Kemalizm, C. 2, S. 17, İstanbul 1963, s. 6-7.

Tarlan, Ali Nihad, Mevlana, Türk Yurdu, S. 240, Ankara 1955, s. 541-548; Fikir ve Sanatta Hareket, 9 (97), 1974, s. 49-52.

Tarlan, Ali Nihad, Mevlâna’nın Dünyası, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 133-139.

Tarlan, Ali Nihad, Nef’i ve İkbâl’de Mevlana, 686. Yıldönümünde Mevlâna, 1959, s. 57-69.

Tasnadi, Edit, Macaristan’daki Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 347-353.

Taşcı, Özcan, Mesnevi’deki Hikmet Kavramının Kur’an Açısından Tahlili, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 173-178.

Taşdelen, Sinan, Mevlâna ve (Mevlevîlik) Bibliyografyası, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 353-366.

Taşdelen, Vefa, Mevlâna ve Kierkegaard’da Birey ve Tanrı İlişkisi, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/6 Spring 2013, Ankara-TURKEY, s. 717-728.

Taşpınar, İsmail, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsa ile İlgili Anlatımlar: İbn Arabi, Mevlana ve Yunus Emre Örneği, İslam ve Hıristiyan Kaynaklarında Hz. İsa, Uluslararası Müslüman-Hıristiyan Diyalogu Sempozyumu, 23-24 Eylül 2005, Yeşilköy 2005, s. 237-253.

Taşpınar, İsmail, Mesnevî’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/921-938; Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 12, S. 28, İstanbul 2011, s. 173-191.

Tatarlı, İbrahim, Mevlâna Muhammed Celaleddin Rûmî ve İnsan Hakları, Güldeste 8, Konya 1997, s. 37-48.

Tatcı, Mustafa – Kurnaz, Cemal, Mevlevî Şeyhi Mehmed Es’ad Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Şiirleri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 363-383.

Tatcı, Mustafa, Son Devir Mevlevîliği İçin Bir Kaynak: Hüseyin Vassâf Divanı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001, s. 231-269.

Tatcı, Mustafa, Şabânî Kaynaklarında Hz. Mevlânâ ve Mevlevîler, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/879-920.

Tavlan, Ekrem, Mevlana’nın Hayatı, Sivil Savunma Dergisi, C. 10, S. 32, Ankara 1968, s. 81-88.

Tavukçu, O. Kemal, 14. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Eflâkî Dede’nin Bilinmeyen İki Şiiri, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, S. 19, Erzurum 2002, s. 95-107.

Tebessüm, Abdu’r-reşîd, Melfûzât-ı Rûmî, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, S. 4, 1971, s. 122-124.

Tek, Abdürrezzak, Mevlevî Kültürünün Bursa’daki İzleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2006, C. 15, S. 2, s. 265-293; Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 327-359.

Tek, Abdürrezzak, Süleyman Uludağ ile Mesnevî Dersleri, Süleyman Uludağ Kitabı, hzl. Mustafa Kara, Dergâh Yay., İstanbul 2008, s. 433-444.

Tekbaskıcı, Ayla, Dünyaya Açılan Pencere: Mevlana, Çağrı Kültür Sanat Bilim Dergisi, C. 36, S. 392, 1992, s. 14-15.

Tekin, Gönül Alpay, Mevlâna-Yunus Emre ve Ahmed-i Daî’deki Musikî Aletleri İle İlgili Semboller Üzerine Düşünceler, JTS, C. 7, 1984, s. 439 (O.Ş.G.Arm. II).

Tekin, Gülben, Mevlana’nın Eğitim Görüşleri ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanına Etkisi, Eğitişim: Üç Aylık E-Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi, S. 33, Kars, Ocak 2012.

Tekin, İlyas, Hazreti Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 284-288.

Tekin, Mustafa, İngiltere’de Mevlânâ İzleri, Dünyada Mevlânâ İzleri, Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 197-208.

Tekin, Mustafa, Konya’dan Dünyayı Aydınlatan Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Algılayışı, İpek Yolu-Konya Kitabı VI, S. 5, 2002.

Tekin, Mustafa, Mesnevî’de Toplumsal İzdüşümleri Açısından Tanrı, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 135-147.

Tekin, Mustafa, Mevlânâ Bibliyografyası, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 735-774; İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 345-398.

Tekin, Mustafa, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’de Allah ve Toplum, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 385-398.

Tekin, Mustafa, Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Din ve Yabancılaşma, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2010/ 1(1), s. 101-118.

Tekin, Mustafa, Mevlâna Celaleddin Rûmî’nin Din Anlayışı, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, C. 3, S. 7, Ankara, Eylül-Aralık 2001, s. 269-278.

Tekin, Mustafa, Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Eserlerinde Sosyal Bütünleşme ve Sosyal Çözülme Bağlamında Din, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 43-64.

Tekin, Mustafa, Mevlâna’nın Eserlerinde Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Statü ve İşbölümü, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bil. Enstitüsü Dergisi, S. 6, Konya 2000, s. 243-258.

Tekin, Mustafa, Mevlâna’ya Yaklaşımların Sosyolojik Arkaplanı: Mevlâna Okumalarının Okuması, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 365-373.

Tekin, Mustafa, Modern Dünyanın Bunalımını Aşmada Mevlâna Felsefesi, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2005, s. 151-187.

Tekin, Talat (tanıtan), Mecdut Mansuroğlu , Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, Türk Dili, C. 8, S. 88, Ankara 1959, s. 233-235.

Tekin, Talat, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, Türk Dili, C. 8, S. 88, 1959.

Tekinalp, A. Pelin Şahin, Mevlânâ Dergâhında Yer Alan Geç Dönem Duvar Resimleri, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 91-102.

Tel, Mesut Cemil, Mevlevi Musikisi, Türk Düşüncesi, C. 1, S. 2, İstanbul 1954, s. 97-98.

Telci, Cahit, Beylikler Devrinin İki Önemli Şehri Ayasuluğ ve Balat’daki Mevlevihanelerin XVI. Yüzyıldaki Durumu, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 449-460.

Telci, Cahit, Sadreddin Konevî Zaviyesi Vakıf Muhasebeleri (XVI. yy. Sonu), Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 95-111.

Telci, Cahit-Gökçe, Turan-Günay, Vehbi, Bursa Şehir Mezarlıklarında Bulunan Mevlevî Mezar Taşları, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa 2002, s. 113-135.

Tellenbach, Silvia, Celaleddin Rumi ve İnsan Hakları-Beklenmeyen Bir Soruya Cevap Denemesi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 98-103.

Temizel, Ali, Bedî’uzzamân-i Furûzânfer’in Feridun Nâfiz Uzluk’a Yazdığı Farsça Bir Mektup ve Nicholson Hakkındaki Şiiri, Millî Eğitim Dergisi, MEB Yay., Yıl: 36, S. 174, Ankara, Bahar 2007, s. 214-231.

Temizel, Ali, Mevlânâ’nın Hayat Hikâyesiyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 96-119.

Temizel, Ali, Mevlânâ’nın Eserleriyle İlgili Olarak Eski Harfli Türkçe Telif Edilen Eserler, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 120-158.

Temizel, Ali, Mevlevîlik İle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: V, S. 18, Yaz, 2005, s. 99-114.

Temizel, Ali, Mirza Cihanşah Hakikî ve Mevlânâ, Ney ve Mevlânâ’nın Mezarı Hakkındaki Şiirleri, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 55-72.

Temizkan, Mehmet, Heterodoks Temayüller Karşısında Mevlana, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 203-207.

Temizkan, Mehmet, Mevlevî ve Bektaşî Edebiyatında ‘Ehl-i Beyt’ Teması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 585-595.

Temizkan, Mehmet, Türk Dünyasında Mevlânâ ve Mevlânâ’nın Türk Dünyasında Tanıtılması Meselesi, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 91-102.

Tenik, Ali, Mevlânâ’nın Mutasavvıf Şairlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örneği, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/285-296.

Tenik, Ali, Rûhu’l-Mesnevî, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 813-814.

Teoman, Ceyhun Emre, Mevlânâ Çeşmesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 91-92.

Terzibaşı, Ata, Kerkük’te Mevlevî Tekkeleri, Kardaşlık, Yıl: 11, S. 43, Kerkük Vakfı Yay., İstanbul, Temmuz-Eylül 2009, s. 8-10.

Terzioğlu, Arslan, Ünlü Tıp Tarihçisi Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmî Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 91-96.

Tevfikoğlu, Muhtar, Sevâkıb- ı Menâkıb: Mevlâna’dan Hatıralar, hzl. A. Süheyl Ünver, Türk Kültürü, 13 (146), 1974, s. 126-128, tanıtım.

Teymuroğlu, Mehmet Süleyman, Mesnevî’de Hazret-i Muâviye, Hilal, C. 1, S. 12, 1960, s. 14-15.

Tezcan, Nuran, Manisa Mevlevîhânesi, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 185-193.

Tezeren, Ziver, Üstad Ahmed Remzi Akyürek, Erciyes Dergisi, S. 68, Kayseri, Ağustos 1983, s. 6-14.

Tiftik, Cemile-Erem, Ömer, Bir Toplum Yapısı Olarak Mevlevihaneler, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 675-688.

Timuroğlu, Vecihi, Peygamber Değil Ama Kitabı Var, Hoşgörü Yılında Mevlana, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, Ümit Yay., Ankara 1995, s. 97-98.

Timurtaş, Faruk K., Mesnevî’nin İlk Manzum Çevirisi, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara, s. 258- 267.

Timurtaş, Faruk K., Mevlâna ve Gericilik, Tohum, C. 2, S. 17, 1965, s. 5-6.

Tok, Mehmet, Mesnevî’deki Masalların Farklılığı ve Eğitim İşlevleri, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, S. 4, Yıl: 2012, s. 42-57.

Toker, Tarhan, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Yeni Defne, 10 (112-113), İstanbul 1991, s. 2-3.

Tomlin, E.W.F., Mevlana ve İngilizler, Anıt, C. 4, S. 25, Konya 1959, s. 30-32.

Top, H. Hüseyin, Aşkın Mihrabı Mevlânâ, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 94-100.

Top, H. Hüseyin, Mevlâna’dan Mülhem Şiirler, VII. Milli Mevlâna Kongresi, 1993, s. 49-54.

Top, H. Hüseyin, Son Dönem Çelebileri ve Evladları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 151-158.

Topal, Ahmet, Âsafî’nin Cezire-i Mesnevî Adlı Eseri ve Bu Eserde Yer Alan Mesnevinin İlk On Sekiz Beytinin Tercümesi, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/7 (Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî Özel Sayısı – Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına) Summer 2009, s. 603-618.

Topal, Ahmet, Mesnevî’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 15, S. 32, Erzurum 2007, s. 39-51.

Topbaş, Osman Nuri, Hazret-i Mevlânâ Diyor ki: “Edeb Bedendeki Ruh Gibidir”, Altınoluk, S. 198, Ağustos 2002, s. 32.

Topbaş, Osman Nuri, Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Sadâsı, Altınoluk, S. 214, Aralık 2003, s. 32.

Topbaş, Osman Nuri, Hz. Mevlânâ, Şems ve Şeb-i Arus, Altınoluk, S. 130, Aralık 1996, s. 21.

Topbaş, Osman Nuri, Hz. Mevlânâ’nın Gönül İkliminden Hikmet Parıltıları, Altınoluk, S. 250, Aralık 2006, s. 32.

Topçu, Nurettin, Tasavvufun Merhaleleri ve Mevlânâ, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 237-240

Topçu, Nurettin, Mevlâna’da Alem ve İnsan, Fikir ve Sanatta Hareket, 9 (97), İstanbul 1974, s. 53- 59.

Topçu, Nurettin, Mevlâna’da Vahdet-i Vucüt, Fikir ve Sanatta Hareket, C. 3, S. 35, İstanbul 1968, s. 18-20.

Toprak, Süleyman, Mevlânâ ve Kelâm, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 574-576.

Toptaş, Mahmud, Mevlânâ ve Cihad, İslâmî Edebiyat, 2 (3), İstanbul 1990, s. 37-41.

Tortuk, Bilgehan Bengü, Mevlânâ Düşüncesinde Âlem Tasavvura, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 101-110.

Tortuk, Bilgehan Bengü, Mevlânâ Düşüncesinde Gökyüzü, Gök Cisimleri, Tabiat Olayları ve Bunların İnsan İle Diğer Varlıklar Üzerindeki Etkileri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/121-132.

Tosun, Necdet, Mevlânâ ve Mevlevîliğin Nakşbendî Kültüründeki İzleri, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/939-948.

Tosun, Necip, Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’ta Mevlâna, Yunus Emre, Mehmet Âkif Algısı ve Karşılaştırması, Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl: 10, S. 109, Ankara, Ocak 2006, s. 200-209.

Tökin, Füruzan Hüsrev, Mevlana, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, İstanbul 1955, s. 156-157.

Tökin, Füruzan Hüsrev, Mevlana’da Yok-Oluş Felsefesi, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 57-59.

Tökin, Füruzan Hüsrev, Mevlevilik: Mevlana ve Semâ, Türk Düşüncesi, C. 7, S. 4, İstanbul 1957, s. 23-28.

Tökin, İsmail Hüsrev, Maneviyat Örnekleri, Sohbet, S. 6, 1952.

Tökin, İsmail Hüsrev, Mevlâna’da Bilgi Problemi, Türk Düşüncesi, C. 1, S. 5, İstanbul 1954, s. 369-373.

Tökin, İsmail Hüsrev, Mevlânâ’da Tahkik Zevki, Mimar Sinan, 18, 1975, s. 66-71.

Tökin, İsmail Hüsrev, Mevlânâ’da Tanrı Anlayışı, Resimli Hayat Mecmuası: “Mevlânâ” İlâvesi, 680. Vuslat Yıldönümü, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul 1953, s. 14-16.

Tökin, İsmail Hüsrev, Mevlânâ’da Yok Oluş Felsefesi, Türk Yurdu, 52/3, Temmuz 1965.

Trako, Salih, Sarayevo’da Mesnevî Dersleri ve Mesnevîhanlar Üzerine, (Courses on the Mesnevî in Sarajevo and Reciters of the Mesnevî), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 143-146.

Tuğcu, Nemika, Mevlânâ Celâleddîn, Eflatun, 13 (152), İstanbul 1981, s. 17.

Tuğlacı, Pars, Çırağan Mevlevihanesi, Tarih ve Toplum, 13 (78), İstanbul 1990, s. 44-45.

Tunagöz, Tuna, Mevlânâ’da İlâhî Sıfatlar, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/3, Winter 2013, Ankara-TURKEY, s. 583-608.

Tuncer, Orhan Cezmi, Kilis Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 259-282.

Tuncor, Ferit Ragıp, Mevlânâ Celâleddîn Rumî, Yeni Defne, 7 (84), İstanbul 1989, s. 9-13.

Tunç, Semra, Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası, SBED, S. 6, Konya 2000, s. 105-139.

Tunçbilek, H. Hüseyin, Mevlânâ’da Vahdet-i Vücud Telakkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/81-86.

Tura, Hoşçan, Eflâtun, Mevlana ve Masonluk Üzerine, Mimar Sinan, S. 85, İstanbul 1992, s. 59-72.

Tural, Sadık, 21. Yüzyıl İnsanına Tasavvuf Ne Verebilir?, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 29-36.

Turan, Osman, Mevlana ve Konya, Hilal, C. 3, S. 32, Ankara 1962, s. 4-6.

Turan, Ömer, Balkanlarda Mevlevîlik, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 487.

Turgay, Nureddin, Mevlânâ’nın Mü’minlerin Kardeş Olduğuna Dair Yorumu, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/343-350.

Turgut, İhsan, Sema ve Figürleri, Yeni Fırat, S. 19, 1964, s. 16-20.

Turna, Murat, Sezai Karakoç’un Gözüyle, Yunus Emre, Mehmet Âkif ve Mevlânâ, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, s. 2025-2042.

Tuş, Muhiddin, Konya Çelebilerinin Şehir Hayatındaki Sosyal Rolü Üzerine Bir Deneme, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 297-303.

Tümer, Hayri, Hazreti Mevlana ve Nay, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 84.

Türer, Osman, Mesnevî Şarihi İsmail-i Ankaravî’nin Tasavvufi Hayata Dair İkaz ve Tavsiyeleri, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 93-102.

Türer, Osman, Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Çift Kutuplu Yapısı ve Kemalin Ölçüsü, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/133-140.

Türkmen, Erkan, Ahmet Yesevî, Mevlâna ve Yunus Emre’de Kâmil İnsan ve Allah Sevgisi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 93-96.

Türkmen, Erkan, Mesnevi’nin Hint ve İran Nüshaları ile Mevlana Müzesinde Bulunan Asıl Nüshayla Karşılaştırılması, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 237-242.

Türkmen, Erkan, Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beyti Üzerine, Mevlânâ Mesnevî’sinin Evrenselliği, Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2007, s. 9-24.

Türkmen, Erkan, Mesnevî’nin İlk On sekiz Beyti ve Esedullah Han Galib’in ‘Sürme-i Bîniş’ Başlıklı Naziresi, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 1-12.

Türkmen, Erkan, Şems ve Mevlânâ, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 93-97.

Tütüncü, Mehmet, Kudüs Mevlevîhânesi Tarihi ve Mimarisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 699-723.

Uçak, Salih, Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Gönül İstiaresi, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 7/3, Summer 2012, s. 2481-2490

Uçar, Ahmet, Mevlana Dergahında Postnişinlik Kavgası, Tarih ve Düşünce, Sayı 62, İstanbul, Ocak 2006, s. 26-31.

Uğur, Fethi Ferit, Mevlevî Kıyafetleri, Folklor Postası, C. 1, S. 7, İstanbul 1945, s. 10-11.

Uğur, M. Ferit, Mevlâna Celaleddin-i Rûmî. Hayatı ve Eserleri (1207-1273), Mevlâna Güldestesi, 1961, s. 1-7.

Uğur, M. Ferit, Mevlevilik Üzerine Bazı Notlar, Konya, C. 4, S. 32, Konya 1940, s. 1743-1756; S. 33, 1940, s. 1831-1836.

Uğur, M. Ferit, Mevlevilikle İlgili Notlar, Konya, S. 34, Konya 1940, s. 1941-1944; S. 36, 1941, s. 20-21.

Uğur, M. Ferit, Sultan Veled Divanının Nesri Münasebetile, Konya, S. 35, Konya 1941, s. 3009-3011.

Uğuzman,Tülay, Ahmet Eflâkî’nin ‘Ariflerin Menkıbeleri’ Adlı Eserinde Türk Töresi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 71-81.

Uludağ, Erdoğan, Mesnevî Araştırmaları Bibliyografyası, Müteferrika, 7 (Güz 1995), s. 55-86.

Uludağ, Osman Şevki, Mevlana – Musiki, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 36-44; Musiki Mecmuası, C. 6, S. 72, İstanbul 1954, s. 351-354.

Uludağ, Osman Şevki, Mevlevi Musikisi, Türk Musikisi, C. 2, S. 24-26, 1949.

Uludağ, Osman Şevki, Yarım Asır Önce Konya’nın Yabancı Gözüyle Görünüşü, Konya Halkevi Kültür Dergisi, C. 8, S. 62-63, 1943-44, s. 15-23.

Uludağ, Süleyman, Erken Dönem Sufilerinde Semâ, Keşkül, hzl. Özgül Çiçek, S. 7, İstanbul, Kış 2006.

Uludağ, Süleyman, Hz. Mevlânâ’da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Uludağ, Süleyman, İslâm’da Tasavvuf ve Mevlâna’nın Tasavvuftaki Yeri, Mevlânâ Celâleddin Rûmî 800. yıl, (Gelibolu’da Mevlâna Günleri Bilgi Şöleni-Bildiriler), Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 77-81; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 577-583.

Uludağ, Süleyman, Mevlâna’da İbadet ve Ahlak, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 12-15.

Ulunay, M. Refi Cevad, Aşıkların Bayramı, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955.

Ulunay, M. Refi Cevad, Düğün Gecesi, 689. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1962, s. 32-35.

Ulunay, M. Refi Cevad, Mevlana ve Papa, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 113.

Ulunay, M. Refi Cevad, Mevleviler ve Mevlevi Zarafeti, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 431-432.

Ulunay, M. Refi Cevad, Mevlevilikte Rumuz, Mevlana Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 13-18.

Ulunay, M. Refi Cevad, Sema. Sema Ayini ve Mevlevîlik, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1965, s. 54-59.

Uslu, Mustafa, Mevlâna ve Eserleri, Güneyde Kültür, C. 5, S. 47, Antakya, 1993, s. 25-27.

Uslu, Mustafa, Mevlâna ve Türbesi, Milli Eğitim ve Kültür, 4 (13), Ankara 1982, s. 26-45.

Uslu, Mustafa, Mevlânâ’nın Eserlerinde Türklük, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 24, İstanbul 1988, s. 21-24.

Uslu, Mustafa, Mevlâna’nın İlk Mürşidi Feridüddin Attar Pendname’sinde Ruh ve Ahlak Eğitimiyle İlgili Tasavvufi Unsurlar, Milli Kültür, S. 79, Ankara 1990, s. 16-18.

Uslu, Mustafa, Semâ’da Mevlâna, Mevlâna’da Semâ, Türk Yurdu, 9 (13), Ankara 1988, s. 44-47.

Uslu, Recep, Yusuf Dede Çengî Mevlevî ve Yayınlanmamış Risâle-i Edvâr’ı. Tarih ve Düşünce, S. 5, 2002, s. 62-65.

Uslucan, Fikret, Mevlânâ’yla İlgili Bir Şey Yapmak Kendimiz İçin Çok Şey Yapmaktır, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 119-122.

Usta, Mustafa, Mevlâna’nın Eğitim Anlayışında Arınma, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 1, İstanbul 1994, s. 201-204.

Usta, Mustafa, Mevlâna’nın Eğitiminde Metot, Program ve Gayeler, IV. Milli Mevlâna Kongresi, 1989, s. 161-170.

Uşaklıgil, Halit Ziya, Mevlâna, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 13.

Uyanık, Mevlüt, Mevlânâ’nın İrfan Öğretisinde “Duyusuz ve Dolaysız Kavrama: Kalbin Anlaması”, Âşinâ, Yıl: 10, S. 26-27 (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, İlkbahar-Yaz 2008, s. 115-130.

Uyanık, Osman, Mesnevî’nin Kaynağı Üzerine, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 13, Konya, Ocak 2002, s. 379-403.

Uygun, Mehmet Nuri, Kütahya Mevlevîhânesi’nin Mûsikî Tarihimize Etkileri, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: 8, S. 15, Konya 2010, s. 253-258.

Uygun, Mehmet Nuri, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Eserlerinde ve Tasavvuf Anlayışında “Rebap”, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 113-126.

Uyguner, Muzaffer, Hz. Mevlâna ve Yay., Çağrı Dergisi, C. 4, S. 140, 1969, s. 25.

Uyguner, Muzaffer, Mevlâna’da Olmak Gezi Üzerine (Fazıl H. Dağlarca’nın aynı adlı eseri hakkında), Türk Dili, C. 8, S. 90, 1959.

Uygur, Nermi, “Mevlânâ”, Başka-Sevgisi, İstanbul 1996, s. 102-107.

Uysal, Ahmet Edip, Semâ ve Mutrib Heyetlerinin Amerika ve Avrupa’daki Etkileri, Bunların Türkiye’nin Yurtdışında Tanıtılmasındaki Yeri, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 19-25.

Uysal, Sermet Sami, Mevlâna’nın Muhiti ve Iztırabı, Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955, s. 113-115.

Uz, M. Ali, Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 103-107.

Uzel, Nezih, Mevlânâ ve Canavar, Antika, 3 (32), 1987, s. 14-18.

Uzel, Nezih, Son Mevleviler, Popüler Tarih, S. 6, 2000, s. 74-79.

Uzel, Nezih, Yedi Soruda Türk Tasavvufu ve Mevlevî Musikisi, Mızrap, 1 (4), İstanbul 1983, s. 30-31; 1 (5), 1983, s. 15-16.

Uzer, Suat, Aşıklar Kabesi, Türk Sanatı, C. 3, S. 53, 1957.

Uzluk, F. Nafiz, 14. Yüzyıl Mevlevi Şairlerden Eflâkî Dede’nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmed Eflâkî Dede, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara 1961, s. 275-309.

Uzluk, F. Nafiz, Anadolu’da Türk Mutasavvıfları; Sultan Veled, Milli Mecmua, S. 9-11, 1340h./1921. (Makale Hekim-i Şifaî takma adıyladır.)

Uzluk, F. Nafiz, Hz. Mevlana ve Yunus Emre, Önasya, C. 5, S. 57, Ankara 1970, s. 6.

Uzluk, F. Nafiz, Konya Revüsü Direktörlüğüne Karşılık (Mektubat-ı Mevlâna Hakkında), Konya, C. 2, S. 16-17, 1937-38, s. 982-986.

Uzluk, F. Nafiz, Konya’da Mevlana Enstitüsü, Çağrı Dergisi, C. 10, S. 101, Konya 1966, s. 8-18; Türk Yurdu, C. 5, S. 2 (320), Ankara 1966, s. 1-6.

Uzluk, F. Nafiz, Mecâlis-i Seb’a-i Mevlâna Hakkındaki İtiraza Karşılık, Konya, C. 2, S. 22-23, 1938, s. 1243-1250.

Uzluk, F. Nafiz, Mesnevî’nin Batıdaki Tercümeleri, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 30-33.

Uzluk, F. Nafiz, Mevlâna Hakkında, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 289-290.

Uzluk, F. Nafiz, Mevlâna ve Yunus Emre, Türk Yurdu, C. 2, S. 10 (292), Ankara 1961, s. 20.

Uzluk, F. Nafiz, Mevlâna’da Türkçe Sevgisi, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 4, S. 41, Ankara 1955, s. 270-279.

Uzluk, F. Nafiz, Mevlâna’nın Doğum Yılı Üstüne Bir Araştırma, Türk Düşüncesi, C. 8, S. 12, İstanbul 1957, s. 11-15; C. 10, S. 2, 1959, s. 31-37.

Uzluk, F. Nafiz, Mevlevilik Menakibinden, Mahfel, C. 2-3, S. 21-23, 25-27, 1340-41h./1921-22, s. 152-154, 177-179, 203, 16-17, 62-63.

Uzluk, F. Nafiz, Ölümünün 689. Yıldönümü Dolayısiyle Mevlana, Tesirleri, Türk Yurdu, C. 3, S. 6 (300), Ankara 1963, s. 38-39.

Uzluk, F. Nâfiz, Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Basılmış, Basılacak Kitapları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, 157-174.

Uzluk, F. Nafiz, Sultan Veled Hazretlerinin Sema Hakkında Söyledikleri 29 Beyitli Manzumenin Tercümesi, Ülkemiz, S. 5, Ankara 1966, s. 3-4.

Uzluk, F. Nafiz, Sultanü’l-Ulema, Ülkemiz, S. 7, 1966, s. 12-13.

Uzluk, F. Nafiz, Ulu Ârif Çelebi ve Metapişişik Olaylar, Ülkemiz, S. 4, 1966, s. 4-5.

Uzluk, F[eridun] Nâfiz, XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden Eflâkî Dede’nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmed Eflâkî Dede, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, Ankara 1961, s. 275-309.

Uzluk, Feridun Nafiz, Başlarım Ulu Tanrının Adıyla, hzl. Nuri Şimşekler, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 293-324.

Uzluk, Feridun Nâfiz, Şair Mu’inî Mustafa’nın Mesnevi Çevirisi- Mesnevi-i Muradî, X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1963, TDK. Yay, S. 233, Ankara 1964, s. 113-142.

Uzluk, Şehabeddin, Eflâkî Menakıbında Yazılı Mevlâna’nın 20 Resmi Ne Oldu?, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 275-278.

Uzluk, Şehabeddin, Galata Mevlevîhânesi ve Şeyh Ahmed Celâleddin Baykara Dede Efendi, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 297-300.

Uzluk, Şehabeddin, Konya’da Mevlâna’nın Hatıralarını Taşıyan Abideler, Milli Mecmua, C. 13, S. 5, İstanbul 1952, s. 12-13; C. 13, S. 6, 1952, s. 11-12.

Uzluk, Şehabeddin, Mevlâna’nın Ölümü ve Yeşil Kubbe, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 57-60.

Uzluk, Şehabeddin, Mevlâna’nın Ressamları, Konya, S. 58-59, Konya 1943, s. 13-24; S. 61-62, 1943, s. 23-36; S. 63, 1944, s. 25-33; S. 64-65, 1944, s. 35-38.

Uzluk, Şehabeddin, Mevlâna’nın Tabibleri: Ekmeleddin Müeyyed – Beyhekim ve Gazanfer, (Mevlâna’s Phsysicians: Ekmeleddin Müeyyed (Chiefphysicians) and Gazanfer), I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 211-213.

Uzluk, Şehabeddin, Mevlâna’ya Ait D’apres Nature Portlerin Ressamı, Ankara 1964, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 41-45.

Uzluk, Şehabeddin, Mevlevî Hilâfetnâmeleri, Hekimbaşı Yalısı, Konya’da Selimiye Camii, Vakıflar Dergisi, 9, Ankara 1971, s. 383-401.

Uzluk, Şehabeddin, Türk Mimarisinde Mevlana Türbesi ve Onun Mimari Değeri, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 144-147.

Uzluk, Şehabeddin, Türk Nakış Tarihinde Mevleviler, Milli Mecmua, S. 42-54, 1341-42h/ 1922-23.

Uzluk, Şehabeddin, Türk Nakkaş Tarihinde Mevleviler, Milli Mecmua, C. 5, S. 49, İstanbul 1925, s. 798-800; C. 5, S. 50, 1925, s. 811-812; C. 5, S. 51, 1925, s. 829; C. 5, S. 52, 1926, s. 743-744; C. 5, S. 53, 1926, s. 859-860; C. 5, S. 54, 1926, s. 874-875.

Uzun, Tacettin, Mevlâna’nın İlim, Eğitim ve Öğretim ile İlgili Görüşleri, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 11-14.

Ülken, Hilmi Ziya, Konya’da Anadolu Selçukîleri Devrinde İlim ve Felsefe, Konya, C. 1, S. 8, 1937, s. 490-497.

Ülken, Hilmi Ziya, Mevlâna ve Yetiştiği Ortam, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 226-257.

Ülkü, Feyzullah Sacid, Mesnevi Tercümesinde Nahifi’nin Yanlışları, Konya, C. 5, S. 34, 1940, s. 2006-2012.

Ülkü, Osman, Gelibolu Mevlevihanesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 4, Özel Sayı, Erzurum 1998, s. 188-196.

Ülkütaşır, M. Şakir, Konya’da Sanat Abideleri ve Mevlana’nın Türbesi, Türkiye, S. 2, Ankara 1954, s. 1-6.

Ülkütaşır, M. Şakir, Konya’nın Sanat Abideleri ve Mevlana Türbesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 150, İstanbul 1954, s. 30-32.

Ülkütaşır, M. Şakir, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, C. 22, S. 135, İstanbul 1948, s. 489-491.

Ülkütaşır, M. Şakir, Mevlana Türbesi, Hisar, C. 10, S. 73, Ankara 1970, s. 15-17.

Üner, Ragıp, Semâ, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 3-25.

Üner, Ragıp, Tasavvuf Akımının Üç Büyük İnsanı, Uluslararası Mevlânâ Semineri (IV. Konya 1980), 1981, s. 107-109.

Üngör, Etem, Mevlevi Musıkisi ve Birkaç Hatıra, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 98-100.

Üngör, Etem, Mevlevi Musikisi ve Bu Yılki Anma Töreni, İleri Musiki Mecmuası, C. 19, S. 229, İstanbul 1967, s. 10-13; C. 19, S. 230, 1968, s. 8-10.

Üngör, Etem, Mevlevi Musikisi, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, İstanbul 1959, s. 307-308.

Ünver, A. Süheyl, Beşiktaş-Çırağan Mevlevîhânesi Hakkında, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 165-171.

Ünver, A. Süheyl, Birleşik Amerika’da Mevlevilik Hatıraları, Anıt, C. 4, S. 25, Konya 1959, s. 8-10.

Ünver, A. Süheyl, Birleşik Amerika’da Mevlevilik, Tarih Coğrafya Dünyası, C. 2, S. 12, İstanbul 1959, s. 470-472.

Ünver, A. Süheyl, Edirne Mevlevihanesi Tarihine Giriş, Anıt, S. 30, Konya 1962, s. 37-44.

Ünver, A. Süheyl, Eski Mevlevilik Ruhiyatında San’atın Başarı Etkisi, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), Konya 1981, s. 11-14.

Ünver, A. Süheyl, Hazreti Mevlana’nın Resimleri Hakkında, Konya, Özel Sayı, Konya 1943, s. 77-80.

Ünver, A. Süheyl, Leylek Dede, Tasavvuf Kitabı, hzl. Cemil Çiftçi, İstanbul: Kitabevi Yay., 2003, s. 637-638.

Ünver, A. Süheyl, Mesnevilerle Mevlânamız-Leyden’de Birkaç Hatıra, Çağrı Dergisi, S. 131, 1968.

Ünver, A. Süheyl, Mevlâna Yolunda, Mevlâna Güldestesi, 1967, s. 8-10.

Ünver, A. Süheyl, Mevlâna’mızın Sözleri ve Hallerinden Alınacak Dersler, İslam Medeniyeti, S. 6, 1968; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 291-302.

Ünver, A. Süheyl, Mevlâna’mızın Sözlerinin Tatbikçisi Olalım, Yeni Edebiyat, 1 (12), İstanbul 1972, s. 9-12.

Ünver, A. Süheyl, Mevlâna’nın Sözleri ve Menkabelerinin Manasına Bürünerek Şahsiyetimizi Bütünlemek, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 160- 214.

Ünver, A. Süheyl, Mevlevilik Medeniyeti, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 37-38.

Ünver, A. Süheyl, Osmanlı İmparatorluğu Mevlevihaneleri ve Son Şeyhleri, Mevlana Güldestesi, Konya 1964, s. 30-39.

Ünver, A. Süheyl, Sağlığımız İçin de Mevlâna, Sağlığımız, C. 1, S. 2, 1949.

Ünver, A. Süheyl, Selanik Mevlevîhanesi-1913-1915, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 30-33.

Ünver, A. Süheyl, Sultan Veled Divanı ve Selçuklu Tababeti, Türk Tıp Tarihi Arkivi, C. 5, S. 19-20, 1942.

Ünver, İsmail, Galata Mevlevî-hânesi Şeyhleri, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 195-219.

Ürekli, Bayram, Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağına Dair Bir Tamir Kaydı, S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Dergisi, 1992-1993, 7-8. Sayı, s. 187-196.

Ürekli, Bayram-Yörük, Doğan, Muallim Mehmet Cevdet İnançalp’in Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Bazı Mektuplar, SBED, S. 9, Konya 2003, s. 357-396.

Üremiş, Ali, Trabzonlu Köseç Ahmed Dede ve et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t-Tarikati’l-Mevleviyye’si Üzerine, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 373-391.

Ürkmez, Melahat, Şems-i Tebrîzî’nin Mevlânâ’ya Etkisi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 98-101.

Ürün, Ahmet Kâzım, Arapça Konuşan Ülkelerde Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 52-57.

Ürün, Ahmet Kâzım, Günümüz Arap Dünyasında Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 301-304.

Ürün, Ahmet Kâzım, Halep, Şam ve Trablusşam Mevlevîhânelerinin Günümüzdeki Durumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 73-78.

Ürün, Ahmet Kâzım, Mesnevî’de Arap Edebiyatının Bazı Simaları, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 69-76.

Ürün, Ahmet Kâzım, Mevlânâ’da Optimist Yaklaşım, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 İllik Yubileyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları, Redaksiya heyəti Sadr: Yusif Rüstəmov, Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fəlsəfə ve Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Bakı: “Səda” Nəşriyyatı, 2006, s. 145-152.

Ürün, Ahmet Kâzım, Mevlâna’nın Edebî Kişiliğini Etkileyen Şahsiyetler ve Eserleri (Scholars Effecting Mevlana’s Literatural Style and Their Writings), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 169-175.

Ürün, Ahmet Kâzım, Ortadoğu’da Mevlânâ ve Mevlevîhâneler, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 447-454.

Ürün, Halil, Mevlânâ’nın Emaneti Konya, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul 1994, s. 62-63.

Üstüner, Kaplan, 16. yy. Divan Şiirinde Mevlânâ ve Mevlevîlik, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 137-150.

Üstüner, Kaplan, Klasik Türk Şiirinde Mevlânâ ve Mevlevîlik Etkisi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/277-284.

Üstünipek, Mehmet, Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Mevlevilik Temasının Mz ve Biçim Olarak Ele Alınışı, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 535-543.

Üstünipek, Şeyda, 18. ve 19. Yüzyıllarda Seyahatname ve Resimlerde Mevlevilik, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 577-588.

Üstünipek, Şeyda, Dönen Dervişlerin Resimdeki Hikayesi, Türkiye’de Sanat, S. 68, Mart-Nisan 2005, s. 54.

Üşenmez, Emek, Menâkıb-i Mevlânâ’da Geçen Yüz, Göz, Gönül Kelimeleri Kullanımları Üzerine Notlar, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 65-72.

Vakkasoğlu, Vehbi, Aşk Çağlayanı Hz. Mevlânâ, Yeni Dünya Dergisi, S. 158, Aralık 2006.

Varvar, B. K., Mevlâna ve Rûhî Tedavi, Tıp Dünyası, 49 (10), İstanbul 1976, s. 399-407.

Vitray Meyerovitch, Eva de (Havva Hanım), Fransızca Mesnevî Tercümesinin Mukaddimesi Mutlak’ın (Allah’ın) Aranışı, çev. Mehmet Aydın, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 15-45.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Dervişler Tarikatı, Melevilik, çev. Ahmet Aras, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 105-111.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Al-Kezr ve Mevlâna Celaleddin Rumi, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 195-199.

Volkan, Sabahaddin, Mevlâna ve Mevlevî Musikisi, Mevlâna Güldestesi, Konya 1967; Türk Edebiyatı, 1 (12), İstanbul 1972, s. 34-36.

Waley, Muhammed Isa, ‘Yeniden Hür’: Celaleddin Rumi’nin Doğum Tarihi Üzerine Bazı Notlar, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 259-260.

Wendt, Gisela, Celaleddin Rumi’de Tecrübelerim, Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 87-88.

Yağmur, Sinan, Mevlânâ’yı Anlamak, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 102-104.

Yaka, Eyüp, Kur’ân Perspektifinden Mesnevî’de Mevlânâ’nın Kulluk Anlayışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 7, S. 16, İstanbul, Ocak-Haziran 2006, s. 125-149.

Yakar, Cenap, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Millet, C. 1, S. 89, Ankara 1952, s. 2-4; C. 1, S. 90, 1952, s. 2.

Yakıcı, Ali, Milli Eğitimde Mevlâna’nın Yeri, Konevî, 2 (24), Konya 1984-85, s. 4-5.

Yakışan, Nurettin, Mevlana’nın Felsefeye ve Filozoflara Bakışı, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, C. I, S. 2, s. 117-136.

Yakıt, İsmail, Aşk Felsefesi Açısından Mevlana’nın Muhammed İkbâl’e Etkisi, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 247-267.

Yakıt, İsmail, Batı Düşüncesi ve Mevlâna’da Kadın (Woman in Western Thought and Mevlana), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 135-148.

Yakıt, İsmail, Mevlâna ve Goethe’de Hikmet ve Felsefe, Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, Isparta 1995.

Yakıt, İsmail, Mevlâna ve İdeal İnsan, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 309-317.

Yakıt, İsmail, Mevlâna ve Ölüm Felsefesi, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 73-96.

Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Akıl ve Aklın Kritiği, Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Estetik, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 63-73.

Yakıt, İsmail, Mevlânâ’da Aşk Ahlâkı, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/949-958.

Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Aşk Estetiği, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 35-43.

Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Aşk Metafiziği, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 29-39.

Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Sanat, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 51-59.

Yakıt, İsmail, Mevlânâ’da Sembolizm ve Ney, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Md., Konya 2006, s. 59-96.

Yakıt, İsmail, Mevlâna’ya Göre Akıl ve Aklın Kritiği, VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 1996, s. 73-93; Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, Isparta 1996.

Yakıt, İsmail, Mevlânâ’ya Göre Aşk ve Sevginin Önemi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 549-552.

Yakıt, İsmail, Mevlânâ’ya Göre Aşkın Gücü, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/191-198.

Yakıt, İsmail, Mevlâna’ya Göre Hayatın Evrimi, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 41-56.

Yakıt, İsmail, Mevlana’ya Göre İnsanın Evrenselliği, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 179-187.

Yakıt, İsmail, Mevlana’ya Göre Seyyid Burhaneddin, XIII.ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, (30-31 Mayıs 1996), Ankara 1998, s. 43-50.

Yakıt, İsmail, Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 31-42; Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi (II: Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi Özel Sayı), S. 2, Konya 1996, s. 31-41; Osmanlı Araştırmaları, Isparta: Fakülte Kitabevi, 2002, s. 123-39.

Yakıt, İsmail, Türk-İslam Düşünürü Mevlâna’ya Göre “İdeal İnsan” Tasavvuru, I. Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 214-227.

Yalçın, Emel Sünter, Mesnevi’de Aşk, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s. 223-233.

Yalçın, Süleyman, Hz. Mevlâna ve Türk Aydınları, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1991, s. 69-80.

Yalçıntaş, Nevzat, Mevlâna Işığında Kültür Meselelerimiz, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 5, 1991, s. 81-100.

Yaltkaya, M. Şerefeddin, Mektubat-ı Mevlana Celaleddin, Anadolu Selçukîleri Gününde Mevlevî Bitiklerinin İkinci Kitabı (N. Uzluk), Türkiyat Mecmuası, S. 6, İstanbul 1939, s. 323-346.

Yaltkaya, M. Şerefeddin, Mevlana’da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, Türkiyat Mecmuası, S. 4, İstanbul 1934, s. 111-168.

Yaran, Cafer Sadık, “Mevlana’nın Yedi Öğüdü”: Evrensel Erdemler, Kozmik Temellendirmeler ve Aidiyet Meselesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 16, Yıl: 2007, s. 21-.

Yardım, Ali, Mesnevi Hadisleri Üzerine Bir Araştırma, Kubbealtı Akademi Mecmuası, C. 8, S. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşr., 1979.

Yargıcı, Atilla, Mevlânâ’nın Allah Sevgisi İle İlgili Şiirlerinin Kur’an Açısından Değerlendirilmesi, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/391-396.

Yarman, Vecdi, Şems ve Bahaettin Veled (Sultan Veled), Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 127-133.

Yarman, Vecdi, Tebrizli Mehmet Şemseddin, Mevlânâ, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 3-13.

Yasa, Metin, Mevlânâ’nın Mesnevî’sine Özel Atıfla Muammâ Kavramının Tanrı’yı Anlamada Yüklendiği İşlevin Filo-Teolojik Kısa Bir Çözümlemesi, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1 Kış/inter 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 39-47.

Yatkın, Nihat, Mevlânâ’nın Düşünce Sisteminde Hadis’in Yeri, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/397-404.

Yavuz, Hilmi, Ney ve Edebiyat, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Md., Konya 2006, s. 31-43.

Yavuz, Hilmi, Pergelin Bir Ucu Daima İslam’dadır, Evrensel Kültür (Mevlânâ’ya Özel Dosya), Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, S. 190, İstanbul, Ekim 2007 s. 70-72.

Yavuz, Kemal, Abidin Paşa’ya Yazdığı Bir Mektupta, Cevdet Paşa’nın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevî’nin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri, II. Milli Mevlâna Kongresi, 1986, s. 229-234.

Yavuz, Kemal, Erzurumlu Ahmet Naim’in Mesnevî Şerhi, I. Milli Türkoloji Kongresi, 6-9 Şubat 1978, Tebliğler, Kervan Yay., İstanbul 1980, s. 176-181.

Yavuz, Kemal, Hazret-i Mevlânâ ve Mesnevî’sinin Türk Edebiyatındaki Yeri, Türk Edebiyatı 28, S. 316, İstanbul 2000, s. 15-8.

Yavuz, Kemal, Mesnevî-i Muradiyye’de Fiil Teşkili ve Çekimler, Türk Kültürü Araştırmaları, XVII-XXI/1-2, 1979-1983, s. 258-306.

Yavuz, Kemal, Mesnevî-i Murâdiyye’deki Fonetik Hususiyetler, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Fasikül: 2, Sayı: 15, Erzurum 1986, s. 191-238.

Yavuz, Kemal, Mesnevî-i Şerif İle Alakalı Olarak Cevdet Paşa`nın Abidin Paşa`ya Yazdığı Bir Mektup, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 24-25, 1986, s. 441-454.

Yavuz, Kemal, Mesnevî-i Şerif Üzerine Görüşler, I. Milli Mevlâna Kongresi, 1985, s. 279-290.

Yavuz, Kemal, Sultan II. Murad Devri Mevlevî Şairlerinden Muinuddin bin Mustafa ve Mesnevî Tercümesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Harun Tolasa Özel Sayısı), S. 2, 1983, s. 183-204.

Yavuz, Kemal, Türk Edebiyatında Mesneviden İlk Tercüme Hikayeler ve Bazı Dikkatler, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni (15-17 Aralık 2000), Bildiriler, Ankara 2000, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001, s. 355-381.

Yazar, Sadık, XVII. Yüzyıl Şairi Sadîkî’nin Mesnevî’den Seçme Hikâyeler Tercümesi, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 4/7 (Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî Özel Sayısı – Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına) Summer 2009, s. 893-927.

Yazıcı, Mesut, 21. Yüzyıl Türk Sinemasında Mevlana Filmleri, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 603-610.

Yazıcı, Mesut, Arapçada Mevlânâ ve Bir Mesnevî Çevirmeni: Kefafi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 73-77.

Yazıcı, Mesut, Gelibolu’da Mevlânâ İzleri, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM)) Yay., Konya 2010, s. 507-520.

Yazıcı, Mesut, Mevlânâ’nın Yoksulluk Anlayışı, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 584-589.

Yazıcı, Mine, Kültürel Sermaye ve Mevlânâ Çevirileri, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15. 09. 2007), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., 2011, C. II, s. 831-844.

Yazıcı, Mine, Mesnevî ve Divan-ı Kebir Çevirileri Kültürel Sermaye ve Mevlânâ Çevirileri, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 193-204.

Yazıcı, Tahsin, Mevlana Celaleddin’in Hayatı, Bilgi, C. 10, S. 117, Ankara 1956, s. 4-5; Hazine, C. 4, S. 48, 1957, s. 12-14.

Yazıcı, Tahsin, Mevlânâ Devrinde Semâ, Mevlevilik, Şarkiyat Mecmuası, C. 5, İstanbul 1964, s. 135-159.

Yazıcı, Yüksel, Mevlana ve Mevlevilik: Umutsuzluk Kapısı Değil Bu Kapı, İnsanın Ötesi, İstanbul 1991, s. 145-179.

Yazoğlu, Ruhattin – İmamoğlu, Tuncay, Mevlânâ Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî ve Doğal Ölüm, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 15, S. 34, Erzurum 2007, s. 9-19.

Yazoğlu, Ruhattin, Hümanizm ve Mevlana Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 20, Erzurum 2002, s. 67-4.

Yelkenci, Raif, Yunus Emre Bektâşi Değil, Mevlevî’ydi, Hayat Tarih Mecmuası, 2 (9), 1972, s. 24-28; 2 (10), 1972, s. 74-79; 2 (11), 1972, s. 66-73.

Yenigün, Hayri, Mevlana ve Musiki, Orkun, C. 2, S. 23, Ankara 1964, s. 9-10.

Yenigün, Hayri, Mevlevi Musikisi, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, İstanbul 1960, s. 679-681, 700-701.

Yeniterzi, Emine, Hoşgörüde Deniz Gibi Ol!, Hâkimiyet-739. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, 2012, s. 62-64.

Yeniterzi, Emine, Hz. Mevlâna ve İkbâl, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 19-31; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 153-170.

Yeniterzi, Emine, Hz. Mevlânâ’dan Günümüz Yöneticilerine Öğütler, İş’te Uzman, C. 1, 2011, s. 30-36.

Yeniterzi, Emine, Hz. Mevlânâ’nın Hoşgörü Anlayışı, Keşkül, cilt.Yaz 2011, s. 110-115

Yeniterzi, Emine, Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “Dâstân-ı Cenâb-ı Mevlâna” Manzumesi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 17 (2005), s. 113-121; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 141-152.

Yeniterzi, Emine, Klasik Türk Edebiyatı Ahlâkî Mesnevîlerinde Mevlâna’dan İzler, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu (14-16 Aralık 2006) / Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Konya 2007, s. 11-27.

Yeniterzi, Emine, Konyalı Şair Meşâmî’nin Konuşma Adabına Dair Bir Nasihat-nâmesi, Konya Ticaret Odası Yeni İpek Yolu, 2001, s. 105–108.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de İnsan, Melek ve Şeytan Üçgeni, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/959-978.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de İnsan, Melek ve Şeytan Üçgeni, Uluslar Arası Mevlâna Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007, vol. 2, pp. 959–978.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de Kadın, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 205-208.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de Kişisel Gelişime Dair Hikâyeler, Konya Ticaret Borsası Dergisi, C.10, 2008, s. 18–22.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de Kulluk Sorumluluğu ve Dertlere Sabır, Karatay, 2009, s. 13-21.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de Kulluk Şuuru, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri- (8 Haziran 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), hzl. Mehmet Şeker, Sabri Yılmaz, Aydın Işık, Tahsin Koçyiğit, 1. baskı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2008, s. 131-150.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de Söze Dair Benzetme Unsurları, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 73-81.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî’de Söze ve Konuşmaya Dair Konular, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 45-69.

Yeniterzi, Emine, Mesnevî-i Şerîf ve Risâletü’n-Nushiyye’de Ortak Değerler, 1. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, Karaman, 22–23 Mayıs 2009, s. 101–116.

Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Aşığı Konyalı Bir Şair: Veysel Öksüz, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul 1994, s. 87-89.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin Hayatı, Karatay Tarih-Kültür-Sanat I, Küçükdağ Y., Erdemir Y., Şahin B., Ed., Karatay Belediyesi Yayınları, Konya 2012, s. 353-366.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı (14-15 Mayıs 2010), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 81–95.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna ve Mesnevî, Niğde Gelişim Dergisi, C. 3, 2008, s. 42-44.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’da Çalışma ve Tevekkül, VII. Milli Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 74-80; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 103-111.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Akıl ve Nefse Dair İkazları, Karatay–2007 Hz. Mevlâna Özel Sayısı, 2007, s. 15–17.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar (14 Aralık 2000, 727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 327-344; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 67-86.

Yeniterzi, Emine, Mevlânâ’nın Eserlerinde Âşık ve Zâhide Dair Görüşler, Kültür: Üç Aylık Kültür, Sanat, Araştırma Dergisi (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), S. 5, İstanbul, Kış 2006, s. 44-49.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Hayatın Olumsuzluklarına Olumlu Bakışlar (17 Aralık 2002, 729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî Konulu Panelde Sunulmuştur.)

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde İnsan Terbiyesi, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu (1994), Konya, 13 Aralık 1995, s. 38-42.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 119-126; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 57-66.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Örnek İnsan Olmaya Dair İkaz ve Tavsiyeler, Gözyaşı, S. 40, 2003, s. 21-26; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 27-40.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 87-101.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Gayrimüslimlerle Diyalogu (The Dialog of Mevlana With Non-Muslims), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 161-167; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 113-123.

Yeniterzi, Emine, Mevlânâ’nın Kadın-Erkek Değerlendirmesi ve İnsana Bakışı, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 29-41.

Yeniterzi, Emine, Mevlânâ’nın Kişisel Değişim ve Gelişime Dair Düşünceleri, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 13-28.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Örnek İnsan Modeline Dair İkaz ve Tavsiyeleri, Mevlâna Celaleddin-i Rumi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Bel. Yay., 2004, s. 215-223.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Sevgi Anlayışı, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 57-68; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 41-55.

Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve İnsan, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, editör: Nuri Şimşekler, Konya 2002, s. 71-80; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 9-25.

Yeniterzi, Emine, On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair: Meşâmî, Türk Dili, 2001, s. 317–328.

Yeniterzi, Emine, Seçkin Bir Peygamber Vârisi Mevlâna, Mevlâna’nın Kader ve İrade Hakkındaki Düşünceleri, ed. A. Budak, Ö. Çetinkaya, İzmir: Rehber Yayınları, 2006, s. 8-10

Yeniterzi, Emine, Tasavvufî Edebiyatımızda İnsan Sevgisi, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 187-212.

Yeniterzi, Emine, Tövbe Atına Binmek veya Mesnevî’de Tövbe Etmeye Dair, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/35-46.

Yeniterzi, Emine, Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü, VIII. Milli Mevlâna Kongresi 6-7 Mayıs 1996, Tebliğler, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 1996, s. 53-64; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 171-185.

Yeniterzi, Emine, XIX. Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairler, X. Millî Mevlâna Kongresi 2-3 Mayıs 2002, Tebliğler, hzl. Haşim Karpuz, Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2002, I, s. 137-147; Tasavvuf Kitabı. hzl. Cemil Çiftçi, İstanbul: Kitabevi Yay., 2003, s. 316-28; Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Konya: Rûmî Yay., [2006], s. 125-140.

Yetik, Erhan, Ankaravî İsmail b. Ahmed Rusûhî, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, 1989, s. 119-135.

Yetik, Erhan, Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin Hayata Bakışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara Ocak-Haziran 2005, s. 55-62; Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 590-598.

Yetik, Erhan, Mevlâna’nın Dünya Görüşü ve Topluma Bakışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 6, Samsun 1992, s. 101-108.

Yetiş, Kâzım, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Mevlânâ, Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 421-431.

Yıldırım, Ahmet, Mevlânâ Düşüncesinde Peygamber ve Sünnet Telakkisi ve Yansımaları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 195-202.

Yıldırım, Ali, Mevlânâ’nın Vahdet Anlayışı ve Paradoksal Söylemi, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 223-232.

Yıldırım, Kadri, Arap Dili ve Belagatı açısından Mesnevî Üzerine Bir İnceleme, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/249-258.

Yıldırım, Mustafa, Bir Mevlevî Gözüyle Bazı Ahkam Ayetlerinin Yorumu, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 79-84.

Yıldırım, Mustafa, Hukuk Ahlâk İlişkisi Bağlamında Tasavvuf ve Mesnevî, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1 Kış/inter 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 9-16.

Yıldız, Abdullah, Nebevî Tevazunun Mevlânâ’daki Yansımaları, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/247-260.

Yıldız, Abdulvahap, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Hz. Ali’nin Şahsiyeti, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/335-342.

Yıldız, Abdulvahap, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Sultan Muhammed Hârezmşâh’ın Sebzvâr Şehrini Savaş İle Alması” Hikâyesinin Tarihî ve Tasavvufî Boyutu, Mevlânâ Araştırmaları -1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 406-420.

Yıldız, Ahmet, İkbâl ve Nef’i Mevlâna’nın Ağuşunda, Pakistan Postası, C. XIII, S. 11, 1966, s. 18-19.

Yıldız, Ali, Domuz Yılı, Evrensel Kültür (Mevlânâ’ya Özel Dosya), Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, S. 190, İstanbul, Ekim 2007, s. 72-77.

Yıldızer, Eylem, Mükemmel İnsanı Ararken, Evrensel Kültür (Mevlânâ’ya Özel Dosya), Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, S. 190, İstanbul, Ekim 2007, s. 65-67.

Yılmaz, Ahmet, Dergâha Gelen Bir Manzûm Arîza, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 2007, S. 3, Karatay Belediyesi Yay., Konya 2006, s.113-117.

Yılmaz, Ahmet, Mesnevî’de İbrâhim-i Edhem Hikayeleri, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi (Tarih, San’at ve Kültür Açısından Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 10, Konya 2007, s. 221-226.

Yılmaz, F. Emre-Çankaya, Uğur, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlânâ Hakkında Tek Otorite Olma Yolunda, Selçuk Üniversitesi Dergisi, Selçuk Bakış, Konya, Ocak 2006, s. 86-89.

Yılmaz, Hasan Kamil, Mesnevî ve Rûhu’l-Beyân’da Köylülük ve Şehirlilik, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/979-992.

Yılmaz, Hasan Kamil, Âyin ve Semâ, Altınoluk, S. 109, Mart 1995, s. 32.

Yılmaz, Hasan Kamil, Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran Ocak-Haziran 2005, s.13-24.

Yılmaz, Hasan Kamil, Hazret-i Mevlânâ’nın Naatiyle…Kur’ân’ın Dilinden Hz. Mustafâ (s.a.v.), Altınoluk, S. 230, Nisan 2005, s. 10.

Yılmaz, Hasan Kamil, Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri, Altınoluk, S. 215, Ocak 2004, s. 6.

Yılmaz, Hasan Kamil, Mevlânâ Hasreti, Altınoluk, S. 190, Aralık 2001, s. 18.

Yılmaz, Hasan Kamil, Mevlânâ ve Mesajı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (Mevlânâ’ya Armağan Özel Sayısı), Yıl: 8, S. 20, Ankara 2007, s. 13-19.

Yılmaz, Hasan Kamil, Mevlânâ’yı Anlamak, Altınoluk, S. 214, Aralık 2003, s. 12.

Yılmaz, Kamil, Mevlâna ve İnsan, Güldeste 7, Konya 1996.

Yılmaz, Kamil, Mevlâna ve Tasavvuf, Mevlâna Güldestesi, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md. 7, 1993, s. 123-134.

Yılmaz, Muammer, Mevlâna’da İnsan Sevgisi, Milli Kültür, 79, Ankara 1990, s. 10-11.

Yılmaz, Musa Kazım, Mesnevî Hikayelerinde Temalar, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/241-246.

Yılmaz, Ozan, Keçecizâdeler Mevlânâ Eşiğinden Devletin Zirvesine Bir Mevlevî Ailesi, Türk Edebiyatı (Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü Özel Sayısı), Yıl: 35, S. 408, İstanbul, Ekim 2007, s. 22-26.

Yılmaz, Şeref, Dinle Mevlânâ’yı Bak Neler Söyler, Yağmur, S. 35, Nisan-Haziran 2007.

Yinanç, Refet, Mevlana’nın Şahitlik Ettiği Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev Vakfiyesi, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 68-71.

Yiner, Abdulnasır, Sultan II. Mahmud Dönemi ve Mevlevîlik, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/351-358.

Yoldaş, Kâzım, XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ, İlmî Araştırmalar, S. 16 (2003), s. 125-34.

Yoltar-Yıldırım, Ayşin, Mevlânâ Müzesindeki II. Selim’in Karapınar Camii’ne Vakfettiği Kur’an-ı Kerimler, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 359-384.

Yousofi, Gholam Hossein, Bir Hikayeci Olarak Mevlânâ, çev. Ramazan Muslu, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 645-658.

Yöndemli, Fuat, Ahmed Eflâkî’nin “Menâkıbu’l-Ârifin” Eserinin Güvenilirliği, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 4, Konya, 2007, s. 29-67.

Yöndemli, Fuat, Aşırı Mevlânâ Sevgisinin En Eski Kaynağı Olan Ahmed Eflâkî’nin Menâkıbu’l-Ârifin Eserinin Akıl ve Bilim Işığında Gözden Geçirilmesi, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15. 09. 2007), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., 2008, C. II, s. 771-827.

Yund, Kerim, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Ağaç Sevgisi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 97, İstanbul, Ocak 1995, s. 20-23.

Yurdakök, Murat, Mevlana Celalettin Rumi: Çocuk Hekimliği Konusundaki Bilgileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, C. 39, S. 3, Ankara 1996, s. 591-599.

Yurdören, İbrahim, Mevlânâ’nın Rubâîlerinden, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı 8, Ankara, Ocak-Haziran 2002, s. 11-12; Sayı 9, Temmuz-Aralık 2002, s. 11-12.

Yüce, Abdülhakim, Mevlânâ’da Kadın ve Aile, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/93-100.

Yüce, Abdülhakim, Tasavvufta İnsan-ı Kamil ve Mevlânâ, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 63-75.

Yücel, Erdem, Beşiktaş (Bahariye) Mevlevihanesi, Türk Edebiyatı, 46, 1977, s. 31-33.

Yücel, Erdem, Galata Mevlevihanesi, Arkitekt, C. 48, S. 376, İstanbul 1979, s. 134-136.

Yücel, Erdem, İstanbul Mevlevihaneleri, Milletlerarası Türkoloji Kongresi Tebliğ Özetleri, (II., İstanbul, 04-09.10.1976), İstanbul 1977, s. 53-57.

Yücel, Erdem, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Türk Dünyası Araştırmaları, 1 (3), İstanbul 1979, s. 76-86.

Yücel, Hasan Âli, Bir Geziden Notlar, 20. Asır, S. 371, 1959, s. 18.

Yücel, Hasan Âli, Hazreti Mevlâna Hakkında Garbda Tetkikat, Dergah, S. 136, 1338h./1919-20.

Yücel, Hasan Âli, Mevlâna Hakkında, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlâna Özel Sayısı, 1943, s. 8-9.

Yücel, Hasan Âli, Mevlâna İçin, Mevlâna (1207-1273), Yenikitap Bsm., Konya 1955; Türk Düşüncesi (Mevlânâ Özel Sayısı), C. 3, S. 14, 1955, s. 152-153.

Yücel, Hasan Âli, Mevlâna Sevgisi, 680. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna, 1953, s. 10-22; Ney, S.1, 1954, s. 1-2.

Yücel, Hasan Âli, Mevlâna ve Mevlevilik, Mevlâna- Resimli Hayat Mecmuası: “Mevlânâ” İlâvesi, 680. Vuslat Yıldönümü, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul 1953, s. 4; Hayat Mecmuası, S. 22, 1954.

Yücel, Hasan Âli, Mevlâna’nın Hayat Hikayesi, Hayat Mecmuası, 1957.

Yücel, Mehmet, Ney Sözcüğünün Etimolojisi ve Ney’in Tarihçesi, Nev-Niyaz (Mevlânâ Özel Sayısı), editör: Hakan Sarı, Konya: Ihlamur Kitap, 2011, s. 469-470.

Yüksel, Aysel, Sâmiha Ayverdi’de Mevlânâ, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 36, S. 143, İstanbul: Kubbealtı Neşr., Ekim 2007, s. 37-46.

Yüksel, Halil İbrahim, Mevlevî Mûsikisi, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Manisa 2007, s. 267-270.

Yüksel, Hasan, Ayıntab Mevlevihanesi, Toplumsal Tarih, S. 5, İstanbul 1994, s. 43-46.

Yüksel, Hasan, Erzincan Mevlevihanesi, Vakıf ve Kültür, C. 1, S. 3, Ankara 1998, s. 47-49.

Yüksel, Hasan, Tokat Mevlevîhânesi, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 61-69.

Yüksel, Özcan, Bu Yolculuk Mevlânâ’nın Hayatını Anlatmakta Bir Araç Oldu, Evrensel Kültür (Mevlânâ’ya Özel Dosya), Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, S. 190, İstanbul, Ekim 2007, s. 68-70.

Zarcone, Thierry, Doğu Türkistan ve Sincan’da Rûmî’nin Mesnevî’si, çev. Fatih Usluer, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya) Bildirileri, I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, Motto Project, 2010, II/993-1003.

Zarcone, Thierry, Mevlevîlerin Sema’ına Ezoterik Bir Yorum: Gürciyev’in “Kutsal Dansları”, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 154-169.

Zavotçu, Gencay, Mevlâna Adına Kayıtlı Küçük Bir Mesnevî: Bülbül-nâme, Âşinâ, Yıl: 7, S.21-22, Ankara, Yaz-Sonbahar 2005, s. 53-70.

Zavotçu, Gencay, Mevlana’ya Ait Olduğu Düşünülen Küçük Bir Mesnevi: Bülbül-nâme, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 9, Erzurum 1998, s. 79-88.

Zehra, Fatma, Kayıp Bir Mesnevi Şerhi: Gülzâr-ı Hakikat, Yedi İklim: Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat (Mevlana Özel Sayısı), Cilt: 21, S. 211, İstanbul, Ekim 2007, s. 148-151.

el-Zein, Amira, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ruhanî Tüketim: Rumî Fenomeni, çev. Mustafa Özbaş, Sufi Araştırmaları Sufi Studies, Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1 Kış/inter 2010, Manisa: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR), 2012, s. 107-127.

Zerenler, Dilek, Amerikan Basınında (1975-1998) Mevlâna, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl: 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 41-44.

Zerenler, Dilek, Amerikan Basınında (1975-2005) Mevlâna, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 297-302.

Zeydanlı, Vedat, Mevlâna Hayranı Bir İtalyan Kadını, Çağrı Dergisi, S. 153, 1970, s. 7.

Ziya, Mehmed, Mevlâna, Konya Halkevi Kültür Dergisi Özel Sayı, Konya 1943.

Zorlu, Abdulkadir, Mevlâna’da Mekan Tasavvuru, Köylülük ve Kentlilik Tasvirleri, Mevlânâ Araştırmaları -3-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2009, s. 137-146.

Zorlu, Cem, Seyyid Sahîh Ahmed Dede (ö.1229h./1813) ve Mecmûatu’t-Tevârihi’l-Mevleviyye’si, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, C. 2, S. 6, Ankara, Mayıs 2001, s. 227-240.

Zorlutuna, Halide Nusret, Efendim’e Mektup, Çağrı Dergisi, S. 49, 1962.

Zorlutuna, Halide Nusret, Mevlâna Aman Efendim, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hzl. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 323-324.

 

 

 

 

2. DOĞU DİLLERİNDEKİ MAKALELER

Abbâsî, Habîbullah – Bâlû, Ferzâd, Berresî Rivâyet Şinâhtî-i Hikâyet-i Nahcîrân ve Şi’r ez Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 82, Zemistân 1388hş., s. 7-29.

Abbâsî, Habîbullah, Kâsir ez-Ma’nî-i nov, Harf-i Kuhen (Berresî-i İcmâlî-i Şi’r-i İrfânî-i Pes ez-Mevlevî), Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i Terbiyet-i Muallim, Yıl: 12, S. 45-46, Tabistan ve Payiz, 1383hş., s. 47-80.

Abdî, ‘Alî, Berresî-i Kârgâhî-i Gazeliyyât-ı Şems, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîst u Devvom, Şumâre 4, Peyâpey 90, Tâbistân 1388hş., s. 8-11.

Abdu’l-Hakîm, Halîfe, Mevlevî ve Tatavvur, ter. Ahmed-i Muhammedî ve Ahmed-i Mîr’alâyî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 377-385.

Abdullah, Muhammed, Mevlânâ Hâlî Key Kutub-i Sevânih, Oriental College Magazine, 14 (19), 1937-38, s. 55-63; 2, s. 29-51.

Abdurrahmân, Mevlevî ve Hârâbâtî: Nufûz-i Mevlevî der-Edebiyât-i Klasik-i Uygurî, Sohan-i İşk, Sâl 7-8, Şumâre: 1-4 (27-28), Tahran, Pâyîz ve Zemistan, 1384hş., s. 35-37.

Abdurrahmân, Hayruddîn, Lemehât min Feyzi’l-İbda’ el-Mütenevvi’ li Celâluddîn er-Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/269-277.

Abdü’l-azîz, Sa’d, Celâlu’d-dîn er-Rûmî, el-Cedîd, el-aded: 57, Mayu 1974, Mısr, es-Safahât: 58-59.

Abdü’l-Hâfız, Abdü’l-Mevcûd, Celâlu’d-dîn er-Rûmî, er-Risâle, el-aded: 795, Zü’l-ka’de 1367/September 1948, Mısr, es-safahât: 1095-1097.

Âbidî, Kâmyâr, Mesnevî, Kissa-i Reng-i Perîde, Çîstâ, S. 2-3, 1378hş., s. 180-185.

Âbidî, Mahmûd, Mevlevî Pejûhî: Devlet-i Fakr (Mefhûm-i Fakr der Zebân-i Ehl-i Ma’rifet), Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 7-14.

Âdemiyet, Ferîdûn, Endîşehâ-yi Mîrzâ Fethalî Âhundzâde, Tahran, Hârezmi, 1349hş., s. 259-264.

Âğâ Kassâb, Sûsen, el-Mevleviyye ve Eseruhâ fî-Medîneti Tırâblus, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1595-1605.

Âhenger, Kâve, Nigerişî ber Nemâdgerâ-yi Mevlânâ ve Berresî-i “Ferâyend-i Ferdiyet der-dû Hikâyet-i Mesnevî, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 250-263.

Ahlâk, Seyyid Hasan, Âmûzehâ-yi Mevlânâ berây-i İnsân-i Muâsır, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 141-151.

Ahlâk, Seyyid Hasan, Nisbet-i Hukûk-i Beşer ba-dîn ez-dîdgâh-i Hazret-i Melânâ Celâleddîn-i Belhî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 37-47.

Ahmedî Ebherî, Seyyid Muhammed Alî, Nushahâ-yi Hattî-i Âsâr-i Mevlevî ve Nigârişhâ-yi Pedîde Âmede Derbâre-i Ânhâ der-Kitâbhâne-i Meclis-i Şûrâ-yi İslâmî, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1607-1643.

Ahmedî, Ahmed, Tebeddul-i Havâs der-Mevlânâ ve İbn Fâriz, Edebiyât-i Tahran, 29 (3-4), 1370hş., s. 4-13.

Ahmedî, Muhammed Emîn, Câygâh-i Mekteb-i Mevlânâ der-İrfân-i İslâmî, Râh-i Neyistân, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 126-133.

Ahmedî, Vidâ, Tahlîl-i İrfânî-i Dâstân-i Hänsel ve Gretel (Berâderân-i Grimm) ber Esâs-i Amûzehâ-yi Kur’ân-i Kerîm ve Mesnevî-i Celâleddîn-i Mevlevî, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Evvel, Şumâre- Evvel, Tâbistân 1382hş., s. 11-24.

Ahmedsultânî, Munîre, Emsâl-i Kur’ân der Mesnevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Sevvom, Şumâre 2, Peyâpey 10, Tâbistân 1366hş., s. 20-22.

Ahmedzâde Herevî, Müjde, Tahlîl-i Tecrube-i Zîbânegerî der Mevlevî, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Evvel, Şumâre-i Çehârum, Tâbistân 1383hş., s. 37-58.

Ahmedzâde, Mustafâ, Mevlânâ Celâleddîn, Keyhân-i Ferhengî, 2 (3), 1364hş., s. 22-24.

Akîkî, Yuhannâ, er-Remziyyetu’t-Tecâvuziyye fî-Mefhûmi’r-Raks inde Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 115-132.

Alâ’uddîn, Bekrî, Celâluddîn er-Rûmî fî-Mu’ellefâtu’ş-Şeyh Abdulganî en-Nâblusî, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1669-1677.

Alevî Makdem, Muhammed, Temsîl der-Şi’r-i Mevlânâ, Dâniş, 16, 1367hş., s. 48-77.

Alevî Makdem, Muhammed, Temsîl der-Şi’r-i Mollâ-yi Rûmî, Keyhân-i Endîşe, 22, 1367hş., s. 110-123.

Alî Teshîrî, Ayetullah Muhammed, Mevlânâ, Nibrâsu’l-işk, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41,42), 2003, s. 59-63.

Âl-i Yâsîn, Seyyid Takî, Derûnmâyehâ-yi Kur’anî-i Dâstânî ez-Mesnevî, Nâme-i Pârisî Sâl-i Nohum, Şumâre 4, Zemistân 1383hş., s. 25-39.

Âl-i Yâsîn, Seyyid Takî, Mesnevî Kur’ân-i Şi’r-i Fârsî, Nâme-i Pârsî, Sâl-i Nohum, Şumâre 3, Peyâpey 34, Pâyîz 1381hş., 143-162.

Arab, Abdullah, Berhord-i Şems bâ-Mevlevî, Nâme-i Pârsî, Yıl: 5, S. 3, 1379hş., s. 211-218.

Arberry, A. J. , Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şâir-i Vâlâ-yi Beşeriyyet, çev. Muhammed Bâkir Mu’înu’l-Gurebâî, Âmûziş ve Perveriş, 43, 1352hş., s. 333-338.

Âryân, Kamer (Abdu’l-Huseyn-i Zerrînkûb), Çend Nukte der-Bâb-i Şîve-i Gazeliyât-i Mevlânâ, Ceşnnâme-i Pervîn, Tahran 1354hş., s. 38-46; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 751-756.

Âryânfer, Şemsu’l-hak, Seyrî der-gostere-i Endîşe-i Mevlânâ, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 152-157.

Asaturyân, Framik – Âl-i Usfur, Muhammed, Kerâmet-i İnsân ve Mihverhâ-yi Aslî-i Ân der Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Ulûm-i İctimâî ve İnsânî Dânişgâh-i Şirâz (Vijenâme-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî), Şumâre 2, Dovre-i 26, Tabistân 1386hş., Peyâpey 51, s.27-42.

Asgar, Nehçîrî, Edeb ez-Manzar-i Mevlânâ, Ferheng-i İsfahân, Tâbistân 1380hş.

el-Askerî, Abûd, el-Merâtib ve’l-Edvâr fi’t-Tarîkati’l-Mevleviyye (Kırâ’atün Mukârene), Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/325-334.

Aşkar, Mustafa, Tefsîr ve Câygâh-i İnsân der-’âlem-i Kâinât ez-dîdgâh-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 39-51.

Âştiyânî, Seyyid Celâleddîn, Mukaddemeî ber-Mesnevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 593-659.

Atâyî, Cemâl, Kelime-i (Bû) der Mesnevî, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 69, Urdîbehişt 1389hş., s. 41-44.

Atâyî, Cemâl, Kenîzek: Dâstân-i Defter-i Evvel-i Mesnevî, Yek Tefsîr-i Tabibâne, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 47, Dey ve Behmen 1386hş., s. 24-25.

Ateş, Ahmed, Ma’nâ-yi Hîcdeh Beyt-i Âgâz-i Mesnevî, çev. Tevfîk-i Subhânî, Ma’ârif, 3, 1365hş., s. 103-118; Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 159-174.

Ayan, Hüseyin, Der-berdâşt ez-Hicdeh Beyt-i Evvel-i Mesnevî, tercume-i Asgar-i Dilberîpûr, Nâme-i Ferheng, 3 (1), 1372hş., s. 133-135.

Âyetî, Abdulmuhammed, Hod-garîbi der Cihân çun Şems Nist, Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., 5-14.

Âzereng, Abdu’l-Huseyn, Ve Bâz Hemçunân Şeb-i Rûmî, Kilk, S. 89-93, 1376hş., s. 629-635.

Âzerşeb, Muhammed Alî, el-Hitabu’l-İnsanî fi Mesnevîyi Mevlânâ Celâleddîn Rumi, Sekâfetunâ ed-Dirâsâtu ve’l-Buhûs, el-Mucelled 1, el-Adedu’s-Sânî, Dahran 1425 h./2004, s.167-182.

Âzeryezdî, Mehdî, Çîn der-Mesnevî-i Mevlevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 576-584.

Âzeryezdî, Mehdî, Habn der-Mesnevî-i Mevlevî, Hestî, 2 (4), 1373hş., s. 108-116.

Âzeryezdî, Mehdî, Mesnevî-i Tashîh-i Muhammed-i İsti’lâmî, Neşr-i Dâniş, 13, 1371-2hş., s. 224.

Azîz, Muhammed Zâhir, Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhi-i Rûmî, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 203-212.

Azîzî, Hayrullah, Gulşen-i Tevhîd (Şerh-i Manzûm-i Müfredât-i Mesnevî-i Ma’nevî), Peyk-i Nûr, Yıl: 3, S. 4, 1384hş.

Bâbâpûr, Yûsuf Beyk, Te’sîrât-i Mevlânâ ez-Âsâr-i Senâyî-i Gaznevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 95, Şehriver, 1384hş., s. 96-108.

Bâbâyî, Rizâ, Mevlâ der-Çeşm u Dil-i Mevlânâ, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 11, S. 6, 1379hş., s. 30-37.

Bâbek, Alî, Sohan-i Dîger der-Şinaht-i Mevlevî, Dânişgâh-i İnkilâb, 80, 1369hş., s. 36-41.

Bâbilî, Hasan Fellâh, Revân-şinâsî der-Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, S. 150, 1378hş., s. 244-264.

Bâdâmî, Alî, İbhâm ve Dûgânegî-i Zebân der Mesnevî-i Mevlânâ, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 243-251.

Bâhir, Huseyn, Ceşnvâre-i Beyne’l-milelî-i Bozorgdâşt-i Mevlânâ Çihil Eser-i Vücûdî-i Mevlânâ, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 74, Mihr 1389hş., s. 38-39.

Bâhir, Huseyn, Nükâtî Pîramûn-i Pesâmodernism-i Mevlevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 8.

Bahşî, İhtiyâr, Te’sîr-pezîrî-i Mevlevî ez Kıssahâ-yi Kur’ân der Dâstân-i Rûstâyi ve Şehrî der Mesnevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstan perdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 9-32.

Bâkir, Muhammed Mevlevî, Tergîbât-i Nefsî Kâmâher, Oriental College Magazine, 32 (1), 1955-56, s. 1-24; 2, s. 55-78; 33 (4), 1956-57, s. 119-153.

Bâkirî, Mihrî, Asl-i Bûdâyî yekî ez-Temsîlhâ-yi Mesnevî, Mecelle-i Danîşkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Meşhed, 24, 1370hş., s. 673-684.

Bâkirî, Mihrî, Nuhustîn Gâmha der Va’dî-i Ma’rifet, Name-i Encümen, Sâl Heftom, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 19-26.

Basârî, Tal’at, İstilâhhâ-yi Mûsîkî der-Dîvân-i Şems-i Tebrîzî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, 1 (2), 1356hş., s. 132-145.

Basîr Mujdehî, Sâmiye, Mesnevî ve Kur’an der-Dânişnâme-i Kur’an ve Kur’an Pejûhî, be-kûşiş-i Behâeddin Hurrem-şâhî, Tahran, Dûstân-Nâhid, 1377hş., s. 1964-1969 ve Kulliyat-i Şems, s. 1893-1896.

Basîrî, Muhammed Sâdik, Hikmet-i Ezdâd der-Mesnevî-i Mevlevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 103-139.

Bâstânî Pârîzî, Muhammed İbrâhîm, Kulliyât-i Şems ya Dîvân-i Kebîr (tashîh: Bedî’uzzamân-i Furûzânfer), Râhnumâ-i Kitâb, 3 (1), 1339hş., s. 46-51.

Bâstânî Pârîzî, Muhammed İbrâhîm, Şahsiyethâ-yi Târîhî der-Mesnevî, Yagmâ, 26, 12, 1352hş., s. 669-679, 718-728; 27, 1, 1353hş., s. 27-35; Mecmu’a-i Goftârhâyî derbâre-i Çend Ten ez-Ricâl-i Edeb ve Târîh-i İrân, Tahran 1357hş., s. 234-300.

Bâstânî Pârîzî, Muhammed İbrâhîm, Şahsiyethâ-yi Târîhî der-Mesnevî, Kûçe-i Heft-pîç, Mecmu’a-i Makâlât, Tahran 1355hş., s. 82-146.

el-Batmân, Siwîs Hamîd, Delâletu Kasasu’l-Hayvân fî Mesneviyyi Celâluddîn er-Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/271-278.

Bausani, Alessandro, Gazelserâi-yi Mevlevî, trc. Muhammed Hasan Celîlî, Rûdekî, 29, 1353hş., s. 3-5.

Bausani, Alessandro, Hudâperestî ve Vahdet-i Vucûd der-Âsâr-i Mevlevî, trc. Ahmed Muhammedî, Ferheng ve Zindegî, 16, 1353hş., s. 135-150.

Bâveyl, Latîfe Selâmet, Kur’an der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, S. 193, 1381hş., s. 54-55.

Bayram, Mikâil, Seyyid Burhâneddin-i Muhakkik-i Tirmîzî der-Telâtum-i Havâdis-i Siyâsî, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 147-158.

Bâzgîr, Mehnâz, Cism ve Rûh der-Mesnevî-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 20, S. 203, 1382hş., s. 66-67.

Bedehşânî, Makbûl, Mevlânâ-yi Rûm Temsîl ki Rovşenî min, Mecelle-i Encumen-i Arabî ve Fârsî-i Dânişgâh-i Pencâb, 1960-61, s. 1-96.

Beg Bâbâpûr, Yûsuf, Nigâhî be Kitâb-i Şerh-i Mesnevî Te’lîf-i Muhammed Na’îm (Mu’arrifî-i Kitâb), Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 31, Âbân 1388hş., Peyâpey 145, s. 89-93.

Behbehânî, Marziye, Gam ve Şâdî der Mesnevî-i Mevlevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Hicdehom, Peyâpey 69, Behâr 1383hş., s. 46-49.

Behmenî, Gulâm Rizâ, İşâreî be-Tahlîl-i Nemâdîn-i Kissa-i Yusûfî (a) ez-Nazar-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 1-2 (136-137), 1381hş. (2002), s. 191-214.

Behnâmfer, Muhammed, Dunyâ ez Dîdgâh-i Mevlevî der Mesnevî bâ İstinâd be Âyât-i Kur’ânî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî-i Bîrçend, Sâl-i Devvom, Şumâre 2, Behâr 1381hş., s. 5-12.

Behnâmfer, Muhammed, Mevlevî ve Te’vîl, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 31, S. 1-2, 1377-78hş., s. 257-270.

Behrâmî, Cemşîd, Tenzhâ-yi Mevlânâ Nigâhî be Kitâb-i Zeng ve Sîgel ve Âyine (Mu’arrifî-i Kitâb), Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 31, Âbân 1388hş., Peyâpey 145, s. 83-88.

Behrâmî, Nercis, Libâs-i Harf Derîdem, Suhan Rehâ Kerdem, Goftârî Derbâre-i Kuhen Olgûhâ der Hikâyet-i Tûtî ve Bâzergân-ı Mesnevî-i Mevlevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 125-128.

Bekkâr, Yûsûfî, Celâleddîn er-Rûmî fî-Âsâri’d-Dirâsiyyîne’l-Arab, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 177-183.

Belhî, Nimetullah, Cihânbînî-yi Mevlevî yâ Kânûn-i Pur-furûg, Kâve, 13 (5), 1354hş., s. 14-17.

Belhî, Nimetullah, Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, İrfân, 17 (2), 1333hş., s. 33 vd.

Belûç, Benîbahş, Te’sîr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî der-Şâh Abdullatîf Bihtâî-i Sindî, çev. Muhammed Selîm Ahter, Vâhîd, C. 12, 1353hş., s. 413-423.

Benderçî, Muhammed Rizâ, Te’sîr-i Fikh ber-Mesnevî-i Ma’nevî, Nesîm-i Kazvîn, 1, 1375hş., s. 27-42.

Berâhinî, Rizâ, Mevlevî, Surrealism, Rembo ve Freud, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 17, s. 221-230.

Berâtî, Mahmûd, Sîne-i Meşrûh (Tahlîl-i Tahammul-pezîrî-i Mevlânâ der-du Dâstân-i Mesnevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 4, S. 13 (45, 46, 47), 2005, s. 299-328.

Berk, Atâkerîm, Te’sîr-i Mevlânâ Celâleddîn der-Tefsîr-i Safî Alîşâh, İndo İranica, 28, 1975, 1/4, s. 5-39.

Berk, Atâkerîm, Te’sîr-i Mevlevî der-âsâr-i İkbâl, Huner ve Merdum, (Vîjenâme-i İrân ve Pakistân), 2, 1356hş., 100-103.

Berkeşlî, Mândânâ, Tarh-şinâsâyî, Fihrist ve Dijitalî Kerden-i Nushahâ-yi Hattî-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1661-1667.

Berşân, Muhammed, Câygâh-i Mevlevî der Târîh ve Endîşe, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 14.

Berzger-i Hâlikî, Muhammed Rizâ, Gam ez-Dîdgâh-i Mevlânâ, Edebistân, S. 46, 1372hş., s. 28-33.

Besîc, Ahmed Rizâ, Mevlevî ve Pulûrâlism-i Dînî, Keyhân-i Ferhengî, S. 233.

Beşer-dûst, Muctebâ, Nigâhî be-Şerh-i Câmi-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Kerîm-i Zemânî, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), 21, 1378hş., s. 18-20.

Beşîrî, Mahmûd, Mulâhazât-i Pîrâmûn-i Mefhûm-i Gam der-Mesnevî-i Mevlevî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tebriz, 40 (164), 1376hş., s. 1-21.

Beyânî, Şîrîn, ‘İşk ez-Dîdgâh-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed-i Belhî, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 106-116.

Beyânî, Şîrîn, Mevlânâ Celâleddîn ve Râz-i Âferîneş, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 298-334.

Beyât, Mujde, Lâf-i Dervîşî ber-Esâs-i Hikâyetî ez-Defter-i Sevvûm-i Mesnevî-i Ma’nevî, Sûfî, S. 27, 1374hş., s. 36-39.

Bihiştî-i Şîrâzî, Ahmed, Pîr-i Murşîd-i Hâfiz, Kîmyâ, Tahran 1366hş., s. 51-58.

Bîjenpûr, Rahmetullah, Mevlevî Peyâmber-i Ummet-i ‘İşk-est, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 250-254.

Bîjenpûr, Rahmetullah, Mevlevî Peygamber-i Ümmet-i İşkest 2, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 276-284.

Bînîş, Takî, Derbâre-i Yek Beyt-i Mevlevî, Neşriye-i Ferheng-i Horâsân, 6 (11-12), 1348hş., s. 56-57.

el-Bitâr, Abdurrahmân, Celâluddîn er-Rûmî ve Me’âlimu’t-Târîhi’l-İslâmî (Tekvînuhu ve Devruhu), Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/31-46.

Bulhârî, Hasan, İstisnâ der-Âyât-i Ma’nevî-i Ebyât-i Mesnevî, Keyhân-i Hevâyî, S. 1381-1382.

Burgel, Johann Christoph, Hemâhengî-i Lafz ve Ma’nâ der-sanâyi-i Lafzî-i Şi’r-i Mevlânâ, Mecmu’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminâr: Tahkîk ve Tahlîl-i Asâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddin-i Belhî, Kabil 1353hş. s. 32-44.

Burhânî, Mehdî, Tanz der-Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlânâ, Menâtik-i Âzâd, 2 (20), 1371hş., s.58-59.

Burhânî, Mehdî, Uns bâ-Zebân-i Mevlânâ, Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 11, 1379hş., s. 52-55.

Burûcerdî, Mustafâ, Mevlevî ve Ca’ferî, Kitâb-i Mâh-i Dîn, 2 (1), 13, 1377hş., s. 9-10.

Ca’ferî (Kenevâtî), Muhammed Cevâd, Mevlevî ve Ferheng-i ‘Âmme, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 9-14.

Ca’ferî (Kenevâtî), Muhammed, Berresî-i Râstnumâyî der Se Dâstân-i Mesnevî, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s.191-198.

Ca’ferî (Kenevâtî), Muhammed, Genchâ-yi Mesnevî; Râvî-i Rivâyethâ-yi Şifâhî-i Kıssehâ-yi Mesnevî, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 107-109.

Ca’ferî, Ferişte, Hûrşîd der Gazeliyyât-ı Şems, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 56-58.

Ca’ferî, Ferzâd – Halîlpûr, Ferzâne, “Huve’z-Zâhiru ve’l-Bâtın” ‘İlm-i Zâhir ve Bâtin yâ Zâhir ve Bâtin-i ‘İlm “Pîrâmûn-i ‘İlm u Ma’rifet der-Mesnevî-i Ma’nevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 195-228.

Ca’ferî, Ferzâd , Mefhum-i Kufr ve Îmân der Mesnevî-i Mevlânâ, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 165-194.

Ca’ferî, Muhammed Takî, Der-Bahr-i Edeb, Peyâm-i Deryâ, 6 (51), 1365hş., s. 34-36.

Ca’ferî, Muhammed Takî, Tahavvul-i ‘Men’ ez-Dîdgâh-i İrfân-i İkbâl ve Mevlevî, Şinaht-i İkbâl, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 1365hş., s. 167-177.

Ca’ferî, Seyyid Murtazâ, Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Hilâl, 19 (6), 1350hş, s. 18-19.

Ca’ferî, Yûnus, Pîr-i Rûmî ve Ârif-i Hindî, Armagân, 45, 1355hş., s. 77-87.

Câisî, Ahmed Nazîr ve Câisî, Ahmed Kebîr, Abdullatîf Abbâsî-i Gucerâtî ve Nusha-i İntikâdî-i Mesnevî-i Ma’neviyeş, Âyende, 17 (5-8), 1370hş., s. 440-450.

Câvîd, Ahmed, Derî-i Goftârî-iAfgânistân der-şi’r-i Mevlânâ, Mecmu’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminâr: Tahkîk ve Tahlîl-i Asâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddin-i Belhî, Kabil 1353hş., s. 211-240.

Câvîd, Ahmed, Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 11 (30), 1331-1332hş., s. 4-19.

Cedel, Ammâr, Te’sîr-i Mesnevî-i Mevlevî ber Mesnevî-i Arabî-i Said Nursi, çev. Ahmed-i Mûsâ, Nâme-i Pârsî, Sâl-i heftom, Şumâre 2, Peyâpey 25, Tâbistan 1381hş., 93-110.

Celâlî, Ahmed, ez Kudam Neyistân?, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 2-6.

Celâlî, Nâdire, Celâleddin Karatay, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 153-164.

Celâlî, Nâdire, Nakş-i Muînuddin Pervâne der gusteriş-i İrfân-i İrâni der Mıntıka-i Anatoli, Nâme-i Encümen, Sâl heştum, Şumâre 2, Peyâpey 30, Tâbistan 1387hş., 81-94

Cemâlzâde, Muhammed Alî, Celâleddîn Rumi ez-Christoph Burgel, Râhnumâ-yi Kitâb, 18 (1-3), 1354hş., s. 123-129.

Cemâlzâde, Muhammed Alî, Kissahâ-yi Mesnevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 551-561.

Cemâlzâde, Muhammed Alî, Mevlevî ve Mesnevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337ş (1958), s. 10-45.

Cemâlzâde, Muhammed Alî, Nâm-i Avâzhâ der-gazelî ez-Mevlâ-yi Rûm, Kâve, 10, 1351hş., s. 458-462.

Cemâlzâde, Muhammed Alî, Seyr u Seyahatî der-Mesnevî-i Mevlânâ (Emsâl u Hikem), Yagmâ, 13 (9), 149, 1339hş., s. 439-446.

Cemşîdiyân, Humâyûn, Deryâ-yi Gark der Neheng-i Te’vîl ve Keşf-i Remzhâ-yi Gazel-i Dâstânî ez Mevlevî, Faslnâme-i İlmi Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra (Vijename-i Edebiyyât), Şumâre 56-57 (Sâl-i 15-15 ), ), Zemistân 1384- Behâr 1385hş., s. 19-34.

Cenâbzâde, Muhammed, Govherhâî ez-Mesnevî-i Mevlevî, Sâlnâme-i Kişver-i İrân, 25 1349hş., s. 19-77; 27 1351hş., s. 97-160; Armagân, 47, 1357hş., s. 57-60, 109-112, 178-181, 243-253, 345-349, 379-382, 494-499.

Cenâbzâde, Muhammed, Seyrî der-Dîvân-i Mesnevî-i Ma’nevî, Armagân, 45, 1355hş., s. 393-396; 46, 1356hş., s. 100-104, 267-269, 397-400, 480-483, 558-561, 635-637.

Cevkâr, Menûçehr, Hadîs-i Ahmed-i Hoşhû Bahsî der Peygâmber-şinâsî-i Mevlânâ der Mesnevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 42, Mihr 1389hş., Peyâpey 156, s. 5-11.

Cevzî, Tâve, Sîmâ-yi Alî der-Şi’r-i Mevlevî, Tibyân, 18-19.

Chittick, William C., İmâm Huseyn (a) der-Nigâh-i Mevlevî, trc. Hasan-i Lâhutî, Vakf-i Mîrâs-i Câvidân, 5 (1), 1376hş., s. 92-95; Gulistân, Sâl-i devvom, Şumâre-i sevvom, Philadelphia, Pâyîz, 1377hş./1998, s. 107-115.

Chittick, William C., Mevlânâ ve Şeyh-i Ekber İbn Arabî, trc. Huseyn Kemâlî, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 9-22.

Cihân, Nergis, Çehre-i İblîs der-Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Kand-i Pârisî (der-Hind), Şumâre 31, Pâyîz 1384hş., s. 115-131.

Cihânbahş, Cûyâ, Tarfe-i Şerh-i Mesnevî-i Cânfezâ, Mâhnâme-i Edebiyât ve Felsefe, S. 32, 1379hş., s. 42-48.

Cihânbeglû, Mihîn (Tecdîd), Çigûnegî-i Semâ, Kâve, 11 (615), 1352hş., s. 113-117.

Cihânbeglû, Mihîn (Tecdîd), Mûsîkî-i Semâ der-mekteb-i Mevlânâ, Rûdekî, 27, 1352hş., s. 6-7, 22; 28, 1352hş., s. 6-7.

Cofyn, Rashe, Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî ve Şems-i Tebrîzî, çev. Kavîm, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 23, 1343-44hş., s. 331-338; 371-380.

Cömert, İbrahim, Mevlevî ve Hodşinâsî, çev. Mehdî ‘Abbâs, Sâhib-i Sırrî, Azîz Sad Zebân: Vîje-nâme-i Humâyiş-i Tefâhîm beyn-i Mezhebî ve Ferhengî der-Endîşe-i Mevlevî ber-kuzâşt-i Heştsadomîn Sâl-i Velâdet-i Hazret-i Mevlânâ, Gird-âverî-i Vîje-nâme-i Humâyiş: Sâdik-i Haydarî-niyâ, Tahran: Mu’essese-i Mutâla’ât-i Ferheng ve Temeddun-i İrân-zemîn, 1384hş., s. 22-31.

Cuneydî, Fâ’ize, Mesnevî ez Tu Hezârân Şukr Dâşt (Suhenî der bâre-i Ustâd Doktor Seyyid Ca’fer Şehîdî, Şârih-i Mesnevî-i Ma’nevî), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 10-23.

Çetrûdî, Mehdûht-i Pûrhâlikî, Cilve-i Şâirâne-i Ahsanu’l-Kasas-i Kur’an der-Mesnevî-i Mevlevî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, 24 (2), 1370hş., s. 267-300.

Çinârî, Abdulemîr, Te’sîr-peziri-i Hâfiz ez-Gazelhâ-yi Mevlevî, Şi’r, 3 (19), 1374hş., s. 10-15.

Çuhderî, Muhammed Şerîf, İrfân-şinâsî der-Ş’ir-i Mevlevî, İkbâliyât, S. 9, 1993, s. 75-95.

Çuhderî, Şâhid, Şems-i Tebrîzî ve İkbâl-i Lâhûrî, Zebân ve Edeb Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî-i Dânişgâh-i Allâme-i Tabâtabâyî, Sâl-i Devvum, Şumâre-i Pencum, Tahran, Pâyîz 1377hş., s. 87-95.

Dâdâşî, Îrec, Nazariyye-i Şi’r u Huner der-Nezd-i Mevlânâ, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1755-1784.

Dâdcû, Durre, İmtiyâz-i Yek Lahza, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 269-293.

Dâdhâh, Abbâs’alî, Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Dâniş-i İmrûz, 3, 1354hş., s. 22-34.

Dâdhâh, Pervâne, Semâ’-i Mevlevî, Huner-i Mûsîkî, Âzer 1380hş.

Dâmâdî, Seyyid Muhammed, Cilvehâ-yi Kelâm-i Alî (a) der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Mîrâs-i Câvidân, Yıl: 7, S. 1-2, 1378hş., s. 132-139.

Dâmâdî, Seyyid Muhammed, Du’â der Mesnevî, Nâme-i Pârsî, Sâl-i heftom, Şumâre 26, Pâiz 1381hş., 85-95.

Dâmgânî, Ahmed Mehdevî, Mebâhis-i Kelâmî der-Mesnevî-i Şerîf, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 65-73.

Dâmgânî, Ahmed Mehdî, Derbâre-i Berguzârî-i Konferans-i Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Gulistân, 1 (2), 1376hş., s. 3-7.

Dâmyâr, Zehrâ, Sîmâ-yi İnsan der-Eş’âr-i Mevlânâ, Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 10, 1379hş., s. 42-44.

Dânâsirişt, Alî Ekber, Berâ-yi Dânisten-i Mesnevî çi Mâlûmâtî Bâyed Dâşt, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş., s. 58-68; Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl-i heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., 125-136.

Dânişger, Meryem, İblîs der-Mesnevî, Mecelle-i Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, Sâl-i Nûzdehom, Şumâre 4, Peyâpey 78, Tâbistân 1385hş., s. 42-45.

Dânişger, Meryem, Te’vîlgerâ-yi Mevlânâ: Nigerişî Dûsuye der Mesnevî, Faslnâme-i Miras, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 231-242.

Dânişger, Muhammed, Nakş-i İrtibâtât-i Gayr-i Kelâmî der Dâstanperdâzî-i Mevlânâ, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 115-136.

Dânişver, Riza, Gazelî ez-Divân-i Kebîr, Sûfî, S. 18, 1372hş., s. 21-23.

Dârâ, Meryem, Zen bâ-dû-Çehre der-Âsâr-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 97-101.

Dâverpenâh, Emîr, Şahsiyyetbahşî be-Mefâhîm-i İntizâî’ der-Gazâlîyyât-i Şems, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 295-324.

Dâvudî, Huseyn (Dîgerî), Bâ-Mevlevî der-Hisâr-şikenî, Âmûziş-i Edeb-i Fârsî, S. 32, 1372hş., s. 39.

Debîrî-nijâd, Bedi’ullah, Zindegî ve Asâr-i Şems (Şems-i Tebrîzî), Furûher, 33 (3-4), 1377hş., s. 30-33.

Dehbâşî, Alî, Saytarâ-yi Ma’nevî-i Mevlevî der-Cihân-i Garb, Buhârâ, 7, 1378hş., s. 400-407.

Dehbâşî, Mehdî, Tahlîlî ez-Mebânî’-i Nazariye-i ‘Tegâbul der-Hestî’ der-Mesnevî-i Mevlânâ, Mecelle-i İlmî ve Pejuhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 16-17, 1378hş. s. 11-36.

Dehkânî, Muhammed, Tulu’-i Afitâb-i Mevlânâ der-Garb, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), S. 19, 1371hş., s. 3-4.

Delîr, Ahmed, Nâm-i În Lubb-i Lubâb-i Ma’nevî est, Sâhib-i Sırrî, Azîz Sad Zebân: Vîje-nâme-i Humâyiş-i Tefâhîm beyn-i Mezhebî ve Ferhengî der-Endîşe-i Mevlevî ber-kuzâşt-i Heştsadomîn Sâl-i Velâdet-i Hazret-i Mevlânâ, Gird-âverî-i Vîje-nâme-i Humâyiş: Sâdik-i Haydarî-niyâ, Tahran: Mu’essese-i Mutâla’ât-i Ferheng ve Temeddun-i İrân-zemîn, 1384hş., s. 67-70.

Demâvendî, Mucteba – Şehsuvârî, Mucteba, Goft Leylî râ… Me’hez-şinâsî-i yekî ez Dâstânhâ-yi Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Ulûm-i İnsâni Dânişgah-i Semnân, Şumâre 28 (Sâl-i 8), Zemistân 1388hş., s. 87-94.

Der Hadîs-i Dîgerân, (Mu’arrifî-i Kitâb-i Mîrâs-ı Mevlevî Nivişte-i William Chittick, Annemarie Schimmel ve… Tercume-i Meryem-i Muşerref), Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 7, Âbân 1386hş., Peyâpey 12, s. 130.

Der Neyâbed-i Hâl-i Puhte Hîç Hâm, (Mu’arrifî-i Kitâb-i Mevlânâ Celâleddîn: Hayatı, Eserleri, Felsefesi – Eser-i Abdülbâki Gölpınarlı), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 114-116.

Der Tûr-i Cihânguster-i Mevlânâ, Nigâhî be Huzûr-i Mevlânâ der Pehne-i İnternet, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 144-150.

Dergâhî, Mahmûd, Hestî-şinâsî-yi Mevlevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s.247-266.

Destcerdî, Tâhire Hoşhâl, Mevlânâ der-Bîniş-i Şems, Mecelle-i İlmî ve Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 16-17, 1378hş. s. 67-74.

Destrencî, Hekime, Dûstî-i hemişegî-i Mevlânâ ve Şems, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 95-18.

Deştî, Alî, İblîs İşk mî-verzed, Ceşnnâme-i Muhammed Pervîn Gunâbâdî, Tahran 1354hş., s. 177-187.

Deştî, Alî, Rubâ’iyât-i Asîl-i Mevlânâ, Râhnumâ-yi Kitâb, 14, 1350hş., s. 485-489.

Deştî, Alî, Seyrî der-Dîvân-i Şems, Yagmâ, 10, 1336hş., s. 49-57; 97-104; Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş. (1958), s. 69-92.

Deştî, Alî, Şerh-i Mesnevî/Ca’fer-i Şehîdî, Keyhân-i Ferhengî, 13, (130-131), 1375hş., s. 68-69.

Deştî, Seyyid Muhammed, Mukayese-i Nazarât-i İbn Arabî ve Mevlevî der- Bab-i Cebr ve İhtiyar, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 95, Şehriver, 1384hş., s. 80-86.

Deynânî, Gulâmhuseyn-i İbrâhîm, Âlem-i Hiyâl der-nazar-i Mevlevî ve İbn Arabî, Hirednâme-i Sadrâ, 14, Zemistân 1377hş., s. 11-16.

Dezfûliyân, Kâzim, Tasvîr-i Âferînî ve Hem-âvâyî-i Vâjehâ der-Gazeliyât-i Şems-i Tebrîzî, Pejûhişhâ-yi Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Şehîd Bihiştî, S. 25.

Dihkân, Ma’sûme Emîn, Mukayese-i İnsân-i Ferremend der-Şâhnâme bâ-Velî der-Mesnevî, İrfân-i İran: Mecmû’a-i Makâlât, hzl. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 16, Tabistan, 1382hş., s. 36-60.

Dilberîpûr, Asgar, Mulamma’ât-i Yunânî-i Mevlânâ, Nâme-i Ferheng, Sâl-i 3, Şumâre 2-3, Peyâpey 10-11, Tâbistân -Pâyîz 1372hş., s. 112-114.

Dilberîpûr, Asgar, Nushahâ-yi Makâlât-i Şems-i Tebrîzî der-Kitabhânehâ-yi Turkiye, Nâme-i Âşinâ, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, Yaz 1995.

Drekiç, Munîr, Ehemmiyet-i Mesnevî-i Ma’nevî berây-i Merdum-i Bosni ve Herzegovin, Suhen-i ‘İşk, Sâl-i heştom ve nohom, Şumâre 4, 1/31, 32, Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1385hş., s. 35-39.

Durûdiyân, Veliyyullah, Bâzhânî-i Nâhcirân, Nigîn, 130, 1354hş., s. 41-45.

Ebu’l-Hudâ el-Huseynî, Mahmûd, el-İnsânu’l-câmi’ Mevlânâ Celâleddîn, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 41-58.

Ebubeyân, Ubeydullah, Ferheng-i Kurdî, Tetebbu’ der-Vucûh-i Muşterek-i Hamâse-i Âmiyâne-i Las ve Kejal Kurdî bâ-Yekî ez-Hikâyât-i Mesnevî-i Mevlevî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, 1 (1), s. 200-221.

Ebu’l-Kâsimî, Meryem, Her Kesî ez-Zann-i Hod Şod Yâr-i Men, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), Yıl: 4, S. 5-6, 1379-80hş., s. 64-71.

Ebûmahbûb, Ahmed, Kârkerd-i Nâm Âvâhâ der Gazeliyyât-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 30, Mihr 1388hş., Peyâpey 144, s. 19-24.

Ebûmahbûb, Ahmed, Pîşîne ve Berresî-i Semâ’-i Mevlânâ bâ Raks-i Bâstânî ve Ekvâm-i Bedevî, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 199-205.

Efrâsyâbî, Hümâ – Haydarî, Âzâde – Yeke Zâri’, Sohrâb, Mu’arrifî-i Çend Nusha-i Nefîs-i Çâp-i Sengî ve Sorbî-i Merbût be Mevlânâ der Ketâphâne-i Meclis be Hemrâh-i Fihrist Nushe-i Sengî ve Sorbî, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 15-18.

Efrâsyâbî, Hümâ, Fihrist-i Âsâr-i Merbût be Mevlânâ be Zebân-i Hâricî-yi Mevcûd der Ketâphâne-i Şumâre 2 Meclis, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 19-20.

Efşâr, Îrec, Mevlevî-i Belhî ve Emîr Husrev-i Dehlevî du Merzguster-i Kalemrov-i Zebân-i Fârsî, Âyende, 13 (1-3), 1366hş., s. 3-6.

Efşârî, Mihrân, İrâdet der-Tasavvuf ve Pîr-i Murîdî der-Mekteb-i Mevlânâ Celâleddîn, Ferheng-i İrân-zemin, C. 30, 1384.

Ekberî, Ferîdûn, Merg-i Tebdîlî Tefsîr-i Mevlânâ ez-Vâki’a-i Âşûrâ, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 32-35.

Ekberiyân, Huseyn, Dîdgâhhâ-yi Kârşinâsâne-i Mevlevî, Kârşinâs, 15 (18), 1377hş., s. 15-20.

Ekberiyân, Huseyn, İlm yâ İman (Berresî-i Nokta-i Nazarât-i Mevlevî Derbâre-i ‘Akl ve İstidlâl), Kârşinâs, 14 (17), 1376hş., s. 15-19.

Ekberiyân, Huseyn, Merg ve Şehadet der-Dîdgâh-i İslâm ez-Zebân-i Mevlevî, Kârşinâs, 14 (16), 1376hş., s. 27-29.

Ekberiyân, Huseyn, Nazargâh-i Mevlânâ ve Sâl-i 2001 (Sâl-i Goftugûy-i Temeddunhâ), Kârşinâs, 29.

Ekberiyân, Huseyn, Tevellud-i Dubâre (Şems-i Tebrîzî), Kârşinâs, 15 (19), 1377hş., s. 29-34.

Ekrem, Muhammed, Merg der-nazar-i Mevlevî, Yagmâ, 30, 1356hş., s. 426-435.

Ekrem, Muhammed, Te’sîr-i Mevlevî der-huner ve Endîşe-i İkbâl, der-Şinaht-i İkbâl, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tahran, 1365hş., s. 133-142.

Ekremî, Celîl, Asl-i ‘İlliyet ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tebriz, 35 (3-4), 1371hş., s. 32-54.

Emîn, Eşref, Vahy ya Şinâht-i Şuhûdî ve İşârâtî-i Mesnevî, Mâhnâme-i Hâfiz, S. 7, Dey, 1383hş., s. 28-30.

Emîn, Hasan, Mulâkât-i Mevlânâ bâ-İbn Arabî, Keyhân-i Endîşe, S. 69, 1375hş., s. 145-149.

Emîn, Hasan, Peyvend-i Mevlânâ-yi Rûmî ve İbn Arabî, İran-şinâsî, 9, 1376hş., s. 465-479.

Emîn, Seyyid Hasan, Îrân-şinâsî-i Mevlevî ve Asâlet-i İrfân-i Îrânîyeş, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 10, Dey 1383hş., s. 17-25.

Emîn, Seyyid Hasan, Mevlevî ve Asâlet-i İrfânî-i İrânîyeş, Mâhnâme-i Hâfiz, S. 7, Dey, 1383hş., s. 17-25.

Emîn, Seyyid Hasan, Mevlevî ve Mesnevîyeş, Mâhnâme-i Hâfız, Vîjenâme-i Mevlânâ (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 42, Tîr 1386hş., s. 61-63.

Emîn, Seyyid Hasan, Ru’yâ-yı Sâdıka der Mesnevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 19-21.

Emîn, Seyyid Hasan, Te’emmuli der Peyvend-i Fikrî-i Mevlevî ve İbn Arabi (2), Faslnâme-i Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Harici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Şumâre 13, Pâyiz 1379hş., s. 50-75.

Emîn, Seyyid Hasan, Te’emmulî der-Peyvend-i Fikrî-i Mevlevî ve İbn Arabî (1), Faslnâme-i Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Harici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Sâl 3, Şumâre 11, 1379hş., s. 1-30.

Emîn, Seyyid Hasan, Vech-i Tesmiye-i Kitâbhâ-yi Fârsî bâ Nigâhî be Mesnevî ve Dîvân-ı Şems, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 64, Âzer 1388hş., s. 31-32.

Emînî Mufred, Takî, Cilve-i Engîzeî-yi Vîje der Niyâyişhâ-yi Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Tahassusî-i Edebiyyât-ı Fârsî Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî-i Vâhid-i Meşhed, Sâl-i Devvom, Şumâre 6, Tâbistân 1384hş., s. 90-98.

Emînî Yegâne, Muhsin, Tefsîr-i Gazelî ez Mevlânâ, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 84, Murdâd 1390hş., s. 50-51.

Emînî, İsmâ’îl, Âdâb ve Rusûm ve Zebân-ı ‘Âmme der Hikâyethâ-yi Tanz-i Mesnevî, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 43-49.

Emînî, İsmâ’îl, Âşinâyî bâ Şîve-i Tedâ’î der Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 135-143.

Emînî, İsmâ’îl, Rızık der Mesnevî-i Ma’nevî, Şi’r, Şumâre 37 (Sâl-i 12), Tâbistân 1383hş., s. 72-83.

Emîr-i İsfendeka, Murtazâ, İn Şerh-i Şerha Şerha: Tecelli ve Berresî-i İcmâlî-i Ramazân der-Edvâr-i Şi’r-i Pârsî, Tahran, Sefîr-i Subh, 1378hş.

Emîrî-i Horâsânî, Ahmed – Huseynî-i Surûrî, Necme, Şîvehâ-yi Rivâyetgerî-i Mevlânâ der dastân-i Dakuki, Mecelle-i Ulûm-i İctimâi ve İnsâni Dânişgah-i Şirâz (Vijenâme-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî), Şumâre 2, Dovre-i 26, Tabistân 1386hş., Peyâpey 51, s. 43-62.

Emîrziyâyî, İrec, Guriz ez Hod-âgâhî ez Dîdgâh-i Mevlevî der İntibâk bâ Revân-şinâsî-i Nuvîn, Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl-i heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., s. 143-164.

Emîrziyâyî, İrec, Negâhî be Cebr ve Ehtiyâr ez Menzer-i Mevlevî, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 109-118.

Endîşmend, Muhammed İkrâm, Mevlânâ-yi Belh ve İnsân, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 152-154.

Ensârî, Emîr Huseyn, Mevlevî ve Mezâhib, Nigîn, C. 3, S. 9 (33), s. 15-59,

Ensârî, Şehre, Evliyâ der-Âyine-i Fîhi Mâ Fîh, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 79-101.

Ensârî-i Belhî, Kâmil, Kûr u Kebûd ve Kârbord-i Ân der-yâdmendehâ-yi Hudâvendigâr-i Belh, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 244-249.

Enverî, Hasan, ‘İşk-i Hâlî Dû Esbe mî-Âyed, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 117-127.

Enverî, Hasan, Mulâhazâtî derbâre-i Dâstân-i Şâh ve Kenîzek ve Zerger-i Mesnevî, Mecelle-i Danîşkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, C. 1, 1356hş., 2, s. 64-89.

Enverî, Hasan, Nigâhî be-Gazeliyyât-i Mevlânâ, Mecelle-i Danîşkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Meşhed, 26, 1372hş., s. 39-50; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 701-711; Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., 15-28.

Enzâbî-nijâd, Rizâ – Hicâzî, Behcetü’s-Saâdât, Nâhûşyârî-i Hûşyârâne-i Mevlevî der Dîvân-ı Şems, Kâvuşnâme-i Zebân ve Edeb, Şumâre 10, Behâr ve Tâbistân 1384hş., s. 9-36.

Enzâbî-nijâd, Rizâ, Şu’â’-i Âyât-i Kur’ân der-dâyire-i Endîşe ve Kelâm-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 22 (1), 1354hş., s. 437-448.

Erâkî, Muhsin, Şems der-Eş’âr-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, S. 193, 1381hş., s. 44-53.

Ercî, Ali Asgar, Peyvesthâ ve Gusesthâ-yi Sâhtârî der-Gazel-i Mevlânâ, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 208-222.

Esediyân, Muhammed, Temsîl-i Penç Dervâze-i Mânî ve Dâstân-i Kal’a-i Zâtü’s-süver-i Mevlevî, Kitâb-i Mâh-i Huner, S. 87,88.

Eskûyî, Nergis, Îmajhâ-yi Mevlevî-vâr-i Sipehrî der-Şark-endûh, Mâh-nâme-i Hâfiz, S. 7, Mihr, 1383hş., s. 43-48.

Eşref, Seyyid Vahîd, Pîşnihâdî der-Husûs-i Beytî ez-Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Dâniş, Şumâre 82, Pâyîz 1384hş., s. 51-57.

Eşrefzâde, Alî, Gazelî bâ-du Hikâyet, Edebiyât-i Bihiştî, S. 20, 1375hş., s. 60-76.

Eşrefzâde, Rizâ, Kend u Kâv der-Muşkilât-i Mutûn-i Edebî ve İlmî (‘İllet-i Te’hîr-i Mevlevî der-Surûden-i Defter-i Devvom-i Mesnevî), Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, 30 (1-2), (116-117), 1376hş., s. 269-276.

Eşrefzâde, Rizâ, Kissa-i Tûtî-yi Cân; Mukâyese-i Tûtî-yi Hekîm ‘Attâr bâ-Tûtî u Bâzargân-i Mevlevî, Pejûhiş-i Nâme-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Tâbistân 1380hş.

Eyyûbî, Ekmel, Mevlânâ Rûmî ki Turkî Eş’âr, Mecelle-i Ulûm-i İslâmîyye, C. 3, 2, 1962, s. 75-86.

Fahr, Gulâm-Rizâ, Zen der Âyîne-i Nehc’ul Belâge ve Mesnevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 31-35.

Fahr-i İslâm, Betûl, Çerâ Mevlevî ber-Nâm-i ‘Hâmûş’ râ berâ-yi Hod ber-mî-guzîned?, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 176, 1380hş., s. 20-21.

Fâiz, Gulâm-Muhammed, Suver-i hareket der-şi’r-i Mevlânâ ve (Walt) Whitman, çev. Abdullah Zâhirî, Kitâb-i Pâj, 5, 1371hş., s. 123-139.

Fâminî, Mehveş, Enbiyâ-yi Yehûd der-Mesnevî, Temmuz, 8 (148), 1366hş., s. 4,10.

Fâtimî, Huseyn, Mevlevî ve Sembolism, Ferhûnde Peyâm, Meşhed, 1359-60hş., s. 615-642.

Fâtimî, Huseyn, Nev’î Surrealism der-şi’r-i Mevlevî, Cârûb-i lâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, 14, 1357hş., s. 413-483.

Fâtimî, Huseyn, Nigâhî be-Kitâb-i Mevlevî ve Cihân-bînîhâ-i Şark ve Garb (ez-M.Takî-i Ca’ferî), Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, 16 (1), 1362hş., s. 181-196.

Fâtimî, Seyyid Huseyn, Bahsî derbâre-i ‘Cârûb lâ’, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, Yıl: 31, S. 3-4, 1377hş., s. 505-518.

Fâtimî, Seyyid Huseyn, Nigâhî be-Husn-i Tahallus ve Tahallus-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, Yıl: 32, S. 3-4, 1379hş., s. 497-514.

Faturacî, Mînov, Bâztâb-i Bâverhâ-yi Merdum der Gazeliyyât-ı Şems, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 23-42.

Faturacî, Mînov, Berresî-i Pîşîne-i Târihî ve Ferhengî “Perî” ba-Nigâhî be-Kulliyât-i Şems, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 519-537.

Fâyiz, Muhammed İshâk, Çend Vâje ez-Dîd-i Mevlânâ, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 373-378. Gayyûrî, Ma’sume, Ey Berâder Kisse çûn Peymâne îst, Tahlîl-i Sâhtârî-i Dâstânhâ-yi Mesnevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 24-35.

Fâyiz, Muhammed İshâk, Kasr ve Terkîb der-Mesnevî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 280-285.

Fâzilî, Kâdir, Hud’a bâ-Mevlânâ, Kitâb-i Nakd, 1 (4), 1376hş., s. 210-241.

Fâzilî, Kâdir, Muşterekât-i Endîşe-i Mevlânâ ve Mollâ Sadrâ, Keyhân-i Endîşe, 1377hş., s. 82-103.

Fâzilî, Kâdir, Tevellud-i Dûbâre: Nakş-i ‘İşk ve Ma’neviyyet der-Şi’r-i Mevlevî, Keyhân-i Endîşe, 1380hş.

Fehîmî, Rizâ-Muzafferî, Alirizâ, Kavâfî-i Nâ-sâz der-Mesnevî-i Manevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî-i Dânişgâh-i Allâme Tebâtebâyî, Şumâre 25, Pâyîz 1384hş., s. 133-155.

Fellâh, Murtezâ, Revadârî-i Guzeşt ve Burdbârî der Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Ulûm-i İnsâni Dânişgah-i Semnân, Şumâre 25 (Sâl-i 7), Zemistân 1387hş., s. 91-112.

Ferâkî, Tahsîn, Te’sîr-i Mevlevî ber Endîşe Muhammed İkbâl-i Lâhorî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 331-344.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Âvâz-i Ney-i Mevlânâ der-Şi’r-i Merdum, Folklor, 5 (3), 1356hş., 3, s. 5-10; 4, 1356hş., 6, s. 5-13.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Eser-i Mevlânâ ber-Tagor, Edeb, 23 (4), 1354hş., s. 40-45.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Hikâyeî der-zebân-i Merdum der-sohanrânî-i Mevlânâ-yi Belhî ve der-Mesnevî ez-Câmî-i Herevî, Fôlklôr, 2, (40), 1353hş., s. 9-15.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Hikâyeî ez-Mesnevî-i Mevlânâ der-folklor-i Garb, Folklor, 4 (6), 1356hş., s. 5-13; 5 (2), 1356hş., s. 5-11.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Ma’nâ-yi İşk Nezd-i Mevlânâ, Mecmû’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminâr: Tahkîk ve Tahlîl-i Âsâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Kabil 1353hş., s. 147-220; Sohan, 24 (3), 1354hş., s. 415-424, 519-529, 615-638, 743-753.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Mevlânâ der-Meydân-i Munâcât, Gulistan Faslnâme-i Şûrâ-yi Gusteriş-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî der-Amrîkâ-yi Şimâlî, Sâl-i evvel, Şumâre 3, Philadelphia, Pâîz, 1376/1997, s. 9-22; Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 87-100.

Ferhâdî, Abdu’l-Gafûr Revân, Rûyîn: Mesnevî-i Mevlevî ve Zemînehâ-yi İctimâ’î-i ân, İrfan, 9, 1355hş., s. 87-95.

Ferhâdiyân, Hamza Alî, Hem-sohanî-i Hâfız ve Mevlânâ, Neşr-i Dâniş, Yıl: 2, S. 3, 1368hş.

Ferhâdiyân, Hamza Alî, Hem-sohanî-i Hâfiz ve Mevlânâ, Neşr-i Dâniş, 9 (3), 1367hş., s. 26-29.

Ferhâdiyân, Hamza Alî, Mutâla’a-i Tatbîkî-i Mesnevî-i Şerif ve Dîvân-i Kebir, Kiyân, 2 (10), 1371hş., s. 66-72.

Ferhâdiyân, Huseyn, Çend Neşriyye-i İlmî der Âsâr-i Celâleddin Muhammed Mevlevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî-i Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 36.

Ferîver, Mehdî, Der-pey-i Âfitâb, Menâtik-i Âzâd, 4 (38), 1373hş., s.56.

Ferruhî, Yezdân, Pîşe ve Ferheng (Gurûhhâ-yi Pîşeveri ber Esâs-i Mesnevî-i Ma’nevî), Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 261-302.

Ferrûhzâd, Fettâne, Cem’-i Ezdâd ber-Esâs-i Hikâyetî ez-Mesnevî-i Mevlevî, Sûfî, S. 28, 1374hş., s. 37-39.

Ferrûhzâd, Fettâne, Hikâyet-i Fakîr-i Rûzî-taleb ez-Defter-i Şeşom-i Mesnevî, Sûfî, S. 34, 1376hş., s. 32-37.

Ferrûhzâd, Fettâne, Hikâyet-i Şeyh Muhammed-i Serrezî ez-Mesnevî-i Mevlevî, Sûfî, S. 22, 1373hş., s. 43-44.

Ferzâd, Mes’ûd, Arûz-i Mevlevî, Hired ve Kûşiş, 2 (1), 1349hş., s. 141-225.

Ferzâd, Mes’ûd, Çend Nukte Derbâre-i Gazelhâ-yi Mevlevî, Endîşe ve Huner, 4, 1339/42hş., s. 38-42.

Ferzâd, Mes’ûd, Mûsîkî-i Gazelhâ-yi Mevlevî, Çend Goftâr, Şîrâz, 1349hş., s. 132-156.

Ferzâm, Hamîd, İrâdet-i Mevlevî be Senâ’î-i Gaznevi, Name-i Encümen, Sâl Heftom, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 45-48.

Ferzâm, Hamîd, Nuhustîn Beyt-i Mesnevî ve Tefsîr-i ân, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, 13,14, 1355-56hş., s. 1-19.

Fettâhî-i Sânî Sebzvâr, Mustafâ, Edeb-i Şükr-i Ni’met der Mesnevî-i Mevlevî, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 81, Urdîbehişt 1390hş., s. 56-58.

Fettâhiyân, Fâize, Cân-i Novbîn der-Ten-i Harf-i Kuhen, Berresî-i Saht-şikenî der-Fîh-i Mâfîh-i Mevlevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 42-50.

Feyz, Seyyid Rizâ, Sûret ve Ma’nî der-Âsâr-i Mevlânâ, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1857-1876.

Fikret, Muhammed Âsâf, Lehce-i Belh ve Deryâft-i Bihter-i Sohan-i Mevlevî, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 9, S. 6, 1377hş., s. 7-18.

Fîrûzâbâdî, Sa’îd, Şi’r, Zebân-i Âştî-yi Cihâniyân Bânû Şîmil ve Nakş-i Û der-Şinaht-i Mevlânâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 539-551.

Fromm, Erich, İrfân-i Mevlânâ, çev. Sa’îd Alevî-i Nâînî, Nâme-i Ferheng, Sâl 2 (1,2), Peyâpey 5-6, Pâyîz-Zemistân 1370hş., s. 106-107.

Fuâdiyân, Muhammed Hasan, Ez Alî Âmûz İhlâs-i Amel (Menâkıb-ı Ulvî der Mesnevî-i Mevlevî), Mecelle-i İlmî Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî Dânişgâh-i Tehrân, Dovre-i 54, Şumâre 168, Zemistân 1382hş., s. 21-40.

Fûlâdî, Alî Rizâ, Hudûs ve Kidem-i Kur’an der-Mesnevî-i Mevlânâ (ez-Dîdgâh-i Ehl-i Beyt (a)), Edebistân, S. 48, 1372hş., s. 94-97.

Furûgî, Muhammed Alî, Edebiyât-i Îrân be-Munâsebet-i Kitâb-i Âkâ-yi Bedî’uzzemân der-Şerh-i Ehvâl-i Mevlânâ Celâleddîn, Makâlât-i Furûgî, 1, 1353hş., s. 224-231.

Furûher, Nusretullah, Dil ve Rûh ve Kalb, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 20, S. 203, 1382hş., s. 42-45.

Furûher, Nusretullah, Mevlânâ ve Girevdâr-i Cebr ve İhtiyâr, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 495-518.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Hâce Abdullâh-i Ensârî ve Mevlânâ Celâleddîn ve Beyân-i Munâsebet-i Meyân-i ân dû, Mecmû’a-i Makâlât ve Âsâr-i Ustâd Bedî’uzzamân-i Furûzânfer, Tahran 1351hş., s. 375-381.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Hulâsa-yi Mesnevî, Sohan, 1 (2), 1322hş., s. 116.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Ma’hez ve Kısas ve Temsîlât-i Mesnevî, Sohan, 5 (9), 1333hş., s. 720-723.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Mesnevî ve Keyfiyet-i İstifâde ez-ân, Mecmû’a-i Makâlât ve Âsâr-i Ustâd Bedî’uzzamân-i Furûzânfer, Tahran 1351hş., s. 385-391.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Mesnevî-i Şerîf, Furûzânfer Key Şerh Key Mukaddimât-i İktisâbât, çev. Muhammed Rayâz, İkbâl Review, 13 (2), 1972, s. 73-87.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Mukaddime-i Bâng-i Nây (ez-Seyyid Muhammed Alî Cemâlzâde), Mecmû’a-i Makâlât ve Âsâr-i Ustâd Bedî’uzzamân-i Furûzânfer, Tahran 1351hş., s. 323-325.

Furûzânfer, Bedî’uzzamân, Şi’r-i Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî bâ-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, Tahran 1337ş., s. 146-153.

Furûzânfer, Bedi’uzzamân, Zindegî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Muhammed, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 21-56.

Ganî, Kâsım, Zihn ve Zebân-i Hâfiz der-Mukâyese bâ-Sa’dî, Mevlevî ve Hayyâm, Mâhnâme-i Hâfiz, S. 8, Abân, 1383hş., s. 31-33.

Ganîmî Hilâl, Muhammed, Celâlu’d-dîn Mevlevî, Risâletü’l-İslâm, el-aded: 57, Cemâdiye’l-âhire 1384/October 1964, Mısr, es-safahât: 89-95.

Gâyimî, Ferzâd, Nakş-i Felsefe-i Temsîli der Dâstanperdâzîhâ-yi Mevlânâ der Mesnevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 183-198.

Gayûrî, Ma’sûme, Ey Berâder Kısse çûn Peymâneîst, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 24-35.

Gayûrî, Ma’sûme, Mevlânâ Olgu ve Nazariyye, Nâme-i Encumen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 119-134.

Genc-i Kerîmî, İlhâm, Çeşm Zehm ve Berresî-i an der Mesnevî-i Ma’nevî, Nâme-i Pârsî, Sâl-i Pânzdehum, Şumâre 3, Peyâpey 54, Pâyîz 1389hş.,82-95.

Gendumânî, Heybetullah Ekberî, Pejûheşî Derbâre-i Se Ustûre Giyâhî der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Zebân u Edeb, Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâyî, Sâl-i devâzdehum, Şumâre 37, Tahran, Pâyîz 1387hş./Autumn 2008, s. 7-28.

Girgin, Mahmûd, Ma’nî-i Mesnevî ya Ma’rifet-i Diyâlektikî der-Mesnevî-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 95, Şehriver, 1384hş., s. 118-136.

Goftegû bâ Dr. Erol, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 7, Âbân 1386hş., Peyâpey 121, s. 5-13.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Dovrân-i Ârâmiş ve Kemâl der-Hayât-i Mevlânâ, ter. Tevfîk-i Subhânî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 94-123.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ ve Mu’âsirân-i Û, ter. Tevfîk-i Subhânî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 73-93.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Âsâr-i Mevlânâ, ter. Tevfîk-i Subhânî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 167-174.

Gul Muhammedî, ‘Alî, Niyâyiş der Kelâm-ı Mevlânâ, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîst u Devvom, Şumâre 4, Peyâpey 90, Tâbistân 1388hş., s. 15-17.

Gulâbgîr, Muhammed Rizâ, Te’sîr-i Fikh ve Felsefe ve Kelâm-i İslâmî ber-Mesnevî-i Mevlevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, 50, s. 40-45.

Gulâm Huseynzâde, Gulâm Huseyn – Tâhirî, Kudretullâh – Recebî, Zehrâ, Berresî-i Unsur-i Zamân der Rivâyet bâ Te’kid ber Hikâyât-i “A’râbî-i Derviş” der Mesnevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 199-218.

Gulâm Huseynzâde, Gulâm Huseyn, Nakt ve Tahlîl-i Hikâyât-i Kerâmethâ-yi Mevlânâ der Risâle-i Sipehsâlâr, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Çehârum, Şumâre Hefdehum, Pâyîz 1386hş., s. 125-148.

Gulâm Huseynzâde, Gulâm Huseyn, Tahlîl-i Şahsiyet-i Dâstânî-i İbrâhim-i Edhem ber Esâs-i Mesnevî-i Mevlevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 161-182.

Gulâm Rizâyî, Muhammed, Nesrhâ-yi Goftârî; Berresî Nesrhâ-yi Goftârî Mutasavvife bâ Te’kîd ber Ma’ârif-i Bahâ Veled, Ma’ârif-i Burhâneddîn Muhakkık, Makâlât-ı Şems, Fîh-i mâfîh, Ma’ârif-i Sultan Veled, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, Tahran, s. 36-48.

Gulâmî, Mucâhid, Hakîkat Mânendî der Sâht-i Endîşegî-i Mevlevî, Mâhnâme-i Edebiyyât-i Dâstânî, Sâl-i Sîzdehom, Tîr 1387, Şumâre 114, s. 2-9.

Gunâbâdî, Muhammed Pervîn, Berhî ez-Husûsîyethâ-yi Lugavî-i Mesnevî, Muhît-i Edeb, Tahran 1358ş., s. 200-217.

Gunâbâdî, Muhammed Pervîn, Berhî ez-Husûsîyyethâ-yi Mesnevî-i Mevlevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 562-575.

Gunâbâdî, Muhammed Pervîn, Der-Mesnevî Çegûne be-kelimehâ-yi Tâzî Reng-i Fârsî Bahşîde Şodeest, Guzîne-i Makâlehâ, Tahran 1356hş., s. 87-96.

Gunâbâdî, Muhammed Pervîn, Numûne-i ez-Meselhâ ve Kinâyehâ-yi Mesnevî, Guzîne-i Makâlehâ, Tahran 1356hş., s. 177-180.

Gurcî, Mustafâ – Nerîmânî, Ahmed, Berresî ve Tahlîl-i Mesnevî-i Tâkdîs ve Mîzân-ı Te’sir-i Ân ez Mesnevî-i Ma’nevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 42, Mihr 1389hş., Peyâpey 156, s. 12-21.

Gurcî, Mustafâ, Berresî ve Tahlîl-i Kıssa-i “Nâkoca Abâd-i Şekâvet” der Mesnevî bâ Teveccuh be Buhranhâ-yi İnsâni, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 219-238.

Gurcî, Mustafâ, Hazret-i Muhammed der Nigâh-i Te’vîlî-i Şemseddîn Muhammed Tebrîzî, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre 9, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 185-208.

Gurcî, Mustafâ, Her ki râ Derd Est Û Burdest Bû “Berresî-i Tatbîkî-i Nigâh-i Mevlevî ve Mutefikkrân-ı Milel-i Dîger be Derd ve Renchâ-yi Beşerî be Münâsebet-i Heştsedomîn Sâl-i Tevellud-i Vey”, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre Devâzdehum, Behâr 1388hş., s. 165-167.

Gurcî, Mustafâ, Mesnevî ve Makâle-nivîsî der-Sidde-i Ahîr, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 8, S. 95, Şehrîver 1384hş.

Gurcî, Mustafâ, Tahlîl-i Bûtîkâ-yi Kissa-i Mûsî ve Hizr der-Mesnevî ve Keşfu’l-esrâr, Pejûhişhâ-yi Edebî, S. 9,10.

Gurcî, Mustafâ, Zerrînkûb ve Mevlânâ Berresî-i Mâkalehâ-yi Ûstad Zerrînkûb Derbâre-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 14-22.

Guzeşte, Nâsir, Te’sîr-i Meyânî-i Kelâmî-i Eş’ârî ber-Tefekkur-i İrfânî-i Mevlevî, Mulâkât ve Berresîhâ, S. 62, 1376hş., s. 71-85.

Güven, Rasih, Mevlânâ Celâleddîn ve Şems-i Tebrizi, çev. Tevfîk-i Subhânî, Nâme-i Pârsî, Sâl-i Heftom, Şumâre 4, Peyâpey 15, zemistân 1378hş., 75-92.

Güzelyüz, Ali, Şerhhâ-yi Mesnevî der-Anatoli, Sohan-i ‘İşk, Sâl-i heştom ve nohom, Şumâre 4, 1 / 31, 32, Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1385hş., s. 21-27; Şarkiyat Mecmuası, S. IX, İstanbul 2007.

Hâ’irî, ‘Abdu’l-Huseyn, Âşinâyî bâ Çend Nushe ez Şerhhâ-yi Mesnevî-i Celâleddîn Muhammed-i Mevlevî-i Belhî, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 7-9.

Habîbî, Abdulhayy, Mekteb-i Fikrî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 28 (3), 1349hş., s. 1-11.

Habîbî, Abdulhayy, Şâir-i Endîşe, Mecmû’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminâr: Tahkîk ve Tahlîl-i Âsâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Kabil 1353hş., s. 100-111.

Habîbî, Hasan, Çend Nükte Derbâre-i Nezerât-i Mevlânâ, Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl-i heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., 49-92.

Hâcegîr, Alî, Degdegehâ-yi Bunyâdîn-i İnsân der Âmûzehâ-yi Mevlânâ, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 46-74.

Hâcûyî, Muhammed, Âmûzehâ-yi Mevlânâ Berâ-yi İnsân-i Mu’âsir -Bahş-i Tecessum-i A’mâl der-Restâhîz-, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1723-1754.

Hâdî, Rûhullah, el-Gazel inde Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 91-102.

Hadîver, Hâdî, Faslî ez Kitâb-şinâsî-i Mevlânâ Celâleddin Belhî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 9-11.

Hakdâr, Alî Asgâr, Sîmâ-yi Velâyet der-Mesnevî-i Ma’nevî, Basâir, 2 (13), 1374hş., s. 36-38.

Hâkimî Vâlâ, İsmâîl, Semâ der-Tarîka-i Mevlevîye, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 28 (3,4), 115-116, 1369hş., s. 23-36.

Hakkî, İsmâîl bin Mustafâ, Şerh-i Mesnevî, çev. Fîrûz Ârâste, Mihr, 12 (3), Hordâd 1345hş., s. 171-175; 4, Tîr 1345hş., s. 249-251; 5, Mordâd 1345hş., s. 340-343.

Hakkî, İsmâîl bin Mustafâ, Tefsîrî ez-Mesnevî, çev. Fîrûz Ârâste, Mihr, 10 (3), 1343hş., s. 354- 361; 11 (9), Âzer 1344hş., s. 551-555; 10, Dey 1344hş., s. 654-655; 11, Behmen 1344hş., s. 691-701.

Hakşinâs, Nasrî, Tezâd ez-Dîdgâh-i Mevlânâ-yi Belh, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 43-49.

Halebî, Ahmed Tu’me, er-Rumûzü’ş-Şi’riyye ve Delâlâtuhâ fî Mesneviyyi Celâluddîn er-Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/241-250.

Hâlidiyân, Muhammed Alî, Bâztâb-i Hikmet ve Felsefe der Mutûn-i Nazm u Nesr-i (Keşfu’l-mahcûb-i Hucvîrî ve Mesnevî-i Mevlevî), Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 5, Zemistân 1385hş., s. 43-54.

Hâlidiyân, Muhammed Alî, Mevlânâ’-i Ma’rifetî ve İlmî-i Kemâl ez Dîdgâh-i Mevlevî der Mesnevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 47-55.

Hâlidiyân, Muhammed Alî, Mevâni’i Ma’rifet der Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 3, Tâbistân 1385hş., s. 11-38.

Hâlikî-râd, Huseyn, Gûnehâ-yi Bâztâb-i Ehâdîs-i Nebevî der- Mesnevî-i Ma’nevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 91-101.

Hâlikî-yi Bâbâyî, Alî Murâd, Tûtî, Nemâdhâ ve Mezâmîn-i Ân der-Ş’ir-i Fârsî bâ-Tekiyye ber-Mesnevî, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 42-45.

Halîl, İmâdu’d-dîn, Şey’un ‘ani’l-İltizâm fî-Şi’ri Celâlu’d-dîn er-Rûmî, -I- Hadâretü’l-İslâm, el-’aded: 5-6, Receb-Şa’bân 1399/Haziran-Temmuz 1979, es-safahât: 23-53; -II- el-’aded: 10, Zü’l-hicce 1399/Teşrîn 2-Kânûn 1 1979, es-safahât: 21-48.

Halîlî, Halîlullah, ez-Belh tâ Konye Mevlânâ Celâleddîn Belhî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 20-31.

Hâlisî, Abdurrahmân, Şerh-i Manzûm-i Hîcdeh Beyt-i Nuhustîn-i Mesnevî-i Mevlevî be-ihtimâm-i Abdulhamîd-i Huseynî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 22, 1349hş., s. 241-257.

Hamîd, Fârûk, Funûn-i Kissa-serâyî der-Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, çev. Abdurrezzâk Hayâtî, Nâme-i Ferhengistân, VI. Dönem, S. 3, Tir, 1383hş.

Hâmid, Mehdî Ekber, Hâfiz ve Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, 5 (7), 1367hş., s. 53.

Hamîdî, Ca’fer, Cidâl-i Celâleddîn Mevlânâ bâ Câdû-yi Cehl, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 72-75.

Hamîdî, Nevrûz’alî, Fuşurde-i Şerhî ber-beyt-i Âgâzîn-i Mesnevî-i Ma’nevî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 181-192.

Hamzaî-nijâd, Sîmâ, Yûsufî der-eş’âr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sûfî, 10, Hurdâd 1370hş., s. 7-15.

Hânsârî, Ahmed, Cân fedâ-yi ân ki nâpeydâst bâd, Surûş, 6 (277), 1363hş., s. 32-33,62.

Hânsârî, Muhammed, Bî-âgâz ve Encâm Bûden-i Mesnevî, Faslnâme-i Nâme-i Ferhengistân, Dovre-i pencûm, S. 1, 1380hş., s. 58-62.

Hânsârî, Muhammed, İnsân-şinâsî-i Mevlânâ der-Mesnevî, Berresîhâî derbâre-i Mevlânâ, Tahran 1354hş., s. 167-212; Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl-i heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., s. 93-124.

Hânsârî, Muhammed, Mevlânâ der-Pîşgâh-i Makâm-i Risâlet, Nâme-i Şehîdî, Tahran 1374hş., s. 266-276; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s.335-343.

Hasan, Seyyid Muhammed, Tezâd-i Akâid-i Muhâlifîn derbâre-i Mevlânâ Celâleddîn, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 123-145.

Hasanî, Meryem, Remzperdazî-i Gâr der Ferheng-i Milel ve Yâr-i Gâr der Gazelhâ-yi Mevlevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 15, Zemistân 1388hş., s. 35-54.

Hasanzâde Tevekkulî, HamidRizâ, Te’vîl Nezd-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Ulûm-i İnsâni Dânişgah-i Semnân, Şumâre 28 (Sâl-i 8), Zemistân 1388hş., s. 37-54.

Haskur, Nadia, Semâtü’ş-Şi’ri’s-Sûfî ve Delâlâtuhu Celâluddîn er-Rûmî Numûzecen, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/235-240.

Hassûn, Nidâ, el-İnsânu’l-Misâlî fî Mesnevî Mevlânâ, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 103-114.

Hâtemî, Ahmed, Mulâhazâtî Derbâre-i Kıssehâ-yi Mesnevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Hefdehom, Şumâre 66, Tâbistân 1382hş., s. 10-15.

Hâtemî, Ahmed, Pinhân zi-Dîdehâ ve Heme Dîdehâ ez-Ûst (Berresî-i Kelâmî Mesele-i Rûyet-i Hudâ ve Nazar-i Mevlânâ), Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 229-244.

Haydarî, Alî, Hikâyât-i Tekrârî der-Mesnevî-i Mevlevî, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 4-9.

Haydarî, Alî, Kelâm-i Perverdigâr der Gazeliyyât-i Hudâvendigar Mevlânâ (Nigerişî ber Tecellî-i Kur’ân der Gazeliyyât-i Şems), Faslnâme-i İlmi Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra (Vijename-i Edebiyyât), Şumâre 68-69 (Sâl-i 17), Zemistân 1386-Behâr 1387hş., s. 23-44.

Haydarî, Alî, Mukâyese-i Tûtî ve Bâzergân-i Mevlevî ve Attâr, Mecelle-i Rüşd-i Âmûzeş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, Dovre-i nûzdehum, Şumâre 3, Bahâr 1385hş., s. 7-10.

Haydarî, Alî, Senciş-i Hikâyât-i Muşâbih-i Mevlevî bâ-Mesnevîhâ-yi Attâr, Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî-i Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î), Sâl 6, Şumâre 17, Behâr-Tâbistân 1382hş., s. 134-154.

Haydarî, Alî, Tehavvul-i Şahsiyet der Hikayât-i Muşâbih-i Mevlevî ve Attâr, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s.93-114.

Haydarî, Fâtima, Mevlânâ ve Kur’an, Hefte-nâme-i Gulistân-i Kur’an, Sâl 4, Şumâre 146, 1380hş., s. 13-15.

Haydarî, Fâtima, Peyvendhâ-yi Fikrî-yi Mevlânâ bâ-Bahâ Veled, Eflâtun, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 223-237.

Haydarî, Huseyn, İsmet-i Enbiyâ der Arâ ve Âsâr-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Ulûm-i İnsâni Dânişgah-i Semnân, Şumâre 11 (Sâl-i 4), Pâyiz 1384hş., s. 65-100.

Haydarpûr, Mesîhullâh, Arûs-i Kur’ân: Câygâh-i Kur’ân der Âsâr-i Mevlevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 27-28.

Hayrâbâdî, Abbâs, Mukâyese-i Kissahâ-yi Mesnevî bâ-Ma’haz-i ân, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 33, S. 1-2, 1379hş., s. 337-348.

Hayrendîş, Seyyid Mehdî, Hadîs-i Rûy-i Şems, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî-i Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 23-26.

Hayrhâh, Fakîr Muhammed, Mesnevî-i Gulşen-i Tevhîd: Mufredât-i Mesnevî-i Manevî, İrfân, 1356hş., s. 70-75.

Hayrhâh, Fakîr Muhammed, Nuseh-i Hattî-i Gulşen-i Tevhîd (Şerh-i Manzûme-i Mufredât-i Mesnevî-i Ma’nevi, Te’lif-i Şâhidî, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 34, 1355hş., s. 66-76.

Hayrhâh, Fakîr Muhammed, Peştû Mesnevî, Şerh-i Berhî ez-metâlib-i Mesnevî-i Mevlevî be-nazm-i Peştû, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 33 (4), 1354hş., s. 58-67; 34 (1), 1355hş., s. 99-104; 2, s. 23-28; 3, s. 38-43.

Hayrî, Hâdî, Semâ’-i Mevlânâ, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 41-45.

Hayyâmpûr, Abdurresûl, Çend Kitâb-i Hattî-i Muhimm-i Fârsî der-Konya, Mecelle-i Dânişgede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, 7 (2), 1344hş., s. 241-248; 7 (4), s. 483-499.

Hayyâmpûr, Abdurresûl, Kelimât ve Eş’âr-i Turkî-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tebriz, C. 3, No: 7, 1329hş./1950.

Hâzikî, Ebu’l-fazl, Mevlevî Pizişk-i Cânhâ, Mihr, 10, 1343hş., s. 462-465.

Hekîm-i Mevlevî, Hadîsî Dîger ez-simâ-yi Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, 12 (121), 1374hş., s. 65.

Hekîmiyân, Ebu’l-Feth, Konya ve Merkad-i Mevlânâ, Berresîhâî derbâre-i Mevlânâ, Tahran 1354hş., s. 213-321.

Hekîmiyân, Ebu’l-Feth, Şârihân ve Mukallidân-i Mesnevî-i Ma’nevî, Nigîn, 9 (105), 1352hş., s. 41-43, 57.

Hemtâ, Humâyûn, Hac der-Nigâh-i Mevlânâ, Mîkât-i Hac, 1 (2), 1371hş., s. 153-165.

Hemtâ, Humâyûn, Râbita-i Rûh ve Cism ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, 11 (2), 1373hş., s. 14-18.

Herevî, Mustafâ, Şinaht ve Berresî-i Endişehâ-yi Mevlevî, Attârnâme, Los Angeles 1374hş., s. 145-152.

Heymer, Alfons, Ahmed-i Rûmî Şâir-i Gumnâm-i Silsile-i Mevlevîye, çev. Muhammed Cevâd Şems, Ma’arif, 13, 1375hş., s. 424-448.

Hızr, Muhammed Mansûr, Akîdetü Celâlu’d-dîn er-Rûmî, er-Risâle, el-aded: 798, Zü’l-hicce 1367/October 1948, Mısr, es-safahât: 1091-?.

Hicâzî, Behcetü’s-Saâdât, ez Millîgerâyî-i Firdevsî tâ Ferâmillîgerâyî-i Mevlevî, Kâvuşnâme-i Zebân ve Edeb, Şumâre 10, Behâr ve Tâbistân 1384hş., s. 9-32.

Hicâzî, Behcetü’s-Saâdât, Nîme-i Latîf-i Aferîneş der-Endîşe-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Ulûm-i İnsâni-i Meşhed (İlmî ve Pejûhişî), S. 146, Payiz, 1383hş., s. 155-178.

Hicâzî, Benefşe, Âşinâyî-i Hafiz bâ-Mevlevî, Gulçarh, 15, 1375hş., s. 41-46.

Hicâzî, Muhammed, Mevlevî, Edeb ve Hikmet ve İrfân, Tahran 1353hş., s. 17-34.

Hicâzî, Muhammed, Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 46-57.

Hikmet, Şâhruh, Berhî ez Vucûh-i Peyrovî-i Mollâ-yi Nerak ez Mollâ-yi Rûm, Faslnâme-i Tahassusî-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî (Dânişgah-i Âzâd-i İslâmî-i Erâk), Şumâre 4 (Sâl-i evvel), Zemistân 1384hş., s. 27-50.

Horâsanî, Muhammed, Bedây’i Suveri der Şi’r-i Mevlanâ, Şi’r, Şumâre 65 (Sâl-i 16), Behâr 1388hş., s. 74-78.

Hoşnâm, Mahmûd, Mevlevî ve Mûsîkî, Mûsîkî, 3 (127-128), 1349hş., s. 116-120.

Hoşnâm, Mahmûd, Mevlevî ve Mûsîkî, Şi’r ve Mûsîkî der-Îrân, Tahran 1366hş., s. 59-64.

Huccetî, Nasrullah, Şems ve Cilvehâ-yi Vey der-Mesnevî, Ruşd-i Âmûziş-i Edeb-i Fârsî, 8 (33), Tâbistân 1372hş., s. 30-39; Pâyîz 1372hş., s. 20-27; Zemistân 1372hş., s. 14-23.

Hulâsa-i Mesnevî, (Kitâbhâ-yi Tâze), Mecelle-i Sohan, No: 2, 1327hş./1948.

Humâ’î, Celâleddîn, Akîdetu’l-Mevlevî, Havle Evliyâillah ev el-Mustafîne’l-İlâhiyyîn, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 133-144.

Humâ’î, Celâleddîn, Cebr ve İhtiyâr ve Kazâ ve Kader ez-Dîdgâh-i Mevlevî ve Mutekellimân-i İslâmî, Câvîdân Hired, 3 (2), 1356hş., s. 1-25; Makâlât-i Edebî, 1, 1369hş., s. 267-299.

Humâ’î, Celâleddîn, Efkâr ve akâid-i Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, Tahran 1337hş./1958, s. 173-208; Makâlât-i Edebî, 1, 1369hş., s. 236-266.

Humâ’î, Celâleddîn, Gazeliyât-i Dîvân-i Şems, Makâlât-i Edebî, 1, 1369hş., s. 185-235.

Humâ’î, Celâleddîn, İrfân-i Mevlevî, Sâlnâme-i Dunyâ, 29, 1352hş., s. 257-263.

Humâ’î, Celâleddîn, Mâhî ez-sergende Gerded Ney Zedem, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 22 (1), 1354hş., s. 31-37.

Humâ’î, Celâleddîn, Mevlevî çe mî-gûyed, Berresîhâî derbâre-i Mevlevî, Tahran 1354hş., s. 53-97; Makâlât-i Edebî, 1, 1369hş., s. 313-344; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan 1384hş./2003, s. 267-297.

Humâ’î, Celâleddîn, Mevlevî, Merzhâ-yi Dâniş, 3, Tahran 1339-1342hş., s. 235-256.

Humâ’î, Celâleddîn, Zindegî-i Mevlevî ve Akâid-i İrfânî-i Û, Makâlât-i Edebî, 1, 1369hş., s. 300-312.

Hûrsend, Pervîz, İzn-i Duhûl, Nigîn, 119, 1354hş., s. 27-30.

el-Huseynî, Mahmûd Ebu’l-Hudâ, Rıhletu’r-Rûmî min’Allahi ile’l-Kevn, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/113-120.

Huseynî, Marziyye Kâvûsî, Dünyâ ez-Manzara-i Mesnevî-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 95, Şehriver, 1384hş., s. 112-117.

Huseynî, Seyyid Hasan, Munâsibât-i Beyân Metnî-i Maârif-i Bahâ Veled ve Mesnevî-i Ma’nevî ez Menzer-i Dâstân perdazi, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 57-92.

Huseynî, Seyyid Muhammed, Telmîhhâ-yi Pîçîde ve Râz-âlûd der Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlânâ, Faslnâme-i Zebân ve Edeb (Dânişgâh-i Allâme Tebâtebâyi), Şumâre 15, Behâr-Tâbistân 1381hş., s. 42-56.

Huseynî, Seyyid Seccâd, Nîm-nigâhî be-Şurûh-i Mutekaddim-i Mesnevî-i Şerîf, Sâhib-i Sırrî, Azîz Sad Zebân: Vîje-nâme-i Humâyiş-i Tefâhîm beyn-i Mezhebî ve Ferhengî der-Endîşe-i Mevlevî ber-kuzâşt-i Heştsadomîn Sâl-i Velâdet-i Hazret-i Mevlânâ, Gird-âverî-i Vîje-nâme-i Humâyiş: Sâdik-i Haydarî-niyâ, Tahran: Mu’essese-i Mutâla’ât-i Ferheng ve Temeddun-i İrân-zemîn, 1384hş., s. 58-63.

Huseynî-i Kazvînî-i Şîrâzî, Muhammed Huseyn, Şerh-i Dîbâçehâ-yi Mensûr-i Mesnevî-i Mevlevî, Tashîh: Cihânbahş, Cûyâ, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 345-432.

Huseynpûr, Alî, Te’emmul der Mes’ele-i Merg-sitâyî der Edeb-i İrfânî ve Divân-i Gazeliyyât-i Mevlânâ, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Evvel, Şumâre Evvel, Tâbistân 1382hş., s. 25-50.

Husrevân, Muhammed Huseyn, Mu’arrifî-i Yek Nusha-i Hattî be-nâm-i Gulşen-i Tevhîd, Pejûhişnâme-i Dânişkede-i Eebiyat ve Ulûm-i İnsani Dânişgâh-i Şehîd-i Bihiştî, 7, 1370hş., s. 112-121.

Husreviyân, Muhammed Mehdî, İnsân-i Kâmil ez Didgâh-i Mevlevî, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 73-94.

Husreviyân, Muhammed Mehdî, Mevlevî; Hudâvendigâr-i ‘İrfân, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 76-89.

Husrevşâhî, Muhammed Tâhirî, Sîmâ-yi Selâhaddîn-i Zerkûb der-Gazelhâ-yi Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 175, 1380hş., s. 34-37.

Hûşhâl Destcerdî, Tâhire, Tekâmul-i Cism (Beden) der-Seyr u Sulûk ez-Dîdgâh-i Mevlânâ der-Mesnevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 245-267.

İbâdî Cevkendân, Kerem, Adâb-i Esrâr ve Fezâyil-i İbâdât ez Dîdgâh-i Mevlânâ, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 4, Pâyiz 1385hş., s. 77-100.

İbâdî-i Zahmetkeş, Putânisyelî Benâm-i Mevlevî ve Gerdişgirî bâ Tekiye ber Cogrâfyâ-yi Zihnî-i Mevlevî der Mesnevî, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 110-116.

İbâdiyân, Mahmûd, Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddin Belhî ez Rivâyet be Kadâvet, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 41-53.

İbnu’r-Resûl, Muhammed Rizâ, Mevlevî ve Mutenebbî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 1-60.

İbrâhîmî, Mîr Celâl, Gostere-i Remz der Mesnevî-i Mevlânâ, Nâme-i Ferheng, Sâl-i 5, Şumâre 3, Peyâpey 19, Pâyîz 1374hş., s. 138-143.

İbrâhîmiyân, Ferşîd, Mevlânâ ve Nümâyiş, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 174-190.

İbrâhîmiyân, Hasan, İttihâd-i Tarîka-i Ma’rifet-i İrfânî ve Ma’rifet-i ‘Aklânî ez-Dîdgâh-i Mevlevî ve Hâfiz, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, S. 150, 1378hş., s. 265-675.

İclâlî, Emîn Pâşâ, Derbâre-i du Beyt ez-Mesnevî-i Ma’nevî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 33, 1369hş., s. 1-11.

İhtirâmî, Menûçehr, Latîfehâ-yi Mevlevî der Fîh-i Mâfîh, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 50-62.

İhtişâ’î, Ebu’l-Hasan, Hediye-i Men be-Âşikân-i Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 209-215.

İhtişâmî Hûnegânî, Hüsrev, Rüstem der Hamâse-i Gınâyî-i Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng-i İsfehân, Vîje-i Şâhnâme Pejûhî, Şumâre 1, Murdâd 1380hş., s. 40-46.

İhtiyârî, Zehrâ, Semâ’ der-Surûdehâ-yi Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 1-2 (136-137), 1381hş./2002, s. 124-147.

İkbâl, Abbâs, Mevlevî-i Rûmî ve Allâme-i Şîrâzî ve Dâstân-i Sadr-i Cihân-i Buhârâî, Mecmû’a-i Makâlât-i Abbâs İkbâl-i Âştiyânî, Tahran 1350hş., s. 420-425; Mihr, 1, s. 129-134.

İkbâl, Efzal, Alî bin Ebî Tâlib (a) der-Mesnevî, ter. Hasan-i Lâhûtî, Vakf-i Mîrâs-i Câvidân, 1 (3), 1372hş., s. 136-139.

İkbâl, Efzal, Peyâm-i Mesnevî, ter. Hasan Afşâr, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 486-550.

İkbâl, Ferzâd, Mücevviz-i Âsâr-i Nazeriyye-i İsti’mâl der Şerh-i Mesnevî-i Şerîf-i Bedî’uzzamân-i Furûzânfer, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 33, Dey 1388hş., Peyâpey 147, s. 33-37.

İkbâlî, İbrâhîm, Nâm-i Sûzendâr, Âmûziş-i Edeb-i Fârsî, S. 37, 1374hş., s. 58-60.

İktidârî, Ahmed, Du Kitâb Derbâre-i Mesnevî (Pûpek ve Şeydâ-yi Hâm ez-Edward Joseph-Mesnevî-i Ma’nevi-i Hulâsa-i Dâstânhâ ez-Muhsin-i Gayyûr, Âyende, 13 (1-3), 1366hş., s. 132-135.

İlhâm, Muhammed Rahîm, Mefhûm-i Deryâ der-Eş’âr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Edeb, 22 (30), Kabil 1353hş., s. 94-109.

İlmî, Muhammed, İlm ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Menâtik-i Âzâd, 3 (27), 1372hş., s. 50-51.

İmâdî, Muhsin, Cem’-i Nîm, Şem’-i Nîm, Dûd-i Perâkende Şodem, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1839-1856.

İmâm, Emced, Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlânâ ve Molla Hâmid-i Beysârânî, Sâhib-i Sırrî, Azîz Sad Zebân: Vîje-nâme-i Humâyiş-i Tefâhîm beyn-i Mezhebî ve Ferhengî der-Endîşe-i Mevlevî ber-kuzâşt-i Heştsadomîn Sâl-i Velâdet-i Hazret-i Mevlânâ, Gird-âverî-i Vîje-nâme-i Humâyiş: Sâdik-i Haydarî-niyâ, Tahran: Mu’essese-i Mutâla’ât-i Ferheng ve Temeddun-i İrân-zemîn, 1384hş., s. 108-114.

İmâmî, Sâbir, Goft-u-gû der Kissaperdâzî-i Mevlânâ, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 54-64.

İmâmî, Sâbir, Şems ve Mevlânâ, Şi’r, Şumâre 54 (Sâl-i 15), Zemistân 1386hş., s. 42-47.

İmâmîfer, Seyyid Şahâbeddîn, Şebekehâ-yi Tedâ’î der Mesnevî-i Mevlânâ, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Hicdehom, Şumâre 4, Peyâpey 74, Tâbistân 1384hş., s. 26-31.

İmrânî, Gulâm-huseyn, Furûzânfer ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 26-28.

İnamî, Takahiro, Âyîn-i Budha ve Mesnevî-i Mevlevî, Sohan-i İşk (Vije-i Te’âmul-i Edebî-i İran ve Cihân), Sâl-i nohom, Şumâre: 33-34, Tahran, Behâr ve Tâbistan 1386hş., s. 7-30.

İncû-yi Şîrâzî, Ebu’l-Kâsim, Âdemî Cilve-i Hak, Kilk, 1 (3), 1369hş., s. 3-10.

İncû-yi Şîrâzî, Ebu’l-Kâsim, Mevlânâ der-İştiyâk-i Şems, Âdîne, 1, 1369hş., s. 9.

Îrânî, Ali Ekber, Abdullatîf Abbâsî ve Tashîh-i Nusha-i Nâsihe yâ Mesnevî-i Ma’nevî Mevsûm be Museddes, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1645-1659.

Îrecpûr, Muhammed İbrahim, Kerâmât-i Evliyâ der-Âsâr-i Mevlânâ, İrfan-i İran: Mecmua-i Makalat, hzl. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 17, Payiz, 1382hş., s. 59-83.

Îrecpûr, Muhammed İbrahim, Mevlevî der-Tengnâ-yi Edebiyat, İrfân-i İran: Mecmua-i Makalat, hzl. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 16, Tabistan, 1382hş., s. 71-79.

Îrecpûr, Muhammed İbrahim, Te’sîr-i Mevlânâ der Dânişnâme-i İrfâni ez Ahd-i Kâcar, Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl-i heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., 29-48.

İrfânî, H. A. Hamîd, Rûmî ve Deştî, Mecelle-i Hilal, No: 25, 1337hş./1958.

İsfahânî, Muhammed Rizâ Nasr, Âfât-i Ma’rifet ez-dîdgâh-i Mevlânâ, Ehl-i Kalem, 4, Murdâd 1374hş., s. 7-12; 5, Şehriver 1374hş., s. 4-9; 7, Âbân 1374hş., s. 10-13.

İslâmpûr, Nâzîlâ, Berresî-i Dîdgâh-i Tenî Çend ez Musteşrikân der Husûs-i Ârâ’ ve Efkâr-i Mevlânâ, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 433-466.

İsmâ’ilî, ‘İsmet-Mededî, Mînâ Alî, Surrealizm ve Makâlât-i Şems-i Tebrîzî, Mâhnâme-i Hâfiz, Şumâre 33, Mordâd 1385hş., s. 50-59.

İsmâilî, Emîr, Kalender-i Kissaperdâz, Telâş, 58, 1355hş., s. 28-29.

İsmâil-pûr, Ebu’l-Kâsim, Berresî-i Tatbîkî-i Dîbâçe-i Mesnevî-i Ma’nevî ve Eş’âr-i Genosî, İran-şinaht, S. 11,1377hş. S. 15-41.

İsti’lâmî, Muhammed, Der-pâsuh be-în Pûrsiş ki Âyâ Defter-i Şeşom-i Mesnevî ve Kissa-i Zâtu’s-suver nâtamâmest?, Îrân-şinâsî, 1, 1368hş., s. 504-514.

İsti’lâmî, Muhammed, Fikr ân Bâşed ki be-guşâyed Rehî, Îrân-şinâsî, 9, 1376hş., s. 734-741.

İsti’lâmî, Muhammed, Hadîs-i Gurbet-i Cân, İran-şinâsî, 7, 1374hş., s. 347-356.

İsti’lâmî, Muhammed, Kissahâ-yi Mesnevî ve Behreberdârî-i Celâleddîn Muhammed ez-ânhâ, Beyâz, 3 (1), 1983, s. 5-20.

İsti’lâmî, Muhammed, Mefhûm-i İlm der-Mesnevî-i Celâleddîn, Îrân-nâme, 11, 1371hş., s. 91-100.

İsti’lâmî, Muhammed, Şinaht-i ‘Hod’ der-Mesnevî-i Mevlânâ, Sûfî, S. 22, 1373hş., s. 6-10.

İsti’lâmî, Muhammed, Tulû’ ve Gurûb-i Şems-i Tebrîz der-Konya, Sûfî, S. 18, 1372hş., s. 6-10.

İtmi’nânî, Abbâs, Teşâbuh-i Endîşe-i Şeyh-i İşrâk ve Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 178, 1380hş., s. 24-29.

Jambeh, Christiyân, Nâgoftenîhâ der-endîşe-i Mevlânâ, çev. Pervâne Muhammedî, Keyhân-i Ferhengî, 12 (129), 1375hş., s. 18-19.

Jobel, Haydar, Derbâre-i Mevlânâ Belhî, İrfân, 21 (11,12), 1336hş., s. 87-95.

Jobel, Haydar, Te’sîr-i Senâ’î ve Mevlevî ber-.., İrfân, 16 (2), 1331hş., s. 73-82.

Joseph, Edward, Çegûnegî-i Te’lîf-i Şerh-i Dâstânhâ-yi Mesnevî, Rehâverd, S. 30, 1371hş., s. 242-248.

Joseph

, Edward, Dâstânhâ-yi Mesnevî-i Ma’nevî, Şeşomîn Kongre-i Tahkîkât-i Îrânî, Tebriz, 2, 1355-57hş., s. 446-450.

Joseph, Edward, Nahcîrân, Mecelle-i Dânişkede-i Eebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 4 (4), 1335-36hş., s. 83-99.

Joseph, Edward, Tûtiyân, Kâve, 1 (5-7), 1353hş., s. 117-122.

Kâdirî Mukaddem, Muhammed, Mevlevî ve Şeyh-i Sen’ân der Mekteb-i Aşk, Faslnâme-i Tahassusî-i Edebiyyât-ı Fârsî Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî-i Vâhid-i Meşhed, Sâl-i Pencom, Şumâre 18, Tâbistân 1387hş., s. 174-189.

Kâdirî, Siyâmend, Cilvehâyî ez Çehre-i Hazret-i Alî der Mesnevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 29-30.

Kâhî, Murtazî, Celâleddîn, Teb’îdî-i bî-câ, Firdovsî, Mâh-nâme-i Ferhengî, Siyâsî, İctimâ’î ve Edebî, Dovre-i cedîd, Şumâre: 54-55, Hordâd ve Tîr 1386hş., s.14-16.

Kâhsâz, Metîn, Mesnevî Pûyân Keşende-i Nâpedîd, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 8, S. 95, Şehrîver 1384hş.

Kakarash, Farhad, Tekrâr-i Rivâyât-i Mec’ûl der-Mesnevî-i Mevlevî, IV. Uluslararası Edebiyat Bilimi Kongresi Kültürler ve Değerler Buluşması 01-03 Kasım 2012, Bildiriler, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, 2013, s. 209-217.

Kâkâyî, Kâsim, Berresî-i Yek Beyt ez-Mesnevî der-Bâb-i Vahdet-i Vucûd, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1873-1894.

Kâlîbâfân, Muhammed, Ahvâl-i Rûh ve Sahrâ-yi Dil, Ruşd-i Âmûziş-i Edeb-i Fârsî, 3 (13), 1366hş., s. 9-13, 54.

Kâmilân, Muhammed Sadîk, Teşbîh ve Tenzîh ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Nâme-i Mufîd, 2 (4), 1374hş., s. 79-96.

Kanberî, Bahş’alî, Âfitâb der Âyine (Berresî-i Tatbîkî-i Nazerât-i Mevlevî ve Tressa Avilayi Derbâre-i Hudâ), Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s.75-88.

Kanberî, Bahş’alî, Hâstegâh-i Etvâr ve Sirişt-i İnsân der Mesnevî, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre 15, Zemistân 1388hş., s. 49-74.

Kanberî, Bahş’alî, Tahlîl-i Nigeriş-i Mevlevî der bâre-i Peyâmber-i A’zam, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre 9, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 209-232.

Kâr, Feridûn, Mevlevî, Mecelle-i Sefîd ve Siyâh, No: 218, 1336hş./1957.

Kara, İsmail, Tercümehâ-yi Turkî-i Mesnevî, Sohan-i ‘İşk, Sâl-i heştom ve nohom, Şumâre 4, 1/31, 32, Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1385hş., s. 29-33.

Karahan Abdulkâdir, Mevlânâ ve Nokte-i Nazarhâ-yi Esâsî-i Vey, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 129-137.

Karâî, Feyyâz, Nakd ve Berresî-i Mesnevî-i Mevlevî, Dânişgâh-i İnkilâb, 101,102.

Karaismailoğlu, Adnan, Hem-âhengî-i Muşahhasât-i Ma’nevî-i Bahâ Veled ve Muhakkık-i Tirmizî ve Mevlânâ Celâleddîn, Mevlânâ Araştırmaları -4-, editör: Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Araştırmaları Derneği, Ankara: Akçağ Yay., 2012, s. 193-200.

Karamelikî, Ahmed Ferâmurz – Felâh, Muhammed Cevâd, Hudâ-şinâsî-i Alevî der Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 144-155.

Karîb, Mehdî, İnsân der-menzil-i Hâk ve Pûk (derbâre-i guzîde-i gazeliyât-i Şems bâ-mukaddime-i Muhammed Rizâ Şefî’î-i Kedkenî, Nigîn, 114, 1353hş., s. 21-24.

Karîb, Mehdî, Kissahâ-yi Mesnevî ve Behreberdârî-i Celâleddîn Muhammed ez-Ânhâ, Beyâz, 3 (1), 1983, s. 5-20.

Kâsimî, Rizâ, ‘İşk ez-Dîdgâh-i Mevlânâ, Sûfî, S. 18, 1372hş., s. 11-20.

Kâsimî, Rizâ, Cihânbînî-i Mevlânâ, Sûfî, S. 24, 1373hş., s. 13-24.

Kâsimî, Rizâ, Murûrî ber-Zindegî ve Endîşehâ-yi Tâbnâk-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed -i Belhî, Sûfî, 1 (2), 1367hş., s. 7-20.

Kâsimiyân, Husrev, Nigâhî be Tefsîr-i Mesnevî bâ Mesnevî (Mu’arrifî-i Kitâb-ı Eser-i ‘Alî Muhammedî), Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 40, Merdâd 1389hş., Peyâpey 154, s. 65-68.

Kâsimzâde, Mehdî, Goftârî derbâre-i Peyvend-i Semâ’-i Sûfiyân ve Sâhtâr-i Mûsikâ-yi Gazeliyât-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 67-71.

Kâsimzâde, Mehdî, Pes Gezâ-yi ‘Âşıkân Âmed Semâ’, Goftârî der bâre-i Peyvend-i Semâ’-i Sûfiyân ve Sâhtâr-i Mûsîkâyî Gazeliyyât-ı Mevlânâ, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 67-71.

Kâşânî, Seyyid Ebu’l-Kâsim Ridvân, Mevlevî ve Tarz-i Tefekkur-i Û der-Felsefe, Mecelle-i Armagân, No: 2,9,10, 1314hş/1935.

Kâşif, Menûçihrî, Heft Nagme-i Dervîşân-i Mevlevîye, Mecelle-i İran-şinâsî, Bunyâd-i Kiyân, Yıl: 4, S. 4, Zemistân 1371hş., USA, s. 765-769.

Kavîm, Abdulkayyûm, Peyvend-i Manevi-i Şems ve Mevlevî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 32-36.

Kayihlû, Ahmed Rizâ, Mevlânâ Şûrîde-i Perîş, Rûdekî, 41, 1353hş., s. 30-33.

Kayserî, İbrâhîm, Cilvehâ-yi ‘Cân’ ve ‘İşk’ der-gazeliyât-i Mevlevî, Nâmegânî, 1, 1370hş., s. 79-165.

Kayserî, İbrâhîm, Nukteî ez-makâlât-i Şems-i Tebrîzî, Âyende, 13, 1366hş., s. 710.

Kayseriye, Rizâ, Şi’r-i Mevlânâ der-Tercume-i İtalyâî ve Mes’ele-i Sec’i ve Kâfiye, Peyâm-i Kitâbhâne, 1 (1), 1370hş., s. 124-128.

Kaytûrî, ‘Âmir – Mîrzâyî, Ca’fer, Derrida ve Mevlevî der Berâber Felâsefe, Hikmet ve Felsefe, Şumâre 12 (Sâl-i Sevvom, Şumâre-i Çehârum), Zemistân 1386hş., s. 77-92.

Kâzım-zâde, Hâmid, Dervişân-i Raksende, Sâhib-i Sırrî, Azîz Sad Zebân: Vîje-nâme-i Humâyiş-i Tefâhîm beyn-i Mezhebî ve Ferhengî der-Endîşe-i Mevlevî ber-kuzâşt-i Heştsadomîn Sâl-i Velâdet-i Hazret-i Mevlânâ, Gird-âverî-i Vîje-nâme-i Humâyiş: Sâdik-i Haydarî-niyâ, Tahran: Mu’essese-i Mutâla’ât-i Ferheng ve Temeddun-i İrân-zemîn, 1384hş., s. 43-50.

Kâzimî, Hasaneyn, Bişnevîd Âvâze-i Âvâ-yi Ney, Vâhid, 13, 1354hş., s. 26-35.

Kâzimî, Hasaneyn, Pîr-i Rûmî Hâk-râ İksîr Kerd, Hilâl, 9 (4), 38, 1341-42hş., s. 44-49.

Kâzimî, Hasaneyn, Rûh-i Pehnâver, Hilâl, 11 (3), 1342-43hş., s. 15-22.

Kâzimî, Pervîz, Ziyâret ez-Mezâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Vahîd, 224, 1356hş., s. 18-21.

Kâzimî, Zehrâ, İkbâl Peyrov-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, 14 (146), 1377hş., s. 25-27.

Kehdûyî, Kâzîm, Selâhaddîn-i Zerkûb der-Kulliyât-i Şems, Horasan, Dovre-i sevvom, Şumâre-i pencom, 1384hş., s. 24-37.

Kemâl, Murtazâ, Nakd-i Şiiyyet-i Ma’dum-i Mu’tezile ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Kelâm-i İslâmî, 7, 26, s. 112-118.

Kerem Rizâyî, Rizâ, Zarfiyyet-i Dramatik-i Hikâyât-i Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 151-173.

Kerîmberg, Atâ, Te’sîr-i Mevlânâ Celâleddîn der-Tefsîr-i Safî- Alîşâh, İndu İranica, 28 (1,4), 1975, s. 5-39.

Kerîmpûr, Murtazâ, Mesnevî: Tefsîr-i Ma’nevî, Sahife-i Mubîn, 12, 1377hş., s. 60-67.

Kesmâî, Alî Ekber, Endîşe der-Mesnevî, Neşr-i Dâniş, 7 (3), 1365-66hş., s. 18-23, 166-171.

Kesmâî, Alî Ekber, Gazelhâ-yi Mesnevî, Nigîn, 46, 1347hş., s. 65-68.

Kesmâî, Alî Ekber, Hâmûşî ez-dîdgâh-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, 3 (9), 1365hş, s. 25-27, 519.

Kesmâî, Alî Ekber, Mesnevî-i Dilhâh, Nigîn, S. 36, 1347hş., s. 33-39; 66-67; S. 37, s. 25-28; 45-47; 53-56; S. 42, s. 35-38; S. 43, s. 55-58;, 68; S. 44, s. 51-54; S. 45 s. 42-44; S. 47, 1348hş., s. 60-63; S. 48, s. 48-51; S. 50, s. 52-56; S. 54, s. 48-49, 56; S. 55, s. 61-63.

Kesmâî, Alî Ekber, Terkîbhâ-yi Lugavî der-Mesnevî-i Mevlevî, Vahîd, 6, 1347-48hş., s. 179-193; 278-284; 418-425; 1025-1029; 227, 1356hş. s. 9-15; 228-229, s. 58-61; 230, 1357hş., s. 42-45; 231, s. 31-33; 232, s. 53-57.

Keymeniş (Muşfik Kâşânî), Abbâs, Şems ve Mevlevî, Sûfî-i Sohbetî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 12-13.

Kezzâzî, Celâleddîn, Neysitân-i Neyistân-i ‘İşk, Tahkikât-i İslâmî, 10, 1374hş., s. 409-417.

Kezzâzî, Celâleddîn, Mesnevî Pejûhî: Mesnevî: Engîhte-i Âmûhte ya Âmûhte-i Engîhte, Faslnâme-i Miras, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s.137-143.

Kirmânî, Tûbâ, ‘Akl ve ‘İşk der-beyân-i Eflâtûn-i Hekîm ve Mollâ-yi Rûmî, Mecelle-i Makâlât ve Berresîhâ-yi Dânişgâh-i Tahran, Defter 78, Pâyîz ve Zemistân 1384hş., s. 145-164.

Kirmânî, Tûbâ, İşk der-İrfân-i Mevlevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 77-90.

Kisâiyân, Zuhre – Evliyâ’i Niyâ, Helen – Dehbâşî, Mehdî – Mâniyân, Âzâd – Mehdevîzâde, Müjgân, Berrresî Tatbikî-i Dîdgâh-i Mevlânâ ve Penç Şâir-i Ârif-i Cihân, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 7, Âbân 1386hş., Peyâpey 12, s.76-90.

Kisâiyân, Zuhre – Evliyâ’i Niyâ, Helen – Dehbâşî, Mehdî – Mâniyân, Âzâd – Mehdevîzâde, Müjgân, Berresî-i Tatbîkî-i Mevlânâ ve Penç Şâir-i ‘Ârif-i Cihân, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 76-90.

Kisâiyân, Zuhre, Berresî-i Mazmûn-i Bâzgeşt be-Asl der-Âsâr-i Mevlevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 4, S. 13, (45, 46, 47), 2005, s. 429-523.

Kişâverz, Fâtime, Şi’r ve ‘İrfân der İslâm, Îrânnâme, Şumâre 61 (Sâl-i Şânzdehom, Şumâre 1), Zemistân 1376hş., s.133-138.

Kitâbî, Ahmed, Çend Mefhum-i Revânşinâhtî der-Endîşehâ-yi Mevlevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 553-603.

Kitâbî, Ahmed, Mefâhîm-i “Nefs-i Emmâre”, “Nefs-i Levvâme” ve “Nefs-i Mutma’inne” der Endîşehâ-yi Mevlevî, Faslnâme-i Miras, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s.15-32.

Kitâbî, Ahmed, Mefhûm-i Ferâfikenî der-Endîşehâ-yi Mevlevî, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i İsfahân, II. Dönem, S. 34-35, Payiz ve Zemistan, 1382hş., s. 37-68.

Kiyâyî, Mansûr, Semâ’ der İrfân-ı Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 79-87.

Kocatürk, Saadettin, Hudâ ve İnsân der Mesnevî, Nâme-i Pârsî, Sâl-i Nohum, Şumâre 3, Peyâpey 34, Pâyîz 1381hş., 107-118.

Kongre-i Bozorgdâşt-ı Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, Kânûn-i Vükelâ, Şumâre 125, Zemistân 1352hş., Sâl-i Bîst u pencum, s. 69-77.

Kubâdî, Huseyn – ‘Alî-Külâhçiyân, Fâtima, Tahlîl-i Umîd u Ye’s der Endîşe ve Dâstânperdâzî-i Mevlevî, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Çehârum, Şumâre-i Hefdehum, Pâyîz 1386hş., s. 149-174.

Kudretullâhî, İhsân, İnsân-i Kâmil der-Cihânşinâsî-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, 16 (154), 1378hş., s. 47-49.

Kudretullâhî, İhsân, İnsân-i Kâmil der-Mesnevî-i Ma’nevî (3. bölum), Keyhân-i Ferhengî, 16 (159), 1378hş., s. 41-43.

Kûhdâmenî, Bîreng, Serguzeşt-i Şems bâ-Mevlânâ Celâleddîn, Horâsân, 2 (1), 1361hş., s. 189-200.

Kûhî, Abdul’alî, İrfân-i Mevlânâ, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 81-85.

Kulof, Alî, Murûrî-i İcmâlî ber-Dîdgâhhâ-yi İrfânî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sohan-i ‘İşk, Sâl-i heştom ve nohom, Şumâre 4, 1/31, 32, Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1385hş., s. 53-56.

Kumşeî, Huseyn-i İlâhî, Derbâre-i Fîh-i Mâfîh, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 175-207.

Kûpâ, Fâtima, Tahlîl-i Zarfiyyethâ-yi Temsîlî-i Hikâyât-i Merbût be Peyâmber-i Ekrem der Mesnevî-i Mevlânâ, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre 9, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 232-252.

Kurbânî, Ekber, Vahdet-i Derûnî-yi Edyân der-Endîşe-i Mevlânâ, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 192-207.

Küçük, İnci, Nakş-i Ney der Şi’r-i Mevlânâ ve Halil Cibran, çev. Asgar-i Dilberîpûr, Nâme-i Ferheng, Sâl-i 3, Şumâre 2-3, Peyâpey 10-11, Tâbistân -Pâyîz 1372hş., s. 115-117.

Lâhûtî, Hasan, Annemarie Schimmel Mevlevî-şinâs-i Fakîd, Buhârâ, Şumâre 27, Âzer ve Dey Sâl 1381hş., s. 328-336.

Lâhûtî, Hasan, Mevlânâ Celâleddîn der-Âmrîkâ ve Urûpâ-yi İmrûz, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 234-243.

Lâhûtî, Hasan, Nakd ve Berresî-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Tashîh-i Reynold A. Nicholson, Kilk, S. 85-88, 1376hş., s. 592-600.

Lâhûtî, Hasan, Sâlrûz-i Rihlet-i Mevlânâ, Kilk, 80-83, 1375hş., s. 11-19.

Lâhûtî, Hasan, Tecdîd-i Nazar der-Tashîh-i Mesnevî-i Ma’nevî, Keyhân-i Endîşe, 32, Âbân 1369hş., 162-174; 33, 1369hş., s. 173-178.

Lârî, Zehrâ, Demî bâ-Lisânu’l-Arifîn Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî, Câdde-i İbrişîm, S. 17, 21, 1378hş.

Lezgî, Seyyid Habîbullâh – Ensârî, Muhammed Bâkir, Berresî-i Tatbîkî: Hadiketu’l-hakîka, Mesnevî-i Ma’nevî, Roman-i Kûr ve Numâyişnâme-i Kur’ân, Faslnâme-i İlmî Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra (Vijename-i Edebiyyât), Şumâre 56-57 (Sâl-i 15-15 ), ), Zemistân 1384- Behâr 1385hş., s. 167-184.

Lisân, Huseyn, Husâmeddîn Çelebi Şâgird-i Muallimsâz, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tahran, 23 (3), 1355hş., s. 98-113.

Lutfî, Alî, Pâsuh be-Nakd-i Kitâb-i Mevlevî ve Cihanbînîhâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, 16 (2), 1362hş., s. 407-428.

Mâ Mât-ı Tuyîm Şems-i Tebrîz Goftegû bâ Tevfîk-i Subhânî, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 5-9.

Ma’den-ken, Ma’sûme, Mihverhâ ve Sembolhâ der-Gazâlîyyât-i Şems, Faslnâme-i Dânişkede-i Ulûm-i İnsâni-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim-i Âzarbâycân, Sâl-i Evvel, Şumâre 2, Zemistân 1383hş., s. 9-19.

Ma’den-ken, Ma’sûme, Râhhâ-yi Nezdîkî be-Hikmet-i Mevlânâ, İrân-şinaht, S. 11, 1377hş., s. 85-99.

Ma’nevî Gîvî, Leylâ, Bi’şnev ez Ney (Te’emmulî der Neuhustîn Beyt-i Mesnevî), Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîstom, Şumâre 3, Peyâpey 81, Behâr 1386hş., s. 30-31.

Ma’rûf, Nimetullah, Mu’âsirîn-i Mevlânâ, İrfân, 17 (3), 1332hş., s. 38 vd.

Maalmolî, Ümîdvâr, Mesnevî-i Mevlevî ve Nucûm, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb, Neşriye-i Dânişkede-i Zebân u Edebiyyât-i Fârsî-yi Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Şumâre-i heftum, Sâl-i çehârum, Tahran, Pâyîz ve Zemistân, 1387, s. 66-95.

Mahcûb, Muhammed Ca’fer, Çend Nukte Derbâre-i Menâbi’-i Tahkîk der-Ahvâl-i Mevlânâ Celâleddîn, Şîve-i Endîşe, Dâstânserâî ve Nufûz-i û der-Guyendegân-i Pâkistân, Huner ve Merdum, 155, 1354hş., s. 2-13.

Mahcûb, Muhammed Ca’fer, Dîvân-i Şems Ş’irî be-Bulendhâ-yi Hûrşîd, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 757-766.

Mahcûb, Muhammed Ca’fer, Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddîn, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 443-450.

Mahcûb, Muhammed Ca’fer, Mevlevî ve Şems-i Tebrîzî, Sadef, 1, 1336hş., s. 194-197.

Mahfûzî, Alî Rizâ, Mevlânâ ve Felsefe-i Hestî, Rûdekî, 42, 1354hş., s. 12-13.

Mâhvezî, Emîr Huseyn, Key Zehr, Zühre Dâred tâ Engebîn ne-bâşed, Firdovsî, Mâh-nâme-i Ferhengî, Siyâsî, İctimâ’î ve Edebî, Dovre-i cedîd, Şumâre: 54-55, Hordâd ve Tîr 1386hş., s. 17-19.

Mâhyâr Nevâî, Yahyâ, Gazelî ez-Mevlânâ bâ-kâfiye-i Yûnânî, Âyende, 16 (9-12), 1369hş., s. 685-689.

Makâlu Hâs bi-Şe’ni’r-Rûmî, el-’Urvetü’l-Vüskâ, el-aded: 40, Svisra 1411, es-safahât: 49-50. (Müellif bilgisi yok)

Maksûd-i Hemedânî, Cevâd, Se Nusha ez-nusah-i Hattî-i İsfahân (Menâkib-i İbn Şehrâşub, Dîvân-i Sâib, Mesnevî-i Mevlânâ), Râhnumâ-yi Kitâb, 18, 1354hş., s. 57-60.

Malmelî, Umîdvâr, Velednâme der Saye-i Mesnevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 3, Tâbistân 1385hş., s. 65-104.

Mansuroğlu, Mecdud, Mulamma’ât-i Türki-Fârsî-i Mevlânâ, çev. Asgar-i Dilberîpûr, Nâme-i Ferheng, Sâl-i 3, Şumâre 4, Peyâpey 12, Zemistân 1372hş., s. 142-145.

Markis, Aleksandır, Mevlevî Pur-furûşterîn Şâir der-Amerika, Peyâm-i İmrûz, 22, s.125-127.

Marzolph, Ulrich, Tercüme-i Fîrûzâbâdî-i Sa’îd, Ahvel ve Şîşe İktibâs-i Hikâyet-i Arabî der Edebiyyât-ı İrfânî-i Fârsî, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 63-78.

Mâyil-i Herevî, Gulâm Rizâ, Şurûh-i Mesnevî, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 29 (3), 1350hş., s. 19-24.

Mâyil-i Herevî, Necib, Bî-tu be-ser nemî-şeved: Zebân-i Merdum-i Mevlânâ, Nâme-i Ferhengistân, Yıl: 4, S. 4, 1379hş., s. 52-58.

Mayor, Fredrico, Peyâm be-Seminâr-i Beynelmilel-i Berresî-i Âsâr ve Efkâr-i Mevlânâ, Gulistân, 1 (2), 1376hş., s. 191-193.

Mazharî, Alî Asgâr, Âşik ve Ma’şûk Berdâştî ez-Mesnevî-i Mevlânâ, Sûfî, S. 21, 1373hş., s. 21-24.

Mazharî, Alî Asgâr, Berdâştî ez-Mûsâ ve Şebân-i Mevlânâ, Sûfî, 1 (2), 1367hş., s. 26-28.

Mazharî, Alî Asgâr, Berdâştî ez-Pîr-çengî-i Mevlânâ, Sûfî, 1 (1), 1368hş., s. 26-27.

Mazharî, Alî Asgâr, Nahvî ve Keştîbân, Sûfî, S. 23, 1373hş., s. 16-23.

Mazıoğlu, Hasibe, Makâm ve Te’sîr-i Mevlânâ der-âgâz ve Gusteriş-i Edebiyât-i Turk der-Anatoli, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 115-128.

Medenî, Emîr Huseyn, Mevlevî Hakîkat ve Te’vîl, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 98,99.

Medenî, Emîr Huseyn, Te’vîl der Gazeliyyât-ı Şems, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 111-134.

Medenî, Emîr Huseyn, Vus’at-i Meşreb-i Râz Mahbûbîyyet-i Ehl-i Râz, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 50-53.

Mehdi-nûriyân, Ekber-Ahlâkî, Mebhas-i İrtibât der-Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i Firdevsi-i Meşhed, S. 143, Zemistan, 1382hş., s. 39-56.

Mekvendî, Rahmân, Kârburd-i Mu’essir-i Enâsir-i Dâstân der Hikâyet-i Pâdişâh ve Kenîzek, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 45-46.

Melekûtî, Alî, Kulliyât-i Dîvân-i Şems-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Meşhûr be-Mevlevî /Muhammed Hasan-i Furûzânfer, Âyîne-i Pejûhiş, 10 (57), 1378hş.

Melekûtî, Alî, Nim Nigâhî be-tashihî ez-Dîvân-i Mevlânâ, Âyîne-i Pejuhiş, 10 (3), 1378hş., s.41-43.

Melikzâd, Abdulkayyûm, Kârnâme-i Deryâ, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 266-279.

Melikzâd, Abdulkayyûm, Pîş-i Derâmedî ber-râh-i Neyistân, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 9-19.

Mellâh., Huseyn’alî, Nâm-i Âvâzhâ der-gazelî ez-Mevlâ-yi Rûm, Kâve, 11, (5-6), 1352hş., s. 22-31.

Mendenî-zâde, Ekrem, Çille Neşînî, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 54-57.

Mer’eşî, Seyyid Muhammed Huseyn, Mu’arrefî-i Mesnevî Tashîh-i Nicholson, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 21-23.

Mervdeştî, Abdurrahîm, İrsâlu’l-mesel der-Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî (ez-Alî Rizâ Mansûr-i Mueyyed), Keyhân-i Ferhengî, 3 (5), 1365hş., s. 23-25.

Mes’ûdî-fer, Celîl, Ma’rifet-i Şuhûdî der-Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 33, S. 1-2, 1379hş., s. 349-368.

Mes’ûdî-fer, Celîl, Ebhâm ve Dugânegî der Mesnevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Nûzdehom, Şumâre 4, Peyâpey 78, Tâbistân 1385hş., s. 30-33.

Mes’ûdî-fer, Celîl, Ma’rifet-i Hak yâ Hudâ-şinâsî der-Mesnevî-i Mevlevî, Mişkât, 1380hş.

Mes’ûdî-fer, Celîl, Menâzil ve Râhhâ-yi Ma’rifet der Mesnevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Hefdehom, Şumâre 68, Zemistân 1382hş., s. 40-46.

Mesger-nijâd, Celîl, ez-Cemâdî-i Merdum ve Nâmî Şodem; Şerhî ber-’İrfân-i Mevlevî, Nâme-i Pârsî, Bahâr 1380hş.

Mesger-nijâd, Celîl, Hiyâl ve Hilâl der-Ta’bîrât-i Mesnevî-i Mevlevî, Edeb ve Zebân Faslnâme-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî-i Dânişgâh-i Allâme-i Tabâtabâyî, Sâl-i Evvel, Şumâre 1, Tahran, Behâr 1375hş., s. 67-76.

Mesger-nijâd, Celîl, Husâmeddîn Çelebi ve Nakş-i Û der-Hayât-i Ma’nevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, S.3-4, 1377hş., s. 579-589.

Mesger-nijâd, Celîl, Husâmeddîn Çelebi, Şerâretu’l-Mesnevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 65-76.

Mest’alî, Gulâm Rizâ, Bahs der-Bâb-i Hiyâl ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hârici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Yıl: 7, S. 19, 1383hş., s. 101-122.

Meşhedî Nûş Âbâdî, Muhammed, Mukâyese-i Dû Dâstân-i ‘Âmiyâne-i Nûş Âbâdî bâ Kıssa-i Mûsâ ve Şebân-i Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s.252-260.

Meşhûr, Pervîn-duht, Hadîs-i Şems-i Tebrîzî der-Mesnevî, Nâme-i Parsî, Yıl: 4, S. 1, s. 90.

Meşhûr, Pervîn-duht, Mevlevî ve Tagor Te’sîr-i İrfân-i İslâmî ber Tagor, Şi’r, Şumâre 65 (Sâl 16), Behâr 1388hş., s. 19-28.

Meşhûr, Pervîn-duht, Mevlevî ve Tagor, Nâme-i Pârsî, Sâl 5, Şumâre 4, 1379hş., s. 33-43; Pejûhişhâ-yi Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Şehîd Beheştî, S. 25.

Meşhûrî Kelvânek, Mehdî, Temessül-i İrfânî-i Şi’r der Mesnevî-i Ma’nevî, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 75, Âbân 1389hş., s. 48-51.

Meşîdî, Celîl, Ru’yet-i Hak der-Nazar-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, Yıl: 76, S. 141-145, 1377hş., s. 276-293.

Meşkûr, Muhammed Cevâd, Mevlânâ ve Bârgâh-i Û, Huner ve Merdum, 145, 1353hş., s. 2-25.

Meşkûr, Muhammed Cevâd, Mollâ-yi Rûmî, Vahîd, 9, 1350hş., s. 696-708, 898-907.

Meşrikî Kandahârî, Mihrdil, Şerh-i Beyteyn-i Mesnevî, tertîb ve tashîh: Abdulhay Habîbî, Âryânâ Mecelle-i Encümen-i Târîh-i Afganistan, 30 (4), 1351hş., s. 55-80; (5), s. 73-92.

Mevlânâ Abdurrahmân-i Câmî, Şerh-i du Beyt-i Mesnevî-i Mevlevî (Kuddise sirruhu), Armagân, 17 (8), 1315hş., s. 567, 633-638.

Mevlânâ-pejûhî der Türkiye, (Mu’arrifî-i Kitâbhâ-yi Murtebitbâ Mevlânâ Pejûhî), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 127-134.

Mevlâyî, Muhammed Server, Nicholson, Nusha-i Hattî-i Konya ve Tashîh-i Mesnevî, Faslnâme-i Ulûm-i İnsanî-i Danişgâh-i el-Zehrâ (s), Yıl: 10, S. 34-35, Tabistan ve Payiz, 1379hş., s. 63-124.

el-Mevlevî, Muhammed Saîd, el-Mevleviyye Felsefetu’d-Deverân Munzu Seb’a Kurûn ve Nisf, Maraya’l-Medine, S. 75, Beyrut 1997, s. 32-35.

Mevlevî Sîmurg-i ‘Aşk, (Mu’arrifî-i Kitâb-i Aşkın Simurgu-Te’lîf-i Ahmed Güzel), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 110-113.

Mevlevî-nijâd, Sâlih, “Tekmîle’î ber-Makâle-i În Şems Hod Kîst…?” ve “Noh Pâsuhî ber-Zeylî ber-Makâle-i În Şems…”, Mecelle-i İran-şinâsî, Bunyâd-i Kiyân, Yıl: 12, S. 1, Bahâr 1379hş., USA, s. 139-141.

Mısrî, Mahmûd, Vemezâtüü Ma’rifiyyetün fî Semâ’i Celâluddîn er-Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/195-202.

Mihrân, Mahmûd, Makâm-i Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 7-9.

Mikdâdî, Behrâm, Hikâyet-i Kenîzek ve Peder-i Sâlâr-i Mevlânâ, Gerdûn, S. 29-30, 1372hş., s. 34-35.

Minovî, Muctebâ, Gazeliyât-i Şems-i Tebrîzî, Râhnumâ-yi Kitâb, 18, 1354hş., s. 168-169.

Minovî, Muctebâ, Luzûm-i İhtimâm der-Çâp Kerden-i Kutub-i Mevlânâ be-Tarîk-i Sahîh-i İntikâdî, Rahnuma-i Kitâb, Yıl: 17, S. 10-12, 1353hş., s. 681-692; Mecmu’a-i Goftârhâyî derbâre-i Çend Ten ez-Ricâl-i Edeb ve Târîh-i İrân, Tahran 1357hş., s. 317-318; Nâme-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 5-18.

Mîrbâkirî-ferd, Seyyid Alî Asgar, Tarîk-i Kemâl der Mesnevî-i Mevlevî, Nâme-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 1, Peyâpey 5, Behâr 1381hş., 73-88.

Mîr-fahrâyî, Mehşîd, În Cihân Kûh-est u Fi’l-i Mânâ Sûy-i Mâ Âyed Nidâhâ râ Sadâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 691-697.

Mîrzâ Muhammed, Alî Rizâ, Rahmet ve La’net der-Tefekkur-i Kur’anî-i Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng, S. 25-26, 1377hş., s. 31-46.

Mîrzâ Muhammed, Alirizâ, Sebkşinâsî-yi Mevlevî der-İktibâs ez-Kur’ân, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 645-690.

Mirzâlû, Kerîm, Mevlevî kîst?, Tulû’-i Zindegî, 1, Azer 1370hş., s. 40-41,61; 2, Dey 1370hş., s. 44-45,78; 3 İsfend 1370hş., s. 40-41,60; 5, Âbân-Âzer 1371hş., s. 38-48,64.

Misbâhzâde, Abbâs, Fenâ’ ve Bekâ’ ez-Nazar-i Mevlânâ, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 27-38.

Mu’ahhar, Muhsin Huseynî, Fîhi Mâfîh ve Erzişhâ-yi Gûnâgûn-i Ân, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 10-16.

Mu’arrifî-i Kitâb-i Âsmân der Âyine-i Tecellî-i Kur’ân-ı Kerîm ber Dîvân-ı Kebîr-i Mevlânâ Nivişte-i ‘Alî Rizâ Muhtârpûr-i Kahrûdî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 15, Tîr 1387hş., Peyâpey 129, s. 72-73.

Mu’eyyed, Haşmet, Men Bâdem ve Tu Âteş. Zindegî ve Âsâr-i Rûmî (ez Annemarie Schimmel), İran-şinâsî, 7, 1374hş., s. 849-857.

Mu’ezzinî, Alî Muhammed, Gazelî der-Ney-nâme, Edebiyât-i Tahran, 29 (3-4), 1370hş., s. 239-254.

Mu’ezzinî, Alî Muhammed-Râgib, Muhammed, Hind, Derîçeî be-Cihân-i Mevlânâ, Goftârî der bâre-i Nakş-i Hind der Âşinâyî-i Hâver-şinâsân-i Avrûpâyî bâ Mevlânâ Celâleddin, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 90-96.

Mu’în, Muhammed, Âsâr-i Celâleddîn Muhammed-i Mevlevî-i Belhî-i Rûmî, çev. Ziyâuddîn-i Dihşîrî, Kâviş, 1 (12), 1342hş., s. 12-20.

Mu’în, Muhammed, Dej-i hûşrubâ (Kal’a-i Zâtu’s-suver), Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş., s. 154-172.

Mu’în, Muhammed, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mihr, 12, s. 25-30.

Mu’înî, Mansûre, Hâşiye-i Devâî ve Mevâni’-i Şi’r Goften-i Mevlevî, Hâfiz, Keyhân-i Ferhengî, 6 (1), 1368hş., s. 61-62.

Mu’înzâde, Mehdî, Râbita-i Ma’rifet ve ‘İlm der-Mesnevî, Mâhnâme-i Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 2, 1378hş., s. 46-51.

Mu’minî Hezâve, Emîr, Şivehâ-yi İstifâde-i Mevlevî ez Âyât-i Kur’ân bâ Tekye ber Defter-i Çehârom-i Mesnevî, Faslnâme-i Tahassusî-i Zebân ve Edebityat-i Fârsî (Dânişgah-i Âzâd-i İslâmî-i Erâk), Şumâre 2 (Sâl-i evvel), Tâbistân 1384hş., s. 99-116.

Mu’tekif, Ferîde, Zât-ı Hazret-i Hak ve İrfân-ı Mevlânâ, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 45, Mihr 1386hş., s. 23-26.

Mubâşirî, Mahbûbe, Vahdet-i Kuvâ der Eş’âr-i Mevlânâ (Şerh-i Beytî ez Mesnevî), Faslnâme-i İlmi Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra, Şumâre 48-49 (Sâl-i 13-14), Zemistân 1382hş., s. 181-212.

Mucâbî, Cevâd, Hezl ve Tiybet der-kelâm-i Mevlevî, Rûdekî, 27, 1352hş. s. 7, 18,19,21.

Muceddidî, Gulâmhasan, Menâbi’-i Umdeî ki Râci’ be-Mevlânâ ve Tarîka-i Mevlevîyyet mî-tevân ez-ânhâ İstifâde Kerd, İrfân, 1, 2, 1354hş., s. 26-31; 3-4, s. 35-40.

Muceddidî, Gulâmhasan, Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî Hayat, Felsefe ve Âsâr-i Û, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 52-61.

Muceddidî, Gulâmhasan, Peder-i Mevlânâ Sultânu’l-ulemâ Bahâuddîn Veled, İrfân, 5,8, 1354hş., s. 83-99.

Muceddidî, Gulâmhasan, Seyrî der-Mesnevî-i Mevlânâ, Edeb, C. 15 (6), 1346hş., s. 4-14; C. 16, 1-2, s. 57-62; 3-4, s. 34-37 (ber-esâs-i kitâb-i Âbidin Paşa).

Muctebâ, Celâleddîn, Kuvvet-i Fikr-i Mevlânâ, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tahran, 28 (1,2), 1369hş., s. 22-46.

Muctebâî, Fethullah, Pîl Çerâ der-Hâne-i Târîk Bûd?, Nâme-i Ferhengistan, 5. dönem, S. 3, Urdibehişt, 1381hş., s. 122-125; Nâme-i Encümen (Vije-i Mevlânâ), Sâl-i heştum, Şumâre 3, peyâpey 31, Pâyîz 1387hş., 137-142.

Muderris Mûsevî, Alî, Piyrâmûn-i Mecâlis-i Bozorgdâşt-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhî, Yagmâ, 27, 1353hş., s. 197-204.

Muderrisî, Fâtime, Hûrşîd ve Huffâş der-Mesnevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 623-643.

Muezzinî, Alî Muhammed, Şûr Engîzî der Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i İlmî Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî Dânişgâh-i Tehrân, Dovre-i 43, Şumâre 155, Pâyîz 1379hş., s. 307-322.

Muhabbetî, Mehdî, Hûrâk-i Firiştegân Tahlîl-i İntikâdi-yi Nahve-i Tekvîn-i Şi’r der-Vucûd-i Mevlânâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 605-621.

Muhammed, Sadîk Ekber, Şurûh-i Mesnevî-i Mevlevî Çâpî ve Hattî, Oriental College Magazine, 46 (2), 47 (1,2), 1971, s. 363-386.

Muhammed-âbâdî, Ali Şerî’at, Peyvend-i Meyan-i Zâd-bûm ve Zebân ve Hâstgâh-i Âtıfi-i Ân der-Şî’r-i Mevlevî, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 101-116.

Muhammed-ekrem, Seyyid, Merg der-Nazar-i Mevlevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 386-399.

Muhammed-hânî, Alî Asgâr, Seyrî der-Zindegânî-i Mevlânâ ez-Nigâh-i Furûzânfer ve Zerrînkûb, Edebistân, S. 54, 1373hş., s. 18-20.

Muhammedî Âmulî, Muhammed-Rizâ, İblîs der-Mesnevî-i Mevlânâ, Edebistân, S. 47, 1372hş., s. 90-94.

Muhammedî, Ahmed, Mevlevî Kulleî Berâ-yi Seyr-i Endîşe-i İrfânî, Telâş, 77, 1356hş., s. 26-29.

Muhammedî, Berât, Makâlât-i Şems ve Minimalism, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 299-311.

Muhammedî, Haşim, Şerh-i Yek Beyt-i Mesnevî-i Ma’nevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 17-18.

Muhammedî, Haşim, Tebellur-i Kur’ân der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, S. 205, 1382hş., s. 24-25.

Muhammedzâde, Abbâs, Huzûr-i ‘İşk der-Kelâm ve İrfân-i Mevlevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 4, S. 13 (45, 46, 47), 2005, s. 397-428.

Muhammed-zâde, Meryem, Nakd-i Kudret ez-Dîdgâh-i Mevlânâ der-Mesnevî, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 276-291.

Muharremî, Râmîn, Hemçû Ney Zehrî ve Tiryâkî ki Dîd? Te’emulî der Yek Beyt-i Neynâme, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîstom, Şumâre 3, Peyâpey 81, Behâr 1386hş., s. 14-17.

Muhassil, Muhammed Rizâ Râşid, Mezâhir-i İnsanî-i Engîze-bahş-i Mevlevî der-Beyân-i Letâyif-i ‘İşk-i İrfânî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 3-4 (122-123), 1377-78hş./1998-99, s. 415-426.

Muhassil, Muhammed Rizâ Râşid, Şems der-Çeşm-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, 23 (3-4), 1370hş., s. 640-657.

Muhibbî, Nusretullah, Şems ve Cilvehâ-yi Vey der-Mesnevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, S. 33, 1372hş., s. 30-39 ve S. 34, s. 14-23; 8 (35), 1372hş., s. 14-23.

Muhît Tebâtetebâyî, Seyyid Muhammed, Sa’dî ve Mevlevî, Gevher-i Gûyâ (İlmî-Pezûhişî), Şumâre 14, Urdîbehişt 1353hş., s. 109-114.

Muhsinî, Ahmed, Men ez-Kucâ Şi’r ez-Kucâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 8, S. 95, Şehrîver 1384hş.

Muhsinî, Ahmed, Sûret ve Sîret-i Musikî der-Gazel-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, Yıl: 32, S. 1-2 (124-125), 1378hş., s. 141-154.

Muhtârî, Nergis, Tenâkuz der-Ahvâl-i Dil, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 46-49.

Muhtârî, Sovme’e Ulyâyî – Dânişpâk, Sâbir, Tahlîlî ez Nigâh-i Mevlevî Derbare-i İlm ve Aşk ve Hod-şinâsî, Nâme-i Pârsî, Sâl-i Pânzdehum, Şumâre 3, Peyâpey 54, Pâyîz 1389hş., 41-64.

Mukaddem, Suheylâ Salâhî, Mevlevî ve Blake (William) du Hem-dil, Faslnâme-i ‘İlm-i Pejûhişî-i Dânişgâh-i el-Zehrâ, Yıl: 8, S. 26-27, 1377hş., s. 1-27.

Mûker, Mûbînâ, Tedrîs ve Tefsîr-i Mesnevî der-Bosni ve Herzekovîn, Sohan-i ‘İşk, Sâl-i heştom ve nohom, Şumâre 4,1/31,32, Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1385hş., s. 41-45.

Munekkih, Heftomîn Defter-i Mesnevî, çev. Muhammed Kadîrhân Tarakî, Kâbul, 6, s. 1126-1142.

Munekkih, Tefsîr-i Yek Hikâyet ez-Mesnevî, Bâhter, 2, 1313-14hş., s. 703-706.

Munsif, Mustafa, Râzhâ-yi Nihân der-Hikâyet-i “Peydâ-yi Pinhân”, Rüşd-i Âmuzeş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, S. 16, Pâyîz, 1384hş., s. 54-58.

Munzevî, Ahmed, Berresî-i Âmâr ez-Nushahâ-yi Hattî-i Mesnevî-i Ma’nevî, Çehârumîn Kongere-i Tahkîkât-i Îrân, 3, Şîrâz, 1354hş., s. 184-186.

Murtazavî, Menûçihr, İşk ez-Nazar-i Mevlânâ Celâleddîn, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 7, 1334hş., s. 67-96.

Murtazavî, Menûçihr, Tahlîl-i Yekî ez-Temsîlât-i Mesnevî, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 10, 1337hş., s. 133-164; 293-315 (Şîr ve Nahcîrân).

Muruvvetî, Muhammed Emîn, Cebr ve İhtiyâr der-Mesnevî-i Mevlevî, Edebistân, 22, Mihr 1370hş., s. 64-65.

Musaffâ, Muzâhir, Custucû-yi Zebân-i Dîger der-Tekâtu-i Hâmûşî ve Goftâr, Çend Nukte ez-Dîvân-i Şems, Govher, 1, 1352hş., s. 1040-1058.

Musaffâ, Muzâhir, Semâ-i Vezn (der-Divân-i Şems), Râhnumâ-yi Kitâb, 18, 1354hş., s. 518-531; Mecmu’a-i Goftârhâyî derbâre-i Çend Ten ez-Ricâl-i Edeb ve Târîh-i İrân, Tahran 1357hş., s. 330-343.

Musaffâ, Muzâhir, Şehâdet der-kelâm, Govher, 2, 1353hş., s. 116-123.

Mûsevî Behbehânî, Seyyid Alî, Pîrâmûn-i Mecâlis-i Bozorgdâşt-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Yagmâ, 27, 1353hş., s. 197-204.

Mûsîç, Elvîr, Tarîkat-i Mevleviye der-Bûsnî ve Herzegûvîn, Sâhib-i Sırrî, Azîz Sad Zebân: Vîje-nâme-i Humâyiş-i Tefâhîm beyn-i Mezhebî ve Ferhengî der-Endîşe-i Mevlevî ber-kuzâşt-i Heştsadomîn Sâl-i Velâdet-i Hazret-i Mevlânâ, Gird-âverî-i Vîje-nâme-i Humâyiş: Sâdik-i Haydarî-niyâ, Tahran: Mu’essese-i Mutâla’ât-i Ferheng ve Temeddun-i İrân-zemîn, 1384hş., s. 78-85.

Mustafavî Sebzvârî, Rizâ, Şerh-i Esrâr ber Mesnevî-i Ma’nevî-i Şerîf, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 303-314.

Muşerref, Meryem- vd., Hicâb-i İrfânî der-Ma’ârif-i Bahâ Veled ve Mesnevî, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tebriz, S. 193.

Muştâk-mihr, Rahmân – Muhammedî, Refîka, Emsâl ve Hikem der Gazeliyyât-i Şems, Nâme-i Pârsî, Sâl-i Devâzdehum, Şumâre 1-2, Peyâpey 42, Behâr ve Tâbistân 1386hş., 135-140.

Muştâk-mihr, Rahmân, Bâ Deştî der-Seyrî der-Divân-i Şems‘, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 11, S. 3 (63), 1379hş., s. 69-73.

Muştâk-mihr, Rahmân, Gazeliyât-i Şems ve Câygâh-i ân der-Meyân-i Âsâr-i Mevlânâ, Faslnâme-i Huner, S. 49, 1380hş., s. 10-17.

Muştâk-mihr, Rahmân, Râbite-i İnsân ve Hudâ der Cihânbînî ve İrfân-i Âşikâne-i Mevlevî, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 73-94

Muştâk-mihr, Rahmân, Şems-i Hakk ya Mefhûm-i Remz-i Şems-i Tebrîzî der-Gazelhâ-yi Mevlânâ, Nâme-i Ferhengistân, Yıl: 4, S. 4, 1377hş., s. 33-41.

Muştâk-mihr, Rahmân, Tebriz Şems der-Gazeliyât-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 15, S. 149, 1377hş., s. 21-23.

Mutlak, Ebu’l-Kâsim İsmâîlpûr, Berresî-i Tatbiki-i Dibaçe-i Mesnevî-i Manevi ve Eş’ar-i Genosî-i Ma’nevi, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsani-i Dânişgâh-i Firdevsi-i Meşhed, S. 1-2 (136-137), 1381hş./2002, s.171-190.

Muvahhid, Abdu’l-Huseyn, Hikâyet-guyî-i Şems ve Anâsir-i Hikâyethâ-yi Û, Faslnâme-i Edebiyât-i Dâstânî, S. 48 (3), 1377hş., s. 104-111.

Muvahhid, Muhammed Alî, Câygâh-i Makâlât-i Şems der-Edeb ve İrfân-i İran, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), Yıl: 8, S. 38, 1381hş., s. 20-27.

Muvahhid, Muhammed Alî, În Nâme ez-Mevlânâst Ne ez-Şems-i Tebrîzî, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1895-1899.

Muvahhid, Muhammed Alî, Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî der-çe Sinn ve Sâlî be-hem Resîdend, Yâdgârnâme-i Habîb-i Yagmâî, Tahran 1356hş., s. 321-327.

Muvahhid, Muhammed Alî, Nakd ve Berresî-i Mesnevî-i Ma’nevî ber-esas-i Nusha-i Konya be-tashîh ve Pîşgoftâr-i Abdulkerîm-i Surûş, Cihân-i Kitâb, 29-30.

Muvahhid, Muhammed Alî, Nukte-i Çend der-Tashîh-i Mesnevî-i Ma’nevî ber-Esâs-i Nusha-i Konya (be-Tashîh-i Abdulkerîm-i Surûş), İran-şinâsî, 9, 1376hş./1997, s. 189-197.

Muvahhid, Muhammed Alî, Seyrî der-Âsâr-i Mensûr-i Mevlânâ, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 802-819.

Muvahhid, Muhammed Alî, Sultan Veled ve Mesnevî-i İbtidânâme-i Û, Hired ve Âzâdî, Tahran 1372hş., s. 184-215.

Muvahhid, Muhammed Alî, Şems-i Tebrîzî ve Şeyh Hasan-i Bulgârî, Sohan, 25, 1356hş. s. 1297-1302.

Muvahhid, Muhammed Alî, Tasvîr-i Mevlânâ der-Makâlât-i Şems, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 767-780.

Muvahhid, Muhammed Alî, Tasvîr-i Şems der-Kelâm-i Mevlânâ, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 738-750.

Muvahhidî, Muhammed Riza, Tercumân-i Renc (Nakd-i Şerh-i Mesnevî/Nicholson), tercume ve Ta’lik-i Hasan-i Lâhûtî, Âyîne-i Pejûhiş, 7 (1), 37, 1375hş., s. 29-34.

Muzafferî, Seyyid Ebutâlib, Sûretî ez bi Sûreti Nigerişi ber Sâhtâr-i Rivâî-i Mesnevî-i Mevlevî, Şi’r, Şumâre 33 (Sâl-i 11), Payiz 1382hş., s. 40-43.

Muzâhirî, Fâtima, Şems-i Tebrîzî, Sûfî, S. 31, 1375hş., s. 19-23.

Nâ’im, Muhammed, Celâlu’d-dîn er-Rûmî Ehadü Esâtîni’t-Tasavvuf el-Felsefî el-İslâmî fî-Bilâdi Fâris -I-, Da’vetü’l-Hak, el-aded: 293, Cemâdiye’l-evvel-Cemâdiye’s-sâniyye-Receb 1412/Januar 1992, el-Mağrib, es-safahât: 140-147; -II-, el-aded: 287, Cemâdiye’l-evvel-Cemâdiye’s-sâniyye-Receb 1413/September-October 1992, el-Mağrib, es-safahât: 121-127.

Nâdirî, Pertev, Mevlânâ Celâleddin Muhammed-i Belhî ez-Belh tâ Konye, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 98-116; Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 236-249.

Nâdir-pûr, Nâdir, Şems-i Kulle der-âfâk-i Târîh, Rehâverd, 25, 1365hş., s. 30-40.

Nâkid, Husrev, (Sad Rubâ’i-yi Mevlânâ Celâleddîn ez-Christoph Burgel), Cihân-i Kitâb, S. 53-54, 1376hş., s. 44-46.

Nâkid, Husrev, Nakş-i Hiyâl-i Dûst der-Âyîne-i Rubâ’iyât-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh, Yıl: 7, S. 5, 1382hş., s. 116-121.

Nakvî, Nakîb, Şems: Rûşenger-i Rûzgârân-i Mevlevî, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-i İnsani-i Danişgah-i Firdevsi-i Meşhed, Yıl: 37, S. 2, Tabistan, 1383hş., s. 37-53.

Nâsirî, Abdullah, Mevlevî ve Hermeneutik-i Felsefi, ), Faslnâme-i Zebân ve Edeb (Dânişgâh-i Allâme Tebâtebâyi), Şumâre 25, Pâyiz 1384hş., s. 183-206.

Nâsirî, Hasan Sâdât, İrtibât-i Efkâr-i Hâce ve Mevlânâ, Vahîd, 6, 1347-48hş., s. 393-400, 594-605, 977-987, 1166-1172, 1352-1363, 1624-1635.

Nasîrî, Pervîz, Te’sîrpezîrî-i Mevlevî ez-Cihânbînî-i Mezda-Yesnâ ve Peygîrî-i în Te’sîr, Çîstâ, 8 (10), 1370hş., s. 1225-1239.

Nasr, Seyyid Huseyn, Çerâ Mevlânâ ve Çerâ Eknûn, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 23-26.

Nasr, Seyyid Huseyn, Çerâ Mevlânâ, Çerâ Eknûn, Gulistân, 1 (2), 1376hş., s. 9-11; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 374-376.

Nasrî, Abdullah, Menşe-i Vahy der-Endîşe-i Mevlevî, Faslnâme-i Zebân u Edeb, Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâyî, Sâl-i devâzdehum, Şumâre 36, Tahran, Tâbistân 1387/Summer 2008, s. 177-194.

Nasrî, Abdullah, Mevlevî ve Hermonotik-i Felsefî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî-i Dânişgâh-i Allâme Tebâtebâyî, Şumâre 25, Pâyîz 1384hş., s. 183-206.

Nasru’llâhî, Yedullah, Te’emulî der Kitâb-şinâsî-i Mevlevî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 315-318.

Nebevî Âbîz, Muhammed Huseyn, Mevlevî ve Mihr-i Şems, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Hefdehom, Şumâre 65, Behâr 1382hş., s. 31-33.

Nebilu, Alî Rizâ, Te’vîlât-i Mevlevî ez Dâstânhâ-yi Heyvânât (Berresî-i 53 Dâstân-i Heyvânât ve Te’vîlât-i an der Mesnevî), Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 239-270.

Nebizâde, Pejmân – Şeydâyî, Ketâyun, İbtihâl ve Zârî der Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 5, Zemistân 1385hş., s. 55-102.

Necâtî, Hasanî, Mollâ Celâleddîn-i Rûmî, İrân Lig, 9, 1938, s. 7-10.

Neccâriyân, Muhammed-rizâ, Hâc Mollâ Hâdî-i Sebzvârî ve Eş’âr-i Arabî der-Şerh-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlânâ, Faslnâme-i Zebân u Edeb, Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâyî, Sâl-i devâzdehum, Şumâre 36, Tahran, Tâbistân 1387/Summer 2008, s. 142-176.

Necefî-i Tebrîzî, Muhammed Huseyn, Ma’ârif ve Tâlimât-i Mevlânâ-yi Belhî, Edeb, 15 (6), 1346hş., s. 21-29.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Dunyâ-yi Dilhvâh-i Celâleddîn-i Mevlevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 344-352.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Hamâse-i İnsân-i Kâmil der-Mesnevî-i Mevlânâ, Nigîn, 106, Ferverdîn 1353hş., s. 11-14.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Hamâse-i İnsân-i Vâlâ, Mecmûa-i goftârhâ, Tahran 1357hş., s. 344-359.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Hasîse-i Şâhkârhâ –3-, Yagmâ, Yıl: 29, S. 10, Dey, 2535 Şâhenşâhî (Zilhicce, 1396h.), s. 577-586;– 4 -, Yıl: 29, S. 11, Behmen, 2535 Şâhenşâhî (Sefer, 1397h.), s. 641-651.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Hîşâvendî-i Fikrî-i İrân ve Hind der-Kissa’î ez-Mesnevî, der-Câm-i Cihânbîn, Tahran: İbn Sînâ, 1349hş., çâp-i sevvûm, s. 244-260.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Mevlevî Kîst?, Gulistan Faslnâme-i Şûrâ-yi Gusteriş-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî der-Amrîkâ-yi Şimâlî, Sâl-i sevvum, Şumâre 1, Philadelphia, Bahâr, 1378/1999, s. 161-194.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Mevlevî ve Hâfiz, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 27-32.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Tolstoy, Mevlevî-i Devrân-i Cedîd –1-, Yagmâ, Yıl: 26, S.12, İsfend, 1352hş., s. 703-710; – 2 -, Yıl: 27, S. 1, Ferverdin, 1353hş., s. 9-16; – 3 -, Yıl: 27, S. 2, Urdibehişt, 1353hş., s. 65-75.

Nedûşen, Muhammed Alî İslâmî, Tolstoy, Mevlevî-i Devrân-i Cedîd, Âvâhâ ve Îmâhâ, Tahran 1354hş., s. 79-112.

Nefîsî, Sa’îd, Mevlânâ, Mecelle-i İttila’ât-i Mâhâne, 1332hş./1953.

Nehçîrî, Asgar, Edeb ez-Manzar-i Mevlânâ, Ferheng-i İsfahân, Tâbistân 1380hş.

Nesîm, B., Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve İkbâl-i Lâhûrî, Huner ve Merdum, 152, Hurdâd 1345hş., s. 11-13.

Nevîn, Hüseyin, Nezeriye-i Şu’ûr ve Câvidânegî-i Hestî der Endîşe-i ‘İrfânî-i Mevlevî, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre 17, Tâbistân 1389hş., s. 69-86.

Nevzerî, Celîl, Du Metn-i Arabî ve Mesnevî-i Ma’nevî (Yek Berresî-i Tatbîkî), Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 217-230.

Neyâverânî, Bâg-i Sebz-i ‘Aşk (Mu’arrifî-i Kitâb-ı Bâğ-i Sebz-i ‘Aşk Şerh ve Tahlîl-i Çend Dâstân ez Mesnevî-i Ma’nevî, Nivişte-i Kâzım Dezfûliyân), Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 39, Tîr 1389hş., Peyâpey 153, s. 106-108.

Neysârî Tebrîzî, Rukiyye, Sîmâ-yi İmâm Alî der Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 3, Tâbistân 1385hş., s. 159-188.

Nicholson, Reynold, Celâleddîn Muhammed-i Rûmî, çev. Muhammed Vahîd-i Destgirdî, Armagân, 37, 1347hş., s. 225-235.

Nicholson, Reynold, Mesnevî, Celâleddîn-i Rûmî, Kurân-i Îrân ve Musannif-i Ân, Mecelle-i Dânişkede-i Edebîyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 22 (1), 1354hş., s. 226-232.

Nicholson, Şerh-i Mesnevî, çev. Cevâd-i Selmâsîzâde, Vahîd, 4, Dey 1345hş., s. 9-7; İsfend 1345hş., 167-169.

Nihâ, H., Hâm Bûdem, Pûhte Şudem, Sûhtem, Mecelle-i H. Nihâ, No: 12, 1336hş./1957.

Nijâd Selîm, Rahîm, Munâcât-i Mevlevî der-Mesnevî, Keyhân-i Endîşe, 26, 1368hş., s. 154-156.

Nijâd Selîm, Rahîm, Şemsu’l-Hakk-i ‘İşk-perver, Keyhân-i Endîşe, S. 81, 1377hş., s. 152-159.

Nijâd Selîm, Rahîm, Zuhûr-i Meânî der-Kelâm-i Mollâ-yi Rûmî, Keyhân-i Endîşe, 19, 1367hş., s. 115-121.

Nijâd, Enzâbî, vd., Nâhûşyârî-i Hûşyârâne der-Dîvân-i Şems, Kâveş-nâme, S. 10.

Nîknâm, Mihrdâd, Gulşen-i Tevhid, Şerh-i Mufredât-i Mesnevî, Şâhidî Dede Muglevî, Keyhân-i Ferhengî, 11 (5), 1373hş., s. 64.

Nîkûbaht, Nâsir, Berresî Dîdgâh-i Mevlevî der Keşf-i Râz-i Kazâ ve Kader, Mecelle-i İlmî Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî Dânişgâh-i Tehrân, Dovre-i 52, Şumâre 164, Zemistân 1381hş., s. 137-160.

Nîkûbaht, Nâsir, Kazâ ve Kader der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Pârsî, Yıl: 4, S. 3, 1378hş., s. 20-33.

Nîkûbaht, Nâsir, Mevlevî ve Hall-i Muammâ-yi Cebir ve İhtiyâr der Mekteb-i Aşk, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 15, Zemistân 1388hş., s. 157-189.

Novşâhî, Ârif, Se Nusha-i Kohen-i Mesnevî-i Mevlevî ez Yek Kitâb, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 319-330.

Novşâhî, Ârif, Sevâkibu’l-Menâkib-i Evliyâ’ullah Te’lîf-i Abdulvehhâb-i Hemedânî (Me’hazî-i Muhim Derbâre-i Mevlânâ ve Mevleviyye), Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1901-1923.

Nûr, Ziyâ, Vahdet-i Vucûd ve Cilvehâ-yi ân der-Mesnevî-i Mevlevî, Bunyâd, 1 (2), 1356hş., s. 20-25, 70; 3, s. 22-25, 60-65, 71; 4, s. 70-74; 5, s. 53-56; 6, s. 45-48; 8, s. 63-67; 9, s. 63-67; 11, s. 38-45, 73-95.

Nûr-ahrârî, Abdulalî, Mevlânâ der Surûdehâ-yi “Câmî’, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 315-318.

Nûrbahş, Cevâd, İrfân ve Revânşinâsî-i Mevlânâ, Sûfî, 8, Mihr 1369hş., s. 7-10; 10, Hurdâd 1370hş., s. 36-37.

Nûriyân, Mehdî, Bâzgû Remzî…, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tahran, 29 (1-2), 1370hş., s. 353-364.

Nûriyân, Mehdî, Zâdrûz-i Mevlânâ, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 312-319.

Nûrîzâde, Alî Ekber, Numûdârî ez-Âyât-i Şerîfe-i Kelâmullah-i Mecîd der-Kitâb-i Mesnevî, Armagân, 40, 1350hş., s. 797-801.

Nuzhet, Behmen, Menâkibu’l-Ârifîn-i Eflâkî: Kitâb-i Râhnumâ-yi Mekteb-i Mevlevî der-Âsyâ-yi Sağîr, I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allâme Tabâtabâ’î Üniversitesi (15-17 Mayıs 2012), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., 2012, s. 173-186.

Omr hemçun Cûy-i Novnov mî Resed, (Mu’arrifî-i Kitâb Mevlânâ ve Sufizm – Eser-i Mehmet Aydın), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 120-123.

Örs, Derya, Tecellî-i ‘İşk ve Âşikî der- Rubâiyât-i Mevlânâ, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 271-275.

Öztürk, Nazîf, Câygâh ve Ehemmiyet-i Mevlânâ ve Mevlevîgerî der-Câmi’a-i Turk, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 183-187.

Pârsâ-neseb (Gulâm), Muhammed, Sâhtârşinâsî-i Dâstânhâ-yi Tenz âmiz-i Mesnevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 33-56.

Pârsâpûr, Zehrâ, Berresî-i Mefhûm-i “Hiss-i Dîger” der-Mesnevî ez-Dîd-i Tatbîkî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 141-163.

Pâymerd, Mansûr, Şi’r ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, Yıl: 11, S. 47, 1377hş., s. 66-69; Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, 48, s. 22-25.

Pâymerd, Mansûr, Velleh ki Men ez Şi’r Bizârem! Şi’r ez Dîdgâh-i Mevlevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Sîzdehom, Peyâpey 48, Pâyîz 1377hş., s. 32-35.

Pâzûkî, Şehrâm, Bî-Şemşîr Kuşten Cihâd ez-Manzar-i İrfânî der-Mesnevî-i Mevlevî ve Ehemmiyet-i Ân der-Cihân-i Mu’âsir, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1679-1698.

Pâzûkî, Şehrâm, Velayet-i Ma’nevî der-Mesnevî-i Mevlevî, İrfan-i İran: Mecmua-i Makalat, hzl. Seyyid Mustafa Âzmâyiş, S. 20, Tabistan, 1383hş., s. 38-59.

Pejûhende, Leylâ, Zebân-i Murgân-i Mantiku’t-Tayr-i Süleymânî der-Âsâr-i Mevlevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 95, Şehriver, 1384hş., s. 136-156.

Penâhî, Vecîhe, Ârâ-i Mevlânâ der Rebâbnâme-i Sultan Veled, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 42, Mihr 1389hş., Peyâpey 156, s. 32-41.

Perhâm, Mehdî, Celâleddîn-i Rûmî, neşr. Christoph Burgel, Râhnumâ-yi Kitâb, 18, 1354hş. s. 123-129.

Perhâm, Mehdî, Çeng-i Mesnevî, hzl. Esedullâh-i Mubeşşirî, Nigîn, 3 (5), s. 20-21, 58.

Pertov-a’zâm, Ebu’l-Kâsim, Dîdî be-Derûn-i Dâstân-i İblis ve Muâviye ez-Hikâyât-i Mesnevî, Rehâverd, S. 43, 1375hş., s. 66-76.

Perûhân, Marziyye, Zindegî ve Merg ez-Nigâh-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, S. 95, Şehriver 1384hş.

Perventâ, Muhammed Sâlih, Zikr-i Mevlânâ der-Mecmau’l-Evliyâ, Mecmû’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminâr: Tahkîk ve Tahlîl-i Âsâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Kabil 1353hş., s. 21-31.

Pervîzî, Resûl, Zerger-i Mazlûm, Sohan, 7 (10), 1335hş., s. 989-995.

Pîrânî, Mensûr, Mevlevî ve Meyl be “Câvidânegî” der Mesnevî-i Ma’nevî, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre 15, Zemistân 1388hş., s. 29-48.

Poştdâr, ‘Alî Muhammed, Her Ki râ Derd est Û Borde est Bû, Berresî-i Tatbîkî-i Nigâh-i Mevlevî ve Mütefekkrân-ı Milel-i Dîger be Derd ve Renchâ-yi Beşerî (Nakd-i Kitâb-i Mustaf-i Gerçî), Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 40, Merdâd 1389hş., Peyâpey 154, s. 75-80.

Pûrcevâdî, Nasrullah, Mes’ele-i Teşbîh ve Tenzîh der-Mekteb-i İbn Arabî ve Mevlevî ve Mukâyese-i Zebân ve Şîve-i Beyân-i Ânân, Ma’ârif, 2, 1363hş., 2, s. 3-24; Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 17-39.

Pûrcevâdî, Nasrullah, Mevlânâ ez-Nazar-i Yek Muhakkik-i Turk, Neşr-i Dâniş, 5 (2), 1363hş., s. 26-29.

Pûrcevâdî, Nasrullah, Mevlevî ve Tasavvuf-i Horâsân, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 51-63.

Pûrcevâdî, Nasrullah, Mukaddime-i Kemâluddîn-i Harezmî ber-Şerh-i Mesnevî, Neşr-i Dâniş, 3, 1362hş., s. 48-52.

Pûrcevâdî, Nasrullah, Zebân-i Hal der-Mesnevî-i Ma’nevî, Neşr-i Dâniş, Yıl: 17, S. 4, 1379hş., s. 14-26.

Pûrhasan, Kâsim, Mevlevî ve Mes’ele-i Mantik-i Şer, Faslnâme-i Zebân u Edeb, Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâyî, Sâl-i devâzdehum, Şumâre 36, Tahran, Tâbistân 1387/Summer 2008, s. 7-32.

Pûrnâcî, Kâmbîz, Berresî-i Kitâb-i Şems-i Tebrîzî, tashîh: Muhammed Alî Muvahhid, Keyhân-i Ferhengî, 13 (130,131), 1375hş., s. 69-70.

Pûrnâcî, Kâmbîz, Mevlânâ ez-Manzar-i Şerî’âtî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 163, 1379hş., s.14-18.

Pûrnâmdâriyân, Takî ve Muştâk-mihr, Rahmân, Medhalî ber-Remz-şinâsi-i Gazelhâ-yi Mevlânâ, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, Yıl: 3, S. 174, 1379hş., s. 59-85.

Pûrnâmdâriyân, Takî, ‘Âlem-i Musul-i Eflâtun, Nâhûd Âgâh-i Cem’î-yi Yûng ve ‘Âlem-i Dil-i Mevlevî, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 52-68.

Pûrnâmdâriyân, Takî, Dâstân-i Peyâmberân der-Mesnevî-i Mevlevî, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369ş., s. 67-114.

Pûrnâmdâriyân, Takî, Esbâb ve Suver-i İbhâm der-Gazelhâ-yi Mevlevî, Nâme-i Ferhengistân, S. 3, s. 81-114.

Pûrnâmdâriyân, Takî, Ferâmun ve Sâhtyâr Şikenî-i Metn der-Şi’r-i Mevlevî, Mecmua’-i Makâlât-i Çehâromîn Eclâs-i Şark-şinâsân-i Özbekistan, İrsâlî ez-Râyzenî-i Ferheng-i Sefâret, C. 1, 1, der-Özbekistan, s. 4-23.

Pûrnâmdâriyân, Takî, Nigâhî-yi İcmâlî be-Şi’r ve Endişe-i Mevlevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 165-194.

Pûrnâmdâriyân, Takî, Tefsîr-i Âteş der-Dâstân-i İbrâhîm der-Kulliyât-i Şems, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 670-697.

Râdfer, Ebu’l-Kâsim, Nufûz-i Ma’nevî-i Mevlânâ der-Edebiyyât-i Garb, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 369-386.

Râdfer, Ebu’l-Kâsim, Tercumehâ-yi Âsâr-i Mevlevî, Ferheng, 15, 1372hş., s. 279-308; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 208-233.

Râdmerd, Abdullah, Deryâ der-Nigâh-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, 30 (3-4), 118-119, 1376hş., s. 453-474.

Rahîmî, Neylâb, Nazar-i Tahlîlî be-Dâstân-i Vezîr-i Mekkâr der-Mesnevî-i Ma’nevî, Râh-i Neyistan, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1386hş/2007, s. 191-202.

Rahîmî, Neylâb, Te’sîr ve Nufûz-i Mesnevî-i Manevî ber-mektebhâ-yi İrfânî ba’d ez-Mevlânâ, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 212-228.

Rahmdil, Gulâm Rizâ, Nigâhî be-Dîdâr-şinahtî be-Ney-nâme-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 140, 1382hş., s. 235-248; Mecelle-i Ulûm-i İctimâi ve İnsâni Dânişgah-i Şirâz, Şumâre 1, Dovre 22, Behâr 1384hş., Peyâpey 42, s. 51-68.

Râmpûr, Sadr-i Nebevî, Mesele-i Âzâdî-i İnsan der-Nazariye-i Nakş-i İctimâ’i bâ-te’kîd ber-Nazariye-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 1-2 (132-133), 1380-81hş./2001-02, s. 77-94.

Râzî, Muhammed Huseyn, Ma’ârif ve Talîmât-i Mevlânâ-yi Belhî, Edeb, C. 15, s. 21-29.

Rebî’î, Mehdî, Ehdâf-i Ta’lîm ve Terbiyyet ez Dîdgâh-ı Mevlânâ ber Esâs-i Defter-i Evvel-i Mesnevî-i Ma’nevî (Kısmet-i Evvel), Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 74, Mihr 1389hş., s. 41-44.

Rebî’î, Mehdî, Ehdâf-i Te’lîm ve Terbiyyet ez Dîdgâh-ı Mevlânâ ber Esâs-i Defter-i Evvel-i Mesnevî-i Ma’nevî (Kısmet-i Devvom), Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 75, Âbân 1389hş., s. 52-56.

Receb Âvîç, Asâyif-i Hâtem, Te’sîr-i ‘İşk-i Mevlânâ be-Mîr Seyyid Alî-i Hemedânî, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1785-1790.

Recebî, Zehrâ – Gulâm Huseynzâde, Gulâm Huseyn – Tâhirî, Kudretullâh, Berresî Râbıte-i Zemân ve Ta’lîk der Rivâyet-i “Pâdişâh ve Kenîzek”, Pejûhiş-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Şumâre Devâzdehum, Behâr 1388hş., s. 75-98.

Receb-zâde, Hâşim, Tasvîr-i Çerh der-Edeb-i Fârsî, Mecelle-i İran-şinâsî, Bunyâd-i Kiyân, Sâl 15, Şumâre 3, Pâyîz 1382hş., USA, s. 508-532.

Refi’iyân, Siyâmek, Te’sîr-pezîrîhâ-yi Mevlevî ez-Nehcu’l-Belâgâ der-Mesnevî, Mecelle-i Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Mecelle-i Ruşd), Sâl 15, Şumâre 56, 1379hş., s. 7-11.

Renard, John, Suver-i İbrâhîm der-Âsâr-i Celâleddîn Mevlevî, çev. Hasan Lâhûtî, Gulçarh, 4, 1371hş., s. 20-27.

Renard, John, Yusûf-i Nebî der-Âsâr-i Mevlânâ, çev. Hasan Lâhûtî, Gulçarh, 4 (1), 1371hş., s. 42-46.

Rencber, İbrâhîm, Tahlîl-i Dâstân-i Şâh ve Kenîzek der Mesnevî-i Mevlevî, Gevher-i Gûyâ (İlmî-Pezûhişî), Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., s. 143-166.

Rencber, Mahmûd, Hadîs-i Bî-zebân der Huzûr-i Mevlânâ-yi Cân Beresî-i Kitâb-i Mevlânâ Dîrûz tâ İmrûz, Şark tâ Garb, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 31, Âbân 1388hş., Peyâpey 145, s. 78-82.

Resmî, Sekîne, Keşîşhâ ve Konişhâ-yi Hemsû der-Şâhnâme ve Mesnevî, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, Yıl: 42, S. 172, 1378hş., s. 23-46.

Reşîdî Ferd, ‘Atâullah, Ecmâl ve Tefsîl der Mesnevî-i Mevlevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Nûzdehom, Şumâre 4, Peyâpey 78, Tâbistân 1385hş., s. 34-37.

Reşîdî, Husrev, Ey Hayât-i ‘Âşikân der Mordegî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Nûzdehom, Şumâre 4, Peyâpey 78, Tâbistân 1385hş., s. 38-41.

Rezevî, Yâsîn, Mesnevî-i Mevlevî ve Tercemehâ-yi be-Zebânhâ-yi Dîger, Vahîd, 9, 1350hş., s. 516-521.

Rezmcû, Huseyn, et-Tasavvuf ve’l-İrfân min Minzâri’l-Mevlevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 19-40.

Rızâ, Cihâd, et-Tasvîru’l-Fikrî ‘İnde Mevlânâ Celâluddîn er-Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/217-224.

Rîgî, Huseyn, Sîmâ-yi Tâbnâk-i Kur’an der-Zulâl-i Mesnevî, Mecelle-i İlmî ve Pejuhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 38, Payiz, 1383hş. s. 145-174.

Ritter, Hellmut, Kîstî Mevlevî, çev. H. Haydârî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 19, S. 196, 1381hş., s. 50-53.

Ritter, Hellmut, Zindegînâme-i Celâleddîn-i Rûmî, ter. Behâeddîn-i Hürremşâhî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 13-20.

Riyâhî Zemîn, Zehrâ, Guzerî ber-irfân ve Tasavvuf-i İslâmî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 189-201.

Riyâhî, Muhammed Emîn, Mevlevî ve Edebiyyât-i Mevleviyye, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 40-51.

Riyâhî, Muhammed Emîn, Turbet-i Şems-i Tebriz Kucâst?, Kilk, S. 73-75, 1375hş., s. 28-38.

Riyâhî, Perî, ‘Akl ve Vahy ez Dîdgâh-i Şems, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s.104-110.

Riyâz, Muhammed, Nufûz-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî der-Edebiyât-i Şibh-i kâre-i Hind ve Pakistan, Ma’ârif-i İslâmî, 23, 1354hş., s. 28-32.

Riyâz, Muhammed, Te’sîr-i Mevlevî der-Âsâr-i İkbâl, Huner ve Merdum, 2, 1356hş., s. 100-103.

Riyâz, Muhammed, Yâdî ez-makâm ve Nubûg-i Mevlevî, Hilâl, 17 (3,4), 1348hş., s. 20-28.

Rizâ, Fazlullah, Katreî ez-Deryâ, Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 39-50.

Rizâ, Fazlullah, Neyistân-i Hest-numâyî, Mehcûrî ve Muştâkî Makâlât-i Ferhengî, Edebî, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâlaât-i Ferhengî, Tahran 1375hş., s. 67-72.

Rizâzâde Şafak, Sâdik, Nukâtî Çend Derbâre-i Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş., s. 110-117.

Rizâzâde Şafak, Sâdik, Nukâtî derbâre-i Mevlevî, Armagân, 30, 1340hş., s. 49-58.

Rizâzâde Şafak, Sâdik, Nukâtî Râci be-Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 5 (1-2), 1336-37hş., s. 110-117.

Rizvân-i Kâşânî, Ebu’l-Kâsim, Mevlevî ve Tarz-i Tefekkur-i Û der-Felsefe, Armagân, C. 3/5-6, s. 54-65; 7, s. 13-20; 8, s. 31-34; C. 4/1-2, s. 49-55.

Rûdiyân, Veliyyullah, Bâzhânî-i Nahcîrân, Nigîn, 130, 1354hş., 41-45,

Rûhânî, Muhammed Rizâ, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 15.

Rûhânî, Rizâ, Ârâ’-i Mevlânâ derbâre-i İrtibât-i Mutûn ba-Nuvîsende, Muhâtab ve Mutûn-i Dîger (I,II), Mecelle-i Mutâlaât ve Tahkîkât-i Edebi-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, Sâl-i devvum, Şumâre 5,6, Bahâr ve Tâbistân 1384hş., s. 33-54, 99-124.

Rûhânî, Rizâ, Engîzehâ-yi Şâ’irî ve Menâba’-i İlhâm-i Mevlevî der Dîvân-ı Şems, Gevher-i Gûyâ (İlmî-Pezûhişî), Şumâre 2, Tâbistân 1386hş., s. 185-210.

Rûhânî, Rizâ, Kârî-i Ercumend, Emmâ ne beray-i Hemîşe, Kitab-i Mah-i Edebiyat ve Felsefe, Yıl: 7, S. 11, Şehriver, 1383hş., s. 88-93.

Rûhânî, Rizâ, Şi’r der-Endîşe-i Mevlânâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 387-407.

Rûhânî, Rizâ, Te’vîl ve Envâ’-i Ân der-Mesnevî-i Ma’nevî, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Sevvom, Şumâre 9 ve 10, Pâyîz ve Zemistân 1384hş., s. 93-110.

Rûh-bahşân, A., Numûnehâ-yi İsm-i Masdar der-Zebân-i Mevlevî, Nâme-i Parsî, 2 (2), 1376hş., s. 20-26.

Ruknî-i Yezdî, Muhammed Mehdî, Berhî ez-Husûsiyât-i Dâstânhâ-yi Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, 10, 1353hş., s. 647-666.

Ruknî-i Yezdî, Muhammed Mehdî, İşk ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Ferhunde Peyâm, Meşhed, 1359-60hş., s. 720-744.

Ruknî-i Yezdî, Muhammed Mehdî, Dîdârî bâ-Mevlevî der-Kitâb-i Fîhi Mâfih, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 41-66.

 1. C. (çev.), Mevlânâ Celâleddîn, Âyîne-i İrfân, Dovre-i Devvom, 6 (4), 1315hş., s. 36 vd.; 5, s. 13 vd.; 6, s. 19 vd.; 7, s. 31 vd.; C. 7 (88-91), 1316hş., s. 88 vd.; 92-95, s. 2-44; 96-99, s. 3-93.

Sa’îdof, Uluğbig, Mevlevî-şinâsî der-Özbekistân, Sohan-i ‘İşk, Sâl-i heştom ve nohom, Şumâre 4,1/31,32, Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1385hş., s. 47-52.

Sabâgiyân, Muhammed Câvid, Kazâ ve Kader ve Haber ve İhtiyâr der-Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 130-131, 1379-80hş., s. 659-674.

Sâbirî, Muhammed Cevâd, Râh-i Ferdâ, Bâzgeşt be-dîrûz be-Bahâne-i Heşt Mihrmâh-i rûz-i Buzurgdâşt-i Mevlevî, Sâhib-i Kalem, 1384hş.

Sâbit, Abdurrahîm, Mazlûm Kuşî ve Zâlimperestî-i ‘Âmme ez Nezer-i Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 103-109.

Sâbit, Abdurrahîm, Şehr ve Deh der Endîşe-i Mevlevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 12, Pâyiz 1387hş., s. 49-64.

Sâdâtî, Şahâbeddîn, Berresî-i Tatbîkî Eş’âr-ı Mevlânâ ve Walt Whitman ez Dîdgâh-i ‘İrfânî, Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 49-61.

Sâdâtî, Şahâbeddîn, Mevlânâ ve Walt Whitman, Kitâb-i Mâh-i-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 49-61.

Sadîk Yezdçî, Muhammed Huseyn, ‘Akl-ı Cüz’i ve ‘Akl-ı Küllî (Te’vîl-i Dâstân-i Evvel-i Mesnevî-i Mevlevî), İrannâme, Şumâre 33 (Sâl-i Nehom, Şumâre 1), Zemistân 1369hş., s.23-44.

Sadîk, Huseyn Muhammedzâde, Seyrî der-Eş’âr-i Turkî-i Mekteb-i Mevleviye, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 68-73.

Sadîkiyân, Mihînduht, Pesvendhâ-yi Pur-besâmed der-Gazeliyât-i Şems, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, 38, 1374hş., s. 123-156.

Sadîkiyân, Mihînduht, Savthâ ve Âvâhâ der-Ş’ir-i Mevlevî. Bahsî der-Destur-i Zebân-i Fârsî, Nâme-i Şehîdî, Tahran 1374hş., s. 461-482.

Safâ, Zebîhullah, Mukaddimeî ber-Tasavvuf tâ Ahd-i Mevlevî, Berresîhâî Derbâre-i Mevlevî, Tahran 1354hş. s. 1-52.

Safâî, Alî, Yâdî ez-Sultan Veled, Keyhân-i Endîşe, 33, 1369hş., s. 95-100.

Safevî, Seyyid Selmân, Sâhtâr-i Defter-i Sevvum-i Mesnevî-i Mevlevî, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1809-1837.

Safevî, Seyyid Selmân, Sâhtâr-i Küllî-i Defter-i Sevvom-i Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 156-180.

Safevî, Seyyid Selmân, Sâhtâr-i Küllî-i Defter-i Şeşom-i Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 181-216.

Safî, Ahmed Ferşbâfiyân, Her Kesî ez-Zann-i Hod Şod Yâr-i Men, Keyhân-i Endîşe, 63, 1374hş., s. 151-164.

Sâlihî, Mehdî, Nigâhî be Bâz Âferînî-i Hikâyet-i “Pîl der Târîkî” Mesnevî-i Ma’nevî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîstom, Şumâre 2, Peyâpey 80, Zemistân 1385hş., s. 54-59.

Sâlihî, Mehdî, Şahsiyyet-perdâzî der-Kissa-i Pîr-i Çengî, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 22-25.

Samedânî, Ebu’l-Kâsim, Pâygâh-i Cihânî-i Mevlevî, Rehâverd, 3, Pâyîz 1362hş., s. 4-10.

Samedî, Abdullah, Mollâ-yi Rûm-i Şâir ve Mollâ-yi Rûm-i Nâzim, Rûdekî, 42, 1354hş., s. 11-12.

San’âtî-zâde (Kirmân), Humâyûn, Mevlevî, Wittgenstein ve Nerdibân, Buhârâ, S. 37, Mordad ve Şehriver, 1383hş., s. 67-72.

Sanâyi’î, Ali, Nefîr-i Mevlevî, Gûher-i Mesnevî, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 161-191.

Sarfî, Muhammed Rizâ, Ârmân-i Şehr-i Mevlânâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 467-494.

Sarfî, Muhammed Rizâ, Felek ve Ahterân der Mesnevî, Gevher-i Gûyâ (İlmî-Pezûhişî), Şumâre 2, Tâbistân 1386hş., s. 103-124.

Sarfî, Muhammed Rizâ, Kânun-i Rivâyet der Mesnevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 137-160.

Sarfî, Muhammed Rizâ, Telakkî-i Şems-i Tebrîzî ez-Zebân, Faslnâme-i Ferheng ve Edeb, Yıl: 5, S. 10-11, 1377hş., s. 32-38.

Sarıoğlu, Halil İbrahim, Rubâ’î ve Mevzû’-i Merg der-Rubâiyyât-i Mevlânâ, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 292-298.

Savi, Saime İnal, Rubâ’iyât-i Mevlânâ, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 9-15.

Sâyinî, Muhammed Huseyn, An Hâyâlâtî ki Dâm-i Evliyâst, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, S. 41 (167), 1377hş., s. 125-141.

Schimmel, Annemarie, Yek Rûz-i Bahârî der-Konya, ter. Ferîdûn-i Bedre’î, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s.141-166.

Schimmel, Annemarie, Ma’nî-i Duâ ve Niyâziş Nezd-i Mevlânâ, çev. Abdu’l-Gafûr Revân-i Ferhâdî, Mecmû’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminar; Tahkîk ve Tahlîl-i Âsâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Kabil, 1353hş., s. 122-146.

Schimmel, Annemarie, Mevlânâ ve İsti’âre-i ‘İşk, çev. Hasan-i Lâhûtî, Keyhân-i Endîşe, 30, 1369hş., s. 63-94.

Schimmel, Annemarie, Muhammed (s) der-Endîşe-i Mevlânâ, çev. Abdulmecid İskenderî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 16, S. 158, 1378hş., s. 48-53.

Schimmel, Annemarie, Nufûz-i Mevlânâ Celâleddîn der-Kalemrov-i Ferheng-i İslâmî, çev. Muhammed Ca’fer-i Yâhakkî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, 18 (3), 70, 1364hş., s. 409-444.

Schimmel, Annemarie, Raks-i Hestî, çev. Emîr Bânû Kerîmî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tahran, 31, 1372hş., s. 184-193.

Schimmel, Annemarie, Sohbet-i Gul, çev. Şemsu’l-Verâ el-Huseynî, Nâme-i Ferheng, S. 8, 1371hş., s.104-111.

Schimmel, Annemarie, Te’sîr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî der-Edebiyât-i Şark ve Garb, Edeb, C. 14, 4/3, 1345hş., s. 1-16.

Schimmel, Annemarie, Te’sîr-i Mevlevî der-Edebiyât-i Garbî ve Şarkî, Ma’ârif-i İslâmî, C. 1, 3, 1346hş., s. 33-40.

Sebzvârî, Mustafavî Rizâ, Nigerişî ber-ba’zî Endîşehâ-yi İnsânsâz-i Mevlevî, Der-harem-i dûst, Tahran 1370hş., s. 182-189.

Seccâdî, Alî Muhammed, Penbe-i Vesvâs Bîrûn Kun zi-Gûş, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 93-105.

Seccâdî, Alî Muhammed, Pertovî ez-Kelâm-i Rahmânî der-Mesnevî-i Ma’nevî-i Rabbânî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Şehîd Bihiştî, 19, 1375hş., s. 7-18.

Seccâdî, Ca’fer, Celâleddîn Muhammed Beyn-i Şerî’at ve Tarîkât, Berresîhâî Derbâre-i Mevlevî, Tahran 1354hş., s. 99-165.

Seccâdî, Seyyid Mahmûd, Guzerî ve Nezerî ber Ahvâl ve Âsâr-i Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 15-22.

Seccâdî, Seyyid Mahmûd, Tarîkat-i Mevlânâ, Şerî’at-i Merdum, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 102-106.

Seccâdî, Ziyâuddîn, Bahr-i Recez der-Kulliyât-i Şems, Çehârumîn Kongere-i tahkîkât-i Îrânî, C. 1, Şîrâz, 1353hş., s. 107-114.

Seccâdî, Ziyâuddîn, Celâleddîn Muhammed Mevlevî ve Dîger Şâ’irân, Şi’r, Sâl 1, Şumâre 9, 1372hş., s. 10-15.

Seccâdî, Ziyâuddîn, Ferheng ve Temeddun-i Îrân der-Mesnevî-i Mevlevî, Yagmâ, 27, 1353hş., s. 113-118.

Selâmiyân, Ebûlkâsim, Mesnevî ve Mevlevî, Vahîd, 12, 1353hş., s. 901-907.

Selîm, Gulâm Rizâ, Mevlevî ve Muhît-i İçtimâ’î-yi Û, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 124-140.

Selîmî, Alî Ekber Muşîr, Rûz-i Mevlevî, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Alâka-i Amîk-i Mevlevî be-Serzemîn ve Merdum-i Âzerbâycân, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, 5, 1358hş., s. 104-115.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Esâmî ve Evsâf-i Remzî-i Hudâvend-i Muteâl der-Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, 1 (4), 1357hş., s. 118-143.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Mesnevî-i Mevlevî ve Nicholson, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 22, 1349hş., s. 208-215.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Muşkilhâ-yi Şârihân-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Vahîd, 14, 1355hş., s. 437-477.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Nicholson, Ankaravî, Bedî’uzzamân-i Furûzânfer, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 22 (1), 1354hş., s. 198-207.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Şemmeî ez-nîşânîhâ ve Evsâf-i Şeytân der-dâstân-i Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 24 (3-4), 1358hş., s. 70-85.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Tefsîr-i Yek Beyt ve Tahlîl-i Yek Temsîl ez-Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Vahid, 234-235, 1357hş., s. 107-109.

Selmâsî-zâde, Cevâd, Tercume ve Şerh-i Mesnevî Şerif (Âbidin Paşa), Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 20, 1347hş., s. 215-218.

Semî’î, Ahmed, Mektûbât-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Neşr-i Dâniş, 13 (2), 1372hş., s. 39-42.

Semî’î, Gulâm Rizâ, Metn-i Kâmil-i Mesnevî-i Ma’nevî (ez-Mehdî-i Âzer-Yezdî), Hestî, 1 (2), 1372hş., s. 198-200.

Sengelcî, Şeyh Muhammed, Şerh-i Hâl-i Mevlânâ, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 83-103.

Sengerî, Muhammed Rizâ, Mevlânâ Şâ’ir-i Cân ve Cihân, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîstom, Şumâre 3, Peyâpey 81, Behâr 1386hş., s. 2-3.

Serdâgî, Huseyn, Derbâre-i Mezheb-i Mevlevî, Edebistân, 4 (41), 1372hş., s. 110-112.

Sergul-zâyî, Muhammed, Mevlevî Murşid-i İkbâl, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 163, 1379hş., s. 15-20.

Sermed, Sâdik, Çeşn-i Yâdbûd-i Mevlânâ, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 90-92.

Serrâmî, Kadem Alî, Râh-i Gerdene der-Gerdene-i Kemâl, Berresi-i Tefekkur Mubtenî ber-“Sulh-i Kull” ve Âştî-cûyî der-Endîşe-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 51-75.

Server Mevlâyî, Muhammed, Nicholson Nusha-i Hattî-i Konya ve tashîh-i Mesnevî (1), Faslnâme-i İlmi Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra, Şumâre 34-35 (Sâl-i 10), Tâbistân Pâyiz 1379hş., s. 63-124.

Server Mevlâyî, Muhammed, Nicholson Nusha-i Hattî-i Konya ve tashîh-i Mesnevî (2), Faslnâme-i İlmi Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra, Şumâre 48-49 (Sâl-i 13-14), Zemistân 1382hş., s. 119-162.

Servet, Mansûr, Şems-i Cân, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Şehîd Bihiştî, S. 14, 1372hş., s. 54-60.

Servetiyân, Bihrûz, Nigâhî be-Tashîh ve Mukâbele-i Dîvân-i Kebîr, Âyine-i Mîrâs, S. 30,31.

Servetiyân, Bihrûz, Temsîlî ez Mesnevî-i Ma’nevî der Tasvîrî ez Hayât-i Mevlevî, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 11-40.

Settâr, Gulâm Rizâ, Hayât-i Âşikân, Ruşd-i Âmûziş-i Edeb-i Fârsî, 3 (9), 1366hş., s. 36-41.

Sevâdkûhî, Sevad-nâmeî est ki Yekî ez-Buzurgân-i Edeb be-Celâleddîn Muhammed Rûmî Nivişte ve Pâsuh-i ân, Armagân, 26 (6-7), 1336hş., s. 313-317.

Seydiye, Sîmîn, Mu’arrifî-i Nushehâ-yi Nefîs-i Mevlânâ der Kitâbhâne-i Meclis be Hemrâh-ı Fihrist-i Nuseh-i Hattî-i Ân, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 10-14.

Seyf, Abdurrizâ, Bâztâb-i Şâhnâme-i Firdevsî der Gazeliyyât-i Şems-i Mevlevî, Mecelle-i İlmî Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî Dânişgâh-i Tehrân, Dovre-i 55, Şumâre 169, Behâr 1383hş., s. 61-80.

Seyf, Abdurrizâ, Sîmâ-yi Mesîh der Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i İlmî Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî Dânişgâh-i Tehrân, Dovre-i 45, Şumâre 157, Behâr 1380hş., s. 341-360.

Seyfî, Fehîme, Mevlevîyye ve Ulu Ârif Çelebi, Name-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., 135-152.

Seytehî, Muhammed İsmâîl, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Urmâ Hulyâ-yi Tahaffuz, Dâniş, S. 47, 1375hş., s. 219-224.

Seyyid Elmâsî, Pervâne, Râbıta-i İblîs ve Mu’âviye der Dâstânî ez Mesnevî-i Mevlevî, Faslnâme-i Edebiyyât-ı Fârsî, Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî-i Hoy, Şumâre 2, Behâr 1383hş., s. 168-182.

Seyyidî, Huseyn, Kur’an der-Âyîne-i Mesnevî, Mişkât, S. 46, 1374hş., s. 47-56.

Seyyidî, Mehdî, Ayaz ve Mevlânâ: Çehre-i İrfânî-i Ayâz, Gulçarh, 3 (10), 1373hş., s. 26-34, 2 (8,9), 1372hş., s. 26-31.

Seyyidî, Mehdî, Âyine’em, Âyine’em Merd-i Makâlât Neyem Nigâhî be Ârâ’ ve Endîşehâ-yi Şems der Makâlât, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât(Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7, Âbân 1386hş., Peyâpey 12, s. 102-116.

Seyyidî, Mehdî, Tarh-i Çehre ve Endâm-i Mevlânâ ve Şems, Kitâb-i Pâj, 11-12, 1372hş., s. 129-137.

Seyyidî, Seyyid Huseyn, Mevlevî ve Kur’ân, Tefsîr yâ Te’vîl, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Tebrîz, S. 196.

es-Sibâ’î, Muhammed, Celâleddîn er-Rûmî beyne İbn Arabî ve Muhammed İkbâl ve Tercemâtuhu ve Dirâsâtuhu fî’l-lugati’l-Arabiyye, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 145-157.

Siddîk Yezdçî, Muhammed Huseyn, Akl-i Cuz’î ve Akl-i Kullî, Te’vîl-i Dâstân-i Evvel-i Mesnevî-i Mevlevî, Îrân-nâme, 9, 1369-70hş., s. 23-42.

Siddîk Yezdçî, Muhammed Huseyn, Te’vîl-i Dâstân-i Evvel-i Mesnevî-II, İrân-nâme, Mecelle-i Tahkîkât-i İran-şinâsî, Bunyâd-i Mutâle’ât-i İran, Sâl 9, Şumâre 3, Tâbistân 1370hş., USA, s. 456-469.

Siddîk, Huseyn, ‘Işk-i Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî Derâsetü fî’l-alâkatü Beyne’l-aklu ve’l-’ışk, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 81-86.

Sidkî, Muhammed Osmân, Mevlânâ, Ney ve Endîşe, Mecmû’a-i Beyânât ve Makâlât-i Seminâr: Tahkîk ve Tahlîl-i Âsâr ve Makâm-i İrfânî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Kabil 1353hş., s. 75-99.

Sirâcî, Alî Rizâ, Nigâhî be-yek Kissa ez-Mesnevî-i Mevlevî (Kissa-i Meri Kerden-i Rûmiyân ve Çîniyân), Keyhân-i Ferhengî, 142 (15), 1377hş., s. 10-11.

Sirişt, Ekber-i Dânâ, Berâ-yi Dânisten-i Mevlevî Çe Ma’lumâtî Lâzimest, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 57-67.

Sırr-ı Ney der Gûş-i Hûş, (Mu’arrifî-i Kitâb Ney’in Sırrı – Beşir Ayvazoğlu), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 117-119.

Siyâh Kûhiyân, Hâtif, Divâne-nemâyî ve Divâne-nemâhâ der Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 15, Zemistân 1388hş., s. 123-156.

Smith, Margret, Celâleddîn-i Rûmî, Rûzgâr-i Nov, C. 3 /3, s. 2-10.

Subhânî, Tevfîk, Ba’zî Lugat ve Ta’birât-i Novyafte der-Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, Yıl: 76, S. 141-145, 1377hş., s. 195-235.

Subhânî, Tevfîk, Berresî-i Âherîn Şerh-i Mesnevî der-Turkiye, Nâme-i Ferhengistân, 1 (2), 1374hş., s. 123-142.

Subhânî, Tevfîk, Defter-i Heftûm-i Mesnevî ez-Mevlânâ nist, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, 27 (3), 1373hş., s. 561-572.

Subhânî, Tevfîk, Derbâre-i Nushaî ez-Mesnevî, Neşr-i Dâniş, 13 (2), 1371hş., s. 32-35.

Subhânî, Tevfîk, Hâneşî Digergûn der Râh-i İslâh-i Unvânî ez Mesnevî ve yekî ez Rubâihâ-yi Mevlânâ Celâleddîn, Nâme-i Encümen, Sâl Heftum, Şumâre 2, Peyâpey 26, Tâbistân 1386hş., s. 157-160.

Subhânî, Tevfîk, Hüsameddin Çelebi ve Câygâh-i Û, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 80-92.

Subhânî, Tevfîk, Konya Şehr-i Mevlânâ, Fasl-nâme-i İngilîsî Müessese-i Ferhengî-i EKO, Tahrân, Şumâre 5, Tâbistân 1381hş., s. 10-16.

Subhânî, Tevfîk, Makâlât-i Nuvişte-şode Derbâre-i Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddîn, Diraht-i Ma’rifet, Tahran 1376hş., s. 365-379.

Subhânî, Tevfîk, Suleymân Muhammed Nahîfî, Mutercim-i Mesnevî be-Nazm-i Turkî, Ma’ârif, 4 (3), 1366hş., s. 128-132.

Subhânî, Tevfîk, Şi’r ve Mûsikî der Semâ’-i Mevlevîyân, Nâme-i Encümen, Sâl-i heştum, Şumâre 2, Peyâpey 30, Tâbistan 1387hş., s. 5-20

Subhânî, Tevfîk, Te’essür-i Mevlânâ ez Digerân, Name-i Encümen, Sâl-i Heftum, Şumâre 3 (Vije-i Mevlânâ), Peyâpey 27, Pâyîz 1386hş., s. 33-4.

Subhânî, Tevfîk, Zindegî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rumi ve Âsâr ve Efkâr-i Û, Nâme-i Encümen, Sâl-i sevvom, Şumâre 3, Peyâpey 12, Zimistân 1382hş., s. 65-91.

Subût, Ekber, Gûşehâî ez-Câygâh-i Mesnevî (Mevlânâ), der-Târîh ve Ferheng-i Mâ, Edebiyât-i Mu’âsir-i Derî-i Afganistân, Dehli 1994, s. 147-190.

Sultânî, Munîre Ahmed, Taalî-i Girâyî ve Mevlânâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 61-77.

Sûretger, Lutf’alî, Seyrî der-Dîvân-i Şems, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât, C. 5, No. 4, 1337hş./1958.

Sûretger, Lutf’alî, Tercume-i Mesnevî (Eser-i Nicholson), Nâme-i Ferhengistân, 14 (1), s. 27-35.

Sûrî Dilîr, Fâtime, Seyrî der-Dîvân-i Şems, Cenk, 1 (4), Tîr 1369hş., s. 32-38; 5, s. 16-19; 6, s. 23-27; 7, s. 18-21; 10, s. 46-49.

Sûrî Dilîr, Fâtime, Vîjegîhâ-yi Hamâsî-i Dîvân-i Şems, Cenk, 1 (5), Tîr 1369hş., s. 16-19.

Surûş, Abdulkerîm, Devâî ve Mevânî’-i Şi’r Goften-i Mevlevî ve Hafiz, Keyhân-i Ferhengî, 5 (11), 1367hş., s. 32-36.

Surûş, Abdulkerîm, Gazzalî ve Mevlevî, Ma’ârif, 1 (3), 1363hş., s. 91-120.

Surûş, Abdulkerîm, Gird-i Bâm-i Mevlânâ, İran, 16,25-5-1379hş.; 21-6-1379hş.; 6-7-1379hş.

Surûş, Abdulkerîm, Kumâr-i Âşikâne Nezd-i Mevlevî, Peyâm-i UNESCO, 24, 275, 1372hş., s. 31-37, 41.

Surûş, Abdulkerîm, Mevlevî ve Tasavvuf-i ‘İşkî, İran, 26-28, 7, 1378hş.; Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 353-373.

Surûş, Abdulkerîm, Nisbiyet-i Ferhengî, Surûş, 4 (177), 1361hş., s. 26-29, 40-41, 4 (178), 1361hş., s. 26-28, 37.

Surûş, Abdulkerîm, Te’vîl der-Mesnevî, Nâme-i Şehîdî, Tahran 1374hş., s. 393-410.

Sutûde, Gulâm Rizâ, Mesnevî der-Lugatnâme (1), Gulistan, Sâl-i Evvel, Şumâre-i Devvom, 1376hş., s. 71-106; Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 117-151.

Sutûde, Gulâm Rizâ, Mesnevî der-Lugatnâme (2), Gulistan Faslnâme-i Şûrâ-yi Gusteriş-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî der-Amrîkâ-yi Şimâlî, Sâl-i sevvum, Şumâre 2, Philadelphia, Tâbistân, 1378/1999, s. 55-90.

Sutûde, Gulâm Rizâ, Mesnevî der-Lugat-nâme, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 451-485.

Şa’banî, Esedullah, Mevlevî, Ârif, Feylesof, Şâir, Zenrûz, 1411, 1372hş., s. 41-42.

Şa’bânî, Muhammed Rizâ, Mevlevî, Sûfî-i Terânegû Berresî-i Rubâi’yât-ı Mevlânâ ve Câygâh-i Ân der Şi’r-i Fârsî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyyât, Şumâre 42, Mihr 1389hş., Peyâpey 156, s. 22-31.

Şâdrûy Meneş, Muhammed, Tanz ve Hezl-i Ta’lîmî-i Mevlânâ, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 98-103.

Şafak, Mecîd, Câygâh-i Mesnevî der-Şi’r-i Fârsî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 168, 1379hş., s. 37-41.

Şâh Halîlî, Emîr Huseyn, Ez Mevlevî Çe Beyâmûzîm, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 22.

Şâhî, Turan Gulâm-alî, Der-Tarîkât Sîmâ-yi Pîr, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 36-41.

Şâhik, Harîrî Mehveş, Cân-i Kelâm-i Rûmî, çev. Coleman Barks ve Can Muvin, İran-şinâsî, 7, 1374hş., s. 857-864

Şâhmîrî, Âzâde, Berresî Tatbîkî Mu’ellifhâ-yi Muşterik Miyân-i Raks-i Semâ’ ve Performance Art (Hüner-i İcrâ), Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 206-224.

Şâkirî, Celîl, Mevlevî ve Hüner-i Dâstânperdâzî der-Mesnevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 409-422.

Şarkî, Alî, Teemmulî ber-du Beyt-i Âgâzîn-i Mesnevî, Rehâverd, S. 35, 1373hş., s. 40-45.

Şecârî, Murteza, Sebebsâzi ve Sebebsûzî-i Hudâvend ez Dîdgâh-i Mevlevî, Mecelle-i Zebân ve Edebiyyât-i (Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmi Tahran Cenub), Şumâre 9, Zemistân 1386hş., s. 85-108.

Şecere, Huseyn, İrfân-i Mevlevî, Mecelle-i Armagân, Nu: 1-8, 1315hş./1936.

Şecere, Huseyn, Rûh-i Mevlevî Ser-çeşme-i İlhâm-est, Mecelle-i Armagân, Nu: 2-10, 1314hş./1935.

Şecere, Huseyn, Şahsiyet-i Mevlevî, Mecelle-i Armagân, Nu: 6-9, 1315hş./1936.

Şecerî, Rizâ, Sitâyiş ve Nîkûhiş-i ‘Akl der Mesnevî, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Çehârum, Şumâre Hefdehum, Pâyîz 1386hş., s. 87-106.

Şecî’î, Pûrân, Tecelli-i ‘İşk der-Eş’âr-i Mevlevî, Çehârumîn Kongere-i Tahkîkât-i Îrânî, 1, 1353hş., s. 3; 1354hş., s. 78-87; Mecelle-i Dânişkede-i İlahiyât ve Ma’ârif-i İslâmî Dânişgâh-i Meşhed, 14, 1354hş., s. 18-28; Yagmâ, 29, 1355hş., 692-697.

Şefâ’atiyân, Leylâ, Kıyâsekhâ-yi Bâtıl der Mesnevî, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 59-62.

Şefî’î-i Kedkenî, Muhammed Rizâ, Çend Âvâyî Mûsîkî-i der-Manzûme-i Gazelhâ-yi Mevlânâ, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 712-737.

Şefî’î-i Kedkenî, Muhammed Rizâ, Muselles-i Şi’r-i İrfânî: Senâ’î, Attâr, ve Mevlânâ, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 80, Ferverdîn 1390hş., s. 37-38.

Şefî’î-i Kedkenî, Muhammed Rizâ, Mûsîkî-i Şi’r der-Gazeliyât-i Şems, Râhnumâ-yi Kitâb, 17, 1353hş., s. 72-77; Mecmû’a-i Goftârhâ, Tahran 1357hş., s. 301-306.

Şefî’î-i Kedkenî, Muhammed Rizâ, Rûzene-i Hired ber-Cihân-i Buzurg, Çend Nukte der-Bâb-i Cihânbînî-i Mevlânâ ve Havze-i Âtifî-i Şi’r-i Û, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 20 (3-4), 1353hş., s. 53-85.

Şefî’î-i Kedkenî, Muhammed Rizâ, Tahayyul-i Mevlevî der-Gazeliyât-i Şems, Nigîn, 107, 1353hş., s. 22-24.

Şefî’î-i Kedkenî, Muhammed Rizâ, Zindegî ve Âsâr-i Mevlevî, Hândenîhâ-yi Karn, Tahran 1365hş., s. 185-196.

Şehbâzî, Îrec, Renc ez-Nigâh-i Mevlevî, Ruşd: Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Vîje-i Heştsadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ), Dovre-i Bîst u Yekom, Tahran: Şirket-i Ofset, 1386hş., s. 17-21.

Şehbâzî, Îrec, Teybîn-i Râbita-i “Amel ve Pâdâş” der-Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 128-160.

Şehbâzî, Nâhîd, Kîmyâgerî-i ‘İşk, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1791-1807.

Şehîdî, Ca’fer, Şerh-i Nukâtî ez-Mesnevî, Gulçarh, 17, 1376hş., s. 7-9.

Şehîdî, Seyyid Ca’fer, Mesnevî, Reviş-i Âsân berây-i Fehmi-i Berhî Müşkilât-i Kur’an, Gulistan Faslnâme-i Şûrâ-yi Gusteriş-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî der-Amrîkâ-yi Şimâlî, Sâl-i evvel, Şumâre 1, Philadelphia, Bahâr, 1376/1997, s. 45-55; Gulistân (Faslnâme-i Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî der-Amerika-yi Şimâlî) / Vîjenâme-i Humâyiş-i Endîşe ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî Dânişgâh-i Colombia, New York, Sâl-i Devvom, Şumâre-i Devvom, Philadelphia, Tâbistân 1377hş./1998, s. 75-86.

Şehrî, Muhammed, Zîn Halk-i Pûr-şikâyet, Keyhân-i Endîşe, 37, 1370hş., s. 166-176.

Şekûrî, Ferâmurz, Gul ve Bâg der-Şi’r-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, 15, 141, 1377hş., s. 16-17.

Şemîsâ, Sîrûs, Sebeb-i Te’hîr-i Mesnevî, Nâme-i Şehîdî, Tahran 1374hş., s. 449-460.

Şemîsâ, Sîrûs, Sebeb-i Te’hir-i Mesnevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 660-669.

Şenbeî, Rakîh, İnsân-i Kâmil ez-Tecellî tâ Hulûl, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 238-257.

Şenbeî, Rakîh, Nakdî ber-Dâstân-i Şîr ve Nahcîrân-i Mesnevî-i Mevlevî, Edebiyât-i Kerec, S. 1, 1374hş., s. 71-77.

Şerh-i Derd-i İştiyâk, (Mu’arrifî-i Kitâb-i Mevlânâ Mesnevî’sinin Evrenselliği – Eser-i Erkan Türkmen), Kitâb-ı Mâh-ı Edebiyyât, Şumâre 6, Mihr 1386hş., Peyâpey 120, s. 124-126.

Şerî’at Muhammed Âbâdî, Alî, Peyvend-i Meyân-i Zâd-i Bûm ve Zebân ve Hâstgâh-i Âtifî-i ân der-Şi’r-i Mevlevî, Gulistân Faslnâme-i Şûrâ-yi Gusteriş-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî der-Amrîkâ-yi Şimâlî, Sâl-i evvel, Şumâre 1, Philadelphia, Bahâr, 1376/1997, s. 99-114.

Şerî’at, Muhammed Cevâd, Dîgergûnîhâ-yi Lafz der-Mesnevî-i Mevlevî, Ceşnnâme-i Muderris Razavî, Tahran 1356hş., s. 321-343.

Şerî’atî, Mahmûd Husrevânî, Âyîne der-Mesnevî bâ-Custucûy-i Şevâhîd-i Şi’rî der-Mesnevî Keyfiyet-i Behregîr-i Mevlevî râ ez-Âyîne der-Hidâyet be-sûy-i Hak Nişân mi-dehîm, Mişkât, 54-55, 1376hş., s. 132-142.

Şerî’at-medârî, Alînâkî, Nakd-i Metn-i Mesnevî (İntikâd ber-”Bâng-i nây”, girdâverî: Cemâlzâde), Yagmâ, 12, 1338hş., s. 157-165; 199-206; 263-272; 298-304.

Şerîfîneseb, Meryem, Berresî-i Bâde der Mesnevî-i Mevlânâ bâ Nigâhî be Hamriyye-i İbn Fâriz, Faslnâme-i Zebân ve Edeb (Dânişgâh-i Allâme Tebâtebâyi), Şumâre 19, Behâr 1383hş., s. 190-204.

Şerîfîneseb, Meryem, Hikâyet-i Cânseyrî Berresî-i Tekâbul-i Merg ve Zindegî der-Dîdgâh-i Mevlânâ, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 439-465.

Şerîfzâde, Mansûre, Te’sîr-i Mevlânâ ber-Mu’îneddîn Pervâne ve Nakş-i Ân der-Şikest-i Mogûlân der-Rûm, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 423-437.

Şeyha, Havle, el-Feyzu inde Celâluddîn er-Rûmî “Hikâyetü’l-Halîfe ve’l-A’râbî” Nemuzecen, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/279-283.

Şeyhu’l-İslâmî, Alî, Çehre-i İnsân-i Kâmil der-Mesnevî-i Ma’nevî, Keyhân-i Ferhengî, 8, 1370hş., s. 26-27.

Şeyhu’l-İslâmî, Alî, Tasvîr-i İnsân-i Kâmil der-Fusûs ve Mesnevî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 22 (3,4), 1354hş., s. 262-276.

Şeyhu’l-İslâmî, Alî, Telakkî-i Mevlevî ez-Te’emmulhâ-yi Felsefî, Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, 1, 1360hş., s. 11-18.

Şeykher, Çender, İn’ikâs-i Tefekkurât-i Mevlânâ der-Va’z u İrşâdât-i Ârifân-i Râdhâ Sevvâmî, Faslnâme-i Kand-i Pârisî (der-Hind), Şumâre 31, Pâyîz 1384hş., s. 143-151.

Şiblî-i Nu’mânî, Muhammed, Sevânih-i Mevlevî-i Rûmî, çev. Muhammed Takî Fahr Dâ’î-i Geylânî, Sohan, 4 (9), 1332hş., s. 748-750.

Şiblî-i Nu’mânî, Seyrî ber-Mesnevî-i Mevlânâ, trc. Hâfiz Râbi’a Nûristânî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 117-147.

Şifâ, Şucâ’uddîn, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hilâl, 16 (4-5), 1347hş., s. 145-148; Hilâl, 5 (3), 21, 1355-56hş., s. 2-9.

Şifâ, Şucâ’uddîn, Nakş-i Mevlevî der-Edebiyât-i Cihân, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, 1337hş./1958, s. 104-109.

Şîrî, Kahramân, Şinâhtî ez-Dâstânhâ-yi Mesnevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 28-41.

Şîrîn Beg Muhâcir, Hürmüz, Akl ve Aşk ez Menzir-i Mevlânâ, Mâhnâme-i Hâfız, Şumâre 81, Urdîbehişt 1390hş., s. 50-55.

Şîrîn Beg Muhâcir, Hürmüz, Mevlânâ ve Nazariye-i Nesbiyyet-i Einstein, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 37-41.

Şûhânî, Alî Rizâ, Dâstanperdâzî ve Şahsiyyetperdâzî-i Mevlevî der Mesnevî-i Ma’nevî, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Evvel, Şumâre Dovvom, Pâyîz-Zemistân 1382hş., s. 73-90.

Şu’ûr, Esedullah, Âkibet-i Şems der-rivâyât-i Şifâhî, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 255-265.

Şûhânî, Alî Rizâ, Dâstân-perdâzî ve Şahsiyet-perdâzî-i Mevlevî der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî, S. 2, 1382hş., s. 91-106.

Şukrullâhî, İhsânullâh, Hâtır-ı Şems ve Mevlevî Hoş Bâd, Peyâm-i Bahâristân, Şumâre 77, Âbân 1386hş., s. 36-38.

Tabâtabâî, Muhammed Hasan, Tezâd-i Akâid-i Muhâlifîn Derbâre-i Mevlânâ Celâleddîn, Yâdnâme-i Mevlevî be-Munâsebât-i Heftsadomîn Sâl-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Mevlevî, Tahran 1337hş., s. 123-145.

Tabâtabâî, Muhammed Muhît, Sa’dî ve Mevlevî, Govher, 2, 1353hş., s. 108-114; Râhnumâ-yi Kitâb, 19, 1355hş., s. 283-293; Mecmu’a-i Goftârhâyî derbâre-i Çend Ten ez-Ricâl-i Edeb ve Târîh-i İrân, Tahran 1357hş., s. 319-329.

Tâc-bahş, İsmâîl, Akl der-Mesnevî-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 36, S. 2, 1382hş., s. 119-143.

Tâcu’d-dînî, Alî, Zebân-ı İrfânî der Endîşe-i Mevlânâ, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s.89-136.

Tafazzulî, Ebu’l-Kâsim, Asîlterîn ve Kuhenterîn-i Nusha-i Hatt-i Mesnevî-i Ma’nevî, Kehkeşân, 7 (49), 1375hş., s. 48-49, 75.

Tafazzulî, Ebu’l-Kâsim, Mevlânâ İnsân-i Cihânî, Kehkeşân, 7 (47), 1375hş., s. 34-26.

Tafazzulî, Ebu’l-Kâsim, Mevlânâ ve Semâ’-i Dervîşân der-Amerika, Dû Dunyâ, 5, 1377hş., s. 50-51; 8, 1377hş., s. 58-59.

Tafazzulî, Ebu’l-Kâsim, Yek Hefte der-Hangâh-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî, Kehkeşân, 7 (48), 1375hş., s. 30-34.

Tafazzulî, Hamîd, Celâleddîn Rûmî: Eş’ârî ez-Dîvân, hzl. Johann Christoph Burgel, (Kitap tanıtımı), İrân-şinâsî, Yıl: 16, s. 4, Zemistân, 1383hş., s. 771-775.

Tâhir Hânî Âgâyî, ‘Alî, Nigâhî Dubâre be Pîr-i Cengî, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Bîstom, Şumâre 3, Peyâpey 81, Behâr 1386hş., s. 10-13.

Tâhirî, Zehrâ, Zenân ve Ta’lîm-i Sûfiyye der-Tarîkat-i Mevlânâ. Âteş-i ‘İşk (1), Îrân-şinâsî, Sâl-i nûzdehom, Şumâre 4, Zemistân1386hş., s. 599-612.

Tâhirî, Zehrâ, Zenân ve Ta’lîm-i Sûfiyye der-Tarîkat-i Mevlânâ. Âteş-i ‘İşk (2), Îrân-şinâsî, Sâl-i bîstom, Şumâre 1, Bahâr 1387hş., s. 66-89.

Tahhân, Muhammed Cemâl, Mevlânâ Celâluddîn er-Rûmî ve el-Mevleviyye mine’l-Mahalliye ile’l-’Âlemiyye, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/59-66.

Tahmâsbî, Alî, Hikâyet-i ân Çûpân ve Derd-i “Bûden” Guzerî ber Dâstân-i Mûsâ ve Şabân ez Mesnevî-i Mevlevî, Kitâb-i Pâj, 8, 1372hş., s. 20-36; Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 117-124.

Takevî, Alî, Mantik-i Goftegû der-Mesnevî-i Ma’nevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 7 (121), Tahran, Âbân 1386hş., s. 23-27.

Takî, Mes’ûd, Me’âhiz-i Ba’zî ez-Kasas-i Mevlevî, Sohanvâre, Tahran 1376hş., s. 287-308.

Tâl, Kerîm, Şahsiyethâ-yi Tasvîrî ve Temsîlî-i Peyâmberân (a) der-Edeb-i Fârsî, Keyhân-i Ferhengî, 13 (129), 1375hş., s. 48-50.

Tâlegânî, Muhammed Alî, Şems-i Tebrîzî Zeylî ber-Makâle-i “În Şems Hod Kîst…?”, Mecelle-i İrân-şinâsî, Bunyâd-i Kiyân, Yıl: 12, S. 1, Behâr 1379hş., USA, s. 132-138.

Tâlibiyân, Yahyâ ve Mîr-Mehdî-i Huseynî, Alî Ekber, Râh-i Şems, İdâme-i Râh-i Ehl-i Medrese, Mecelle-i Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Sistân ve Belucistân, Yıl: 5, S. 1, 1378hş., s.7-40.

Tâyifî, Şîrzâd, Hayât ve Âmûziş-i Ezdâd der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 171, 1379hş., s. 33-37.

Teclîl, Celîl, Bâng-i Kur’ân der-Fezâ-yi Mesnevî; Suhenî der bâre-i Te’sîr-i Âyât-i Kur’ân-ı Kerîm der Mesnevî-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât (Mevlânâ Özel Sayısı), Sâl-i evvel, Şumâre 6 (120), Tahran, Mihr 1386hş., s. 62-66.

Tedeyyûn, Mehdî, Tefsîr ve Te’vîl-i Nohostîn Dâstân-i Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i İsfahân, Dovre-i devvom, Şumâre-i çehl u yekom, Tâbistân 1384hş., s. 1-43.

Tedmurî, Ömer Abdusselâm, et-Tekiyyetu’d-Derâvîşi’l-Mevleviyye bi-Tırâblus fî Akdemi Vesîkatin indehâ ve mâ Ketebehu’r-Rahhâletu’l-Arab ve’l-Ecânib fî Vasfihâ, Târîhu’l-Arab ve’l-âlem, Sene 12, Aded 140, Beyrut 1971, s. 13.

Tedmurî, Ömer Abdusselâm, et-Tekiyyetu’l-Mevleviyye fî-Tırâblus eş-Şâm, Makâlehâ-yi Kongre-i Beyne’l-Milelî-i Mevlânâ / Buhûsu Nedveti Mevlâna ed-Devlî (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, IV/1699-1722.

Temizel, Ali, Mîrzâ Cihânşâh-i Hakîkî ve Eş’âr-i Vey Derbâre-i Mevlânâ Celâleddin-i Belhî, Faslnâme-i Zebân u Edeb, Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâyî, Sâl-i devâzdehum, Şumâre 37, Tahran, Pâyîz 1387/Autumn 2008, s. 29-48.

Terakkî, Murtazâ, Nigerişî be-Ahlâk der-Mesnevî-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, s. 169, 1379hş., s. 22-23.

Terbiyet, Muhammed Alî, Mesnevî ve Mesnevî-gûyân-i İrân, Makâlât-i Terbiyet, Tahran 1355hş., s. 215-318.

Tevekkulî, Hamîd Rizâ, Husn-âzimî ve Cânişînî-i Havâs der-Mesnevî, Faslnâme-i Huner, S. 38, 1377hş., s. 35-48.

Tevekkulî, Hamîd Rizâ, Mevlânâ ve Hüner-i Agâzgerî-i Rivâyet, Faslnâme-i Hüner, Şumâre 73, Pâyîz 1386hş., s. 65-97.

Tevekkulî, Hamîd Rizâ, Tedâî, Kissa ve Rivâyet-i Mevlânâ, Neşriye-i Mutâlaât veTahkikât-i Edebi-i Danişgah-i Terbiyet-i Muallim, Yıl: 1, S. 3-4, Payiz ve Zemistan, 1383hş., s. 10-37.

Tosun, Necdet, Sûret ve Hakîkat Nezd-i Mevlânâ Celâleddin Belhî-i Rûmî, Faslnâme-i Mîrâs, Dovre-i Cedîd, Şumâre 3, Pâyîz 1386hş., Peyâpey 38, s. 38-45.

Tugyânî, İshak, Sembolism der-Kelâm-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, 10 (5), 100, 1372hş., s. 91-95.

Tugyânî, İshak, Taleb der-Mesnevî, Edebistân, S. 29, 1371hş., s. 11-13.

et-Tuncî, Meyyâde, Tecelliyâtu Vicdâniyye fi’l-Hubbi’l-İlâhî inde Celâluddîn er-Rûmî, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/261-268.

Uskûyî, Nergis, Îmâjhâ-yi Mevlevîvâr-i Sipehrî der “Şark-i Endûh”, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 7, Mihr 1383hş., s. 43-47.

Ürün, Ahmet Kâzım, Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî fî’d-duvelu’l-arabiyye, Halep Uluslararası Mevlâna Günleri (Bildiriler), TYB Yay., Ankara 2008, s. 59-64.

Vâ’iz, Sa’îd, et-Temsîl fi’l-Mesnevî, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41, 42), 2003, s. 159-176.

Vahâbzâde, Cevâd, Dâstân-i Defter-i Evvel-i Mesnevî-i Ma’nevî ez Dîdgâh-i Ahlâk-ı Pizişkî bâ Nigâhî ber Tefsîr-i Zinde Yâd-i Dr. Zerrînkûb, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 42-44.

Vahâbzâde, Cevâd, Nuhustîn Dâstân-i Mesnevî-i Ma’nevî ez-Dîdgâh-i Ahlâk-pizişkî bâ-Nigâh-i Guzerâ ber-Tefsîr-i İrfânî-i Zerrînkûb, Temâşâ-yi Zindegî, 4 (6-7), 1375hş., s. 34-36.

Vâhid, Esedullah, Nigâhî be-Nâmehâ-yi Mevlânâ, (Berresî-i Şekl-şinâsî, Mevzû’ât-i Mekâtîb ve Sulûk-i İctimâ’î-i Mevlânâ bâ-Selçûkiyân-i Âsyâ-yi Sağîr ber-Esâs-i Nâmehâ-yi Û), I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allâme Tabâtabâ’î Üniversitesi (15-17 Mayıs 2012), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., 2012, s. 483-490.

Vâhiddûst, Mehveş, Hareket ve Cünbiş der Gazelhâ-yi Mevlevî, Faslnâme-i İlmi Pejûhişî-i Ulûm-i İnsânî-i Dânişgâh-i Elzehra (Vijename-i Edebiyyât), Şumâre 68-69 (Sâl-i 17), Zemistân 1386-Behâr 1387hş., s. 207-236.

Vefâyî, Abbâs Alî, Tekrâr-i Makûlehâ-yi Zebânî (Der Gazeliyyât-i Şems), Faslnâme-i Zebân ve Edeb (Dânişgâh-i Allâme Tebâtebâyi), Şumâre 39, Behâr 1388hş., s. 41-56.

Vezînpûr, Nâdir, Cilvehâî ez-Efkâr-i Câvidâne-i Celâleddîn Muhammed Mevlevî, Sûfî, S. 27, 1374hş., s. 19-23.

Vezînpûr, Nâdir, Tecelliyât-i Endîşehâ ve Temsîlât der-Kissa-i Vekîl Sadr-i Cihân-i Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, 6, 1358hş., s. 51-67.

Vitray Meyerovitch, Eva de – Murtazavî, Cemşîd, Dibâçe-i Tercume-i Mesnevî-i Mevlevî be-Zebân-i Fransa, çev. Sîrûs Zekâî, Hestî, 3 (4), 1374hş., s.71-89.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Celâleddîn Rûmî ve Silsile-i Mevlevîye, çev. Mes’ûd-i Âtifî, Beynâlûd, 1 (3), 1372hş., s. 31-33.

Waley, Muhammed İsâ, Tercî’ât-i Mevlânâ ve Nushahâ-yi Dîvân-i Mevlânâ, çev. Ebu’l-Kâsim Sirrî, Sohanvâre, Tahran 1376hş., s. 709-754.

Yâhakkî, Muhammed Ca’fer, Hurşîd-i Pîrûzî (Tahkîkî der-âsâr-i Mevlevî, ez-Annemarie Schimmel), Neşr-i Dâniş, 6, 1364hş., s. 36-39.

Yaltkaya, Şerâfeddîn, Kelimât ve Eş’âr-i Mevlânâ, çev. Abdurresûl-i Hâyyâmpûr, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebrîz, 3 (5,6), 1329hş., s. 54-65; 7, 1329hş., s.13-20; 8, 1329hş., s. 31-34; 4 (1,2), 1330hş., s. 49-55.

Yârkın, Şefika, Tavzîhî-i Fuşurde ez-Nushahâ-yi Hattî-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Mecmua’-i Makâlât-i Çehâromin Eclâs-i Şark-şinâsân-i Özbekistan, İrsâlî ez-Râyzenî-i Ferheng-i Sefâret, C. 1,1, der-Özbekistan, s. 35-61.

Yârşâtır, İhsân, Yâd-Dâşt (29), Mecelle-i İrân-şinâsî, Bunyâd-i Kiyân, Yıl: 12, S. 3, Pâyîz 1379hş., USA, s. 517-521.

Yazıcı, Tahsin, Badi’az-Zamân Furûzânfar, Ma’âxiz-i Qisas ve Tamsilât-i Matnawî, Şarkiyat Mecmuasi, S. 1, 1956, s. 125-126. (kitap tanıtımı).

Yazıcı, Tahsin, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Vurûd-i Û be-Asyâ-yi Sagîr, Mevlânâ ez-Dîdgâh-i Turkân ve Îrâniyân, girdâverî: Râyzenî-i Ferhengî-i Cumhûrî-i İslâmî-i Îrân, Ankara 1369hş., s. 139-146.

Yazıcı, Tahsin, Semâ’ der-Dovre-i Mevlânâ, çev. İsmâîl Hâkimî Vâlâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, 22 (1), 1354hş., 322-335.

Yemîn, Muhammed Huseyn, Gûnehâyî ez-beyân-i Meânî-i İrfânî-i Mevlânâ der-Dîvân-i Şems, Râh-i Neyistân (İrfânî, Ferhengî, Târîhî, Hunerî ve Tahkîkî) / be-Pîşvâz-i Heşt Sadomîn Sâl-i Tevellud-i Mevlânâ Celâlu’d-dîn Muhammed-i Belhî, Sefâret-i Kubrâ-yi Afganistan-i Mukîm-i Ankara-Türkiye, Şumâre-i Evvel, Afganistan Büyükelçiliği, Türkiye, Ankara: Bahâr 1386hş/Nisan 2007, s. 62-67.

Yezdânî, Abdulhamîd, Âncâ ki Deyhîm ez-Fark-i Şâhân-i Âlem ber-Girifteend, Muze ve Dergâh-i Mevlânâ Celâleddîn, Faslnâme-i Huner, 1, 1361hş., s. 196-200.

Yezdânî, Abdulhamîd, Cuz’ Cuz’ Hûm be-Raks-est ve be-Hâl, Âdîne, 34, 1368hş., s. 40-41.

Yezdânî, Abdulhamîd, Mesnevî-i Rûmî min “Tifl ve Kûdek” Key Temsîlât, İkbâl Review, C. 10, (4), 1970, s. 67-82.

Yezdânî, Abdulhamîd, Mesnevî-i Rûmî min Zikr-i Hayru’l-enâm (defter-i pencum), İkbâl Review, 31 (2), 1984, s. 79-109.

Yezdânî, Abdulhamîd, Mesnevî-i Rûmî min Zikr-i Resûl (defter-i şesum), İkbâl Review, 25 (4), 1985, s. 41-80.

Yezdânî, Abdulhamîd, Mevârid-i Tanz ve Mizâc der-Mesnevî-i Mevlevî, İkbâliyât, 1, 1364hş., s. 123-150.

Yûsufî, Gulâm-huseyn, Girye Budem, Hande Şodem…, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 781-801.

Yûsufî, Gulâm-huseyn, Nâle-i Ney, Vîjenâme-i Mevlânâ Celâleddin Muhammed Belhî (Neşriyye-i Dâhilî Dûstdârân-i Mâhnâme-i Hâfız), Şumâre 41, Hordâd 1386hş., s. 5-7.

Yûsufpûr, Muhammed Kâzim, Nakş-i İstitrâd der Hikâyât-i Mesnevî, Pejuhişhâ-yi Edebi (Vije-i Dâstanperdâzî-i Mevlevî), Sâl-i 4, Şumâre 16, Tâbistân 1386hş., s. 271-294.

Zâdhûş, Muhammed Rizâ, Şerh-i Tahlîl-i A’lâm Mesnevî-i Celâleddîn Muhammed Belhî, Âyine-i Pejûhiş, Âbân 1380hş.

Zâkirî, Mustafâ, ‘Dîvân-i Kebîr’-i Mevlânâ, Neşr-i Dâniş, Yıl: 19, S. 2, 1381hş., s. 57-59.

Zarâbî-zâde, Sa’îd, Âmûzehâ-yi ‘İlmî-i Mevlânâ der-Mesnevî-i Ma’nevî, Kitâb-i Mâh-i Edebiyât ve Felsefe, Şehriver, S. 95, 1384hş., s. 86-92.

Zehrînâv, Bîjen – Şefikî, İhsân, Tecellî-i Rûhiyye-i Bestgirayî-i Mevlânâ der Gazeliyyât-i Şems, Mecelle-i Ulûm-i İctimâî ve İnsânî Dânişgah-i Şirâz (Vijenâme-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî), Şumâre 2, Dovre-i 26, Tabistân 1386hş., Peyâpey 51, s. 145-162.

Zekâvetî, Karagözlû Alîriza, Seyrî der-Mukaddime-i Ustâd Âştiyânî ber-Tercume ve Şerh-i Mesnevî-i Nicholson, Âyîne-i Pejûhiş, 7 (3), 1375hş., s. 34-38.

Zemânî, Kerîm, ‘Amel der-Mesnevî-i Mevlânâ, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 585-592.

Zemânî, Kerîm, Peyvendhâ-yi Mevzû’î-yi Fîhi Mâ Fîh bâ-Mesnevî ve Dîvân-i Şems, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 69-79.

Zengûyî, Huseyn, Cilvehâ-yi Behâr der Kelâm-i Mevlânâ, Ruşd-i Âmûziş-i Zebân ve Edebiyyât-ı Fârsî, Sâl-i Hicdehom, Şumâre 4, Peyâpey 74, Tâbistân 1384hş., s. 12-16.

Zerkânî, Mehdî, Te’vîl-i Gazelî ez-Mevlânâ ber-Esâs-i Nazariye-i Yung, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Meşhed, S. 152.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, ‘Ârif ve ‘Âmî der-Raks ve Semâ’, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 21-39.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, ‘İşk der-Mesnevî, Nakş ber-âb, Tahran 1368hş., s. 683-687.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, Celâleddîn Mevlevî Mollâ-yi Rûm, Kârvân-i Hulle, Tahran 1342hş., s. 205-228.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, Celâleddîn-i Mevlevî Molla-yi Rûm, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 57-72.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, ez-Kissahâ-yi Mesnevî, Nâme-i Şehîdî, Tahran 1374hş., s. 350-357.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, Mesnevî-i Ma’nevî Şerî’at ve Tarîkât, Hikâyet Hemçunân Bâkî, Tahran 1376hş., s. 9-19; Kilk, 68-70, 1374hş., s. 9-16.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, Sâhlâ-yi Pâyân-i Zindegî-i Mevlevî, Tuhfehâ-yi Ân Cihânî: Seyrî der-Zindegî ve Âsâr-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, be-Kûşiş-i Alî-i Dehbâşî, Sohan, Çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i Sohan, 1384hş./2003, s. 400-440.

Zerrînkûb, Abdu’l-Huseyn, Şest u dû (Derbâre-i İstinbât-i Gölpınarlı ez-dû beyt-i Dîvân ve Sinn-i Mevlânâ, Nakş ber-âb), Tahran 1368hş., s. 687-693.

Zeydî, Nâzir Hasan, Dîvân-ì Şems-i Tebrîz, İkbâl, 1 (2), s. 20-34.

Zi’bu Ümmi Gazâl?, el-Faysal, el-aded: 204, Cemâdiye’l-âhire 1414/November-December 1993, Mısr, es-safahât: 127. (Müellif bilgisi yok)

Zîrek, Nasrullah, Mevc ve Deryâ der-Mesnevî-i Ma’nevî, Keyhân-i Ferhengî, 144.

Ziyâyî, Abdu’l-Hamîd, Berresî-i Tatbîkî-yi “Fenâ” ve “Nîrvânâ” der-Âmûzehâ-yi Bûdâ, Karlos Kâstândâ ve Mevlânâ, Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb Vîje-nâme-i Bozorgdâşt-i Endîşehâ-yi Cihânî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Şumâre-i Nuhom, Cild-i Evvel, Rûdehen: Dânişgâh-i Âzâd-i İslâmî, Pâyîz 1388hş./2009, s. 258-275.

Ziyâyî, Muhammed Refî’, Terhî berâ-yi Erâ’e-i Mesnevî-i Mevlevî be Sûret-i Enimation, Faslnâme-i Ferheng-i Merdum, Şumâre 23, Pâyîz 1386hş., s. 88-102.

Zu’l-fikârî, Hasan, Mûsâ ve Şebân Nigâhî-i Sâhtârî be Dâstân-i Mûsâ ve Şabân-i Mesnevî, ‘Anâsır-i Dâstânî ve Meâhız ve Nezâyer-i Ân, Pejûhişhâ-yi Edebî, Sâl-i Çehârum, Şumâre Hefdehum, Pâyîz 1386hş., s. 35-62.

Zu’l-fikârî, Hasan, Temsîl ve Mesel der-Mesnevî-i Mevlevî, Ferheng-i Vîje-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Faslnâme-i Ferheng, Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâle’ât-i Ferhengî, Sâl-i bîstum, Şumârehâ-yi sevvum ve çehârum (63-64), Tahran, Pâyîz ve Zemistân 1386hş., s. 325-368.

Zulkadrî, Pervîn, Sad Şi’r-i Âşikâne, Kilk, 40, Tîr, 1372hş., s. 162-163.

 

3. BATI DİLLERİNDEKİ MAKALELER

 

A Great Turkish Philosopher Mevlâna Djelaleddin Rumi (1207-1273), Turkish Review, 3 (14), 1988, s. 37-52.

Abbas, Müfti M., Rumi and Iqbal. Mevlana ve İkbâl, Uluslararası Mevlana Semineri, (IV., Konya, 15-17.12.1980), 1981, s. 99-106.

Abbasi, Mustafa Zaman, Rumi Viewed in Bengali Sufistic Tradition, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1015-1028.

Abdul Aziz, Sheikh, The Living Tradition of Mevlana Jelaluddin Rumi and The Whirling Dervishes, Sufism, Volume 9, Number 2, Novato, California, USA.

Abdul Hakim, Khalifah, Concept of Love in Rumi and Iqbal, Islamic Culture, 1940, XIV, 266-273.

Abedini, Atosa Aria, Mevlevi Order, part II, Sufism, Volume 7, Number 4, Novato, California, USA.

Abidi, Syed Amir Hasan, Maulana Jalal-ud-Din Rumi, his times and Relevance to Indian Thought, The Maulavi Flute, New Delhi, New Age International (P) Limited, 1997, pp. 214-225.

Abidi, Syed Amir Hasan, Relevance of Mevlana Jalaluttin Rumi to Indian Thought, Doğu Dilleri, 2 (3), Ankara 1977, s. 27-37.

Abidi, Syed Amir Hasan, Maulana & India, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 26-32.

Abou-Bakr, Omaima, Abrogation of the Mind in the Poetry of Jalal al-Dîn Rumi, Alif, 14, 1994, s. 37-63.

Abou-Bakr, Omaima, Allegory of the Soul: A Reading of Rumi’s Arabic Poetry, Tradition and Modernity in Arabic Literature, University of Arkansas Press, 1997, pp. 247-271.

Abou-Bakr, Omaima, The Religious Other: Christian Images in Sufi Poetry, American University in Cairo, 1997, (Cairo Papers in Social Science, 19 ii, 1996), pp. 96-108. (Ibn al-’Arabi, Rûmi, Shushtari…)

Adelsen, E., Konya and the Whirling Dervishes, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, C. 31, S. 310, 1971, s. 31-33.

Afghani, Gabriel Mandel Khan, La Bibliyographie Italienne Sur Mevlana, Konya 1988, Milletlerarası Mevlana Kongresi, (I., Konya, 3-5.5.1987), s. 123-129.

Akman, Nuriye, “…I am dust on the path of Muhammad, the Chosen One.” Interview with Mevlevi Sheikh Şefik Can, Rumi and His Sufi Path of Love The Light, New Jersey, 2006, s. 38-41.

Alami, Abderrahim, The Mutual Influence Between “ Irfan al Mashriq “And” Irfan al Andalus” Mawlana Jalal al-din Rumi and Muhyiddin Ibn’Arabî, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 269-282.

Alatas, Syed Farid, Runi and the Contemporary Struggle Against Extremism, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1029-1042.

Alexandrescu, M. M. – Dersca Bulgaru, Sur L’Importance L’ordre Mevlevî Dans la Société Seldjukide, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 175-181.

Alıçlı, Sırrı, The Social Aspect of Mevlana Celalettin Rumi, Mimar Sinan, C. 3, S. 10, İstanbul 1971, s. 108-112.

Ali, Muhammed, Maulana Jalal-ud Din Balkhi the Great Sufi Poet and Profound Philosopher, Afghanistan, 18 i, 1963, s. 1-12.

Aliyeva, Metanet Azizgizi, The Similarities Between Visions of Mawlana and in the Modern World (Mevlânâ’daki Evrensel Bakışla Modern Dünyadaki Evrensel Düşüncenin Özdeşmesi), 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 113-130.

Altıntaş, Ramazan,The Perception of Human in Rumi, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 21-23.

Anbarcıoğlu, Meliha, L’Instruction Spituelle Chez Mevlana, Uluslararası Mevlana Kongresi, (V., Konya, Aralık 1982), 1984, s. 115-117.

Anbarcıoğlu, Meliha, The Great Turkish Mystic and Poet Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Image, 22, 1989, s. 12-14.

And, Metin, “The Mevlana Ceremony.” The Drama Review 21, No. 3 (1977): 83-94.

Angha, Seyedeh Nahid, From Diwan-i Shams-i Tabriz, Principles of Sufism: Sufism and Universal Harmony, Sufism, Volume 9, Number 1, Novato, California, USA.

Arancio, Elvio, La Conoscenza Dı Rumi e Dei Mevlevi In Italia (İtalya’da Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Mevlevîliğin Tanınması), Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 49-51.

Arberry, Arthur John, Jalâl al-Dîn Rûmî, İslamic Studies, 1962, I, 89-105.

Arberry, Arthur John, Rumi, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 7.

Arberry, Arthur John, The Miracle of the Pearls, Bulletin of The Oriental And African Studies, 1947, XII, 36-38.

Arı, Ahmet, Ottoman Modernization and the Mevlevi Order, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Hasan Kaplan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 97-103.

Arısoy, Süleyman, Mevlana-L. V. Beethoven-Dr. Albert Schweitzer, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S. 154, İstanbul 1960, s. 682-683.

Arif, Seema, Mawlana Jalal al-din Muhammad Rumi-a Beacon for Wayfarers, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 343-359.

Arif, Seema, The Memetic Counseling of Masnavi: An Artless Art of Mavlana Jalal ud Din Muhammad Rumi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 641-654; Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 24-28.

Artıran, H. Nur, Mathnawi Sohbets from the Ottomans to Present Day, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010,s.137-145.

Asani, Ali S., Rumi on Music, Dance and the Mystical Experience, Islam and the Modern Age, 33 i, 2002, pp. 59-66.

Asani, Ali, Music and Dance in the Work of Mawlana Jalal aldin Rumi, Islamic Culture, 60, 2 (1986): 41-55.

Aslam, Muhammed, Some Reflections About Rumi, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 92-96.

Aslam, Muhammed, Some Reflections About Rumi, Uluslararası Mevlâna Kongresi (V., Konya 1982), 1984, s. 92-96.

Asmussen, J.P., Hans Christian Andersen and Jalâlu’-Din Rûmî’s Whirling Dervishes, Temenos 16, 1980, s. 5-9.

Aşkar, Mustafa, The Idea of Sufism in Mevlana, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Seyfi Kenan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 189-199.

Atasoy, Nurhan, “Dervish Dress and Ritual; the Mevlevi Tradition”, in The Dervish Lodge: Architecture, Art, and Sufism in Ottoman Turkey, Raymond Lifchez, ed. M. E. Quigley-Pınar, trans. Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1992.

Atasoy, Nurhan, Attire in the Mevlevi Order, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Mehmet Lütfi Arslan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 149-175.

Austin, R. J. V.,The Hophianic Feminine in The Work of Ibn Arabi and Rumi, The Heritage of Sufism, Volume II, The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500), London, Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1992; rp. Oxford: Oneworld, 1999, pp.233-245.

Avery, P.W., Jalâl ud-Dîn Rûmî and Shams-i Tabrîzî, with Certain Problems in Translation, Muslim World, 1956, C. 46, 237-252.

Ayverdi, Sâmiha, Mevlana Celaleddin-i Rumi et Nous, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, İstanbul 1959, s. 310-312.

Ayverdi, Sâmiha, Mevlâna The Great Educator, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 24-29.

Ayzenshteyn, N., O Zhizennnoy Kontzeptzii Dzhelyal’eddina Rumi (po metrialam “Zhitiy” Akhmeda Eflayaki), Jubilee vol. Or. Coll., Budapeşt, 1978, s. 23-34.

Azoy, Whitney, Balkh, Rumi and Coleman Barks, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 29-31.

Bahn, Süleyman Wolf, The Significance of Hz. Mevlâna for The Western World, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 473-476.

Baloch, N. A., The Early Beginnings and Later Development of the Study of the Masnavî in Sind and Hind, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 284-299.

Baloch, N. A., Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Abdul Latif, the Saint Poet of Sind (Pakistan), Sind Ures. Journal, arts series, 11-12, 1972-73, s. 62-79.

Bammat, Necmeddin, Universalite et Orthodoxie en Islam Dans L’oeuvre de Hazreti Mevlana, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 160-161.

Banani, Amin, Rumi the Poet, Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, Cambridge University Press, 1994, pp.28-43.

Banarlı, Nihad Sami, The Great Philosophy of Mevlana, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, İstanbul 1959, s. 315-319.

Barâtî, Mahmood, The Bearing Breast The Forbearing Breast in Mulana’s View Point, ed-Dirâsâtü’l-Edebîye, el-Câmiatü’l-Lubnânîye, Yıl: 4, S. 13 (45, 46, 47), 2005, s. 5-24.

Barker, X. Theodore, “Four Interpretations of Mevlevi Dervish Dance, 1920-1929. Dance Chronicle 9, No. 3 (1986): 328-55.

Barks, Coleman, Fana and Baqa: Two Streamings Across The Doorsill of Rumi’s Poetry, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 559-563

Baruzi, Jean, Introduction a des Recherches sur le Langage Mystique, Recherches Philosophiques, C. I, 1931-32, s. 66-vd.

Battesti, Teresa, Les Derviches-Conteurs D’Iran, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 43-55.

Baudry, F., Masnavî Dans, Mesnevi, Magasin Pittoresgue, 1 857, s. 53- 191.

Bausani, Alessandro, Djalal Al-Din Rumi, in The Encyclopaedia of Islam, new edition, vol., 1, pp. 393-397.

Bausani, Alessandro, Iı Pensiero Religioso di Maulânâ Dialâl al-Dîn Rûmî, Oriento Moderno, 1953, C. 33, 180-198.

Bausani, Alessandro, The Religious Thought of Maulânâ Jalaluddin Rumi, Iqbal, 1965, C. 13, s. 61-86.

Bausani, Alessandro, Theism and Pantheism in Rumi, Iranian Studies, 1968, I, 8-24.

Bausani, Alessandro, Tradizione e novita nello stile del Canzoniere di Maulânâ Gialâlu’d-Din Rûmî, Nel centenario del poeta mistico persiano Galal-ad-Din Rumi, Roma, 1975, s. 43-62.

Baykal, Özgün, Animal Tales in the Mathnawi of Mevlana Jalalu-Din Rumi, Erdem 1, S. 3, 1985, s. 615-620.

Bayraklı, Bayraktar, Existentialism in the Islamic and Western Educational Philosophies, Hamdard Islamicus, 19 i, 1996, pp. 5-35; 19 ii, 1996, pp. 5-50.

Begüm, Nurcihan, Aesthetics of Subjective Philosophy of Mevlâna Jelaluddin Rumy and Kabir, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 281-290.

Behzâdî, Mandana, Rumî’s Works: Past and Present, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 221-230.

Benaissa, Omar, The Unity of the School of Ibn Arabî and Rûmî, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1043-1052.

Beneito, Pablo, Three Other Works by the Sufi Author of Latâ’if Al-i’Lam Kept at the Suleymaniyye Library in Istanbul, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1053-1088.

Bernhauer, W. F. A., Über die 156 Seldschukieschen Distischen aus Sultan Weled’s Rebâbnâme, Zeitschrift der Deutschen Morgenändischen Cesellschaft, 1869, XXIII, 201-208.

Bertels, E. E., İzbrannıe Trudı, Sufizm i Sufiyskaya Literatura, Moskova 1965, s. 79-82.

Bertels, E. E., İzorannie Trudı, Moskova 1960-62, C. 1, s. 407, 414, 438, 442, 454, 455, 524, 527.

Beytur, Midhat Bahari, Sultan Veled Foremost Writter of the original sources for the history of the Mevlevi Order, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya 1964, s. 33-37.

Binbaş, İlker Evrim, “Music and Samâ’ of the Mavlaviyya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries: Origins, Ritual and Formation.” In Sufism, Music and Society in Turkey and Middle East. Papers Read at a Conference Held at the Swedish Research Institute in Istanbul, November 27-27, 1997. Anders Hammarlund, Tord Olsson, and Elisabeth Özdalga, eds. Istanbul: Svenska Forskningsinstitutet; Richmond, England: Curzon, 2001.

Bingül, Hüseyin, Ecstasy in the Song of the Reed’s Plaintive Notes, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s.14-20.

Birge, John Kingsley, Jelal ud-Din Rumi, A Moslem Saint with a Chiristian Heart, Muslim World, 1922, XXII, 161- 169.

Bly, Robert, The Wild Image in Rumî: Rumî and The Second Road, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 165-169.

Bogdanov, L., The Quatrains of Jalâlu-i-dîn Rumi and Two Hitherto Unknown Manuscripts of His Divân, Rubâ’iyât, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Seri III, 1935, I, 65-80.

Bolay, S. Hayri, Rumi’s Understanding of Reason, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Rahim Acar, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 201-207.

Bonnin, Fleur Nassery, In Search of the Pearls in the Ocean of Moulana’s Poetry, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1089-1094.

Bourat, L., Une Traduction Anglaise du “Mesnevi”, Mesnevi, Revue du Monde Musulmans, 1910, XIII, 401-402.

Braginskii, İ. S.,Vlast Serdtsa, 12 Minuatyur; Rudaki, Firdovsi, Yon Sina, Nasır Husrov, Gurgani, Hayyam, Nizami, Rumi, Moskova 1966, s. 187-205.

Brookshaw, Dominic P., Review of Fatemeh Keshavarz, Reading Mystical Lyric: The Case of Jalal al-Din, in IJMES, 36, 2004, s. 283-284.

Browne, Edward Granville, A Parallel to the Story inthe Mathnawi of Jalalu’d Dîn Rûmî of the Jewish King Who Persecuted the Christians, Islamica, 1926, II, 129-134.

Bruijn, J.T.P. de, Drie mystieke gedichten uit het Perzisch: Three mystical Persian poems: Sana’i, Farid al-Din Attar&Jalal al-Din Rumi, Publicaties van de Nederlandse Vereiniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam (MOI), Nieuwe Reeks, 16, Coutinho, 1999, pp. 56-74, 132.

Bulo, Jorgo, Paralleles poetiques: Roumi et Naim Frasheri, Studia Albanica, 32/1995-99 (2000), pp.157-165.

Burgel, Johann Christoph, “Speech is a Ship and Meaning the Sea” Some Formal Aspects in the Ghazal Poetry of Rumi, Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, Cambridge University Press, 1994, pp. 44-69.

Burgel, Johann Christoph, Ecstasy and Order: Two Structural Pirinciples in the Ghazal Poetry of Jalal al-Din Rumi, The Heritage of Sufism, Volume II, London, Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1993, rp. Oxford, Oneworld, 1999, pp. 61-74.

Burgel, Johann Christoph, Einige Wichtige verse Rumis über Sprache und Dichtung, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 224-236.

Burgel, Johann Christoph, Lautsymbolik und Funktionales Wortspiel Rumi, Der Islam, 1974, C. 51, s. 261-281.

Burgel, Johann Christoph, Lautsymbolik und Funktionales Wortspiel bei Rumi, Islam, 51, 1974, pp. 261-281.

Burgel, Johann Christoph, Schiller, Rumi and Cosmic Love, Uluslararası V. Mevlânâ Kongresi, 1982, s. 97-102.

Burgel, Johann Christoph, The Dynamic Character of the Imagery of Rumi, III. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, 1988, s. 64-77.

Burke, Ata Karim, Jalâlu’ddîn Rûmî, A Great Mystic Paet, Indo- Iranica, 22 iii-dv, 1969, s. 64-75.

Burki, Riffat Jehan Davar, Iqbal’s Concept of Mard-e- Momin and Rumi’s Influence, Iqbal Review, 13 i, 1972, pp. 1-17.

Burki, Riffat Jehan Davar, Iqbal’s Concept of Mard-e- Momin and Rumi’s Influence, J. Req. Cult. Inst. 5, 1972, pp. 61-83.

Can, Halil, The Sabâ Rite, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 71-73.

Can, Şefik, Rumi on Women, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 56-62.

Can, Şefik, Rumi Studies in the West, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 52-55.

Carp, L. W., Rumi’s İnfluence on Sufism to-Day, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973, s. 144-159.

Carp, L. W., The Man of God, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 95-97.

Carp, L. W., The Pourpose of the International Rumi Society, Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri (15-17 Aralık 1976), Ankara: Güven Matb., 1977, s. 83-88.

Cehajic, Dzemal, Dzelaluddin Rumi i Mevlevizam u Bosni i Hercegovini, Izraz XVII, broj 10, Sarajevo, 1973, s. 356-365.

Cehajic, Dzemal, Neke Karakteristike Ucenja Galâluddîn Rûmija i Nastanak Derviskog reda Mevlevija, Mevlevije u Bosni i Hercegovini (Some Characteristics of the Teaching of Galâluddîn Rûmî and Beginning of Dervish order of Mawlewis-Mawlewis in Bosnia and Herzegovian), Prilozi 24, 1974, s. 85-108.

Chalisova, Natalia, Rumi in Russia: A Story of Translation, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1095-1108.

Chittick, William C., Il Sufsmo operativo ir Rûmî, Conoscenza religiosa, 3, 1975, pp. 272-288.

Chittick, William C., Rûmî and Sufism/Eva de Vitray Meyerovitch, International Journal of Middle East Studies, vol. 22, 1990, pp. 363-364.

Chittick, William C., Rûmî and the Mawlaviyyah, ed. Seyyid Hossein Nasr, Islamic Spirituality: Manifestations, New York 1991, pp. 105-126.

Chittick, William C., Rûmî and Wahdat al-Wujûd, Poetry and Mysticism in Islam, The Heritage of Rûmî, ed. Amin Banani, R. Hovannisian- G. Sabogh, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, s. 70-111.

Chittick, William C., Rûmî’s View of Death, Alserât, 13, 1987, pp. 30-51.

Chittick, William C., Rûmî’s View of the Imam-Husayn, Alserât, 12, 1986, pp. 3-12.

Chittick, William C., The Need for Need, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1109-1116.

Chopra, Deepak, What is The Essence of The Essence?, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 108-116.

Chopra, Hira Lall, Maulânâ Jalâl-ud-Dîn Rûmî, Indo-Iranica, C. VII, 1954, s. 21-39.

Clayer, Nathalie, Trois Centres Mevlevis Balkanıques au Travers des Documents d’Archives Ottomans: Les Mevlevihane d’Elbasan, de Serez et de Salanique, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 11-28.

Clémente, Pilar Garrido, The Root of all Things: Letters, Words, Speech, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1117-1130.

Clerici, Leonardo Alaeddin, The Rise & Abraam Through Masnawi’s Intellect, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 235-236.

Cooper, John, Rûmî and Hikmat: towards a Reading of Sabziwârî’s Commentary on the Mathnawi. Classical Persian Sufism: from its Origins to Rumi., ed. L. Lewisohn. London: Khahıqahi Nimatullahi Publications, 1993, s. 409-433.

Craft, Caroline, Spirutual Reading-Sings of the Unseen: The Discourses of Jalaluddin Rumi/by Jalaluddin Rumi and translated by W. M. Thackston Jr, Library Journal, vol. 119, ISS. 1, 1994, pp. 126.

Craft, Caroline, Spirutual Reading-Tales from the Land of the Sufis/by Mojdeh Bayat and Mohammad Ali Jamnia, Library Journal, vol. 119, ISS. 14, 1994, pp. 188.

Cunz, Hüseyin Peter, A Still Point in A Turning World, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 41-44.

Cunz, Hüseyin Peter, Mawlana from a European Point of View, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 42-43.

Cunz, Hüseyin Peter, The Mevlevi Order in a European Context, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1131-1134.

Cunz, Hüseyin Peter, Traces of Hz. Mewlana Jalal al-din Rumi in Europe, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 55-60.

Çağatay, Neşet, Warum ist Gelaleddin Rumis mystische Lehre, Belleten, XLVII/185, 1983, s. 37-45.

Çehayiç, Dzemal, Dervişki red Nakshibendija, GVİS, 1982/2, Sarajevo 1982, s. 153-170.

Çehayiç, Dzemal, Dervişki redovi u Jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1986.

Çehayiç, Dzemal, Druştveno-politiçki, religiozni, knjizevni i drugi aspekti dervişkih redova u Jugoslovenskim zemljama, POF, XXXIV, Sarajevo 1985.

Çehayiç, Dzemal, Neke Karakteristike uçenja Dzelaluddina Rumija i nastanak dervişkog reda Mevlevija u Bosni i Hercegovini, POF, XXIV, Sarajevo 1974.

Çetinkaya, Yalçın, Mevlevi Order and Music, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Seyfi Kenan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 121-129.

Çiçek, Hasan, The Metaphorical Expression in Mevlana’s Mesnevi within the Context of Three Ancient Philosophical Problems, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 44, S. 1, Ankara, 2003, s. 293-311.

Çokiç, Abdurahman Adil, Mevlana Celaludin Rumi, Novi Behar, I/1927-28, S. 22, s. 348-350; S. 23, s. 380-382; S. 24, s. 398-400.

Çolançevska, Olga, “Even One Drop of Sea is Still Water” Mevlâna Insight on Property by Means of a Legend Foretold by Inhabitants from Radovis-Juruk Area, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 121-124.

Çoliç, Liljana, Dervişkj redovi u Skoplju, Beograd 1994.

Dabashı, Hamid, Rûmî and the Problems of Theodicy: Moral Imagination and Narrative Discourse in a Story of the Masnavi, Poetry and Mysticism in Islam, The Heritage of Rûmî, ed. Amin Banani, R. Hovannisian- G. Sabogh, Cambridge, Cambridce University Press, 1994, s. 112- 135.

Daghighian, Shirin Dokht, Mathnavi and the Contemporary Poetics, Saba: The Art Research & Studies Magazine, 1, 1999, pp. 82-87.

Dahlen, Ashk P., Rumi’s Concept of Love in the Diwan-i Shams-i Tabrizi, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1135-1152.

Dahlen, Ashk P., Transcendent Hermeneutics of Supreme Love: Rumi’s Concept of Mystical “Appropriation”, Orientalia Suecana, 51-52, 2002-2003, pp. 75-88.

Damadi, Seyyed Muhammed, Vida y obra de Jalal-Di (n) Muhammed Balkhi Supremo Poeta Sabio Persa, Boletin de la Asociacion Espanola de Orientalistas, 38, 2002, pp. 199-208.

Dastgir, Abu Syed Golam, Mowlana Rumi’s Divine Love for World Peace, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1153-1160.

Davis, Dick, Narrative and Doctrine in the First Story of Rumi’s Mathnawi, Studies in Islamic and Middle Eastern texts and traditions in memory of Norman Calder, Oxford University Press, on behalf of the University of Manchester, 2000, (Journal of Semitic Studies Supplement, 12), pp. 93-104.

Derkse, Mürsel, The Bridges of Love, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 327-329.

Dickie, James, The Mawlawi Dervishery in Cairo, A.A.R.P., XV (1979), pp. 9-15.

Doerfer, Gerhard, Das Vorosmanische <Die Entwicklung der Oghusiscmen Sprachen von den Orchohinschriften Bis Zu Sultan Veled>, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara 1975 / 1976, s. 81-131.

Doyle, Margaret, Coleman and Mevlana, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 26-28.

Elezoviç, Glişa, Dervişki Redovi Muslimanski, Tekije u Skoplju, Stara Srbija, Skoplje 1925.

Elias, Jamal, Mawlawiyya, in Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. John L. Esposito, 4 vols. New York: Oxford University Pres, 1995.

Emelyanova, Nadejda, Sufism in The Early 20th Century in Northen Caucusas (Ingushistan and Osetya), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 129-134. (Rusça)

Emiroğlu, İbrahim, Language of State in Mawlânâ Jalal al-Din al-Rûmî, Hamdard Islamicus, April-June 2003, Vol. XXVI, No: 2, s. 65-81; Journal of Religious Culture, (17 sayfa) www.uni-frankfurt.de / irenik/ religiouskultur.html.

Erol, Erdoğan, The Mawlana Museum, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 56-60.

Eshots, Yanis, Shams and Mawlana: Who Annihilated Into Whom?, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1161-1174.

Eshots, Yanis, Why is the “Mathnawi” Called “the Shop of Oneness”? Reflections of Rumi’s Methodology, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 2, Konya 2007, s. 73-84.

Esin, Emel, The Contribution of Jelaleddin Rumi to the Development of Turkish Culture, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 44-53.

Esmailpour, Abolghasem, Rumi’s Prologue to the Mathnawi and Gnostic Hymns: A Comparative Analysis, Islamic Culture: an English Quarterly, 77 iii, 2003, pp. 47-71.

Este’lami, M., The Gnosis of self in Rumi’s Mathnawi, Sufi, London, 20, 1993- 94, s. 5-9.

Este’lami, Muhammed, Rumi and the Universality of His Message, Islam and Christian-Muslim Relations, 14 iv, 2003, pp. 429-434.

Este’lami, Muhammed, The Concept of ‘Elm in Rûmî’s Mathnawî, The Maulavi Flute, New Delhi, New Age International (P) Limited, 1997, pp. 105-111.

Este’lami, Muhammed, The concept of knowledge in Rûmî’s Mathnawî, Classical Persian Sufism: from its origins to Rumi, ed. L. Lewisohn. London: Khahıqahi Nimatullahi Publications, 1993, s. 400-408.

Ethé, Hermann, Dschelal’eddin Rumi, Morgenländische Stüdien, 1870, s. 95-124.

F., E. (Muharem Omerdic), Domaçi Pisci Tesavvufskih Radova, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1407/1986 Godine, s. 33-63.

Faghfoory, Mohammad H., Prophet of Love: Jesus Christ in the Poetry of Mawlânâ Jalâl Al-din Rûmî (1207-1273), International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1175-1194.

Faghih, Nezameddin, Some Scientific Doctrines in the Mathnawî of Mawlana Jalal al-Din Mawlawî Rûmî, Hamdard Islamicus, 16 ii, 1993, s. 79-96, (In the area of physical sciences).

Fanfoni, Giuseppe, An Underlying Geometrical Desing of the Mawlavi Samâ-hâne in Cairo, in Annales Islamologiques, XXIV, 1988, pp. 207-231.

Fanfoni, Giuseppe, Historic Evolution of the Samâ’-khâna Architectural Typology, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1195-1208.

Fanfoni, Giuseppe, Historical and Architectural Aspects of the Cairo Mawlawiya, EJOS, IV, 2001, Proccedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999, No. 18, s. 1-35.

Farhadi, A.R., Le Majlis de al-Hallaj, de Shams-e Tabrezi et du Molla de Roum, in Revue des Etudes Islamiques, 1954.

Farhadî, Ravan, Ethica and Spiritual Messace of Maulana, Neyistan Yolu, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1387hş/2008, s. 5-16.

Farhadî, Ravan, Maulânâ Jalâl-u-din Balkhi Rumi (Balkh 2007-Konya 1273), Neyistan Yolu, Ed. Abdulqayoom Malikzad, Şumâre 2, 1387hş/2008, s. 106-113.

Farmer, Henry George, A Note on the Mizmar and Nay, Journal of the Royal Asiatic Society, 1929, s. 119-121.

Faroqhı, Suraiya, Agrıcultural crısıs and the art of flute-playıng: The Wordly affairs of the Mevlevî Dervishes (1595-1652), Turcıca, XX, 1988, pp. 43-70.

Farraro, Valeria, From Literary Texts to Musical Sounds: Mawlana’s Message in Italy, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s.147-187.

Fayez, Ghulam Muhammad, Images of the Divine in Rumi and Whitman, Comparative Literature Studies, vol. 17, 1980, pp. 33-43.

Feldman, Walter, “Music in Performance: Who Are the Whirling Dervishes?” In The Garland Encyclopedia of World Music. Volume 6. The Middle East. Virginia Danielson, Scott Marcus, and Dwight Reynolds, eds. New York: Routledge, 2002.

Feldman, Walter, Mysticism, Memory and History in the Mevlevi Ayin, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1209-1222.

Ferhâdî, Ravan, The Life of Mawlānā Jalāluddin Balkhi-Rūmi, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 5-10.

Fıglalı, Edhem Ruhi, Mawlawi A’in: A Brief Description and an Interpretation, The Maulavi Flute, New Delhi, New Age International (P) Limited, 1997, pp. 84-89.

Frager, Robert, Mevlana Jelaluddin Rumi: Spiritual Guide for the 21st Century, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1223-1230.

Gamard, İbrahim, How to Understand Mawlana Rumi, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1231-1238.

Gangoo, Talia Rashid, Ghazal as Autobiography: The Mystical Metamorphosis of Mawlana, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 121-133.

Garaudy, Roger, L’Homme Chez Mevlâna et Goethe, (07.10.1993 tarihinde Fahri Doktora Payesi verilmesi münasebetiyle), 7. Milli Mevlâna Sempozyumu, (Tebliğler), Konya 1996, s. 47-54.

Gawrych, George W., Şeyh Gâlib and Selim III: Mevlevism and the Nizam-i Cedid, International Journal of Turkish Studies, 4/1, 1987, s. 91-114.

Geoffroy, Eric, Eva de Vitray Meyerovitch, “Hawwa Hanım” (1909-1999), Rûmî’s French Interpreter, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1239-1242.

Germanus, A. K. J., Ibn-Rumi’s Dichtkunst, Act. Or. Hung, 6, 1956, pp. 215-286.

Ghomi, Haideh, Mawlana Jalal al-Din Rumi’s Perception of the Truth in the non-Islamic Traditions: A Study of Verses in the Masnavi and Ghazaliyyat, Proceedings of the Third European Conference of Iranian Studies held in Cambridge, 1995, Part 2; Mediaeval and Modern Persian Studies, Wiesbaden: Reichert, 1999, pp. 195-207.

Ghomi, Haideh, The Land of Love: Rumi’s Concept of “Territory” in Islam. The Concept of Territory in Islamic Law and Thought, London, Kegan Paul International, 2000, (Islamic Area Studies, 2), pp. 69-84.

Ghomi, Haideh, The Sama’ in the Ghazaliyyat of Moulana Jalaladdin Rumi, Proceedings of the Third European Conference of Iranian Studies held in Bamberg, 1991, Istituto Italiano per in Medio ed Estremo Oriente, Roma 1995, pp. 191-206.

Glunz, Michael, a Few Remarks on a Story from the Mesnevi, I. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, 1987, s. 205-210.

Gölpınarlı, Abdülbâki, Principales Sources pour l`histoire de la Mevleviyye, La Transmission du Savoir dans le Monde Musulman Périphérique11, Mars 1991, s. 35-38.

Göyünç, Nejat, Das Mevlevîhâne in Samsun, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 77-90.

Graham, T., Rumi and His Spiritual Guides, Sufi, 19, London 1993, pp. 14-19.

Gramlich, Richard, Die Achtzehn Eingangsverse aus Meulanas Masnawi Übersetzt, Mesnevi, Asiatische Studien, 1974, C. 28, s. 65-66.

Green, Ravonne A., Audio Reviews- Rumi: Voice of Longing by Jalaluddin Rumi and Narrated by Coleman Barks, Library Journal, vol. 120, ISS. 4, 1995, pp. 119.

Gulen, Fethullah, Mevlana Jalal al-Din Rumi, The Fountain, July-September 2004, issue 47.

Guli, Umberto Muhamed, Mevlevihana u Sarajevu i Fadil-paša Šerifović (Saraybosna’da Mevlevilik ve Fadil-paşa Şerifoviç), İslamska misao, IV/1982, S. 44, s. 46-48.

Güleç, İsmail, The Influence of the Classics on Cultural Relations, Offprint from Kinship in the Altaic Word, Proceedings of the 48th Permanent International Altaistic Conference, Moscow 10-15 July, 2005, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 2006, s. 173-179.

Günüç, Fevzi, Arts and the Mevlevi Order, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Rahim Acar, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 131-147.

Güven, Rasih, Maulana & Shams, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 48-50.

Güven, Rasih, Mavlana Djlal Al-Din Al-Rumi and Shams-i Tabrizi, Doğu Dilleri, C. I, S. 2, Ankara 1966, s. 223-239.

Güven, Rasih, Mawlana Julalu’ddin and Shams-i Tabrizi, Indo-Iranica 17 iv, 1964, s. 24-39,

Hacibayriç, Feyzulah, 700-Godišnjica Smrti Velikog İslamskog Pjesnika i Filozofa Dželaludina Rumije (İslam’da meşhur olan şair ve felsefeci Celaludin Rumi’nin 700. yıldönümü), Glasnik, VIS-a, XVI/1953, S. 1-4, s. 106.

Hacibayriç, Feyzulah, Dersi “Men aref”- pouka o spoznaji, Šebi-arus, Sarajevo 1979, s. 4.

Hacibayriç, Feyzulah, Iz posljednjih dana Mevlevijske tekije u Sarajevu, (Saraybosna’daki Mevlevi tekesinin son günlerinden), Šebi- arus, Sarajevo 1974, s. 31-35.

Hacibayriç, Feyzulah, Mevlana Celaludin Rumi, Glasnik, VIS-a, XXIV/1962, S. 1-3, s. 16-22.

Hacibayriç, Feyzulah, Mevlananin Šebi-arus u svjetlu islamskog učenja (İslam tahsilinde Mevlana’nın Şebi-arusu), Glasnik, VIS-a XXV/1963, S. 3-4, s. 102-106.

Hacibayriç, Feyzulah, Osvrt na komentar mevlevijskog, “Evrada” od Fadil-paše Šerifovića (Fadil-paşa Şerifoviç’in Mevlevi “Evrada”ına yorum), Preporod,VII/1976, S. 2, s. 6-7.

Hacibayriç, Feyzulah, Početak Mesnevije (Mesnevi’nin Başlangıcı), Preporod, IV/1973, S. 3, s. 10.

Hacimuliç, Halid, Ders iz Mesnevije- Hikaja o jednom sviraču i Hazreti Omeru (Mesnevi’den ders- Bir Çalgıcı ve Hazreti Omer hakkında Hikaye), Šebi-arus, Sarajevo, 1983, s. 8-23.

Hacimuliç, Halid, Hazreti Mevlana- život i rad (u najkraćim crtama), (Hazreti Mevlana- hayatı ve eseri), Šebi-arus, Sarajevo, 1974, s. 7-13.

Hacimuliç, Halid, Hazreti Mevlana, njegova nauka ı etika (Hazreti Mevlana’nın ilim ve ahlakı), Preporod, III/1972, S. 34, s. 8-10.

Hacimuliç, Halid, Jedan ders iz Mesnevije (Mesnevi’den bir ders), Šebi-arus, Sarajevo, 1981, s. 7-28.

Hadzimuliç, Halid H., Jedan Ders iz Mesnevije “Zavitnost”, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1405/1984 Godine, s. 8-21.

Hadzimuliç, Halid H., Jedan Ders iz Mesnevije, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1406/1985 Godine, s. 14-29.

Hadzimuliç, Halid H., Jedan Ders iz Mesnevije, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1407/1986 Godine, s. 24-31.

Haghighi, Yosef Motevali, The Recognition of the Universe in the Molana’s Mystical Realm, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/87-94.

Halıcı, Feyzi, Love of Mevlana, Tour, 1984, s. 4.

Halimi, Kadri, Dervişki redovi i njihova kultna mesta na Kosovu i Metohiji, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priştine 1957.

Halman, Talât Sait, It’s One Word, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s.76-91.

Halman, Talât Sait, Jaqlal al-Din Rumi: Passions of the Mystic Mind, in Persian Literature / Ehsan Yarshater, New York, Bibliotheca Persica, 1988, pp. 190-213.

Halman, Talât Sait, Mevlana-Ples ljubavi za sve ljude u svim dobima (Mevlana-Bütün insanları her yaştan aşk dansı), İngilizceden çev. S. T., Preoprod, VII/ 1976, S. 4, s. 7.

Halman, Talât Sait, The Turk in Mawlânâ / Mawlânâ in Turkey. The scholar and the saint, ed. by. P. J. Chelkowski, New York 1975, s. 217-254.

Hamer, A. C. M., An Unknown Mawlawi-Poet: Ahmad-i Rumi, Studia Iranica, 3, 1974, pp. 229-249.

Hammerle, Arife Ellen, Poem from Ghazaliat Sayings from Amir al Momenin Ali Masnavi-e-Manavi Ethics and Morality: The Spiritual Quest of Tasawouf, Sufism, Volume 7, Number 4, Novato, California, USA.

Hammer-Purgstall, J.V. , Bericht über den zu Kairo i. J. 1251 (1835) in sechs Foliobanden erschienenen Türkischen Commentar des Mesnewi Dschelaleddin Rumi’s, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien, philosophisch-historische Classe, 7, 1851, pp. 626-656, 728-743, 762-777, 785-805, 818-833.

Hammer-Purgstall, Joseph Freiherrn von, Anzeigeblatt (Rebabname), Jahrbucher der Litteratur, C. XLVIII, 1829, s. 103-vd.

Harvey, A., Way of Passion: A Celebration of Rumi, London 1995, JCR, 12 i, 1997, pp. 114-116.

Hasan, Mawlai, Mevlana and Shams, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 16-18.

Hashemi, Sheila, Sacred Movements of Gurdjieff, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 431-437.

Hassan, Narsa, One Hundred Steps to Mevlana, Eye of the Heart, 3, 1 (May 1999): 9-13.

Heilig, Otto, Meledie des Derwischtanzes, Slovakische, Griechische, Walashische und Turkische Tanze, Sammelbande der Internationalen Musik-gesellschaft, C. IV, S. 2, 1903.

Helminski, Camille Adams, Witnessing the Garden, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1243-1250.

Helminski, Kabir, Spiritual Perception and The Root of The Root of Relicion, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 20-25.

Helminski, Kabir, Spiritual Perception and the Root of Religion, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1251-1256.

d’Herbelot, Barthelemy, Bibliotheque Orientale, Paris: Compaigne des Librairies, 1697. (Mevlevî maddesi)

Herman, A. L., Sûfism, Fatalism and Evil in the Mathnawî of Jalâl al- Din Rûmi, Iqbal Reviev, XII, 1971, 1-15.

Hidayetoğlu, Selahattin, Rumi and Sufism, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 44-46.

Hillelson, S., The Source of a Story in the Mathnawi and a Persian Parallel to Grimm’s Fairy Tales, Mesnevi, Journal of Royal Asiatic Society, 1937, s. 474-477.

Hirji, Naznin, Rumi and The Language of The Sacred, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 135-146.

Hirtenstein, Stephen, Spiritual Poverty-heavenly Riches, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1257-1268.

Holbrook, Victoria Rowe, Diverse Tastes in the Spiritual Life; Textual Play in the Diffusion of Rumi’s Order, in The Heritage of Sufism: The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500), Volume. 2. ed. Leonard Lewisohn, London, Oxford: Oneworld Publications, 1992, s. 99-120; 1999.

Holbrook, Victoria Rowe, The fortress of form: Rûmî and Gâlib. Poetry and mysticism in İslam, The Heritage of Rûmî, ed. Amin Banani, R. Hovannisian- G. Sabogh, Cambridge, Cambridce University Press, 1994, s. 178-197.

Horata, Osman, Mevlâna and Mawlawitism in Turkish Cultural Life, International Journal of Turcology, SOTA, Haarlem/NETHERLANDS, vol.1, 2003, pp. 97-105.

Horata, Osman, Mevlânâ Celaleddin Rumî and Mawlawism in Turkish Cultural Life, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), S. 50, Ankara 2008, s. 161-167.

Horata, Osman, Mevlana in Turkish Literature, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Hasan Kaplan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 107-119.

Huart, Clément Imbault, De la Valeue Historique des Memoires des Derviches Tourneurs, Journal Asiatic, C. 19, 1922, s. 308-317.

Huart, Clément Imbault, Les saints des Dervishes Tourneurs, Der Islam, XVIII, 1918-1922, s. 380.

Husain, Syed Akhtar, Literary Impact of Mawlana on India, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 231-239.

Imam, Syeda Bilgrami, So May a Layman Meander, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 64-70.

Iqbal, Javid, A Comparative Study of Rumi’s “Mua’wiya and Iblis” with Iqbal’s “Satan’s Parliament”, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1269-1276.

Iqbal, Afzal, Influence of Rumi on the Culture of South Asia, Pakistan Studies, 2 i-ii, 1983, pp. 52-60.

Iqbal, Afzal, Jalaluddin Rûmî’s Impact on Iqbal, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 1977, s. 33-40.

Iqbal, Afzal, Preparatory Period of Rumi’s Life, Iqbal, C. 3, S. 1, 1954, s. 1-33.

Iqbal, Afzal, Revolution in Rumi’s Life, Iqbal, C. 3, S. 3, 1955, s. 1-25.

Iqbal, Afzal, Rumi and Iqbal, Pakistan Philosophical Journal, C. 1, S. 3, 1958, s. 63-72.

Iqbal, Afzal, Rumi as a Cultural Link in Central Asia, Cultural Asia: history, politics and culture, Proceedings of the International Conference on Central Asia 1993, Karachi, Institude of Central and West Asian Studies&Hamdard Foundation Pakistan 1999, pp. 195-200.

Iqbal, Afzal, Rumi as a Poet, Iqbal, C. 4, S. 1, 1955, s. 1-37.

Iqbal, Afzal, Rumi as a Thinker, Iqbal, C. 4, S. 3, 1956, s. 1-26.

Iqbal, Afzal, The Age of Rumi, Iqbal C. 2, S. 3, 1954, s. 62-69.

Iqbal, Afzal, The Influence of Rumi on the Culture of South Asia, Uluslararası Mevlâna Kongresi (V., Konya 1982), 1984, s. 130-139.

Iqbal, Javid, Devil in The Trian Gle of Rumî, Goethe & Iqbal, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 121-130.

Iqbal, Javid, Satanology of Rumî and Iqbal a Comparative Study, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 185-190.

Isma’ilpur, Ebu’l-Qasim, The Introduction on the Mathnavi and Gnostic Poems: a Comparative Analysis, Majmu’ah-i Maqalat-i Mutala’at-i Irani, 4, 2000, pp. 1-23.

İrfani, Khawaja A. Hamid, Rumi and Iqbal, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 12-14.

Jaafari-Dehaghi, Mahmoud, Mawlana Rumi and the Idea of Imprisoned Soul, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/173-180.

Jahanara, Mojgan, Sema: Artistic Presentation of Rumi in Performing Art, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 633-640.

Jamalpur, B., The Mystical Religion of Mowlavi, J. Reg. Cult. Inst. 7, 1974, pp. 217-231.

Jamil, K.M., Jalal-ud-Din Rumi’s Theory of Evolution, Bulletin of the College of Arts, C. 7, 1964, s. 63-80.

Jamil, K.M., La Realite Ultime et Jalaluddin Roumi, Anıt, S. 24, 1959.

Janes, Clara, From the Spinning of the Stars to the Words, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1277-1284.

Johanbanj, Mansour Elddin, Mevlana and the Young Generation, Milletlerarası Gençlik Kongresi, (I., Konya, 26-28.10.1987), 1988, s. 313-318.

Johanson, Lars, Rûmî and the Birth of Ottoman (Turkish) poetry, Journal of Turkology, 1, Summer 1993, s. 23-37.

Johardelvari, Abdolamir, Das Problem der Willensfreiheit bei Maulâna Ğalâleddin Rûmî, Spektrum Iran Zeitschrift für Islamisch-Iranische Kultur, Nr. 2, Bonn, 13 Jahrgang 2000, s. 47-82.

Johnson, K.V., Jalâl al-Din Rumi’s use of Alchemical Imagery, Islamic Culture, 70 i, 1996, s. 1-25.

Jong, Frederick De, The Takîya of the Mewlawiyya in Tripolis, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 91-100.

Joseph, M. Edward, Les Animaux de Chasse de Masnavi-i Maulawi, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyat, C. 4, No: 4, 1336hş./ 1957.

Kaak, Othman, Mevlana Celal ed-Dine –Miroir de Son Sience-, Doğu Dilleri, 1 (3), Ankara 1969, s. 165- 172.

Kahteran, Nevad, Rumi’s Philosophy of Love in the Era of u-turned Islam, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1285-1300.

Kan, Ayşe Tokaç-Durmaz, Sema, Promoting Cross-Cultural Understanding in a Foreing Language Class by Using Mevlana’s Stories, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 55-60.

Kandemir, Huseyin, The Mevlana Festival, Debbie Lovatt; The Middle East, December 1999.

Kaplan, M., L’influence de Jalâl-ad-Dîn Rûmî sur la culture Turque en Anatolie, Nel centenario del poeta mistico persiano Galal-ad-Din Rumi, Roma 1975, s. 25-41.

Kara, Mustafa, Rumi and the Mevlevi Order, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Mehmet Lütfi Arslan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 65-79.

Karacozoviç, Adem (İbn Adem), Hazreti Mevlana Celaludin Rumi, İslamski glas, II / 1936, S. 22 (4.III).

Karahan, Abdülkadir, La Personnalité de Mevlana, Yeni Musiki Mecmuası, S. 142, İstanbul 1959, s. 294-301.

Karaismailoğlu, Adnan, Definition of “I” and “Thou” in the Mathnawi, Symposium International d’Imagologie – Les Modalites de la perception dans les representations de l’alterite (Uluslararası İmgebilim Sempozyumu – Ötekinin Sunumlarındaki Algılama Farklılıkları), Muğla Üniversitesi Yay., C. I, Muğla, 2006, s. 487-492.

Karaismailoğlu, Adnan, Mawlana Jalaladdin Muhammad Rumi, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 8-11.

Karaismailoğlu, Adnan, The Life, Works and Art of Mevlana, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Hasan Kaplan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 39-61.

Karim, Syed Rezaul, Maulana Rumi’s Concept of Universal Intellect, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1301-1304.

Karpuz, Haşim, Mevlevihanes: Architecture, Manners and Art, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Hasan Kaplan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 81-95.

Kartanegara, Mulyadhi, Rumi’s Theory of Evolution, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1305-1316.

Kemper, Scott, Reflections on Mystical Dance, Mevlâna Güldestesi, 1971, s. 9-17.

Keshavarz, Fatemeh, “Convention and Innovation in the Divan-i Shams,” The Turkish Studies Associ­ation Bulletin 17 (1993): 92-98.

Keshavarz, Fatemeh, “O, the Sky That Turns Above Our Head: A Ghazal by Jalal aI-Din Rumi.” Translation from Persian with a critical analysis in Views from the House of Islam, ed. John Renard. Berkeley: University of California Press, 1998.

Keshavarz, Fatemeh, Pregnant with God: The Poetic Art of Mothering the Sacred in Rumi’s Fihi ma Fih, Journal of Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. XXII, No. 1-2, 2003, pp. 90-99.

Keshavarz, Fatemeh, Reading Mystical Lyric: The Case of Jalal al-Din Rumi, Colombia 1998, Journal of The American Oriental Society, 120 ii, 2000, pp. 275-276.

Keskinzade, İsmail, Au Sujet de Konya et de Mevlana, La Gazette, İstanbul 1971.

Khenchelaoui, Zaim, Un Membre De Mevlevia en Algerie: Le Tarıqat Mevlevia Selon Cheıkh Muhammed b.Ali es-Senusi et Son Livre, <<Selsebilü’l-Muin>>, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Yay., Konya 2010, s. 455-468.

Khoshhal-e-Dastjerdî, Tahereh, The Role of Sabr (patience or resistance) in the Spiritual and Intellectual Perfection of Man from the Viewpoint of the Holy Koran and its Influence on the Mathnawi of Mawlawi, ed-Dirâsâtu’l-Edebîye, el-Câmi’atu’l-Lubnânîye, Yıl: 2, S. 7-8 (41,42), 2003, s. 3-12.

Kırlangıç, Hicabi, Poetry in the Understanding of Mevlana, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Seyfi Kenan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 219-225.

Kiesewetter, R.G., Die Musik der Araber, Original-Chöre der Derwische Mewlewi, No: 24-26, 1842.

Kimball, M., Jalalo’d-Din Rumi’s views on the Shari’at, Sufi, 17, London 1993, pp. 25-31.

King, James Roy, Narrative Disjunction and Conjunction in Rumi’s Mathnawi, Journal of Narrative Technique 19, 3 (1989): 276-285.

Kissling, H. J., The Role of the Dervish Orders in the Ottoman Empire, Studies in Islamic Cultural History, 1954, s. 23-35.

Kişmir, Celâleddin, Mevlana Jalaluddin Rumi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 180, 1957.

Klausberger-Zuber, M., Mevlana und Die Tanzenden Derwische, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 310, İstanbul 1971, s. 26-30.

Klein Arpard, Orientalische Elemente in Der Romantischen Reflexion, II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, 1990, s. 131-138.

Koçkuzu, Ali Osman, Citaten Uit “Mesnevi” Betreffende de Profeet Mohammed (Mesnevî’de Peygamberimize Yapılan Atıflar), Arayış ve İslâm, 1 (1), 1987, s. 22-24, 47-48.

Kodve- Khorb, R., Maulawis Mystik und Seine Dialektik, Trud. XXV Mezhdunarod. Kong. Vostokovedov, Moskova 1960, tom II, 1963, s. 362-364.

Kohzad, Ahmad Amin, Mewlana DJallal-ud-Din Balkhi, Afghanistan, 8 i, 1953, s. 66-63.

Korger, Mathias, The Significance of Mevlâna for Philosophia Perennis, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 91-98.

Kraft, Gisela, Ein Bruchstück ist Main Lied, ein Bruchstück das der Erde. Friedrich Rückert als Nachfahre Celaleddin Rumis, Spektrum Iran, 16 i, 2003, pp. 75-79.

Kreiser, Klaus, Die Mevleviyye. Eine Osmanische Bruderschaft und İhre Konvente, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. I-II.

Kreiser, Klaus, Eine Kapital-Stiftung von 1258 H, /1842 für das Mevlevihane von Galata, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlands, 82, 1992, s. 245-260.

Krımskiy, A., Celaleddin Rumi, Ansiklopedik Sözlük, C. 20, 1893, s. 531-532, (Rusça).

Krımskiy, A., İstoriya Persii, Yeyo Literaturı; Dervişeskoy Filosofii, C. III, Moskova 1917, s. 263-388.

Krımskiy, A., Persidskie Liriki X-XV. yy., Moskova 1916, s. XXX-XXXIII.

Kuşpınar, Bilal, The Preface To The Mathnawi: İsmâ’il Ankaravî’s Commentary (Mesnevî’ye Giriş: İsmail Ankaravî Şerhi), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 303-314.

Küçük, Hülya, Sultan Walad’s Populism Mixded with a Theosophical Understanding of Sufism, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1317-1324.

Küçük, Sezai, Sama and the Spiritual Sings Within, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 34-37.

Küçükdağ, Yusuf, Les Zaviyas Mevlevites A Konya, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 117-128.

Lamil, K. M., Jalal ud Din Rumi’s theory of evolution, Bull. Coll. Arts 7, 1964, 63-80.

Lawrence, Bruce, Jalal al-Din Rumi, Mystical Poems of Rumi, 2: Second Selection, Poems 201-400, Middle East Studies Association Bulletin, vol. 27, No. 2, 1993, pp. 246.

Lelic¢, Emin, The Mesnevihâns Of Sarajevo (Saraybosna Mesnevîhânları), Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2005), hzl. Mehmed Veysî Dörtbudak, Manisa 2006, s. 91-102.

Levy, J. Jacky, Un Grand İnitié <Mevlana>, Mimar Sinan, S. 22, İstanbul 1976, s. 53-64.

Lewis, Franklin D., Rumi, past and present, East and West, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 64 ii, 2001, pp. 270-271.

Loir, Raymond, Un Pelerinage a Konia-La Ville des Derviches Tourneurs, La Revue du Liban 1959.

Loras, Postneshin Jelaluddin, The Sema, Sufism, Volume 7, Number 4, Novato, California, USA.

 1. Kh., Mevlana and Afghanistan, Neistan Yolu Way to Reedbed Mevlana’nın 800. Doğum Yılı, Embassy of Afghanistan, Turkey, April/Nisan 2007, s. 23-25.

Maglajlic, Munib, Mevlevî’s Tarikat in Bosnia, II. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 159-162.

Malinova, Mariana, The Dynamics in the Image of Muhammad in the Writings of Jalâl Al-dîn Rûmî: From the Prophesy to the Station of Seeing, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1325-1334.

Mandel Khan, Gabriel, La Bibliographie Italienne Sur Mevlâna, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 123-127.

Mann, Oscar, The Masnavi by Jalallud-din Rumi, II. Translated for the First Time from the persian into Prose with a Commentary by C. E. Wilson, Der Islam, XI, 1911, 291-292.

Mansuroğlu, M., Calaladdîn Rûmî’s Türkische Verse, Ural-Alt. Jhb., 24 iii-iv, 1952, s. 106-115.

Mardin, Şerif, Mevlevi, in Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. John L. Esposito, 4 vols. New York: Oxford University Pres, 1995.

Marsol-Masulovic, Liliana, Le Tekke Mevlevî d’Üsküb (Skopje), Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 129-135.

Martin, Joe, The Wide Open Door: Rumi and Sufism Today. Interview with Kabir and Camilla Helminski, Sufi, 45, London, 2000, pp. 30-37.

Martinovich, M., Novuy Sbornik Stikhov Dzhelal’ ed- dina Rumi i Sultane Veleda Zapiski Vstochnago Otdyeleniya Imperatorskago Russkago, Arkhologicheskago Obshchestva, XXIV, 1916, pp. 205-232.

Marzolph, U., Popular narratives in Ğalâloddin Rumi’s Masnavi, Proceeding of the 14th Congress of the Union Europenne des Arabisants et İslamisants. Budapeşt 1988. Part 1. ed. A. Fodor. Budapeşt 1995, s. 275-287.

Masala, A., The Line from Mevlana to Bediuzzaman, International Symposium: the Reconstruction of Islamic Thought in the Twentieth Century and Bediuzzaman Said Nursi, Istanbul, 1992, Sözler, 1993, pp. 17-21.

Mascetti, Manuela Dunn, Shaftesbury, 1999, Sufi, 45, 2000, pp. 51-52.

Mason, H., The Parrot and the Merchant. Adapted from the Persian Poem “Hekayat Tuti va Bazargan” by Rumi, Humaniora Islamica, 2, 1974, pp. 89-102.

Massignon, M. Louis, Le Temps Dans la Pensée Islamigue, Ernands- Jahrbuch, XX, 1951, 140-148.

Maufroy, Muriel, Kimya, Sufi, 42, London 1999, pp. 14-20. (Adopted daughter of Jalal-al Din Rumi).

Mauquin, Bernard, La Musique Mevlevi Musique De Concentration, Türk Yurdu (Mevlânâ Özel Sayısı), Yıl: 53, C. 3, S. 8-9-10, İstanbul: Halk Mtb., Temmuz 1964, s. 8-9.

Mauquin, Bernard, Musique Mevlevi Musique Sacree, Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği Konya 1965, s. 15-23.

Mauquin, Bernard, Musique Turque et Musique Occidentale, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 54-59.

Mauquin, Bernard, Notes sur le Ryhme dans la Musique Mevlevi, Mevlana Güldestesi, Konya 1964, s. 10-19.

Mawlawi, Mohammed Said, A Personal Interpretation of Rumi’s Teachings and the Philosophy of Rotation, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1335-1360.

McGoan, Bruce, On Mevlevi Organization / Mevlevî Organizasyonu Üzerine, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XL, İstanbul: İSAM, 2012, s. 295-324.

Mehić, Mustafa, Jedan primjer iz Mesnevije (Mesnevi’den bir örnek), İslamska misao, III/1981, S. 27, s. 28-30.

Meier, Fritz, Die Wandlung des Menschen in Mystichen Islam, Eranos- Jahruch, XXIII, 1954, 136.

Meier, Fritz, Zum 700. Todestag Mawlânâ’s, des Vaters der Tanzenden Derwisches, Asiatische Studien, C. 28/1, 1974, pp. 54-64.

Meisami, Julie Scott, Allegorical Gardens in the Persian Epic Poetic Tradition: Nezami, Rumi, Hafez, International Journal of Middle East Studies, vol. 17, no. 2, 1985, pp. 229-260.

Meisami, Julie Scott, The Living Rumi-Poetry and Mysticism in Islam, The Heritage of Rumi, Times Literary Supplement, ISS. 4836, 1995, pp. 25.

Mélikoff, Iréne, Les Babas Turcomans Contemporains De Mevlâna, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hzl. Mehmet Önder, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1973, s. 268-274.

Mélikoff, Iréne, Nombres Symboliques dans la Littérature Épico- Religiuse des Turcs d’ Anatolie, Journal Asiatic, 1962, 435-445.

Mélikoff, Iréne, Recherches Sur L’Islam Populaire au Siecle de Mevlâna, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 210-215.

Mesbahi, Mohamed, Equivocity of “Unity of Being” in Jalâluddîn Rûmî, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1361-1372.

Mevlana Celaludin Rumi, Gazel o smrti (Ölüm Gazeli), Šebi-arus, Sarajevo, 1974, s. 46-48.

Mevlana Celaludin Rumi, Munafici u Asru seadetu (Asru seadet’te münafiklar), çev. ve yorum: Şeyh Feyzulah Hacibayriç, Hedef, S. 8, Haziran 1984, s. 46-49.

Meyer, G., Die Griechischen Verse im Rebabname, Byzantinische Zeitschrift, C. IV, 1895, s. 401-411.

Michot, Jean R., Dés-Altération et Épiphanie: Une Lecture Avicennicane de la Danse Mevlevie, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 25-33.

Mikulski, Dmitri V., Articles On Mawlana Rumi In The Russian Encyclopaedias of The Soviet Period, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 115-118.

Mills, M.A., Folk tradition in the Masnavi and the Masnavi in folk tradition, Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, Cambridge University Press, 1994, pp. 136-177.

Mills, Margaret Ann, Exploring an Archetype, Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 43-62.

Mioni, U., Un Grande Lirico Persiano, (Jalal al-Din Rumi), Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti 3rd S., 9, 1902, 321-328, 353-361.

Moghaddam, Faramarz Saber, Movlavi and Monastery System, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, II/319-322.

Mohammadi, Kamin, Spin City: The Ancient Turkish Town of Konya, Once the Pearl of the Seljuk’s Empire of Rum, Is the Home of the Famous Whirling Dervishes, Whose Mesmeric Dance Links Devotees to the Revolution of the Universe, Geographical, June 2002, Vol. 74.

Mohseni, Shahbaz, Death from Mowlawi’s point of view, Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/225-230.

Moin, Moh., The Prologue and the Epilogue of the Mathnavi, Doğu Dilleri, C. 3, 1969, s. 79-81.

Mojaddedi, Jawid, Mawlana’s Position in the Sufi Tradition and His Attitude to Hallaj, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1373-1380.

Mojeddedi, Jawid, Translations of Rumi: The Re-creations of Mevlana?, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 349-353.

Mole, Marijan, “La Danse Extatique en Islam”, in Les Danses Sacrees (Sources Orientales), Paris. editions du Sevil, 1963, 4: pp. 229-273.

Mordtmann, J.H., Um das Mauseloum des Molla Hunkiar in Konia, Jahrbuch der Asiatischen Kunst, II, 1925, 123-127.

Morewedge, P., A Philosophical Interpretation of Rumi’s Mystical Poetry: Light, the Mediator and the Way, in the Scholar and the Saint, New York 1975, pp. 187-216.

Moris, Zailan, Rumi’s View of Evil, Sufi, 36, London 1997-98, pp. 21-25.

Mousseau, Jacques, Les Derviches Tourneurs, Une Dance Qui Est Une Technique I’extase, Planete, No: 27, 1966, s. 106-114.

Mueyyed, Haşmet, Melzer-Rosenzweig: Rumi, Nie İst Wer Liebt Allein (Kitap Tanıtımı), Mecelle-i İran-şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Heştom, Şumâre-i Yekom, Behâr 1375hş., USA, s. 169-174.

Mueyyed, Haşmet, Shems Friedlander: The Whirling Dervishes (Kitap Tanıtımı), Mecelle-i İran-şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, Sâl-i Şeşom, Şumâre-i Sevvom, Pâ’îz 1373hş., USA, s. 633-637.

Mujezinoviç, Mehmed, Hazreti Mevlana Celaludin Rumi, El-Hidaje, VII/1943-44, S. 1-2, s. 28-35.

Mujezinoviç, Mehmed, Neki naši književnici Mevlevije (Bazı Mevlevi Edebiyatçılarımız), Preporod, VI/1975, S. 1, s. 5.

Mulabdiç, Edhem, Mevlevije, Narodna Uzdanica 1934, s. 99-108.

Munoz, Ester Alvarez, Mevlâna, Wind of Liberty and Love, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 573-575.

Murata, Sachiko, From and Meaning in Chinese-language Islam, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1381-1388.

Naimuddin, Sayyid, Evil and Freewill in Rûmî and Iqbal, Islamic Culture, 46, 1972, pps. 227-234.

Naimuddin, Sayyid, Influence of Rûmî on Urdu Poetry, in Proceedings of the XXVI International Congress of Orientalists, Delhi, 1968.

Naimuddin, Sayyid, Rûmî and Iqbal-Stylistic Parallels, in Indo-Iranian Studies, New Delhi, 1977, pp. 44-57.

Naimuddin, Sayyid, Rûmî and the Sufi Tradition, Studies in Comparative Religion, 8, 1974, pp. 74-89.

Naimuddin, Sayyid, The Concept of love in Rûmî and Iqbal, Islamic Culture, 42, 1968, pp. 185-210.

Naimuddin, Sayyid, The İdeal man in Rumi and Iqbal, Islamic Culture, 45, 1971, pp. 81-94.

Naîni, Jalali, Two Commentries from commentraies on Mathnawi, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 334-336.

Nasr, Seyyed Hossein, Rumi and the Sufi Tradition, in the Scholar and the Saint, New York 1975, pp. 169-185.

Nasr, Seyyed Hossein, Rumi and the Sufi Tradition, Studiesin Comparative Religion, C. VIII/2, England, 1974, pp. 74-89.

Nasr, Seyyed Hossein, Rumi et La Tradition Soufie, in Nel Centenario del Poeta Mistico Persiano Galalad-Din Rumi, Roma 1975. pp. 3-23.

Nasr, Seyyed Hossein, The Rise and Development of Persian Sufism, in Classical Persian Sufism: from its Origins to Rumi, London, Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1993, pp. 1-18.

Nedjati, Hussni, Mevlâna’da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, (M. Şerefeddin), Der Islam, C. XXIV, 1937, s.200.

Neville, Katherine, The Coat of Many Colors: Sufi Transformation, Bildiriler (Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 97-101.

Nicholson, R. A., Philologika, XI. Mavlana Galaladdin Rumi und Sein Kreis der Islam, 1940, s. 127-135.

Nicholson, R. A., The Table- talk of Jalalu’ddin Rumi, Journal of The Royal Asiatic Society Cent. Suppl., 1924, s. 225-232.

Nicholson, R. A., Three translations from the Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi, Islamic Culture I, 1927, s. 358-361.

Nicholson, Reynold, Rumi Pesnik i Mistik, Sufizam, Beograd, ty.

Nikolaisen, Bente, “Embedded Motion: Sacred Travel among Mevlevi Dervishes.” In Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion, Simon Coleman and John Eade, eds. London and New York: Routledge, 2004.

Ocak, Ahmet Yaşar, Rumi: A Man of His Age-A Proper Understanding of Rumi, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Rahim Acar, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 15-37.

Oda, Yoshiko, Fana and Baqa in Jalal al-Din Rumi, NOG, 20, no. 1, 1977, s. 79-94.

Oda, Yoshiko, The Religious Thought of Rumi, NOG, 18, no. 1, 1975, s. 27-42.

Ogger, Thomas, Sprache der Liebe Versus Sprahce des Krieges, Spektrum Iran, 16 i, 2003, pp. 178-184.

Omerdiç, Muharem, Ebu’l-Hasan Ali b. Abdullah Eş-Şazili-veliki islamski mislioc, nauçnik, sufija i asketa, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1405/1984 Godine, s. 23-31.

Omerdiç, Muharem, Tesavvufi Sufije u Periodu Umajada i Abasija, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1406/1985 Godine, s. 31-61.

Önder, Mehmet, Elemente der Volksliteratur in den Werken Gelaleddin Rumis, Milli Kültür, 41, 1983, s. 30-31.

Önder, Mehmet, Invitation of Mewlana (Mevlâna’nın Çağrısı), Önasya, C. 1, S. 4, 1965, s. 7.

Önder, Mehmet, Konya Mevlana’s City, Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 113-118.

Önder, Mehmet, Mevlana’s City Konya, Hilton International İstanbul, Özel Sayı, İstanbul 1983, s. 47-49.

Önder, Mehmet, Mewlana’s Haus und Medrese in Konya, Oriens, C. 10, Nr. 2, 1957.

Önder, Mehmet, Musee de Mevlana, Mevlâna Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 83-87.

Önder, Mehmet, Shemseddin-i Tebrizi and His Tomb, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 86-89.

Önder, Mehmet, The Life of Mevlana Jalaleddin Rumi, Mevlâna Güldestesi, 1972 (Aspects of Mevlana 1972), s. 3-22.

Örs, Derya, Perception of Love in Mevlana, Mevlana, Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Seyfi Kenan, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 209-217.

Özelsel, Michaela Mihriban, Betrachtungen zu Östlichen und Westlichen Therapeutischen Ansatzen: Ahnliches und Unterschiedliches, VI. Milli Mevlâna Kongresi, 1992, s. 149-163.

Özelsel, Michaela Mihriban, Rumi Resonates Through the Ages, Rumi and His Sufi Path of Love The Light, New Jersey, 2006, s. 61-64.

Özelsel, Michaela Mihriban, Sufi Techniques –the Psycho- Physiological Dimension of Spiritual Practice, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1389-1402.

Öztürk, Abdullah, Meeting with Rumi: Eva de Vitray Meyerovitch and Her Contributions to the Promotion of Rumi, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 29-33.

Öztürk, Abdullah, Une Approche Psychanalytique Chez Mevlana, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 1-8.

Öztürk, İlyas, Das Verhaltnis Friedrich Rückerts zu Hammer-Purgstall und Mewlana, Materialia Turcica, 11, 1985, pp. 100-104.

Papan-Matin, Firoozeh, The Crisis of Identity in Rumi’s Tale of the Reed, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 23 i-ii, 2003, pp. 246-253.

Paul, H. C., Rûmi – His Life and Genius, İndo-Iranica, III, 1946-1947, 21-40.

Pietsch, Roland, Die Mystik Ğalâl ad-Dîn Rûmîs im Werk von Annemarie Schimmel Spektrum Iran Zeitschrift für Islamisch-Iranische Kultur, Nr. 3, Bonn, 18 Jahrgang 2005, s. 39-50.

Plesner, M., Beitrâge zur Islamischen Literaturgeschichte, I. Studien zur Arabischen Handschriften aus Stambul, Konia und Damaskus, Islamica, C. 4, 1931, s. 525-561.

Popovic, Alexandre, Les Mevlevihane Dans Le Sud-est Europeen, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 153-158.

Prigarina, Natalia, Mirza Ghalib’s Masnavi “Surma-i binish” as Tatabbu (following) to the Mevlana Rumi’s Introduction to Masnavi, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1403-1432.

Prigarina, Natalia Ilyiniçna, The Proplems of Inside-Outside Mystic Relationships in Calal Ad-Din Rumi and Muhammed İkbâl, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 119-123.

Pudioli, M.C., Un inedito Masnavi Persiano nella Biblioteca Estense di Modena, in Contributi alla Sstoria dell’Orientalismo, Bologna, Cooperativa Libraria Universitaria, 1985, pp. 39-44.

Qamber, Akhtar, Rumi: Mystic Extraordinary, India International Centre Quarterly, 38 iv-29 i, 2001-2002, pp. 152-163.

Qaiser, Shahzad, Metaphysics of Knowledge (Jalaluddin Rumi, Muhammed Iqbal and Khawaja Ghulam Farid), International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1433-1458.

Radloff, W., Über alt-Türkische Dialekte, I. Die Seldschukischen Verse im Rebabname, Melanges Asiatiques, C. X, 1890, s. 177-245.

Rama Murthy, P., Rumi, the poet-mystic, Half-yearly II Mysore Univ. N.S. 16 (Section A-arts), 1957, s. 55-58.

Ravan Farhadi, A.G., The Meaning of Love According to Mawlana Jalaluddin of Balkh, Afghanistan, 29, i, 1976, pp. 1-43.

Rehatsek, E., Biography of Jallal-ad-Din Rumi, Indian antiquary 4, 1875, pp. 293-298.

Rehder, Robert M., The Style of Jalal al-Din Rumi, The Scolar and the Saint, New York University, New York 1975, s. 275-285.

Reinhard, von Kurt, Der Mystische Geist der Ney-Taksim, Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 89-95.

Reinhard, von Kurt, Musikalische Gestaltungsprinzipien der ayin Dargestelit an der Anonymen Komposition İm Makam Pençgah, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 315-333.

Renard, John, Images of Abraham in the Writings of Jalal ad-Din Rumi, Journal of The American Oriental Society, vol. 106, no. 4, 1986, pp. 633-640.

Renard, John, Jesus&Other Gospel Figures in the Writings of Jalal ad-Din Rumi, Hamdard Islamicus, 10, 1987, pp. 47-64.

Renard, John, Netton, Ian Richard. All the King’s Falcons: Rumi on Prophets and Revelation, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 59, no. 3, 1996, pp. 573.

Riaz, Muhammad, Rumi’s Lectures and Letters, Journal of the Pakistan Historical Society, 28, 1980, pp. 124-132.

Richter, Gustav, On Rumi’s Didactic Poetry, Transcendent Philosophy, 2 iii, 2001, pp. 15-34.

Ridgeon, Lloyd, Christianityas portrayed by Jalal al-Din Rumi, Islamic Interpretations of Christianity, Curzon, 2001, pp. 99-126.

Ripka, Ya., Pod. Red. İstoriya Persidskoy i Tacikskoy Literaturı, Moskova 1966, s. 187-205.

Ritter, Hellmut, “Die Mevlanafeier in Konya vom 11.-17. Dezember 1960.” Oriens 15 (1962): 249-70.

Ritter, Hellmut, Das Proömium des Matnawî-i Maulawî, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, C. 93, 1939, s. 169-196.

Ritter, Hellmut, Der Reigen der ‘Tanzenden Derwische’, Zeitschrift für Vergleichende Musikwissenschaft, C. I, 1933, s. 28-40.

Ritter, Hellmut, Mevlânâ Galalâddin Rûmî und Sein Kreis, Philologika, XI, Der Islam, XXVI, 1942, 116-158; 221- 249.

Ritter, Hellmut, Muslim Mystics Strife with God, Oriens, C. 5, 1952, s. 1-5.

Ritter, Hellmut, Neue Literatur über Mevlânâ Celâluddin Rûmî und Seinen Order, Oriens, XIII-XIV, 1960-61, 342-354.

Ritter, Hellmut, Philologika VI. Arabische und Persische Schriften Uber Die Profane und Die Mystische Liebe, Der Islam, C. XXI, 1933, s. 84-109.

Ritter, Hellmut, Zum Mesnewî- Text, Orientalistische Literaturzeitung, XXXI, 1928, 4-9.

Robinson, B.W., An Illustrated Masnavi-i Ma’navi, Iran and Iranian Studies: Essays in Honor of Irej Afshar, ed. Kambiz Eslami, Princeton: Zagros, 1998, pp. 257-275.

Rustamov, Yusif, Maulana Jalalu’ddin Rumi’s World of Thought, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1459-1476.

Rymkiewicz, S., Gazele Sultana Veleda (Les Ghazels du Sultan Veled, Przeglad Orientalistyczny, 41, 1962, 3-17.

Safi, Omid, “We are the Inheritors of the Light of Muhammad”: Rumi, Adab and Muhammadan Intimacy, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1477-1492.

Safi, Omid, Did the two oceans meet? Connections and disconnections between Ibn al-Arabi and Rumi, Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society, 26, 1999, pp. 55-88.

Salemann, Carl von, Noch einmal die Seldschukischen Verse (Rababnamah and Sultan Veled), Mélanges Asiatiques, Nouvelle Série, II, 1891, 293-365.

Samic, Jasna, Le Tekke Mevlevî De Bembasa A Sarajevo, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. XIV, İstanbul: İSAM, 1994, s. 159-176.

Sándor, Kégl, A Poem from the Divan of Shams Tabriz, Journal of the Royal Asiatic Society, 1900, I, 140-141.

Scattolin, Giuseppe, Reading Sufi Texts: Between Ibn Al-fârid’s and Rûmî’s Mystical Experience, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1493-1508.

Schaar, Ingrid, Mevlânâ in Meiner Kunts, II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, 1990, 205-207.

Schimmel, Annemarie, A Glimpse of Mevlânâ Celâleddin Rumi’s Immortal Symbolism, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 162, VII, 1955, 24.

Schimmel, Annemarie, A Spring Day in Konya According to Jalâluddîn Rûmî, The Scholar and the Saint, New York University, New York 1975, s. 255-273.

Schimmel, Annemarie, Aus den Gedichten Maulânâ Dschalâluddîn Rûmi, Festschrift für W. Eilers, 1967, s. 257- 264.

Schimmel, Annemarie, Feiern zum Gedenken an Mauvlâna Galâluddin Balhî Rûmî, Die Welt des Islams, XVI, 1975, 229-231.

Schimmel, Annemarie, Friedrich Rückert un Dschelaluddin Rumi, Miscellanea Suinfurttensia Historica, Schweinfurt, VI, 1975.

Schimmel, Annemarie, Jesus and Mary as Poetical Images in Rumi’s Verse, in Christian Muslim Encounters, University Press of Florida 1995, pp. 143-157.

Schimmel, Annemarie, Jesus und Maria in der Persischen Poesie, Spektrum Iran, 6, 1993, pp. 60-72.

Schimmel, Annemarie, Mawlana Rumi: Yesterday, today and tomorrow, Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, Cambridge University Press, 1994, pp. 5-27.

Schimmel, Annemarie, Meulânâ Jalâluddîn Rûmî’s Story on Prayer (Mathawi, III, 189), Yâdnâme-ye Jan Rypka, 1967, 125-131.

Schimmel, Annemarie, Mevlana Dzelaluddin Rumi, Znakovi Vremena, S. 20, Sarajevo, 2003,

Schimmel, Annemarie, Mevlânâ Jalaluddin Rûmi’s Influence on Muslim Literatüre, Mevlânâ Güldestesi, 1971, s. 19- 41.

Schimmel, Annemarie, Mystical Poetry in Islam, The Case Maulana Jalaladdin Rumi, Religion Literatüre, Department of English University of Notre Dame, Spring 1988, s. 67-79.

Schimmel, Annemarie, Revisiting Mawlana Rumi and Konya, The Maulavi Flute, New Delhi, New Age International (P) Limited, 1997, pp. 62-67.

Schimmel, Annemarie, Rumi Calal al-Din (604-672/1207-1273), The Encyclopedia of Religion, XII, pp. 482-486.

Schimmel, Annemarie, Some Aspects of Mystical Prayer in Islam, Die Welt des Islams, 1953, II, 112-125.

Schimmel, Annemarie, Symbolical Language of The Maulana, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 8-18.

Schimmel, Annemarie, The Eternal Charm of Classical Persian Poetry, Islam and the Modern Age II, 1970, pp. 65-69.

Schimmel, Annemarie, The Heavenly Dance, Pakistan Quarterly, C. 8, No: 2, 1958.

Schimmel, Annemarie, The Role of Music in Islamic Mysticism, Hu: The Sufi Way (A Jurnal of The Rumi Foundation, India), Rumi, Vol. 1, No. 2, Oct. 2007, s. 42-46.

Schimmel, Annemarie, The Symbolical Language of Maulânâ Jalâl al -Dîn Rûmî, Studies in Islam, 1964, I, 26-40.

Schimmel, Annemarie, Triumphal sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi, Albany, 1993, Morgenlandischen Gesellschaft, 146 i, 1996, pp. 258-259.

Schimmel, Annemarie, Yusuf in Mawlana Rumi’s Poetry, The Heritage of Sufism, Volume II, London, Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1992, rp. Oxford, Oneworld, 1999, pp. 45-59.

Schimmel, Annemarie, Zu Einigen Versen Mevlana Dschelaladdin Rumis, Anatolica, 1967, I, 124-134.

Segovia, Carlos A., Seminario Internacional Muhyi al-Din Ibn al-Arabi (Ibn Arabi), Mawlana Yalal al-din Balji (Moulavi/Rumi): Dos Fuentes Clasicas Para el Estudio de la Mistica Especulativa en el Islam, Madrid, 1999, Anales del Seminario de Historia de la Flosofia, 16, 1999, pp. 273-277.

Sethi, İsmail, Mevlâna Jalaluddin Rumi’s Concept of Welfare Stade, Mevlânâ: Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi-13.12.1982, Konya / Tebliğler), hzl. Feyzi Halıcı, Konya: Ülkü Bsm., 1983, s. 180-191.

Shah, Idris, Our Master Jalaluddin Rumi, The Maulavi Flute, New Delhi, New Age International (P) Limited, 1997, pp. 194-213.

Shah, Naseem Ahmad, Mawlana Jalal al-din Rumi’s Legacy in the Indian Poetic Tradition with Special Reference to Allama Iqbal, Dünyada Mevlânâ İzleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (13-15 Aralık 2007), Selçuk Üniv. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM

Shariat Kâshânî, Ali, L’Experience du Corps et de L’espace Chez Djalâl al-Din Rumî: la Signification Psychologique de la “Danse Mystique” (Samâ’) et la quete de L’identite Pleniere, Luqman, 13 ii/26, 1997, pp. 75-100.

De Siaves, B., Mevlânâ, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 242, İstanbul 1962, s. 24-26.

Signell, Karl, The Dervishes are Whirling in London, Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 97-100.

Sirajul, Hag, Sema and Raks of the Dervishes, Islamic Culture, 1944, s. 111-130.

Skalmowski, Wojciech, Humour in Rumi’s Ghazals, Orientalia Lovaniensia periodica, 30, 1999, pp. 83-95.

Skalmowski, Wojciech, Jalal al-Din Rumi’s Tabriz, in Proceedings of the Second European Conference of Iranian Studies, 30 September-4 October 1991, Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma 1995, pp. 675-683.

Skalmowski, Wojciech, Rumi’s Deliberate Obscurity: Ghazal 466., Orientalia Suecana, 51-52, 2002-2003, pp. 415-419.

Smirnov, Andrey, Evil and Non-existence: In Search of an Ontology for Rûmî’s Ethical Reasoning, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1509-1514.

Smirnow, W., Les Versedits (Seldjouks) et le Christianisme Turc (Rebabname), Actes du XI.eme CongrSse International des Orientalistes, Paris 1899, s. 143 vd.

Soliman, A. D., Le Mevléviisme, Esquisse des rites tirée principalement de Methnewi et de ses commentaires, Abr Nahrain, 14, 1973-4, pp. 122-137.

Stadler, Abbe M., Die Chöre der Derwische (Mewlewi), Allegemeine Musikalische Ztg., C. XXIV, 1822, s. 693-697.

Starikov, A., Celaleddin Rumi, Edebiyat Ansiklopedisi, C. 3, Moskova 1930, s. 241-242.

Starikov, A., Celaleddin Rumi, Vostok, sb. X-XV. yy. İran Edebiyatı, Moskova 1935, s. 379-380.

Stelzer, Steffen, Tears for Rumi?, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1515-1526.

Suvorova, Anna, The Indian-Turkish Connections In The Field of Sufısm (Multan’da (Pakistan) Şems Tebrizi Mezarı ve Güney Asya’daki Bazı Derviş Tarikatlarının Türk Bağlantıları), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2003, s. 125-128.

Sweetman, J. W., Some Religious Ideas of Jalalu’d- Din Rumi, The Persian Mystic, Glasgow University Or. Soc. Trans., XVI, 1955-1956, 22-28.

Şehoviç, Fikriya, Još o Mevlevijskoj tekiji (Mevlevi tekesi), Jutarnjı glas, I/1933, S. 44 (21.II), s. 3.

Şeker, Mehmet, Rumi and Sema, The Fountain, July-September 2004, issue 47.

Şeker, Mehmet, Rumi’s Path of Love and “Being Freed” with the Sama, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 5-7.

Şimşek, Harun, Comparison of Prospective Teachers’ Understanding of the Mathnawi in English and Turkish, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 89-95.

Şimşekler, Nuri, History of Mevlevi Sufism, Rumi and His Sufi Path of Love, The Light, New Jersey, 2006, s. 47-51.

Şimşekler, Nuri, The Spread of The Mawlawiyya and The Reasons for Its Spread in The Aegean Region in The XVI. Century, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 143-158.

Tabakoviç, İsmet, Da li će se ukinuti mevlevijska tekija? (Mevlevi tekkesi kapanacak mı?), Jutarnji glas, I/1993, S. 41 (17.II), s. 3.

Taeschner, Franz, Das Anatolische Achitum des 13./14. Jahrhunderts und Seine Beziehung zu Mevlana Celaleddin Rumi, Türk Tarih Kongresi, (VI., 20-26 Ekim 1961), 1967, s. 230-235.

Taeschner, Franz, Mevlâna und das Achitum, Mevlânâ Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 5-6.

Takeshita, Masataka, Sadr Al-Qunawi As Seen from Mevlevi Point of View, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 279-284.

Tamara, Nasir, Jalaluddin Rumi in Southeast Asia, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1527-1534.

Tasbihi, Eliza, Shams-i Tabrizi: A Critic Of Philosophy And An Admirer Of Theology, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 61-69.

Taşpınar, İsmail, Citations Concernant Jesus-Christ dans les Sources Islamiques Mystiques: İbn Arabi, Mevlana et Yunus Emre, İslam ve Hıristiyan Kaynaklarında Hz. İsa, Uluslararası Müslüman-Hıristiyan Diyalogu Sempozyumu, 23-24 Eylül 2005, Yeşilköy 2005, s. 254-264.

Tavakkoli, Tahereh-Zahabi, Abbas, Analyzing of Symbolical Aspects of “Water” in Maulana’s Poems, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 167-172.

Tekin, Burcu & Tekin, Kemal Hakan, Examples of Iconographical Usage: The Bronze Basin from the Hodja Yasawi Shrine in Turkestan and the Nisan Tası in the Mawlana’s Lodge in Konya, Continuity and Change in Central and Inner Asia, University of Toronto, 2000-2001, Asian Institute, University of Toronto, 2002, pp. 259-268.

Tekin, Gönül, Zur symbolik der Musikinstrumente bei Gelaleddin Rumis, Journal of Turkish Studies, 7, 1983, s. 439-451.

Tekin, Mustafa, Mevlana Celaleddin Rumi’s Understandings of Human and Society, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 12, Konya 2001, s. 123.

Tell, Carol, A Poet and a Mystic: Jalaluddin Rumi, Social Education, 2002, Vol. 66.

Tickle, Phyllis, Religion in Review-Sings of the Unseen: Discourses of Jalaluddin Rumi translated and introduced by W. M. Thackston Jr, Publisher Weekly, vol. 241, ISS. 7, Feb. 1994, pp. 64; ISS. 11, March 1994, pp. 29.

Tonaga, Yasuhsi, The School of Ibn Arabi in Mashriq and Turkey, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 315-330.

Toossi, Bahram, The Mystry of Eternality of Mowlana (His Relations With Shams), Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu / International Symposium on Mawlana Jalal al-Din Rumi and Mawlawism (26-28 Ekim 2007), Bildiriler/Papers, Şanlıurfa: Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, 2008, I/107-112.

Trako, Salih, Predavanja Mesnevije i mesnevihani u Sarajevu, U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, kitap XIII-XVI, Saraybosna 1987, s. 221-226.

Traljiç, Mahmud, Doprinos Adema Ef. Karacozoviça i Haci Mehmed Ef. Mujezinoviça Mevlevizmu i Tarikatu (Mevleviliğe ve tarikatlara Adem Ef. Karacozoviç’in ve Haci Mehmed Muyezinoviç’in yardımı), Šebi-arus, Sarajevo.

Traljiç, Mahmud, Doprinos Mevlevizma Islamskom Zivotu u Sarajevu do Danas, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1407/1986 Godine, s. 20-22.

Traljiç, Mahmud, Hadži Mehmed Džemaludin Ef. Čaušević kao vaiz i Mesnevihan, Šebi-arus, Sarajevo, 1974, s. 14-19.

Traljiç, Mahmud, Hadži Mehmed Ef. Handžić i Tesavvuf, Glasnik, VIS-a, XXXVIII/1975, S. 7-8, s. 387-389.

Traljiç, Mahmud, Objavljeni Radovi na Naşem Jeziku o Tesavvufu, Tarikatu i Tekijama, Şeb-i Arûs, Sarajevo, 1405/1984 Godine, s. 43-60.

Traljiç, Mahmud, Predavanje i tumačenje Mesnevije kod nas (Mesnevi’nin yorumlaması), Preporod, VIII/1977, S. 1-2, s. 13.

Tridente, Michele, L’oecumenicite Authentique Dans les oeuevrs de Mevlâna: üniversalite et Actualite, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 37-42, (Mevlâna’nın Eserlerinde Gerçek İnanç Birliği: Beynelmilellik ve Güncellik, Authentic Unity of Faith in the works of Mevlâna: Universality and Actuality).

Tsolak, Nihat, The Turners of London, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 425-430.

Tuncer, Gülsen, The Philosopher Mevlânâ’s 710th death anniversary, Economic and Touristic International Bazaar, 2 (7), İstanbul 1984, s. 35-37.

Türkmen, Erkan, Maulana Ahmad Husain Kanpuri and Indian Commentaries on Rumi’s Manevi, Islam and Modern Age, Vol. XXXV, February 2005.

Türkmen, Erkan, Rumi as a True Lover of God, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 317-329, (Tanrı Aşığı Olarak Mevlâna).

Türkmen, Erkan, The Past and the Present of Mevlâna Rumi’s Mausoleum, The Maulavi Flute, New Delhi, New Age International (P) Limited, 1997, pp. 57-61.

Türkmen, Erkan, Universality of Rumi’s Masnevi, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1535-1544.

Uzluk, F. Nafiz, Neuendeckte Gedichte von Eflâkî Dede und Sultan Veled, Milletlerarası XXII. Müsteşrikler Kongresi XXII International Congress of Orientalists-İstanbul-Eylül, 1951.

Ülkütaşır, M. Şakir, The Artistic Monuments of Konya and the Turbeh of Mevlana, La Turquien Moderne, S. 194, İstanbul 1963, s. 8-11.

Virani, Nargis, “I am the Nightingale of the Merciful” Rumi’s Use of the Qur’an and Hadith, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 22 i-ii, 2002, pp. 100-111.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Actualité du Message de Mevlâna, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 215-225.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Al-Khezr et Mevlâna Djalalod-Din Rumi, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 200-205.

Vitray Meyerovitch, Eva de, La Priere Chez Mevlânâ Djalal-od-dîn Rumi, III. Milli Mevlânâ Kongresi, 1988, s. 78-82.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Poruka Mevlane Čovjeku našeg vremena (Zamanımızın insanı için Mevlana’dan mesaj), Šebi-arus, Sarajevo, 1974, s. 51-52.

Vitray Meyerovitch, Eva de, Présence de Mevlâna, I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 27-36, (Mevlâna’nın Güncelliği, Contemporary Thoughts of Mevlâna).

Waley, Muhammed Isa, ‘Free Once More’ Motes on the Chronology of Jalal ad-Din Rumi’s Life, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, hzl. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Derneği, 1978, s. 247-258.

Waley, Muhammad Isa, Mesnevî Preface Themes: The Prefaces to the Six Daftars of the Masnavî: Their Content and Message, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1545-1558.

Weightman, S., Structure of the Mathnawi / Rumi’s Thoughts, Edited by Seyed G. Safavi, Instute of Islamic Studies Affiliated to Islamic Centre of England, 2003.

Wickerhauser, Moriz, Seldschukische Verse, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, C. XX, 1866, s. 574-589.

Yakıt, İsmail, Universality of Man According to Rumi (Mevlana), Mevlana, Editors: Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu, Translation: Rahim Acar, Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications, 2007, s. 179-187.

Yavuz, Kemal, Der mevlevi -Dichter Mu inüddün und seine Turkische Übersetzung von Galeleddin Rumis Masnevi -yi Ma`navi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi, II, 1983, s. 183-204.

Yavuz, Şevket, Religion as Eidetic Form and Phenomenal Entity in The Mawlana’s Thought System, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri (25-28 Mayıs 2006), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 209-229.

Yılmaz, İhsan, Was Rumi the Chief Architect of Islamism? A Deconstruction Attempt of the Current (Mis) Use of the Term “Islamism”, European Journal of Economic and Political Studies, ejeps-2 (2), Istanbul: Fatih University, 2009, p. 71-84.

Yousofi, Gholam Hossein, Mawlavi as a Storyteller, in the Scholar and the Saint, New York 1975, pp. 287-306.

Zappellini, Gabriela Brusa, Sul “Divano Occidentale-Orientale” Dı Goethe, III. Milli Mevlâna Kongresi, 1988, s. 117-129, (On Goethe’s “West-östlicher Divan”).

Zarrinkoob, A. H., Shams-i Tabrizi and a New Interpretation of the Rumi’s Song of the Reed, Bildiriler, Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna Semineri 15-17 Aralık 1973 Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., s. 345-351.

el-Zein, Amira, “Spiritual Consumption in the United States: The Rumi Phenomenon”, Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 11, No. 1, 2000, pp. 71-85.

Zekrgoo, Amir H., Sufi Samâ’ and the Cosmology of Mandala, International Mevlânâ Symposium Papers (8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya), I-IV, editörler: Mahmut Erol Kılıç-Celil Güngör-Mustafa Çiçekler, İstanbul: Motto Project, 2010, III/1559-1583.

Ziai, Hossein, The Principle of Bi-Polarity of all Things in the Mathnavi of Jalal-al-Din Rumı, Mevlâna Güldestesi, 1972, s. 63-86.

Ziar, Mohammad, Rumi, Poete-Philosophe Sans Frontieres, 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazım, Deyişbilim Sempozyumu 02-05 Mayıs 2007, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2007, s. 131-134.

Zuber-Klausberger, M., Mevlâna und die Tanzenden Derwische, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 310, 1971, s. 26- 30

 

You may also like...

2 Responses

 1. Ayşegül Sutekin dedi ki:

  Merhabalar
  Budak, Muzaffer, Mevlevilik’te Resim Sanatı, Sanat Çevresi, C. 21, S. 254, Ankara 1999, s. 52.

  bu makaleye nasıl ulaşabiliriz.

  • mevlanader dedi ki:

   Derneğimize gelerek veya iletişim sekmesinde bulunan mail adresinden irtibat kurarak istediğiniz bilgiye erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir