Mevlânâ Ve Mevlevîlik İle İlgili Tezler

MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ TEZLER

 

YURT İÇİNDE YAPILMIŞ TEZLER

 

a) Yüksek Lisans Tezleri

 

Abdel-Maksoud, Belal, İbnü’l-Fariz ve İsmail Ankaravî’nin Kaside-i Hamriyye Şerhi, YLT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Doç. Dr. M. Ali Yekta Saraç)

Acar, Aziz, Mevlana ve Sartre Düşüncesinde “Yokluk Duygusu”, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 108 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sait Başer)

Acar, Gülsüm, Tarikatlarda Kadının Konumuna Sosyolojik Bir Bakış (Mevlevilik ve Bektaşilik Açısından Bir Değerlendirme), YLT, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 82 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selim Eren)

Acer, Abdurrahman, Mesnevî-hân Ali Fuâd Efendi’nin Cerîde-i Sûfiyye’deki Makâleleri: İnceleme ve Metin, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 298 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Ağır, Hasan Mahir, Hülâsatü’ş-Şüruh Adlı Mesnevi Şerhinin 2. Cildinin 103-204 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 446 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Çetindağ)

Akdoğan, Bayram, İsmâil-i Ankaravî’nin Hüccetü’s-semâ’ Adlı Eserine Göre Mûsikî Anlayışı, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. (Danışman: Dr. Ruhi Kalender)

Akkoyun, Muti, Rûhu’l-Mesnevî’deki Metot ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beyti, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985. (Danışman: Dr. M. Saim Yeprem)

Aksu, Fatma Adile, Abdülbâki Nâsır Dede ve Tedkîk ve Tahkîk, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)

Aktaş, Arife, Mevlânâ Müzesinde Bulunan Mevlevi Giysilerinin ve Mevlânâ’ya Atfedilen Giysilerin Giyim Sanat Dalı Açısından İncelenmesi, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 389 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Miyase Çağdaş)

Aktaş, Vahap, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme (Menâkıbu’l-Ârifīn’e Göre), YLT, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Doç. Dr. Muhammet Beşir Aşan)

Alp, Faruk, Dîvân-ı Kebîr Nüshaları (Tasvir-Mukayese-İndeks), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Altın, Fatma Tuba, Mevlânâ’nın Eserlerinde Dostluk ve Samimiyet Değerlerinin İşlenişi ve Eğitimi Açısından Tahlili, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 73 s. (Danışman: Doç. Dr. Muhittin Okumuşlar)

Altınel, Neşe Yeşim, Zekai Dede Efendi’ye Ait Mevlevî Âyîn-i Şerîf’lerin Makam, Usul ve Güfte Yönünden İncelenmesi, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma Gökdel)

Altunel, Melek, Neyyir Abdu’l-halîm Dede, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan)

Aman, Fatih, Mevlânâ’da Kadın ve Aile, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, 79 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kurt)

Anık, Sami, Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi’nin Klasik Türk Mûsikîsine Etkileri, YLT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 181 s. (Danışman: Doç. Dr. Pınar Somakçı)

Anıtsoy, Bülent, Mevlevî Âyinlerindeki İlk Peşrevlerin Melodik Olarak İncelenmesi, YLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 163 s. (Danışman: Öğr. Gör. Erdoğan Ateş)

Arabacı, Fatih, Mevlânâ’nın İnsana Bakışı, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 105 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük)

Arapoğlu, Murat, Üsküdar Mevlevihanesi’nin Tarihsel Gelişimi ve Yeniden Değerlendirilmesi, YLT, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, 209 s. (Danışman: Prof. Dr. Vefa Çetin)

Aras, Namık Kemal, Esrâr Dede’nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyyesi, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987, 396 s. (Danışman: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu)

Arı, Abdullah, Muhyî-i Gülşenî, eserleri ve Sîret-i Murâd-ı Cihân (İnceleme-Metin-Sözlük), YLT, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, V+310 s. (Danışman: Prof. Dr. Mahmud Kaplan)

Arslan, Hilal, İbn Sina ve Mevlana’nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, YLT, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 130 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç)

Arslan, Sabahattin, İsmâil Hakkı Bursevî, Şerhu’l-Mesnevî, III. Cilt: Trasnskripsiyonlu Metin, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)

Arslantürk, Mahmud, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî: İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-İndeks, YLT, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhsin Kalkışım)

Aslan, Üzeyir, Neş’et Süleyman Efendi (1735-1807): Tercüme-i Şerh-i Dü Beyt-i Mesnevî: İnceleme, Tenkitli Metin, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör)

Ata, Ferudun, The House of Mevlevis of Çankırı [Çankırı Mevlevîhânesi (Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi’nde 69, 70 nolu Zarflardaki Belgelere Göre)], YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Küçükdağ)

Bakırcı, Naci, Konya Mevlevî Dergâhı’ndan Mevlânâ Müzesi’ne Nakledilen Türk Kumaşları, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir)

Baki, Yasemin, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü, YLT, Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 300 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami Şimşek)

Bardakçı, Emine, Tire Necippaşa Kütüphanesindeki Mesnevî-i Şerîf ile Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne Adlı Yazmaların Tezhip Bakımından İncelenmesi, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 273 s. (Danışman: Prof. Dr. Hakkı Önkal)

Baryaman, Saliha, İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Mesnevî (Birinci cilt), İnceleme-metin, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)

Başak İlhan, Ayşe , 19. Yüzyıla Kadar Olan Mevlevi Ayinlerinde Usûl-Vezin İlişkisi, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 682 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)

Başar, Didem, XIX. Yüzyıla Kadar Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Müzikal Analizi, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, 526 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)

Başkent, Reyhan, Mevlânâ’da Kadın, YLT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 93 s. (Danışman: Prof. Dr. Veyis Değirmençay)

Baştürk, Orhan, Sürûrî’nin Mesnevî Şerhi (Tanıtım-İndeks, Tenkitli Metin), (v.1b-40a), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Bayram, Ahmet, Mesnevî’de Mevlânâ’nın Eğitim ve Eğitim Yöneticisine Dair Görüşleriyle Modern Anlayışı Bir Karşılaştırma Denemesi, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sait Başer)

Bektaş, Ömer, Rusûhî İsmail Efendi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Bengi, Fatma, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Doğa Bilinci, YLT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 95 s. (Danışman: Doç. Dr. Metin Yasa)

Bıyık, Melek, Abdülbâki Nâsır Dede: Dîvân’ı, Giriş-Metin, İndeks, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Bilgin)

Bilgin, Elif (Şafak), Destructuring Woman in İslam within the Context of Bektashi and Mawlawi Thought / Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Kadınsılık-Döngüsellik (Kadın Kurgusunun Parçalanması), YLT, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 271 s. (Danışman: Prof. Dr. İsenbike Togan)

Bilici, Mehmet Akif, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’de Nübüvvet, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 107 s. (Danışman: Prof. Dr. İlyas Çelebi)

Binbaş, İlker Evrim, Tasavvuf ve Müzik-Mevlevî ve Bektaşilikte Semâ, YLT, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. (Danışman: Prof. Dr. A. Yaşar Ocak)

Bölükbaşı, Adem, Türkiye’de Bir Popüler Kültür Alanı Olarak Tasavvuf: Mevlânâ ve Mevlevilik Örneği, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 155 s. (Danışman: Prof. Dr. M. Tayfun Amman)

Budak, Ayşe, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi’ndeki XV-XVI. Yüzyıl Kitap Kapakları, YLT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 268 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan)

Bülbül, İbrahim, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Şiiri, YLT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Alemdar Yalçın)

Büyüktosunoğlu, Mahmut, Sâhib Dede (Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, 440 s. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Cengiz, Hayriye, Şeyh Gâlib’de Tasavvuf ve Hüsn ü Aşk, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek)

Ceran, Ahmer Şeref, 13. Asrın Sosyal ve Kültürel Yapısında Hz. Mevlânâ’nın Yeri, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Ceyhan, Adem, Enîs Receb Dede: Hayatı, Eserleri, Dîvân’ı, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. (Danışman: Doç. Dr. Orhan Bilgin)

Ceylan, Can, Internalization of The First Eighteen Couplets of Rumi’s Mesnevî Through Commentaries and Translations in Turkish Literature And Culture [Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin İlk Onsekiz Beytinin Şerh ve Çeviri Aracılığıyla Türk Edebiyatı ve Kültüründe İçselleştirilmesi], YLT, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 212 s. (Danışman: Dr. Bülent Aksoy)

Coşgun, Elif, Mevlana Düşüncesinde İnsan Hürriyeti Problemi (Mesnevî Bağlamında), YLT, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, 100 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıgüzel)

Coşkun, İbrahim, Mesnevi Örneğinde Yetişkinler Din Eğitiminde Kıssa Kullanımı, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 143 s. (Danışman: Prof. Dr. Cemal Tosun)

Çalışkan, Şevki, Mesnevî’de Nefis Kavramı, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 146 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük)

Çanakçı, Kadir, Mevlânâ’nın Toplum ve Devlet Görüşü, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. İzzet Er)

Çatak, Adem, Mevlânâ Celâleddin Rumî ve Hadisten Referansları, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Çelik, Zuhal, Mevlana’da Akıl-Aşk İlişkisi, YLT, Dokuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 88 s. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu)

Çeviksever, Bülend, Neyzen Emin (Dede) Efendi Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Musikîmizdeki Etkileri, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça)

Çınar, Ali, Seyyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizî ve Tasavvufî Düşüncesi, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 108 s. (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Çıpan, Mustafa, Muğlalı İbrahim Şâhidî: Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri ve Gülşen-i Vahdet (Tenkidli Metni), YLT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu)

Çiçek, Hasan, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem (Örnekle Eğitim), YLT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Tozlu)

Çiftçi, Musa, Menâkibü’l-Ârifîn’e Göre Hz. Mevlâna ve Mevlevîliğin Halk Eğitimine Olan Katkıları, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 138 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken)

Çolak, Ridvan, Selçuklular Döneminde Mevlânâ Ailesinin Devlet Bürokratları ile İlişkileri, YLT, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 277 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Balık)

Çorumluoğlu, Özşen, Yersel Fotogrametrinin Mimarlık Fotogrametrisine Uygulanması ve Mevlâna Müzesi Örneği, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. (Danışman: Prof. Dr. Abbas Barışkaner)

Çuhadar, Ünzile, İstanbul Mevlevî-hânelerindeki Musikîşinas Şeyhler, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)

Damar, Ünal, Mevlânâ’nın Divân-ı Kebîr’inde Geçen Hadislerin Tahriç ve Değerlendirilmesi, YLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 145 s. (Danışman: Prof. Dr. Talat Sakallı)

Dayıoğlu, Server, Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevihanesi) ve Çağdaş Müzecilik Bağlamında Değerlendirilmesi, YLT, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, 135 s. (Danışman: Sedat Göksu)

Demir, Nefise, Mevlânâ’ya Göre Akıl ve Aşk, YLT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Dr. Hasan Şahin)

Demir, Nihat, İzahu’l-Hikem ve Şerh-i Heyâkilü’n-nûr Çerçevesinde Ankaravî’nin Felsefî Görüşleri, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın)

Demirci, Mustafa, Semâ Risaleleri (Üç Semâ’ ve Devrân Risalesi), YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz)

Demirel, Nergis, Hülâsatü’ş-Şürûh Adlı Mesnevi Şerhinin 4. cildinin 126-251 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 732 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Çetindağ)

Doğan, Ahmet, Kelam Açısından Mevlana’da İnsan Hürriyeti, YLT, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 101 s. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Altıntaş)

Doğan, Lütfi, Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Islâh-ı Nizâm-ı Devlete Dair Risale Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Edisyon Kritiği, YLT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)

Dopdoğru, İrem, Mecmu’a-i Eş’ar-ı Mevleviyan, YLT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 170 s. (Danışman: Doç. Dr. Gülgûn Yazıcı)

Durgun, Selahattin, Sarı Abdullah Efendi ve Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Durmuş, Gülşah, Mevlânâ’da Eğitici Değerler ve Dil, YLT, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011, 503 s. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Kavruk)

Duru, Necip Fazıl, Sâbir Mehmed Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan)

Dülger, Yusuf, Semâ Risâleleri, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Düzcan, Fatma, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Yer Alan Anlatıma Dayalı Metinlerin Türkçe Ders Kitaplarında Kaynak Metin Olarak Kullanılabilirliliği, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 755 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir)

Efe, Mustafa, Rûhu’l-Mesnevî, İsmail Hakkı Bursevî (İkinci cilt 1b-99b arası) İnceleme-metin, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, 268 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)

Efendioğlu, Süleyman, Veled Çelebi, Türk Diline Medhal, (İnceleme-Metin-Dizin), YLT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Avni Gözütok)

Eliaçık, Muhittin, Tokatlı Kânî Dîvân’ının Tenkitli Metni: Hayatı, Kişiliği, Vazifeleri, Eserleri, Dili, Sanatı ve Üslûbu, YLT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yavuz)

Erbaş, İlknur, Eflâkî’de Kültür ve Sanat: Fiziki Çevre ve Sanatlar, YLT, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. Selçuk Mülayim)

Erdinç, Fahrunnisa, Mevlana’nın Eserlerindeki İletişimsel Boyut, YLT, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, 124 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe M. Kalay)

Erdinç, Yasemin Bozoğlu, The Relationship between the Mevlevi order and the Otoman state in the late eighteenth and early nineteenth centuries (Geç Onsekizinci ve Erken Ondokuzuncu Yüzyıllarda Mevlevî Tarikati ve Osmanlı Devleti Arasındaki İlişkiler), YLT, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, 253 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdem)

Erdoğdu, Goncagül, Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Tarîkati’nin Klasik Öncesi Dönemi (13-17. yüzyıl), YLT, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. A. Yaşar Ocak)

Erguner, Süleyman, Kutb-ı Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta’birât-ı Mûsikî, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.

Erkan, Elif, Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Şems-i Tebrîzî, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. (Danışman: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük)

Erkek, Gülten, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden İlköğretim Okulları İçin Seçilen Öykülerin Eğitsel Yönünün İncelenmesi, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008, 144 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akaya)

Erkekoğlu, İbrahim, Hicri “1289-1297” Dönemine Ait Mevlânâ Müzesi’ndeki Doksandört Nolu Şer’iyye Sicil Defterinin Tahlili, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, 190 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Özgü Aras)

Erktaş, Miktat, Eğitim Tarihinde “Mektubat” Metodu, YLT, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

Erten, Murat, Mevlana’da Siyaset Felsefesi Problemleri, YLT, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, 96 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı)

Etik, Enver, Bazı Mevlevî Âyinleri ve Nâyî Osman Dede, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987, 256 s. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Gedik, Fatma, İsmâîl-i Ankaravî (V.1041/1631) ve Fütûhât-ı Ayniyye İsimli Eseri, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 308 s. (Danışman: Doç. Dr. Dilâver Gürer)

Gelir, Rıdvan, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kötülük Problemi, YLT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 164 s. (Danışman: Doç. Dr. Muhsin Akbaş)

Gökçekli, Ali, Fîhi Mâ Fîh’te İşârî Yorum ve Hadislerle Tasavvuf, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 122 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük)

Göktaş, Lütfiye, Türk Sanatında Şamdanlar (Hacı Bektaş ve Mevlânâ Müzelerinde Yer Alan Çok Kollu Şamdanlar), YLT, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı)

Gönül, Mehmet, Mevlevî Matbah-ı Şerîflerinde Mûsikî ve Semâ Eğitimi, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, 104 s. (Danışman: Doç. Dr. Fevzi Günüç)

Görünür, Lale, Tarikat Sanatında Başlık Sembolizmi (Mevlevîlerde ve Bektaşîlerde), YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Semra Ögel)

Güler, Murat Ufuk, İstanbul Divan Edebiyatı Müzesi İle Konya Mevlânâ Müzesi’nde Çalgılar ve Bu Çalfgıların Süslemelerinde Özgün Tasarımlar, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 146 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Maktal)

Gültek, Nermin, Mevlevi Ayinlerinde Kullanılan Usuller ve Kullanılış Sebepleri, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 271 s. (Danışman: Prof. Dr. Nevzad Atlığ)

Gümüşışık, Gaye, Konya Mevlana Müzesi’nde Yer Alan Rüstem Paşa’nın Vakfettiği Tezhipli Kur’an-ı Kerimler, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer)

Gündoğan, Saim, Mevlânâ Düşüncesinde Tanrı-Evren İlişkisi, YLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 120 s. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Sözen)

Güngör, Metin, Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhindeki Tasavvuf Düşüncesi, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 87 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Kara)

Güngör, Zülfikar, Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun) Hayatı, Eserleri ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, 280 s. (Danışman: Dr. Ali Yılmaz)

Güngördü, Bahri, Nâyî Osman Dede’nin Mi’râciye’sinin Türk Musikîsindeki Yeri, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. (Danışman: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça)

Güntan, Halil, Recep Enîs Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gönül Ayan)

Güntan, Zekiye, XIX. Yüzyıl İstanbul Mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü’ş-Şürûh İsimli Mesnevî Şerhinden İlk 1001 Beytin Tahlîli, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 313 s. (Danışman: Doç. Dr. Hülya Küçük)

Günüç, Fevzi, Mevlânâ Manzumesi Kubbe-i Hadrâ’nın Kalemişleri, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987. (Danışman: Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı)

Haksever, Ahmet Cahid, Ahmed Remzi Akyürek: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Hanifi, Mutlu Cihan, Hulâsatu’ş-Şüruh Adlı Mesnevi Şerhinin Üçüncü Cilt 130-254 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 488 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Çetindağ)

Hidayetoğlu, Selahattin, Cevrî’nin Aynü’l-Füyûz’u, Tenkidli Metni ve İnceleme, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan).

Hoyladı, Adnan, Mevlevî Hafız Abdülcemîl Efendi’nin “Ez-Zaferu’l-Hamîdiyye” Risalesi ve İslâm Kamu Hukukunda Hilâfetin Kureyşîliği Tartışmaları, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 207 s. (Danışman: Prof. Dr. Vecdi Akyüz)

İnce, Ömer, Cevrî Dîvân’ındaki Tarihî ve Efsânevî Unsurların Tespiti ve İşlenişi, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlhan Genç)

İşler, Necati, Su’ûdu’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân), YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 617 s. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akkuş)

Kalemci, İsmail, Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’indeki Büyük Tarihi Olaylar ve Yorumları, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu)

Kamiloğlu, Ramazan, Şehri Kırşehri El-Mevlevi Yusuf İbn Nizameddin İbn Yusuf Rumî’nin Risale-i Musikisi’nin Transkribe ve Değerlendirilmesi, YLT, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, 183 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender)

Kaplan, Mahmut, Neşâtî Dîvân’ı, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1981. (Danışman: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu)

Karaismail, Fatma, Fîhi Mâ Fîh Bağlamında Mevlânâ’nın Kur’ân Tefsiri, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 180 s. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

Karakaş, Nurdan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Kaza-Kader Görüşü, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Doç. Dr. Hüdaverdi Adam)

Kaval, Musa, Schimmel’in Mevlana’ya Bakışı, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 155 s. (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Kaya, Adnan, Mesnevî-hân Mehmed Es’ad Dede’nin Ziya’ul-Kulûb Tercümesi, YLT, 2003, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Kaya, Bayram Ali, XVII. Asır Şairlerinden Neşâtî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Hilye-i Enbiyâsı, YLT, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kâşif Yılmaz)

Kaya, M. Refik, Hüseyin Fahreddîn Dede, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, 202 s. (Danışman: Doç. Dr. M. Cahit Atasoy)

Kayışkanat, Mehmet, Mevlâna’nın Nübüvvet Anlayışı, YLT, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 94 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük)

Keçici, Ayşe Değerli, Türk Klasik Halk Eğitim Kurumlarından Mevlevîliğe Dair Bir Mecmuanın Transkripsiyonu, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 76 s. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ)

Kemiksiz, Mehmed, Semâ ve Devran Risâlesi, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

Khirizad, Babak, Mevlana’da Varoluşçu ve İnsancıl Yaklaşım Motifleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YLT, 2011, 112 s. (Danışman: Doç. Dr. Öznur Özdoğan)

Kılınçaraslan, Hakan, Dede Efendi’nin Hüzzam Mevlevi Âyininin Makam, Usul ve Ezgisel Yönden İncelenmesi, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 140 s. (Danışman: Prof. Yusuf Akbulut)

Kızbaz, Kürşat, Mevlânâ Felsefesi ve Türkiye’de Yapımı Tamamlanan Mevlânâ Belgesellerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, YLT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 140 s. (Danışman: Prof. Dr. Suat Gezgin)

Kocabaş, Vicdan Hilal, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kötülük Problemi, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 134 s. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu)

Koçak, Emine, Konya Mevlâna Müzesi’nde Bulunan Puşideler Üzerine Bir Araştırma ve Yeni Tasarımlar, YLT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, 205 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gönül Yılmazkurt)

Kolçal, Fehmi, Mevlânâ’nın Tanıtım Faaliyetlerinin Grafiksel Açıdan İncelenmesi (Cumhuriyet Dönemi), YLT, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. Yüksel Bingöl)

Konukseven, Hatice, Hz. Mevlana, Ahi Evran ve Şeyh Sadreddin-i Konevi’nin Konya Halkını Eğitimindeki Rolü, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 110 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken)

Korkmaz, Hasan, Süleymaniye Kütüphânesi’nde Bulunan Mesnevî’lerin Bezeme Özellikleri, YLT, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008, 406 s. (Danışman: Yrd. Doç. Gülnur Duran)

Korkmaz, Ramazan, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Mihnet-Keşân Üzerine Bir Araştırma, YLT, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989. (Danışman: Doç. Dr. Tuncer Gülensoy)

Köse, Zeynep, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Aşk Kavramı, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, 96 s. (Danışman: Doç. Dr. Şahin Filiz)

Kunt, İbrahim, Mesnevî Sözlükleri ve Abdullatif bin Abdullah’ın Letâifü’l-Lugât’ı, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Kuşlu, Abdullah, Mevlana’nın Mesnevi’sinde İnsan-Alem İlişkisi Çerçevesinde Dünya Hayatı, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 179 s. (Danışman: Doç. Dr. Dilâver Gürer)

Küçük, Osman Nuri, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Tasavvufî Görüşleri, YLT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Prof. Dr. Osman Türer)

Küçükdağ, Yusuf, Mevlânâ Dergâhı Vakfiyelerinden Âbid Çelebi ve Veled Bekir Vakfiyeleri, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986. (Danışman: Doç. Dr. Mikail Bayram)

Macit, Muhsin, Şeyh Gâlib’in Tarih Manzûmeleri (İnceleme-Metin), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YLT, 1989. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey)

Mengüç, Hilal Tuğba, İlmî Mehmed Dede’nin Cezire-i Mesnevi Şerhi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Mermer, Ayşe Nur, On Dokuzuncu Yüzyıl Mevlevî Şairleri, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 252 s. (Danışman: Prof. Dr. Ali Yılmaz)

Oğuz, Serhat, İlmî Dede el-Mevlevi el-Bağdâdî Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanı (İnceleme ve Tenkitli Metin), YLT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, 210 s. (Danışman: Prof. Dr. Cemal Kurnaz)

Oktay, Ercan, Senîh-i Mevlevî Divanı, YLT, Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 169 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy)

Okumuş, Necdet, Ankaravî’nin Nakşü’l-Füsûs Tercümesi ve İshak ve Yûsuf Fas’larının Yorumları, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Demirci)

Öksüz, Zehra, Hülâsatü’ş-Şürûh Adlı Mesnevî Şerhinin 1-107 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 489 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Çetindağ)

Öktay, Nesrin, Muhammed Esad Dede ve Mesnevî Şerhi, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 600 s. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Aksoy)

Ölmez, Ayfer, Dede Efendi’nin Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin Makam Usûl ve Ezgisel Yönden İncelenmesi, YLT, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 140 s. (Prof. Dr. A. Bülent Alaner)

Özdemir, Ekrem, Mevlâna ve Maturidî’de İrade Hürriyeti, YLT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 187 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar)

Özdemir, Yavuz, Galata Mevlevihanesi Müzesi Koleksiyonlarının Çağdaş Müzecilik Anlayışı İçinde Değerlendirilmesi, YLT, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 145 s. (Danışman: Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian)

Özdil, Hatice, Hülâsatu’ş-Şüruh Adlı Mesnevi Şerhinin 108-214 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 582 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Çetindağ)

Özer, Gül, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sindeki Dini Motiflerin Tesbiti ve Değerlendirilmesi, YLT, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Davut Kılıç)

Özkan, Zeynep Tekinalp, La Conception De L’homme Chez Djalâl-Ad-Dîn Rûmî Selon La Lecture d’Eva de Vitray Meyerovitch [Eva de Vitray Meyerovitch Okumasında Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin İnsan Kavrayışı], YLT, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 86 s. (Danışman: Prof. Dr. Kenan Gürsoy)

Öztürk Fidan, Gülşah Gaye, Mevlana Müzesi’nde Bulunan Bir Mevlevî Şiirleri Mecmu’ası (Mecmu’a-i Eş’ar), YLT, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 255 s. (Danışman: Doç. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz)

Öztürk, Nuray, Mevlevî Nezir Ahmed ve Romancılığı, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Özyasan, Nalan, Nâyî Osman Dede’nin Hayatı ve Âyîn-i Şerif’lerinin Usul, Güfte ve Müzikal Açıdan İncelenmesi, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Prof. Dr. Nevzad Atlığ)

Pekgeçgil, İbrahim İskender, Abdülkâdir Töre Koleksiyonu 3 Numaralı Ayin Defteri ve Bilinmeyen İki Âyin Notası, YLT, 2009, 407 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma Adile Başer)

Safalı, Ayşe Gülçin, Mevlana’nın Mesnevî’sinde İktisat Ahlakına İlişkin Kodlar (Çalışma, Hırs, Nefs, Tevekkül, Dünya, Mal İhtiyaç, Rızık, Şükür, Yoksul, Zenginlik vb.) ve Kalkınma İktisadı İle Olası İlişkileri, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Çakmak)

Sağıroğlu, Tuğba, Mevlânâ’nın Mesnevî Adlı Eserinde Tevekkül Anlayışı, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 218 s. (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Sakci, Neslihan, Hülâsatü’ş-Şürûh Adlı Mesnevi Şerhinin 4. Cildinin 1-125 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, YLT, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 521 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Çetindağ)

Sancak, Yusuf, Mevlânâ’nın Mesnevî Adlı Eserinin Sosyal Bilgilerde Değer Kazanımındaki Rolü (Nitel Bir Araştırma), YLT, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 156 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Bayrak)

Saylam, Veli, Ankaravî İsmâil Rusûhî ve İzâhü’l-Hikem Adlı Eseri, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, VII+105 s. (Danışman: Prof. Dr. Bekir Karlığa)

Sekendiz, Serap, Yenikapı Mevlevihanesi Mezar Taşlarına Sanatsal Eleştiri Açısından Bir Bakış, YLT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Boydaş)

Seraj, A. Mahbub, Ma’ârif ve Mesnevî Üzerindeki Tesiri, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1972.

Sertdem, İlknur, Mevlana ile Konfüçyüs’ün Evren ve Ahlak Görüşleri Üzerine Bir Karşılaştırma, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 151 s. (Danışman: Prof. Dr. Bülent Okay)

Sevindik, Hakan, Fasîh Ahmed Dede’nin Behişt-âbâd Adlı Mesnevisi: İnceleme-Metin-Dizin, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 370 s. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Sevgi)

Siviloğlu, Osman, Mevlânâ Müzesi, Müzelik Yazma Eserler Kataloğu Cilt: 1-2, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, 98+386 s. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Solmaz, Lokman Derya, Şeyh Ali Celâleddin Çelebi ve Döneminde Afyonkarahisar Mevlevîhânesi (1894-1918), YLT, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 110 s. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Güler)

Soylu, Emre, Câzim Efendi – Raif Dede Nüshasındaki Nâyî Osman Dede Ayinlerinin Konservatuvar ve Saadettin Heper Nüshaları İle Karşılaştırılması, YLT, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 117 s. (Danışman: Doç. Mehmet Emin Göktepe)

Söylemez, Abubekir, Mevlana’da Hayat ve Ölüm, YLT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 71 s. (Danışman: Doç. Dr. Ramazan Ertürk)

Sultanoğlu, Cesur, Mesnevî Sözlüklerinden Müşkilât-ı Mesnevî (İnceleme-Tercüme-İndeks), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler)

Summak, Abdülkadir, Miftâhu’l-Belâğa ve Misbâhu’l-Fesâha (İsmail Ankaravî), YLT, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım)

Şen, Muhammet İkbal, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Ahlâk Felsefesi, YLT, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 132 S (Danışman: Doç. Dr. Cevdet Kılıç)

Şentürk, Halil İbrahim, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Atasözleri, YLT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 134 s. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Çiftçi)

Şimşek, İbrahim, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi Efendi’nin Hayatı ve Dinî Eserleri, YLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. A. Ayhan Altınkuşlar)

Şimşek, Tacettin, Fedâyî Dede, Mantık-ı Esrâr, Tenkidli Metni, İnceleme, YLT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

Şimşekler, Nuri, Âbidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Tan, Yusuf, Mevlânâ Düşüncesinde Tanrı-İnsan İlişkisi, YLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 133 s. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Sözen)

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Tekke Mîmârîsi ve Anadolu Mevlevîhânelerinin Mîmârî Fonksiyon Analizi Üzerine Bir Deneme, YLT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.

Taşdelen, Sinan, Cumhuriyet Döneminde Mevlevilik Üzerine Araştırma Yapan İlim Adamları ve Feridun Nâfiz Uzluk, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak)

Taşel, Zübeyde, Konya İlinde Bulunan Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Müzesi’ne Ait Tavan ve Duvar Resimlerinin İncelenmesi, YLT, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011, 90 s. (Danışman: Prof. Dr. Vildan Çetintaş)

Taştan, Ahmet, Bir Şârih Olarak İsmail Hakkı Bursevî ve Edebî Şerhleri, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, 368 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)

Tekin, Mustafa, Mevlânâ Celâleddin Rumî’de Din ve Toplum, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Solmaz)

Temizel, Ali, Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ve Müellifleri, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 175 s. (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Tok, Mehmet, Mevlâna’nın Mesnevî’sindeki Hikâyelerin Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi, YLT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 302 s. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yüce)

Tokmak, Tülay, Mevlana Düşüncesinde Kadın, YLT, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 132 s. (Danışman: Doç. Dr. Kadir Özköse)

Toprak, Gülşen, Samsun Mevlevîhânesi (Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi’deki Belgelere Göre), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 275 s. (Danışman: Prof. Dr. Bayram Ürekli)

Toprak, Şengül, Neşâtî’nin Şerh-i Kasâid-i Örfî’si, YLT, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Danışman: Prof. Dr. Tunca Kortantamer)

Tunagöz, Tuna, Mevlana’nın Bazı Kelami Konulardaki Görüşleri ve Bunların Değerlendirilmesi, YLT, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 200 s. (Danışman: Prof. Dr. Halife Keskin)

Turhan, Harun, Mevlânâ’nın Varlık Anlayışı, YLT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın)

Tüccar, Ahmet, Mevlânâ’nın Fîhi Mâ Fih’inde Eğitim ve Öğretim Görüşü, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halis Ayhan)

Türker, Mehmet, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Metaforun Yeri, YLT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 91 s. (Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Subhi Erdem)

Türkoğlu, Abdullah, Mesnevî’nin Birinci Cildindeki Câriye Hikayesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmesi, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Demirci)

Uyanık, Ümran, Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi’ndeki 1153 No’lu Mesnevî-i Şerîf’in Tezhib ve Cilt Sanatı Bakımından İncelenmesi, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 193 s. (Danışman: Prof. Dr. Hakkı Önkal)

Uysal, Abdülbaki, Kösec Ahmed et-Trabzonî ve Silsiletü’l-Hâcegân fî Adâbi Ubûdiyyeti’l-A’yân Adlı Eseri, YLT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Dr. Abdülhakim Yüce)

Ülken, Fatih, Şeyh İsmail-i Ankaravî’nin Miftâhü’l-Belâğa ve Misbâhü’l-Fesâha’sı, YLT, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990. (Danışman: Prof. Dr. Tunca Kortantamer)

Ünal, Nesligül, Yenikapı Mevlevihanesi’nin Tarihsel Gelişimi ve Harem Konağı’nın Restitüsyon Projesi, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, 165 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli)

Yağız, Nazire, Dinî Musikîde Değişik Bestekârlara Ait 8 Âyîn-i Şerîf’in İncelenmesi, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. (Danışman: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça)

Yakışan, Nurettin, Mevlâna’nın Felsefe’ye Bakışı, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 135 s. (Danışman: Prof. Dr. Kasım Turhan)

Yanbul

https://www.puttygen.net/

, Halil, 13. Yüzyılda Anadolu Halk Sufizminde Dinsel Çoğulculuk: Mevlana Örneği, YLT, Ondokuz Mayıs Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, 118 s. (Danışman: Doç. Dr. Mahmut Aydın)

Yanmaz, Ömer, Mevlânâ ve Yunus Emre’de Varlık Anlayışı, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 125 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal Kahramanoğlu)

Yapıcı, Uğurtan, Edirneli Mevlevî ve Gülşenî Şairler, YLT, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 250 s. (Danışman: Prof. Dr. Müberra Gürgendereli)

Yarar, Ali Erkam, Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Konya ve Mevlânâ Örneği, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 192 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Göksel Şimşek)

Yavuz, Kemal, Mecâlis-i Seb’ada Eğitim, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. (Danışman: Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı)

Yaykan, Zeynep, İslam Sûfizminde Hz. İsâ (a.s.)’ya Yaklaşım: Hz. Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî Örneği, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 115 s. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Yaylı, Gülşen, Mevlânâ’da Felsefe ve Felsefî Yaklaşım, YLT, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 110 s. (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Yıldız, Fatih, Mevlana Mesnevî’sinde Benliğin Keşfi, YLT, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 84 s. (Danışman: Prof. Şahin Filiz)

Yıldız, Süleyman, Ahmed El-Mevlevî’nin ‘Risale Fî Beyani’l-Mecâz ve Aksâmih’ Adlı Eserinin Tahkiki, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 167 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsız)

Yılmaz, Arzu, Ankaralı Mevlevî Mehmed Arısoy Dede’nin Hayatı ve Koyunoğlu Kütüphanesi’ndeki Defteri (Metin-İnceleme), YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 201 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kunt)

Yılmaz, Hasan, Hz. Mevlânâ’nın Kadınla İlgili Görüşleri, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, 153 s. (Danışman: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük)

Yılmaz, Nesrin, Ebû Mansûr Muhammed Mâturîdî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Allah Görüşlerinin Karşılaştırılması, YLT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 106 s. (Danışman: Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu)

Yılmaz, Semra, Türbe Ziyaretlerinin Sosyolojik Anlamı: Şeyh Şâbân-ı Velî ve Mevlâna Türbeleri Örneği, YLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 214 s. (Danışman: Prof. Dr. Kamil Yılmaz)

Yılmaz, Serpil, Mesnevî’de Geçen Hayvan Metaforlarının Tasavvufî Yorumu, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 153 s. (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan)

Yüksel, Ayşe Şule, Psikoterapötik Bir Teknik Olarak Hikaye ile Tedavi: Mevlana’nın Mesnevî’si Örneği, YLT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 150 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atalay)

Zorlu, Cem, Mecmû’atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye’nin Neşri ve Tanıtımı, YLT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu)

 

b) Doktora Tezleri

 

Açık, Nilgün, Divan Edebiyatında Mevlevîlik Etkisi ve Mevlevî Şairler, DT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, 544 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsen)

Arbaş, Hamid, Mevlevîliğin Türk Plastik Sanatlarına Etkileri, DT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. (Danışman: Prof. Dr. Hakkı Acun)

Arı, Ahmet, Sâkıb Mustafa Dede: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Arpaguş, Sâfi, Mevlânâ’nın Dini Anlatım Metodu, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Ayçiçeği, Bünyamin, Sarı Abdullah’ın Hayatı, Eserleri ve “Gülşen-i Râz Adlı Mesnevîsinin Transkripsiyonlu Metni, YLT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, 182 s. (Danışman: Doç. Dr. Nihat Öztoprak)

Aypay, A. İrfan, Nahîfî Süleyman Efendi: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni (2 cilt), DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Aytan, N. Serhan, İsmail Ankaravî ve Huccetü’s-sema, Sanatta Yeterlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, 195 s. (Danışman: Doç. Dr. Yalçın Tura)

Aytekin, Ülker, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, 474 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Bakırcı, Mehmet, Mesnevî’de Tasavvuf, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Toprak)

Bakırcı, Naci, İç Anadolu Bölgesindeki Mevlevî Mezar Taşlarında Görülen Dekoratif Sanatlar ve Semboller, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Günüç)

Bankır, Mehmet Malik, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî (metin-inceleme-sözlük), DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, 2 cilt, 1041 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özkan)

Başer, Fatma Adile, Türk Musikisinde Abdülbâki Nâsır Dede (1765-1821, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Fayda)

Baykal (Odelli), Özgün, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Hayvan Hikaye ve Motifleri, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1958-1961.

Baykan, Erdal, Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlânâ’da Tanrı, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. Hüsameddin Erdem)

Burmaoğlu, H. Bilen, Lâmiî Çelebi Divânı, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divânının Tenkitli Metni, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983.

Ceyhan, Semih, İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi, DT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 555 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Kara)

Cezayirli, Gülay, Ankara’da Bir Mevlevî Topluluğu (Din Sosyolojisi Açısından Bir İnceleme), DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 121 s. (Danışman: Prof. Dr. Münir Koştaş)

Çakıcı, Bilal, Fedaî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 702 s. (Danışman: Prof. Dr. Cem Dilçin)

Çakır, Müjgan, Nâyî Osman Dede: Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Ravzatü’l-i’câz fi’l-Mu’cizâti’l-mümtâz’ı, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör)

Çelik, İsa, Âbidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufi Düşünceleri, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (Danışman: Prof. Dr. Osman Türer)

Çetinkaya, Yalçın, Mevlevîlikte Müzik Felsefesi, Sanatta Yeterlilik, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Prof. Dr. Nevzad Atlığ)

Çevikoğlu, Timuçin, Mevlevîhânelerin Faaliyette Olduğu Dönemde Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi, I-II, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya 2010, XII+922 s. (Danışman: Prof. Yusuf Akbulut)

Çıpan, Mustafa, Fasîh Ahmed Dede, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvân’ının Tenkidli Metni (2 cilt), DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. (Danışman: Doç. Dr. Gönül Ayan)

Dağlar, Abdülkadir, Şem’î Şem’ullâh Şerh-i Mesnevî (I. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), DT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç)

Değirmençay, Veyis, Sultan Veled ve Rebab-nâme, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Saime İnal Savi)

Demirli, Ekrem, Sadreddîn Konevî’de Marifet ve Vücûd, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, 331 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Mevlevîlik Unsurları, DT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Prof. Dr. Cemal Kurnaz)

Erkul, Rasih, Birrî Mehmed Dede (Magnisalı): Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Doç. Dr. Gönül Ayan)

Garabeiglou, Djamchid, Sultan Valad, Hayatı, Eserleri ve Masnavi-i Valadi’nin Tenkidli Metni, DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1977.

Genç, İlhan, Esrâr Dede: Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye (inceleme-metin) I-II, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986, 324+605 s. (Danışman: Prof. Dr. Halûk İpekten)

Gül, Halim, Mesnevî’de Kur’anî Referanslar ve Kur’an Ayetlerine Getirilen İşarî Yorumlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Güleç, İsmail, İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevîsi: İnceleme-Metin (3 Cilt), DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. (Danışman: Doç. Dr. M. Yekta Saraç)

Güllüce, Hüseyin, Mevlânâ ve Kur’an Tefsîri Açısından Mesnevî, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç)

Gültek, Nermin, Mevlevî Âyinlerinde Kullanılan Usuller ve Kullanılış Sebepleri, Sanatta Yeterlilik, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Prof. Dr. Nevzad Atlığ)

Gültekin, Ayşe, İsma’îl Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûretu’l-Maârif’te Hadis (Altıncı Cilt Örneği), DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 500 s. (Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu)

Gürer, Abdülkadir, Şeyh Gâlib Divân’ı, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994. (Danışman: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu)

Hatipoğlu, Emrah, Mevlevihaneler Döneminde Bestelendiği Tespit Edilmiş 46 Ayinin Makam ve Geçki Açısından Tahlili, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 720 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram Akdoğan)

Hidayetoğlu, Ahmet Selahattin, Nesîb Dede: Hayatı, Eserleri, Dîvân’ı ile Rişte-i Cevâhir’in Tenkidli Metni, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 620 s. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sevgi)

İmamoğlu, Ahmet Hilmi, Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidî’nin Sözlüğü: İnceleme-Metin, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey)

İrden, Sühan, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin Mevlevî Âyinleri’ndeki Makam ve Form Anlayışının Türk Din Mûsikine Etkileri, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 354 s. (Danışman: Doç. Dr. Bayram Akdoğan)

Kalkışım, M. Muhsin, Şeyh Gâlib Dîvân’ı, DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yavuz)

Kasır, Hasan Ali, Esrâr Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvân’ının Karşılaştırmalı Metni, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey)

Kaval, Musa, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Dönemin Sosyo-Dini Yapısı ve Tasavvufi Hayatı, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 562 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Aşkar)

Koçoğlu, Turgut, Şem’î Şem’ullâh Şerh-i Mesnevî (II. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), DT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç)

Küçük, Osman Nuri, Mevlâna’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 678 s. (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)

Küçük, Sezai, XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, 420 s. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz)

Mermer, Ahmet, Mezâkî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Namlı, Ali, İsmail Hakkı Bursevî, Hayatı, Eserleri ve Tarikat Anlayışı, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, 394 s. (Danışman: Hasan Kamil Yılmaz)

Nesterova, Svitlana, Mevlânâ’nın “Mesnevî” İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 281 s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Aşkar)

Okçu, Naci, Şeyh Gâlib’in Dîvân’ı ile Hüsn ü Aşk’ındaki Tasavvufî Unsurlar, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1978.

Ösen, Serdar, 19. Yüzyıl Osmanlı Devlet ve Toplum Hayatında Mevlevilik, DT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 428 s. (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Demirci)

Öztürk, Şeyda, Şem’î’nin Mesnevî Şerhi (İlk Türkçe Tam Mesnevî Şerhi), DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Özyıldırım, Ali Emre, Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Mihnet-Keşân’ı ve Tahlili, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver)

Pala, İskender, Aşkî: Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvân’ı, DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983. (Danışman: Prof. Dr. Ali Alparslan)

Sabuncu, Zeynep, Mevlevî, Bektâşî, Bayramî Tarîkatlerine Bağlı Dört Evliyâ Menâkıpnâmesi Üzerine Bir İnceleme, DT, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, XIII+256 s. (Danışman: Prof. Dr. Günay Kut)

Sarı, Mehmet, Sabûhî Şeyh Ahmed Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvân’ının Tenkidli Metni, DT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992. (Danışman: Doç. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu)

Sarı, Özgür, Tourism As A Tool For Development: The Case of Mawlana Tourism in Konya [Kalkınmada Araç Olarak Turizm: Konya’da Mevlânâ Turizmi Örneği], DT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 274 s. (Danışman: Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör)

Savran, Ömer, Neşâtî Dîvân’ının Tahlili, DT, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet Köse)

Sevgi, Ahmet, Mevlânâ Celaleddin Rumî’nin İctimaî ve İnsanî Cephesi, Öğretim Üyeliği Tezi, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü, 1973.

Sevgi, Ahmet, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Devrin Örf ve Âdetleriyle İlgili Bilgiler, DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982, 191 s. (Danışman: Prof. Dr. Tahsin Yazıcı)

Sinan Nizam, Betül , Kemâl Ahmed Dede’nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Mesnevîsi (Menâkıbü’l-Ârifîn Silsilesinin Manzum Halkası), DT, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 556 s. (Danışman: Prof. Dr. Günay Kut)

Şahin, Ebubekir Sıddık, Keçecizade İzzet Molla’nın Divanları: Bahâr-ı Efkâr ve Hazân- Âsâr, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, (2 cilt) 1069 s. (Danışman: Prof. Dr. Cem Dilçin)

Şahin, Oğuzhan, Şem’î Şem’ullâh, Şerh-i Mesnevi (III-IV. ciltler) (inceleme-tenkitli metin-sözlük, DT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 2847 s. (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç

Şimşekler, Nuri, Şâhidî İbrahim Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ı (Tenkitli Metin-Tahlil), DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu)

Tankaya (Teymûrî), Yücel, Makâlât’a Göre Şemsuddîn-i Tebrîzî, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1971.

Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Türkiye Mevlevîhânelerinin Mimârî Özellikleri (3 cilt), DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000. (Danışman: Prof. Dr. M. Baha Tanman)

Tanyıldız, Ahmet, İsmaîl Rusûhî-i Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû’atu’l-Letâyif ve Matmûretu’l-Ma’ârif) (I. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DT, 2010, 1449 s. (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç)

Taşdelen, Sinan, Musannifek Alaaddin Ali Bin Muhammed’in Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile İlgili Risalesi (İnceleme, Metin, Tercüme), DT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 288 s. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Öz)

Taştan, Erdoğan, İsmâîl Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-Letâ’if ve Matmûratü’l-Ma’ârif) I. cilt, Çeviriyazı-İnceleme, DT, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009, 1365 s. (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör)

Turan, Lokman, Yenişehirli Avni Dîvân’ının Tahlili: Tenkidli Metin, Encümen-i Şuarâ’dan Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatına Geçiş, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kırkkılıç)

Uludağ, Süleyman, İslam Açısından Musiki ve Semâ, DT, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983, 82 s. (Danışman: İbrahim Agâh Çubukçu)

Usta, Mustafa, Mesnevî’de Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışı, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989. (Danışman: Doç. Dr. Bayraktar Bayraklı)

Uygur, Abdüsselam, Ahmad-ı Rumî, Dakayık al-Hakayık, DT, İstanbul 1993.

Vanlıoğlu, Mehmet, Ulu Ârif Çelebi ve Dîvân’ının (Farsça) Tenkidli Metni, DT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991. (Danışman: Prof. Dr. Nazif Şahinoğlu)

Yardım, Ali, Mesnevî Hadisleri (Tesbit-Tahkik), DT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983, 187 s.

Yavuz, Kemal, Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si, DT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982.

Yetik, Erhan, İsmâil-i Ankaravî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, 206 s. (Danışman: Prof. Dr. Salih Tuğ)

Yıldırım, Kazım, Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Sistemi (Gazâlî, Suhreverdî, Konevî ve Mevlânâ ile Mukayeseleri), DT, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Keklik)

Yüksel, Sedit, Şeyh Gâlib: Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri, DT, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1954.

 

YURT DIŞINDA YAPILMIŞ TEZLER

 

a) Yüksek Lisans Tezleri

 

Abdu’l-İlâhî, Hasan, Tefsîr ve Te’vîl-i Kur’ân-i Mecîd der-Defter-i Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Yûsuf-i Neyyirî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şîrâz, Dânişkede-i Tahsîlât-i Tekmîlî, 1375hş., 362 s.

Âhenger Semâkûş, Cum’alî, Tekâbul-i ‘İşk ve Akl der-Hadîkatu’l-hakîka-i Senâ’î ve Mukâyese-i Ân bâ-Defter-i Evvel-i Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Alî Muhammed-i Seccâdî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şehîd Bihiştî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1375hş., 139 s.

Alemu’l-hudâ, Cemîle, Berresî-i Endîşe-i Te’âlî be-’Unvân-i Hedef-i Ta’lîm ve Terbiyyet ez-Dîdgâh-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Carl Jaspers, Ustâd-i Râhnumâ: Rizâ Dâverî-i Erdekânî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Ulûm-i İnsânî, 1375hş, 188 s.

Âmûzgâr, Şehlâ, Te’vîl der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed-i Gulâm Rizâyî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Yezd, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1375hş., 155 s.

Asgarî, Muhammed Alî, Sâziş ve Sitîz-i Mevlânâ bâ-Akl der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Seyyid Muhammed-i Râdmeniş, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Gurûh-i Edebiyât-i Fârsî, 1374hş., 168 s.

Babasâlâr, Asgar, Kalemrov-i Dil der-Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Rişte-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, 1379hş., 165 s.

Beşer-dûst, Muctebâ, İnsân-i Kamil der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Sîrûs-i Şemîsâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1373hş., 242 s.

Beyhakî, Huseyn’alî, Hikmet-i ‘Âmiyâne der-Kelâm-i Mevlânâ: Bahsî Pîrâmûn-i Ferheng-i ‘Âmme ve Merdom-şinâsî-i Âsâr-i Mevlânâ, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Alevî-i Mukaddem, Payân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Firdevsî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1369.

Bu’l-Hasenî, Nâsir Kulî, Hikâyethâ-yi Mesnevî-i Mevlevî: Berresî-i Hikâyethâ-yi Munâsib Berây-i Kûdekân, Ustâd-i Râhnumâ: Hasan-i Hâc Seyyid Cevâdî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed-i Âmûziş ve Perveriş kabl-ez-debistân), Tahran: Medrese-i Âlî-i Şemirân, 600 s.

Ca’ferî, Kerem, Tahlîl-i Makâlât-i Şems-i Tebrîzî, Ustâd-i Râhnumâ: Rahmân Muştâk-i Mihr, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim-i Azerbaycan, Dânişkede-i Edebiyât u Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî, 1381hş.

Cemâlî, Hamîd, Berresî-i Sâhtâr-i Kayd der-Gazeliyyât-i Şems (bâ-Hedef-i Custecû-yi Nev-âverîhâ-yi Mevlânâ der-Kârbord-i Kayd), Ustâd-i Râhnumâ: Rahmân Muştâk-i Mihr, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim-i Azerbaycan, Dânişkede-i Edebiyât u Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî, 1384hş.

Ceng-âzmâ’î, Alî, Şahsiyet ve Endîşe-i Bâyezîd-i Bestâmî ve Bâztâb-i Ân der-Edeb-i Fârsî (der-Âsâr-i Penc Ten ez-Şâ’irân-i Bozorg-i Ârif: Senâ’î, Attâr, Mevlevî, Sa’dî, Hâfiz), Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, Tahran: Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim, 1380hş.

Cûryâbî, Hâdî Kulîzâde, Âftâb ve Sâye der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Rişte-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1377hş., 134 s.

Çâfî, Alî Huseynpûr, Berresî ve Tahlîl-i Sebk-i Şahsî-i Mevlânâ der-Gazeliyyât-i Şems, Ustâd-i Râhnumâ: Sîrûs-i Şemîsâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Ulûm-i İnsânî, 1375hş, 231 s.

Çegînî, Ca’fer, Te’sîr-i Mutekâbil-i Dîvân-i Şems ve Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: İsmâ’îl-i Hâkimî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Gurûh-i Edebiyât-i Fârsî, 1374hş., 250 s.

Çenârî, Abdu’l-emîr, Mutenâkiz-numâ’î der-Gazelhâ-yi Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Takî-i Pûrnâmdâriyân, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Ulûm-i İnsânî, 1374hş, 158 s.

Çetrûdî, Mehduht Pûrhâlikî, Tecellî-i Şâ’irâne-i Ustûre ve İşârât-i Dâstâni der-Mesnevî-i Mevlevî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1364hş., 1340 s.

Dâdâşî, Dâdâş, Semâ’-i Sûfiyâne, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Millî-i İran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1355hş.

Dâvûdî, Huseyn, Tercume ve Tavzîh-i Ehâdîs-i Mesnevî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Gurûh-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, 1368hş., 251 s.

Emîn Dihkân, Ma’sûme , Mukayese-i İnsân-i Ferremend der-Şâhnâme bâ-Velî der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Ebu’l-Kâsim-i Râd-fer, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, Tahran: Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî, 1381hş.

Emîrî, Muctebâ, Sûret ve Sûretgerî der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Sîrûs-i Şemîsâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Ulûm-i İnsânî, 1375hş., 205 s.

Ensârî-ferd, Sîmîn, Cilvehâ-yi ‘İşk der-Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Alî Muhammed-i Seccâdî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şehîd Bihiştî, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1375hş., 187 s.

Esterâbâdî, Abbâs’alî Maksûdlû, Râbita-i Murâd ve Murîd der-Mesnevî-i Şerîf, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Gurûh-i Edebiyât-i Fârsî, 1371hş., 142 s.

Ferîdûnî, Furûzende-i Ferişte, Berresî-i Mevzû’î-i Kulliyât-i Şems, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1367-1368hş.

Fîrûzcâyî, Huseyn-i Edebî, Bâz-tâb-i Anâsir-i Hamâsî der-Gazeliyyât-i Şems, Ustâd-i Râhnumâ: Rahmân Muştâk-i Mihr, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim-i Azerbaycan, Dânişkede-i Edebiyât u Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî, 1384hş.

Fîrûzcâyî, Kerem Şâhmurâdî, Berresî-i Kissahâ, Temsîlhâ ve Mezâmîn-i muşterek-i Hadîkatu’l-Hakîkâ ve Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Celîl-i Mesger-nijâd, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1373hş., 205 s.

Gulâbgîr, Muhammed Rizâ, Ferheng-i İstilâhât-i Felsefî, Kelâmî ve Fikhî der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Huseyn-i Beyât, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1372hş., 345 s.

Gûylî Gîlâne, Abbâs , Mukâyese-i Efkâr-i Suhreverdî ve Mevlevî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsâni, 1375hş., 71 s.

Halîlî, Hasan Kulî-pûr, Hâb ve Bîdârî der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsâni, Rişte-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1377hş., 245 s.

Hâtemî, Ali-rizâ, Ferheng-i Nemâdîn-i Mesnevî ve Zebân-i Sembolik-i Mevlânâ, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Yûsuf-i Neyyirî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şîrâz, Dânişkede-i Tahsîlât-i Tekmîlî, 1375hş., 305 s.

Haydarî, Nesrîn, Berresî-i Te’sîr-i Zarûrethâ-yi Şi’rî ber-sâhtimân-i Âvâ’î-i kelimât der-Defter-i Evvel-i Mesnevî ez-Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî, Ustâd-i Râhnumâ: Yedullâh-i Semere, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1366hş., 130 s.

Hisâm, Hamîd, Şahsiyyet-perdâzî, Fezâsâzî ve Goftegû der-Hikâyât-i Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Alî Şeyhu’l-İslâmî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Ulûm-i İnsânî, 1375hş, 183 s.

Huccetî, Humâ, Mebânî-i Ahlâk der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Gulâmhuseyn-i Yûsufî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1370hş.

Hudâyâr, İbrâhîm, Niyâyiş der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Hâkimî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Rişte-i Edebiyât-i Fârsî, 1374hş., 311 s.

Hûmen, İbrâhîm Halîl, Berresî-i Gazeliyyât-i Şems ez-Dîdgâh-i Zîbâ-şinâsî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, t.y., 118 s.

İrşâdfer, Rizâ, Tevekkul ez-dîdgâh-i Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: İsmâ’îl-i Hâkimî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Gurûh-i Edebiyât-i Fârsî, 1373hş., 341 s.

Jâle, Bihrûz, Şerh ve Tefsîr-i Ebyâtî ez-Nîme-i Evvel-i Defter-i Çehâr-i Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Huseyn-i Beyât, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1374hş., 747 s.

Kâ’imî, Alî Rizâ, Edebiyât-i Mute’ahhid-i Fârsî, Ustâd-i Râhnumâ: İsmâ’îl-i Hâkimî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1370hş.

Kahferruhî, ‘İsmet Tâhirzâde, Fezâ ve Mefhûm-i ân der-Mesnevî-i Mevlânâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Tahran: Mu’essese-i Mutâla’at ve Tahkîkât-i Ferhengî, 1373hş. (Pejûgişgâh)

Keymeniş, Abbâs, Şerh ve Ta’bir-i İstilâhât-i İrfânî-i Gazeliyyât-i Mevlânâ Celâleddîn der-Kulliyât-i Şems, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1366hş.

Kîmyâyî, Alî, Berresî-i Zemînehâ-yi Hemsû bâ-Şinâht ve Şinaht-i Dermânî ez-Mesnevî-i Mevlânâ, Ustâd-i Râhnumâ: Habîbullâh-i Kâsimzâde, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme-i Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Revânşinâsî ve Ulûm-i Terbiyyetî, 1374hş., 150 s.

Kurbâniyûn, Huseyn, Berresî-i Tanz der-Âsâr-i Manzûm tâ-Karn-i Heştom, Ustâd-i Râhnumâ: Abbâs Kulî Muhammedî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsâni, 1370-1371hş., 241 s.

Melikiyân, Afâk, Tavsîf-i Pedîdârhâ-yi Revânî der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Abdulkerîm-i Surûş, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Ulûm-i İnsânî, 1374hş., 168 s.

Mihr, Rahmân Muştâk, Beyân-i Remzî der-Gazeliyyât-i Şems (Peyvend-i Ma’nâyî meyân-i Mahsûs ve Ma’kûl der-Gazelhâ-yi Mevlânâ), Ustâd-i Râhnumâ: Dr. Takî-i Pûrnâmdâriyân, Ustâd-i Muşâvir: D. Emîn Pâşâ İclâlî–D. Gulâm Huseynzâde, 1379/4/15.

Moyer, Andrew A., Soap for the Heart: The Dance of the Mevlevi, Thesis (M.A.), York University (Canada), 1980, 186 pages.

Muhammedî, Muhammed’alî, Tecellî-i Velâyet der-Mesnevî-i Şerîf, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Gurûh-i Edebiyât-i Fârsî, 184 s.

Muhammedî, Refîka, Emsâl u Hikem-i Gazeliyyât-i Şems, Ustâd-i Râhnumâ: Rahmân Muştâk-i Mihr, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim-i Azerbaycan, Dânişkede-i Edebiyât u Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân u Edebiyât-i Fârsî, 1383hş.

Muhammed-nijâd, Yûsuf, Akl ve ‘İşk der-Manzûmehâ-yi Ber-ceste-i İrfânî-i Âsâr-i Senâ’î, Attâr, Mevlevî ve Hâfiz, Ustâd-i Râhnumâ: Mehdî Tedeyyun-i Necefâbâdî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şehîd Çemrân Ehvâz, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1373hş., 326 s.

Mukbil, Alî Asgar Kahramânî, Arabiyyât-i Dîvân-i Şems: Dirâse ve tahlîl ve tercume (min-harfi’l-elf ilâ-nihâyet-i harfi’d-dâl), Ustâd-i Râhnumâ: Sa’îd Necef-i Esedullâhî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1378hş., 317 s.

Murâdî, Ahmed, Ta’lîm-i Ahlâkî der-Defterhâ-yi Sevvom ve Çehârom-i Mesnevî-i Şerîf, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Yûsuf-i Neyyirî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şîrâz, Dânişkede-i Tahsîlât-i Tekmîlî, 1376hş., 143 s.

Nâsirî, Fehîme, Mutâla’a-i Tatbîkî-i ‘İşk-i İlâhî der-Eş’âr-i Mevlânâ ve Herbert, Ustâd-i Râhnumâ: Alî Rizâ Enûşîrvânî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şîrâz, Dânişkede-i Tahsîlât-i Tekmîlî, 1376hş., 180 s.

Nasr, Hafez A., The Mysticism of Rumi and St. John of the Cross: a Transcendent Unity?, Thesis- College of William and Mary, 1992.

Nevrûzpur, Leylâ, Nemâd-i Âyine der-Hikâyât-i Temsîlî-i Mevlevî ve Sâbika-i Ân der-Mutûn-i İrfânî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Hasan-i Hasanzâde, Ustâd-i Muşâvir: Muhammed Hasan-i Hâ’irî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Tahran: Dânişgâh-i Allâme-i Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1377hş., 121 s.

Râfi’î, Alî, ‘İşk ez-dîdgâh-i Mevlevî ve Mukâyese-i ân bâ-Ârâ’-i Fahru’d-dîn-i Irâkî, Ustâd-i Râhnumâ: Fethullâh-i Muctebâ’î, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i İlâhiyyât ve Ma’ârif-i İslâmî, 1370hş.

Rahîmî, Gulâm Rizâ, Tahlîl-i Cilvehâ-yi Tabî’at der-Mesnevîhâ-yi İrfânî-i Senâ’î, Attâr, Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Alî Şeyhu’l-İslâmî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyet Muderris, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1374hş., 209 s.

Rahmdil, Gulâm Rizâ, Mesnevî ve Mesnevî-serâyî ve Seyr-i Tatavvur-i Ân der-Edeb-i Fârsî (tâ-pâyân-i karn-i nuhom), Pâyân-nâme, Ustâd-i Râhnumâ: İsmâ’îl-i Hâkimî, Ustâd-i Muşâvir: Dr. Ahmedî – Dr. Şeyhu’l-İslâmî, 1371hş.

Rassekh, Chohre, Mystical Poetry of Jalaloddin Rumi and Jacopone da Todi: A Comparison, Thesis (M.A.), The University of British Columbia (Canada), 1988.

Rizâyî, İrec, Vahy ve İlhâm der-Mesnevî bâ-Nigâhî be-Sâyir Âsâr-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Hâkimî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Gurûh-i Zebân-i Fârsî, 1378hş., 218 s.

Rûhânî, Rizâ, Mukâşefât-i Razavî der-Şerh-i Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Şefî’î-i Kedkenî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Gurûh-i Edebiyât-i Fârsî, 1372hş., 693 s.

Sa’îdî, Ebu’l-fazl, Şerh ve Tefsîr-i Mesnevî (Defter-i sevvom nîme-i evvel), Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Huseyn-i Beyât, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1373hş., 353 s.

Saferî, Mehdî, Hirs ve Tama’ der-Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Edebiyyât-i Fârsî, 1378hş., 181 s.

Samediyânî, Gulâm Rizâ, Telakkî-i ‘Ârifân ez-Merg: Merg der-Âlem-i Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Mahmûd-i Âbidî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1372hş., 236 s.

Serdâgî, Huseyn, Velâyet ez-dîd-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Takî-i Ca’ferî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, 1366hş., 206 s.

Ser-durûd, Hasan Haydar-zâde, Te’sîr-i Ma’ârif-i Bahâ Veled, ber-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Meryem-i Muşerrefu’l-mulk, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Hordâd 1384hş., 231 s.

Seyyâr, Ahmed Alî, Velâ ve Velâyet der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Mahmûd-i Âbidî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Mu’allim, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1375hş., 137 s.

Seyyidî, Şehîn, Felsefe-i Terbiyyetî-i Mevlânâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, Şîrâz: Dânişgâh-i Şîrâz, 1381hş.

es-Sibâ’î, Muhammed, Celâl el-Dîn el-Rûmî ve Kitâbuhu Fîhi Mâ Fîh, Yüksek Lisans Tezi, Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Bölümü Kahire Üniversitesi, Kahire, 1968.

Şerîfîniyâ, Muhammed Huseyn, Berresî-i Dîdgâh-i Mevlevî der-Zemîne-i İhtilâlat-i Revânî ve Revişhâ-yi Dermânî, Ustâd-i Râhnumâ: Hasan Ehadî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Revânşinâsî ve Ulûm-i Terbiyetî, 1374hş., 126 s.

Şerîfpûr, ‘İnayetullâh, Ahlâk-i İlmî der-Nehcu’l-belâga ve Bâztâb-i ân der-Mesnevî-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Mehdî-i Ca’ferî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şîrâz, Dânişkede-i Tahsîlât-i Tekmîlî, 1374hş., 433 s.

Şeyh-i Pâkdil, Muhsin, Sûret ve Ma’nâ der-Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Gurûh-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1377hş., 138 s.

Tâ’ir-i Kudsî, Muhammed, Ber-resî-i Heft Vâdî-i Mantiku’t-tayr ve Mukâyese-i Ân bâ-Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Takî-i Pûrnâmdâriyân, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, Tahran: Pejûhişgâh-i Ulûm-i İnsânî, 1382hş.

Tayyibî, Gulâm-Muhammed, Ferheng-i ‘Âmme der-Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ustâd-i Râhnumâ: Mehdî Tedeyyun-i Necefâbâdî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şehîd Çâmrân Ehvâz, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1374hş., 206 s.

Tevekkulî, Hamîd Rizâ Huseynzâde, Tebdîl-i Hevâs der-Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1378hş., 229 s.

Trepanier, Nicolas, The Manaqib al-`Arifin As A Source for Political History, Thesis (M.A.), Adviser: A. Uner Turgay, McGill University (Canada), 2001, 132 pages.

Tûlemî, Keyvân, Te’vîl ve Tefsîr-i Kur’ân der-Defter-i Evvel-i Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhammed Yûsuf-i Neyyirî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Şîrâz, Dânişkede-i Tahsîlât-i Tekmîlî, 1375hş., 301 s.

Umrân, Âsye, Zebîh-i Niyâ, Tefsîr ve Beyân-i Rumûz-i Nîme ez-Defter-i Devvom-i Mesnevî-i Ma’nevî, Ustâd-i Râhnumâ: Celîl-i Mesger-nijâd, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1373hş., 364 s.

Uşturî, Muhammed Kelbâsî, Kissa-i Dakûkî ve Kerâmâteş ez-Defter-i Sevvom-i Mesnevî-i Şerîf-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1359hş., 252 s.

Vefâ’î Surgî, Muhammed’alî, Mevlânâ ve Mekâtib-i Revânşinâsî-i Cedîd, Ustâd-i Râhnumâ: Sîrûs-i Şemîsâ, Ustâd-i Muşâvir: Sa’îd-i Vâ’iz, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Allâme-i Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, 1376-77hş., 167 s.

Yeroushalmi, David, Rumi and the Question of Free Will, Thesis (M.A.), University of Wisconsin, Madison 1980.

Zahîrî-nâv, Bîjen, Sîmâ-yi Cebrâ’îl (a) der-Edeb-i Manzûm-i İrfânî (ber-mihver-i Mesnevîhâ-yi Senâ’î, Attâr, Mevlânâ), Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Kârşinâsî-i Erşed), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Rişte-i Edebiyyât-i Fârsî, 1377hş., 176 s.

 

b) Doktora Tezleri

 

Abdul Hakim, Khalifah, The Metaphysics of Rumi: a Critical and Historical Sketch, Lahore: Ripon printing press (Ph.D. Thesis, Heidelbery), Lahore 1933, 1948.

Anushiravani, Alireza, The image of Satan in Rumi’s “Mathnawi”, Dante’s “Divine Comedy” and Milton’s “Paradise Lost”, Thesis (Ph.D.), Adviser: G. Tikku, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1992, 311 pages.

Anvar-Chenderoff, Leyli, Du Paradoxe a L’unite: L’oeuvre Lyrique de Djalal al-Din Rumi, 1207-1273, Thesis (Ph.D.), Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) (France), 1999.

Curazoda, Şerifbek, Leksiko Grammatiçeskiye Osobennosti Masnavi Manevi Calaladdina Rumi, Duşanbe 1998.

Delamotte, Roy C., The Characterıstıcs of Mystıcal Experıence Revealed By The Fıgures Of Speech In The ‘Mathnawı’ of Jalalu’ddın Rumı, Thesis (Ph.D.), Yale University (United States – Connecticut), 1953.

Deştî, Seyyid Muhammed, Mukâyese-i Usûl-i Mektebhâ-yi İrfânî-i İbn Arabî ve Mevlevî, ber-pâye-i Şurûh-i Fusûs ve Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Celîl-i Mesger-nijâd, kitâb-nâme: 240-247, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâ’î, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, sâl-i tahsîlî: 1381-1382hş./2002-2003, ta’dâd-i safahât: 247.

Dinc, Nefin, Documentary Film: I Named Her Angel, Thesis, Adviser: C. Melinda Levin, University of North Texas, 2005, 52 pages.

Ebu’l-Kâsim, Seyyide Meryem, Zebân-i Tasavvuf der-Dîvân-i Şems, Ustâd-i Râhnumâ: Muzâhir-i Musaffâ, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, 1377hş., 927 s.

Ellison, Michael Paul, Mevlana: A Chamber Opera (Act I), Thesis (Ph.D.), Adviser: Kraft William, University of California, Santa Barbara, 2003, 104 pages.

Esterâbâdî, Abbâs’alî Maksûdlû, Ma’rifet der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Şeyhu’l-İslâmî, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, 1378hş., 233 s.

Fayez, Ghulam Muhammad, Mystic Ideas And Images in Jalal Al-Dın Rumı And Walt Whitman, Thesis (Ph.D.), Advisor: William J. Wilson, The University Of Arizona, 1978, 179 Pages.

Govherîn, Sâdik, Tahkîk der-Lugât-i Mesnevî-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Ustâd-i Râhnumâ: Furûzânfer, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1335hş., 277 s.

Hasûn, Nedâ, Nigâhî be-İnsân-i Kâmil: Mukâyese beyni Mesnevî-i Mevlânâ ve Fusûsu’l-hikem-i İbn Arabî, Ustâd-i Râhnumâ: İsmâ’îl-i Hâkimî, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Edebiyât-i Fârsî, 1377hş., 195 s.

Haydarî, Alî, Senciş-i Hikâyât-i Muşâbih-i Mesnevî-i Mevlevî bâ-Mesnevîhâ-yi Attâr ve Senâ’î, Ustâd-i Râhnumâ: Sîrûs-i Şemîsâ, Pâyân-nâme (Doktora), Zebânhâ-yi hâricî: F 159, Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâî, Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsî ve Zebânhâ-yi Hâricî, sâl-i tahsîlî: 1381-1382hş./2002-2003.

Holbrook, Victoria Rowe, Galib’s “Beauty And Love”: The Ultımate Romance (Turkey, Ottoman, Sufısm, Poetry, Rumı), Thesis (Ph.D.), Princeton University, 1985, 649 Pages.

Huccetî, Humâ, Terbiyyet der-Mesnevî (der-kalemrov-i ‘işk), Ustâd-i Râhnumâ: Abdu’l-Huseyn-i Zerrînkûb, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1377hş., 477 s.

Kashani, Ali Shariat, La Quête d’identité en Poésie Mystique Persane: Approche Psychologique sur la base de l’ouvre de Djalaloddin Rumi, Doctoral Thesis, University of Paris 7 in Clinical Psychology, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 1997.

Mannani, Manijeh, Divine Deviants: The Dialectics of Devotion in the Poetry of Donne and Rumi (Jalal al-Din Rumi), Ph.D., Adviser: Nasrin Rahimjeh; E.D. Blodgett, Unıversıty of Alberta (Canada), 2004, 246 pages.

Muhammed, Yâsîn, Sadreddîn Konevî ve Felsefetuhu’s-Sûfiyye, DT, Kahire Üniversitesi, Kahire 1985, 233 s.

Murtezâyî, Seyyid Cevâd, Zebân-i Şems der-Makâlât, Ustâd-i Râhnumâ: Emîr Bânû Emîrî-i Fîrûzkûhî (Kerîmî), Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, Rişte-i Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, 1378hş., 229 s.

Muşîdî, Celîl, Cilvehâ-yi Kelâmî der-âsâr-i Mevlevî, Ustâd-i Râhnumâ: Muhsin-i Cihângîrî, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Terbiyyet-i Muderris, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsânî, 1374hş., 324 s.

Namvar Motlagh, Bahman, L’imaginaire Mystique Chez Mawlana (Rumi) et Antoine de Saint-Exupery, Thesis (Ph.D.), Universite Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) (France), 1999.

Nijâd Selîm, Rahîm, Hudûd-i Âzâdî-i İnsân ez-Dîdgâh-i Mevlevî (Cebr ve İhtiyâr), Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsâni, 1362hş., 262 s.

Olsson, Ulla, Vem är hjälte?: Iranska Traditioner i tidiga furstespeglar och Jalâl al-Dîn Rûmîs Masnavî, Gèoteborg: Institutionen för religionsvetenkap, Gèoteborgs Universitet, 1995.

Pejûhende, Leylâ, Merâtib ve Envâ’-i Vahy der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Dr. Muhammed Rizâ Şefî’î-i Kedkenî, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Rişte-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, 1383.

Renard, G. John, Flıght of The Royal Falcons: The Prophetology of Jalal Ad-Dın Rumı, Thesis (Ph.D.), Harvard University (United States-Massachusetts), 1978.

Renard, John, All the King’s Falcons: Rûmî on Prophets and Revelation, Theise (Ph.D.) Supervisor: Annemarie Schimmel, Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1994.

Rouhani, Masoud, The Analysis of Symbols and Views in Details in Mathnavi, Ph.D. Theise, Department: Persian Language and Literature, Supervisor: Dr. Radmanesh, Advisor: Dr. Azizollah Joveini, Dr. Manouchehr Akbari, Date: Jan 23, 2002. (Farsça)

Rûhânî, Rizâ, Te’vîl-i Kur’ân der-Mesnevî, Ustâd-i Râhnumâ: Şefî’î-i Kedkenî, Pâyân-nâme (Doktora), Dânişgâh-i Tahran, Dânişkede-i Edebiyât, Rişte-i Edebiyât-i Fârsî, 1377hş., 261 s.

Safâ, Zabihollah, Thémes Mystiques dans I’Oeuvre de Djalâlul-Din Rumi, Thése principale pour le doctorate ès lettres, Paris 1968.

Sardaghi, Hosein, Influence of Nahjolbalaghe on Mathnavi, Ph.D. Theise, Department: Farsi Literature, Supervisor: Dr. Shikholeslami, Advisor: Dr. Tajlil, Dr. Moazeni, Date: Jul 25, 2001. (Farsça)

Teymourtache, Iran: Le Mysticisme de Djalâl-od Dîn Rûmî, Ph.D. Theises, Paris 1952.

Tourage, Mahdi, Phallocentric Esotericism in Jalal al-Din Rumi’s “Mas(barbelow)navi-i Ma’navi”, Thesis (Ph.D.), University of Toronto (Canada), 2005, 265 pages.

Vicente, Victor A., The Aesthetics Of Motion in Musics For The Mevlana Celal ed-Din Rumi, Doctor of Philosophy, Dissertation directed by: Professor Robert C. Provine Division of Musicology and Ethnomusicology School of Music, University of Maryland, 2007, XIV+356 s.

Virani, Nargis, “I am the Nightingale of the Merciful”: Macaronic or Upside-down? The Mulamma’at of Jalal al-Din Rumi, Thesis (Ph.D.), Adviser: Annemarie Schimmel, Wolfhart P. Heinrichs, Harvard University, 1999, 519 pages.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir